Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Rektor: prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza odwołując się do obywatelskich idei Collegium Nobilium i tradycji Szkoły Dramatycznej Wojciecha Bogusławskiego, założonej w 1811 roku oraz kontynuując dorobek Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, utworzonego w 1932 roku, twórczo uczestniczy w rozwoju sztuki, nauki i kultury narodowej. Działając zgodnie z zasadami wolności nauczania, twórczości artystycznej i naukowej oraz poszanowania kulturowego dziedzictwa, Akademia kształci i wychowuje studentów w duchu prawdy, humanizmu, patriotyzmu i tolerancji, przygotowując ich do odpowiedzialnego współuczestnictwa w życiu kulturalnym Rzeczypospolitej Polskiej. /fragment statutu AT

Siedzibą Teatru Collegium Nobilium jest budynek teatru konwiktowego, zbudowany wg projektu królewskiego architekta Jakuba Fontany w latach 1743-1750. Aktorami Teatru Collegium Nobilium są studenci Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W Teatrze Collegium Nobilium prezentowane są spektakle dyplomowe studentów IV roku oraz spektakle warsztatowe.

STRUKTURA UCZELNI

Wydział Aktorski

Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzi na kierunku aktorstwo dwie specjalności: aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka w profilu ogólnoakademickim. Poziomem kształcenia są jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów w stacjonarnej formie studiów.

W czasie całego toku studiów student przechodzi intensywny trening zawodu aktora. Od wstępu do aktorstwa poprzez elementarne zadania aktorskie, podstawy scen dialogowych prozą i wierszem, pracę nad rolą aż do roli w spektaklu dyplomowym.

Program studiów w obrębie specjalności aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka zawiera także przedmioty związane z takimi zagadnieniami jak: wiersz, proza, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika oraz taniec.

Specjalność aktorstwo i wokalistyka zawiera także w swoim programie przedmioty ściśle związane z intensywnym kształceniem aktora wokalisty: praca z akompaniatorem, emisja głosu, solfeż, style muzyczne, sceny dialogowe wokalne, zespoły wokalne, formy muzyczne z literaturą, praca nad rolą w teatrze w spektaklu muzycznym.

W czasie 10-cio semestralnego toku studiów studenci obu specjalności przechodzą intensywny kurs wiedzy teoretycznej uczęszczając na zajęcia przypisane do swoich specjalności: historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu polskiego, historia muzyki, historia teatru muzycznego, historia sztuki, historia filmu, historia literatury, historia filozofii, antropologia kultury, antropologia sztuk widowiskowych oraz lektorat języka obcego.

Program studiów posiada bogatą ofertę przedmiotów fakultatywnych (ok. 40) m.in.: praca z głosem (podłoga), technika Alexandra, szermierka sceniczna, walki sceniczne, akrobatyka, podstawy pracy z kamerą, techniki aktorskie, konsultacje logopedyczne, warsztat interpretacyjny, słuchowisko, rozczytywanie dramatów, monodram aktorski, recital wokalny, przygotowanie do castingu, infrastruktura teatralna czy ćwiczenia z reżyserami.

W toku studiów student kierunku aktorstwo zdobywa wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz  takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mógł stać się reprezentantem elity aktorskiej, przygotowanym do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Spektakl dyplomowy stanowi podsumowanie procesu kształcenia. Jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy.

Aktorstwo

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

Absolwent kierunku aktorstwo jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:

 • aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
 • animatora działań kulturalnych,
 • prezentera i redaktora w massmediach,
 • wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.
Aktorstwo teatru muzycznego

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

Absolwent kierunku aktorstwo teatru muzycznego jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w:

 • teatrach muzycznych
 • teatrach tańca
 • programach telewizyjnych

a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

Wydział Reżyserii

Wydział Reżyserii (wymyślony i założony w 1933 roku przez wielkiego inscenizatora Leona Schillera) jest wydziałem o profilu praktycznym. Od roku akademickiego 2007/2008 studia magisterskie na kierunku reżyseria trwają 5 lat (10 semestrów). Wyrazisty kierunek edukacji na Wydziale Reżyserii wyznaczyli reżyserzy: Leon Schiller, Bohdan Korzeniewski i Zygmunt Hübner.

Na Wydziale Reżyserii studiowali m.in.: Erwin Axer, Aleksander Bardini, Konrad Swinarski, Jan Kulczyński, Izabela Cywińska, Maciej Englert, Jerzy Grzegorzewski, Maciej Prus.

Absolwent Wydziału Reżyserii posiada wszechstronne wykształcenie profesjonalne, pozwalające w interesujący i kreatywny sposób uprawiać działalność artystyczną na wszelkich polach wymagających zawodowych umiejętności reżyserskich. Ma wszelkie dane, by stać się świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym wiedzę humanistyczną z własnym doświadczeniem artystycznym. Zdobyte kwalifikacje pozwalają mu podjąć pracę w charakterze:

 • reżysera teatrów dramatycznych i muzycznych, widowisk i filmów telewizyjnych, filmów fabularnych
 • scenarzysty, adaptatora, dramaturga
 • dyrektora instytucji artystycznej

Wydział Wiedzy o Teatrze

 NASZE ATUTY 

 • Jedyny wydział teatrologiczny na uczelni artystycznej.
 • Ciekawe specjalizacje – rozwijające umiejętności praktyczne.
 • Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru, osobami cenionymi i rozpoznawalnymi.
 • Szansa na nawiązanie licznych kontaktów branżowych.
 • Warsztaty z najważniejszymi twórcami teatru światowego.

CEL STUDIÓW

Studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze adresowane są do osób interesujących się kulturą i teatrem.

Studia WOT dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.

Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa.

WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia“.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów licencjackich

Absolwent WOT posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne (historia, historia literatury, historia sztuki, filozofia etc.), ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji w zakresie sztuk przedstawiających, w tym przede wszystkim teatru (historia teatru i dramatu polskiego oraz powszechnego, antropologia i socjologia teatru). Umie posługiwać się językiem teatrologii (z uwzględnieniem różnych kierunków metodologicznych). Jest przygotowany zarówno do pracy w różnych instytucjach teatralnych, w prasie specjalistycznej oraz innych mediach, jak i do animacji kultury (np. organizowanie i prowadzenie teatrów amatorskich). W ten sposób łączy wiedzę o teatrze z praktyczną umiejętnością promocji kultury teatralnej. Absolwent WOT jest gotowy do podjęcia studiów humanistycznych II stopnia.

Absolwent studiów magisterskich

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zagadnień dramatu i teatru w połączeniu ze zjawiskami ogólnokulturowymi. Jest przygotowany do twórczego podejmowania zadań w różnych obszarach aktywności zawodowej takich, jak krytyka teatralna, współpraca literacka z teatrami, profesje związane z prasą, radiem, telewizją, reklamą, instytucjami kultury i agendami administracji do spraw dialogu kultur i integracji europejskiej, placówkami prowadzącymi badania i poszukiwania teatralne.

PRACA PO STUDIACH

Bezpośrednie spotkania z ludźmi teatru to nie tylko możliwość poznania warsztatu i metod pracy, ale również szansa zdobycia kontaktów i nawiązania współpracy, co ułatwia późniejsze odnalezienie się na rynku pracy. Absolwenci WOT są cenieni na rynku pracy. Dyplom Wydziału WOT jest wszędzie wysoko cenionym paszportem do kariery zawodowej.

Absolwenci pracują m.in.

 • w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji,)
 • w różnych instytucjach kultury (muzea, centra kultury),
 • w mediach (prasa, radio, TV),
 • w agencjach reklamowych
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy),
 • w instytucjach naukowych,
 • w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.

Wydział Sztuki Lalkarskiej (WSL)

Wydział Sztuki Lalkarskiej
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
centrala: (85)7435398, 7435453
sekretariat: (85)7435187,


Wydział Sztuki Lalkarskiej jest wydziałem zamiejscowym z siedzibą w Białymstoku. Powstał w 1975 roku, kiedy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ówczesna nazwa Uczelni) był prof. Tadeusz Łomnicki. Początkowo był to Wydział Lalkarski. Pierwszym jego dziekanem został Jan Wilkowski – jeden z najznakomitszych lalkarzy polskich okresu powojennego, aktor i reżyser, twórca wielkich spektakli polskiego lalkarstwa.

W 1980 roku w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek. W początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim.

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku. W kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego.


Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii
sztuki lalkarskiej
wiedzy o teatrze

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
reżyseria I stopnia Stacjonarny
technologia teatru lalek Magister Stacjonarny
wiedza o teatrze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
  ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 831 02 16
 • Fax: 22 831 91 01
 • Strona: http://www.at.edu.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa

centrala tel.: (22) 831 02 16 ÷ 17

Sekretariat rektora i kanclerza
tel. (22) 831 95 45,
(22) 831 69 25
fax. (22) 831 91 01
rektorat@at.edu.pl

Dziekanat
dziekanatwa@at.edu.pldziekanat Wydziału Aktorskiego
tel. (22) 635 74 14

dziekanatwot@at.edu.pl– dziekanat Wiedzy o Teatrze
tel. (22) 831 02 16 wew. 133

WydzialRezyserii@at.edu.pl– dziekanat Wydziału Reżyserii
tel. (22) 831 41 14

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane