Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


przejdź do spisu treści

Tradycja kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach sięga 1952 roku. Wówczas to powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach (organizatorami szkoły byli Alojzy Chruszcz i Zdzisław Szumski). Zostało ono następnie przekształcone (1957) w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Ze studium tego - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1970 r. - powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach. Rektorem nowopowstałej uczelni został prof. Lechosław Dec (1970-1975), a potem doc. Włodzimierz Reczek (1975-1980).

W czerwcu 1973 roku, w ramach prowadzonego w WSWF kierunku wychowanie fizyczne, utworzona została specjalność rehabilitacja ruchowa.  Specjalność realizowana była w Zakładzie Rehabilitacji Ruchowej, której pierwszym kierownikiem była prof. n. med. Krystyna Dobosiewicz, twórca programu rehabilitacji ruchowej w Polsce. W 1975 roku specjalność  rehabilitacja ruchowa została przekształcona w samodzielny kierunek studiów, od 1997 roku noszący nazwę "fizjoterapia" (Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 1997 r.).

W 1979 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, z funkcjonującym od 1981 roku Wydziałem Wychowania Fizycznego. Pierwszym rektorem AWF był prof. Lechosław Dec (1980-1984). Następnie godność tę piastowali: prof. Stanisław Socha (1984-1990), prof. Joachim Raczek (1990-1996),  prof. Janusz Nowotny (1996-1999),  prof. Wiesław Pilis (1999-2003),  prof. Władysław Mynarski (2003-2005), prof.  Zbigniew Waśkiewicz (2005-2012), prof. Adam Zając (2012-2016).

W 1991 roku na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1999 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W 2000 roku uruchomiony został kierunek zarządzanie i marketing (obecnie zarządzanie), w 2001 roku uruchomiono studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a w 2005 roku kierunek turystyka i rekreacja. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 roku został utworzony drugi wydział – Wydział Fizjoterapii.

Od 21 marca 2008 roku, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia nosi imię Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego alpinisty i himalaisty.

Józef Jerzy Kukuczka (ur. 24 marca 1948 w Katowicach, zm. 24 października 1989 na Lhotse w Nepalu) – polski taternik, alpinista i himalaista, jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów (pierwszy był Reinhold Messner, któremu zajęło to szesnaście lat i cztery miesiące, Kukuczce niespełna osiem lat). Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii.
Najważniejsze osiągnięcia
- zdobycie Korony Himalajów i Karakorum (w ciągu zaledwie ośmiu lat: 1979-1987)
- wytyczenie jedenastu nowych dróg na zdobytych ośmiotysięcznikach
- siedem wejść na ośmiotysięczniki w stylu alpejskim (w tym na K2)
- jako jedyny człowiek na świecie zdobył dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednej zimy
- zdobycie czterech ośmiotysięczników zimą, w tym trzech po raz pierwszy w historii: Dhaulagiri I, Kangchendzonga, Annapurna
- zdobycie w ciągu niespełna dwóch lat sześciu ośmiotysięczników,
- wejście solowo na Makalu nową drogą

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2009 roku powstał trzeci wydział – Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. W latach 2006-2014 AWF Katowice prowadziła kształcenie w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. Jako jednostki organizacyjne Wydziału Wychowania Fizycznego działały: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju (lata 2006-2009) oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zabrzu (od 2009-2014).

Uczelnia prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz sześć kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to, w kolejności uruchamiania: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz aktywność fizyczna w zdrowiu publicznym. Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Zapraszamy na studia

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Studia drugiego stopnia
- forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Jednolite studia magisterskie
- forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Studia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów. Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

Kierunki studiów

5-letnie jednolite studia magisterskie 

kierunek Fizjoterapia 

3-letnie studia I stopnia

kierunek Wychowanie Fizyczne

Specjalność:

 • wychowanie fizyczne i taniec i artystyczne formy aktywności ruchowej
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
 • wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

kierunek Sport

Specjalność:

 • trener wybranej dyscypliny sportu

kierunek Turystyka i Rekracja

Specjalność:

 • rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
 • pilot wycieczek

kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

Specjalność:

 • trening w otyłości i chorobach przewlekłych
 • trening osób starszych i niepełnosprawnych

2 letnie studia II stopnia

kierunek Wychowanie Fizyczne

Specjalność:

 • wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne i trening sportowy
 • wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

kierunek Turystyka i Rekracja

Specjalność (więcej):

 • turystyka aktywna,
 • turystyka alternatywna,
 • turystyka i rekreacja zdrowotna

kierunek Trener Osobisty z Dietetyką Sportową

Specjalność:

 • trener przygotowania motorycznego
 • coaching w treningu zdrowotnym i sportowym

3-letnie studia I stopnia:

Kierunek Zarządzanie

Specjalności:

 • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
 • Zarządzanie sportem,

kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

​​Specjalnośći:

 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie kryzysowe

2-letnie studia II stopnia:

Kierunek Zarządzanie

Specjalności:

 • Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
 • Zarządzanie bezpieczeństwem

przejdź do spisu treści

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

Laureaci i finaliści olimpiad 2019-2023 - uchwała Senatu

Uchwała Senatu w sprawie określenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

Rekrutacja cudzoziemców

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim.
więcej...

Baza dydaktyczna

Nowa hala sportowa z pływalnią

 • sala gier zespołowych
 • sala sportowa
 • basen rozgrzewkowy
 • basen 25-metrowy z nowoczesną aparaturą do pomiaru czasu
 • strzelnica
 • siłownia
 • galeria szermierki
 • sala do squasha
 • kawiarenka

Stadion lekkoatletyczny (atest PZLA)

 • bieżnia okrężna 4-torowa, na prostych 8 torów, rów z wodą
 • 3 skocznie do skoku w dal
 • zeskok do skoku o tyczce
 • zeskok do skoku wzwyż
 • 2 rozbiegi do rzutu oszczepem
 • rzutnia do pchnięcia kulą
 • klatka do rzutu dyskiem i młotem
 • pełne wyposażenie w sprzęt lekkoatletyczny
 • system pomiaru czasu Slandi
 • nagłośnienie
 • widownia na 600 miejsc (nie zadaszona)

Hala sportowa do gier zespołowych (Mikołowska 72A)

 • 3 boiska treningowe do piłki siatkowej lub 1 pełnowymiarowe
 • pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej

Hala gimanstyczna (ul. Raciborska 1)

 • plansza do gimanstyki
 • ściana lustrzana
 • sprzęt gimanstyczny (drabinki, kólka, poręcze, drążek gimanstyny, równnoważnie, batut)

Hala szermierca (ul. Raciborska 1)

 • 6 plansz do szermierki z oprzyrządowaniem specjalistycznym

Hala sportowa do tenisa, badmintona (ul. Raciborska 1)

 • nawierzchnia syntetyczna do gier zespołowych

Aula

 • ilość miejsc 220
 • nagłośnienie
 • sprzęt audio-video (projektor multimedialny, rzutniki pisma, ekran x 2)

Sale wykładowe i dydaktyczne

 • wielkość od 40 do 130 miejsc
 • sprzęt audio-video (projektor multimedialny, rzutniki pisma, ekran)

Pracownia komputerowa

 • 20 stanowisk
 • sieć wewnętrzna LAN
 • sprzęt audio-video (projektor multimedialny, rzutniki pisma, ekran)

Kierunki wykładane na uczelni:

aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
trener osobisty z dietetyką sportową I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Budynek Główny A, ul. Mikołowska 72a
tel. 322075110

Budynek B, ul. Mikołowska 72a 
tel. 322075300  

Budynek C ul. Raciborska 1 
tel. 322075500

Rektorat 
tel. 322075152

Kanclerz 
tel. 322075116

Prorektor ds. Nauki 
tel. 322075180  

Prorektor ds. Rozwoju i Sportu 
tel. 322075125  

Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów 
tel. 322075346

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - kierownik 
tel. 322075343

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - sekretariat , rekrutacja 
tel. 322075346

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - pomoc materialna i odpłatności za studia 
tel. 322075443

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich - rekrutacja tel. 322075121

Hala sportowa z pływalnią 
tel. 322075210

Stara Hala sportowa 
tel.  322075114  

Stadion 
tel. 322075380

Biblioteka 
tel. 322075179

Dom Studenta i Hotel 
tel. 322075403

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane