Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rok zalozenia: 1969 | Rektor: dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd

przejdź do spisu treści

Akademia Pomorska w Słupsku jest wyższą uczelnią publiczną o ponad czterdziestoletniej tradycji. 

Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Edukacyjno-Filozoficzny. W ich obszarze działa 10 instytutów i 3 katedry. Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki. 

Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio – w zakresie historii i literaturoznawstwa oraz biologii. 

Na AP zatrudnionych jest 550 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 90 profesorów 250 doktorów. Zajęcia prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii. 

Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok. 4000 studentów. Proponujemy im kształcenie na 25 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych – bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych – płatnych). 
Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzone są również studia III stopnia (doktoranckie) z historii i literaturoznawstwa. 

Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubami oraz bazą sportową. Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe. 
Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym. Jej zasoby liczą 349 819 jednostek wydawnictw zwartych i ciągłych oraz 42 425 zbiorów specjalnych. 

Uczelnia proponuje studentom również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP oraz Chórze Akademickim Iuventus Cantans.
AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 327
www.apsl.edu.pl
przejdź do spisu treści
 • Kierunek: Animacja kulturalna i artystyczna*
specjalności:
Animacja kulturalna i artystyczna (SPS, st.)
 • Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
specjalności: 
Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny (SPS, st.)
Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny (SPS, nst.)
Bezpieczeństwo Teleinformatyczne (SPS, st.)
Bezpieczeństwo Teleinformatyczne (SPS, nst.)
Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (SPS, st.)
Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (SPS, nst.)
Polityka Obronna (SPS, st.)
Polityka Obronna (SPS, nst.)
Zarządzanie Kryzysowe (SPS, st.)
Zarządzanie Kryzysowe (SPS, nst.)
 • Kierunek: Biologia
specjalności: 
Biologia (n) (SDS, st.)
Biologia (n) (SDS, nst.)
Biologia medyczna (SPS, st.)
Biologia medyczna (SDS, st.)
Biologia medyczna (SPS, nst.)
Biologia medyczna (SDS, nst.)
Biologia środowiskowa (SPS, st.)
Biologia środowiskowa (SDS, st.)
Biologia środowiskowa (SPS, nst.)
Biologia środowiskowa (SDS, nst.)
Biologia z biotechnologią (SPS, st.)
Biologia z biotechnologią (SPS, nst.)
Biologia z biotechnologią (SDS, st.)
Biologia z biotechnologią (SDS, nst.)
Przyroda (n) (SPS, st.)
Przyroda (n) (SPS, nst.)
 • Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalności: 
Edukacja muzyczna (n) (SPS, st.)
Edukacja muzyczna z realizacją dźwięku (SPS, st.)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (n) (SDS, st.)
 • Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna (inż.)
specjalności: 
Informatyka w zarządzaniu (SPS, st.)
Edukacja techniczno-informatyczna (n) (SPS, st.)
 • Kierunek: Filologia
specjalności:  
Filologia angielska (SPS, st.)
Filologia angielska (n) (SPS, st.)
Filologia germańska (SPS, st.)
Filologia germańska (n) (SPS, st.)
Filologia germańska – j. niemiecki z j. angielskim (SPS, st.)
Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce (SPS, st.)
Filologia rosyjska – j. rosyjski w biznesie i turystyce (SPS, st.)
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo ogólne (SPS, st.)
Filologia rosyjska z językiem angielskim (SPS, st.)
Filologia anielska (SPS, nst.)
Filologia germańska (SPS, nst.)
Filologia rosyjska z językiem angielskim (SDS, st.)
Filologia rosyjska – j. rosyjski w biznesie i turystyce (SDS, st.)
Filologia germańska* (n) (SDS, st.)
Filologia germańska* (SDS, st.)
 • Kierunek: Filologia polska
specjalności: 
Kultura literacka (SPS, st.)
Kultura literacka (SPS, nst.)
Językoznawczo-redaktorska (SPS, st.)
Językoznawczo-redaktorska (SPS, nst.)
Specjalizacja nauczycielska (SPS, st.)
Specjalizacja nauczycielska (SPS, nst.)
Specjalizacja nauczycielska (SDS, st.)
Specjalizacja nauczycielska (SDS, nst.)
Specjalizacja nienauczycielska (SDS, st.)
Specjalizacja nienauczycielska (SDS, nst.)
 • Kierunek: Filozofia
specjalności: 
Filozofia kultury, komunikacja i mediacje społeczne (SPS, st.)
 • Kierunek: Fizyka
specjalności: 
Fizyka komputerowa (SPS, st.)
Nanotechnologie (SPS, st.)
 • Kierunek: Fizyka techniczna (inż.)
specjalności: 
Ekotechnologie (SPS, st.)
Monitoring środowiska (SPS, st.)
 • Kierunek: Geodezja i kartografia*
specjalności:
Geodezja i systemy informacji przestrzennej (SPS, st.)
Geodezja i systemy informacji przestrzennej (SPS, nst.)
 • Kierunek: Geografia
specjalności: 
Geografia (n) (SDS, st.) 
Geografia (n) (SDS, nst.)
Geografia Unii Europejskiej (SPS, st.)
Geoinformacja (SPS, st.)
Geoinformacja (SPS, nst.)
Geoturystyka (SDS, st.)
Geoturystyka (SDS, nst.)
Gospodarka i polityka samorządowa (SPS, st.)
Gospodarka i polityka samorządowa (SDS, st.)
Gospodarka i polityka samorządowa (SPS, nst.)
Gospodarka i polityka samorządowa (SDS, nst.)
Klimat i gospodarka wodna (SDS, st.)
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SPS, st.)
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SDS, st.)
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SPS, nst.)
Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SDS, nst.)
Bioklimatologia (SPS, st.)
Bioklimatologia  (SPS, nst.)
Turystyka (SDS, nst.)
Turystyka  (SDS, st.)
Turystyka kulturowa (SDS, st.)
Turystyka kulturowa (SDS, nst.)
Klimat i gospodarka wodna (SDS, st.)
Klimat i gospodarka wodna (SDS, nst.)
 • Kierunek: Gospodarka przestrzenna*
specjalności:
Zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej
(SPS, st.)
Zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej
(SPS, nst.)
 • Kierunek: Historia
specjalności: 
Archiwistyka (SPS, st.)
Archiwistyka (SPS, nst.)
Turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego (SPS, st.)
Turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego (SPS, st.)
Archiwistyka z pomorzoznawstwem (SDS, st.)
Historia regionalna dla kandydatów 50+ (SPS, st.)
Historia (n) (SDS, st.)
Historia (n) (SDS, nst.)
Historia - specjalizacja nienauczycielska (SDS, st.)
Historia - specjalizacja nienauczycielska (SDS, nst.)
 • Kierunek: Kulturoznawstwo
specjalności: 
Kulturoznawstwo (SPS, nst.)
Kulturoznawstwo (SPS, st.)
 • Kierunek: Matematyka
specjalności: 
Analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej (SDS, nst.)
Analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej (SDS, st.)
Matematyka (n) (SPS, nst.)
Matematyka (n) (SPS, st.)
Matematyka (n) (SDS, nst.)
Matematyka (n) (SDS, st.)
Matematyka z zastosowaniami w finansach (SPS, nst.)
Matematyka z zastosowaniami w finansach (SPS, st.)
 • Kierunek: Ochrona środowiska
specjalności: 
Ochrona przyrody i krajobrazu (SPS, st.)
Ochrona przyrody i krajobrazu (SPS, nst.)
 • Kierunek: Pedagogika
specjalności: 
Gerontogogika (SPS, st.)
Gerontogogika (SPS, nst.)
Pedagogika (SDS, nst.)
Pedagogika (SDS, st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SDS, nst.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SDS, st.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SPS, nst.)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SPS, st.)
Pedagogika szkolna z socjoterapią (SPS, st.)
Pedagogika szkolna z socjoterapią (SPS, nst.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SDS, nst.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SDS, st.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SPS, nst.)
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SPS, st.)
Pedagogika zdrowia (SDS, nst.)
Pedagogika zdrowia (SDS, st.)
Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) (SPS, st.)
Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) (SPS, nst.)
Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) (SDS, st.)
Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (n) (SDS, nst.)
Doradztwo zawodowe (SPS, st.)
Doradztwo zawodowe (SPS, nst.)
Doradztwo zawodowe (SDS, st.)
Doradztwo zawodowe (SDS, nst.)
Prewencja zagrożeń społecznych (SPS, st.)
Prewencja zagrożeń społecznych (SPS, nst.)
Edukacja dla bezpieczeństwa (SDS, st.)
Edukacja dla bezpieczeństwa (SDS, nst.)
 • Kierunek: Pielęgniarstwo
specjalności: 
Pielęgniarstwo (SPS, st.)
Pielęgniarstwo - pomostowe (SPS, nst.)
 • Kierunek: Politologia
specjalności: 
Ustrojowo-samorządowa (SPS, st.)
Ustrojowo-samorządowa (SPS, nst.)
Wschodoznawstwo (SPS, st.)
Wschodoznawstwo (SPS, nst.)
 • Kierunek: Praca socjalna
specjalności: 
Praca socjalna w pomocy społecznej (SPS, nst.)
Praca socjalna w pomocy społecznej (SPS, st.)
 • Kierunek: Ratownictwo medyczne
specjalności: 
Ratownictwo medyczne (SPS, st.)
Ratownictwo medyczne (SPS, nst.)
 • Kierunek: Socjologia
specjalności: 
Badanie rynku i opinii społecznej (SPS, nst.)
Badanie rynku i opinii społecznej (SPS, st.)
Socjologia problemów społecznych (SPS, nst.)
Socjologia problemów społecznych (SPS, st.)
 • Kierunek: Turystyka i rekreacja 
specjalności: 
Geoturystyka (SPS, st.)
Geoturystyka (SPS, nst.)
Turystyka w strefie nadmorskiej (SPS, st.)
Turystyka w strefie nadmorskiej (SPS, nst.)
 • Kierunek: Zarządzanie*
specjalności: 
Zarządzanie (SPS, st.)
Zarządzanie (SPS, nst.)
 • Kierunek: Zdrowie Publiczne
specjalności: 
Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (SPS, nst.)
Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (SPS, st.)
Zarządzanie opieką medyczną (SPS, st.)
Zarządzanie opieką medyczną (SPS, nst.)
Objaśnienia skrótów: 
SPS - studia pierwszego stopnia 
SDS - studia drugiego stopnia 
st. - stacjonarne 
nst. - niestacjonarne 
n - specjalność nauczycielska 
nn - specjalność nienauczycielska 
* - kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

Kierunki wykładane na uczelni

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka Licencjat Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Pomorska w Słupsku
  ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
 •  
 • Telefon: (59) 84 05 327
 • Strona: http://www.apsl.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie