Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach AG

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach AG


przejdź do spisu treści


Wiedzieć, żeby przewidywać, aby móc

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska. Stosuje ona edukacyjne standardy Unii Europejskiej. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, Uczelnia łączy 25-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. W nauczaniu i wychowywaniu młodzieży Uczelnia dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym.

Welcome in Katowice School of Economics

Bazę dydaktyczną Akademii Górnośląskiej tworzą trzy campusy akademickie

W skład pierwszego campusu, usytuowanego w pobliżu ważnej arterii komunikacyjnej Katowic, jaką jest ul. T. Kościuszki, wchodzą: trzy budynki Uczelni (budynek A i B) oraz parkingi mieszczące łącznie około 350 samochodów. Campus ten stanowi bazę lokalową Wydziału Zarządzania AG.

Drugi campus, stanowiący bazę lokalową Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia AG, zlokalizowany jest  700m od siedziby głównej Uczelni. Tworzą go: budynek C, sala gimnastyczna, siłownia, tereny rekreacyjno-sportowe oraz parking na około 200 samochodów.

Trzeci campus zlokalizowany jest w centrum miasta Żory. W jego skład wchodzi budynek wraz z niezbędą infrastrukturą Wydziału Zamiejscowego AG w tym mieście.

Niezależnie od własnej bazy dydaktycznej Uczelnia dzierżawi również budynki w których mieszczą się np Wydział Zagraniczny AG w Wiedniu.

Ogółem więc AG dysponuje budynkami o łącznej powierzchni użytkowej ponad 21 tys. mkw.

W budynkach własnych Uczelni, w jej siedzibie w Katowicach (budynki A,B i C) oraz w budynku jej Wydziału Zamiejscowego w Żorach mieszczą się takie kluczowe elementy infrastruktury dydaktycznej jak:

 • 12 sal wykładowych o łącznej liczbie 1000 miejsc,
 • 22 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych o łącznej liczbie prawie 1000 miejsc,
 • 4 pracowni i laboratoriów komputerowych,
 • 20 sal specjalistycznych,
 • sala gimnastyczna wraz z siłownią,
 • 2 biblioteki wraz z czytelniami multimedialnymi,
 • 7 sal Centrum Symulacji Medycznych,
 • pomieszczenia Biura Obsługi Studentów, Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery administracji uczelnianej oraz poszczególnych katedr,
 • pracownia kserograficzna w budynku A
 • bufety
 • szatnia w budynkach B i C
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Akademii Górnośląskiej w Uczelni został utworzony Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), którego celem jest:
   - monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia w AG;
   - zapewnianie realizacji efektów kształcenia, zdefiniowanych dla poszczególnych kierunków studiów, zgodnych z wymaganiami rynku pracy;
   - stałe udoskonalanie warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
   - rozwijanie kontaktów oraz systemu komunikacji z otoczeniem gospodarczym Uczelni.
   więcej...

Zapraszamy na studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne) rozpoczynające się w październiku.

Wydział Zarządzania Akademii Górnośląskiej w Katowicach 
Wydział Medyczny Akademii Górnośląskiej w Katowicach
Wydział Nauk Stosowanych Akademii Górnośląskiej w Katowicach
Wydział Zamiejscowy Akademii Górnośląskiej w Żorach
Wiedeń - Wydział Zamiejscowy Akademii Górnośląskiej

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia

Studia Podyplomowe


przejdź do spisu treści

Administracja

studia I stopnia

Administracja to kierunek studiów, który pozwoli Ci na zdobycie wiedzy z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii, umożliwiając pełnienie funkcji kierowniczych i eksperckich w administracji podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), władzy wykonawczej, a także w sektorze prywatnym. Dlaczego? Ponieważ kształcimy praktycznie, tak, aby absolwent oprócz niezbędnej wiedzy teoretycznej posiadał przede wszystkim zasób umiejętności, które pozwolą mu aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów organizacyjnych w niemal każdej instytucji.

Administracja - studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • Administracja publiczna – to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. W ramach tej specjalności uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowanie administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Kadry i płace – ta propozycja skierowana jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych. Poznasz przepisy prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli Ci efektywnie realizować zadania zawodowe.

 • Obsługa kancelarii prawno-finansowych – wybierając tę specjalność decydujesz się na ukierunkowanie na praktyczną wiedzę przydatną w pracy w podmiotach zajmujących się obsługą prawno-finansową innych organizacji. W programie uwzględniliśmy wymogi stawiane pracownikom pełniącym funkcje związane z obsługą kancelarii prawno-finansowych, co już na starcie daje Ci przewagę.

 • Ochrona danych osobowych - celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia eksponowanej funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników lub potencjalnych pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi.

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne podstawy z prawa, ekonomii oraz zarządzania. Po studiach I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich albo z powodzeniem pójść do pracy. 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Administracja

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Podstawy finansów
 • Nauka o administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Podstawy zarządzania w administracji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Postępowanie administracyjne
 • Historia administracji
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo urzędnicze
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Praktyka zawodowa

Administracja

studia II stopnia

Administracja - studia II stopnia to kierunek, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii. Proponowany program kształcenia ma za zadanie przygotować specjalistów do pracy w administracji oraz do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych na wszystkich stopniach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej oraz w instytucjach publicznych i niepublicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w jednostkach gospodarczych i administracyjnych miast i gmin, w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w których wymagana jest wiedza z zakresu administracji i prawa oraz potrzebne są umiejętności organizacyjne, a także w organizacjach pozarządowych. Absolwent kierunku nabędzie umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym z zakresu administracji na poziomie B2, co znacznie wzmocni jego atrakcyjność na obecnym rynku pracy. 

Administracja - studia magisterskie (studia II stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
2 lata (4 semestry)

 Specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne – to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa środowiskowego, przydatną w strukturach administracji publicznej. W ramach tej specjalności uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowania administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Administrowanie w służbie zdrowia – ta propozycja skierowana jest dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu systemu i opieki zdrowotnej, w tym szczególnie zarządzania w służbie zdrowia, zarządzania finansami w służbie zdrowia oraz funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. 

 • Polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych - to specjalność dedykowana dla osób zawodowo aktywnych w obszarze kadr i płac, jak i do osób zamierzających zdobyć przygotowanie do pracy w tym obszarze. Program kształcenia zapewnia zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji oraz stosowania norm prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa finansowego oraz podatkowego, jak również sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz planowania i organizowania zatrudnienia w organizacji.

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Administracja (II stopnia):

 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej oraz socjologiczno-ekonomicznej
 • Kontrola konstytucyjności i legalności prawa 
 • Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Prawne formy działania administracji publicznej
 • Wykładnia i stosowanie prawa 
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
 • Odpowiedzialność cywilno-prawna w administracji
 • Prawo miejscowe 
 • Ustrój samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej
 • Zadania administracji w zakresie ochrony środowiska 
 • Praktyka zawodowa

Administracja - atuty kierunku

 • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Administracja powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych, ekonomii i zarządzania oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze, a także przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz z przedstawicielami publicznych i niepublicznych podmiotów systemu opieki zdrowotnej. 

 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

 • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu studiów na kierunkach administracyjnych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.

 • Szeroki wybór bloków specjalizacyjnych.

 • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH z instytucjami administracji publicznej, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, publicznymi i niepublicznymi organami systemu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.

 • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji 

przejdź do spisu treści

Finanse i rachunkowość

Finanse i Rachunkowość to kierunek, który ma w przystępny sposób przybliżyć studentom ekonomiczne i finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Propozycja GWSH kierowana jest w szczególności do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową ze współczesnym światem biznesu, finansami i rachunkowością. Program kształcenia opracowany przez GWSH jest odpowiedzią na wymagania zgłaszane przez pracodawców zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy poszukują specjalistów, doradców i kadry zarządzającej. Zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są przez doświadczonych praktyków biznesu i mają charakter warsztatów, case studies, gier strategicznych czy projektów.

Finanse i rachunkowość – studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów) 

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość mają możliwość wyboru atrakcyjnej specjalności i realizowania przedmiotów zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Program proponowanych specjalności został przygotowany w oparciu o konsultacje z partnerami biznesowymi uczelni i co najważniejsze uwzględnia zapotrzebowanie rynku pracy. Do wyboru są:

 • Rachunkowość i podatki – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, rozliczeń krajowych i międzynarodowych, a także system podatkowy, problemy podatkowe jakie napotykają przedsiębiorstwa wraz z postępowaniem podatkowym i kontrolnym oraz aspektami międzynarodowego prawa podatkowego. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają również wiedzę i umiejętności prowadzenia nowoczesnego rachunku kosztów, kalkulacji kosztów i cen, czy controllingu finansowego zarówno na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej, jak i potrzeb podejmowania decyzji zarządczych. 

 • Rachunkowość i rewizja finansowa – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości, w tym ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami krajowymi i międzynarodowymi, a także standardy rewizji finansowej, kontroli i audytu wewnetrznego. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają dodatkowo wiedzę na temat systemu podatkowego, problemów podatkowych jakie napotykają przedsiębiorstwa wraz z postępowaniem podatkowym i kontrolnym.

 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – absolwenci tej specjalności poznają w szczególności organizację i sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości MŚP, ewidencji podatkowej w MŚP, prowadzenia rachunku kosztów wraz z kalkulacją kosztów i cen oraz zagadnienia rachunkowo-podatkowe, w tym kwestie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, postępowania podatkowego i kontrolnego. Wiedza i umiejętności jakie nabywają absolwenci tej specjalności z pewnością przydadzą się przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - absolwenci tej specjalności poznają w szczególności finansowe aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na rynku finansowym. W ramach tej specjalności absolwenci nabywają wiedzę na temat finansowego rozwoju przedsiębiorstwa, obciążeń podatkowych przedsiębiorstw i umiejętności ich optymalizacji, zarządzania płynnością finansową czy metod opłacalności podejmowanych inwestycji, a także powiązań przedsiębiorstwa z systemem bankowym, finansowych powiązań w grupach kapitałowych, czy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji finansowych i oceny ich konsekwencji w przedsiębiorstwie.

przejdź do spisu treści

Informatyka

to studia inżynierskie, czyli kierunek pozwalający Ci na zdobycie wiedzy z tworzenia, przetwarzania i zarządzania informacjami. Ukończenie tego kierunku pozwoli Ci podjąć pracę twórczą, analityczną, projektową i administratorską w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych, zaawansowanych systemów baz danych oraz złożonych systemów informatycznych w różnych gałęziach gospodarki, jednostkach administracji państwowej, biurach projektowych, instytutach naukowych i uczelniach w kraju i za granicą. W GWSH stawiamy na specjalizację – informatyka to dziś ogromna dziedzina wiedzy.

Informatyka- studia inżynierskie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne) 
3,5 roku (7 semestrów)

Specjalności: 

 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne podstawy dotyczące technologii sieciowych, programowania, grafiki i sztucznej inteligencji. Dzięki temu możesz z powodzeniem szukać pracy związanej z branżą IT, gdzie tylko zechcesz – poniżej znajdziesz przykładowe ścieżki kariery i więcej szczegółów o kadrze naukowej i programach konkretnej ścieżki. Sprawdź je koniecznie!

Zastanawiasz się, czego będziesz się uczył na naszych studiach? Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji – zobaczysz go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast takie treści, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Informatyki po to, byś po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Informatyka:

 • Podstawy informatyki
 • Algebra liniowa
 • Metody probabilistyczne i statystyka
 • Podstawy programowania
 • Podstawy elektrotechniki
 • Systemy operacyjne
 • Algorytmy i złożoności
 • Systemy wbudowane
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy elektroniki i miernictwa
 • Technologie sieciowe
 • Bazy danych
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Przedmiot humanistyczny
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski
 • Przedmiot społeczny
 • Praktyka zawodowa

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka z powodzeniem znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach z niemal każdej branży, a wśród nich w outsourcingu, przemyśle wydobywczym, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, agencjach marketingowych, firmach projektowych i doradczych, korporacjach międzynarodowych, organach państwowych oraz w wielu innych organizacjach, w których wymagana jest wiedza informatyczna, techniczna i rozumienie procesów związanych z IT.


przejdź do spisu treści

Logistyka

studia I stopnia

Logistyka jest kierunkiem studiów przygotowującym kadrę odpowiedzialną za proces planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem. 

Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji oraz transportem i komunikacją. Pełny zakres obowiązków jest ściśle uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorstwo. 

Logistyka w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest kierunkiem wywodzącym się z wieloletnich doświadczeń w zakresie kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie. Włączenie Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach w struktury GWSH i prowadzonego tam kierunku Logistyka pozwoliło na rozwinięcie oferty kształcenia o ten kierunek o profilu praktycznym. Obecnie GWSH kształci studentów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich, 7 semestrów) oraz drugiego stopnia (magisterskich, 4 semestry). 

Logistyka studia inżynierskie (studia I stopnia) o profilu praktycznym
są dostępne jako
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3,5 roku (7 semestrów)

W programie studiów pierwszego stopnia na GWSH połączono specjalistyczną wiedzę inżynierską, techniczną z umiejętnościami i wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Po studiach I stopnia na kierunku Logistyka w GWSH student uzyskuje tytułu inżyniera. W zależności od zainteresowań można studiować jedną z poniższych specjalności:

Logistyka transportu, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Środki transportu
 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Ekonomika transportu
 • Technologia transportu
 • Prawo transportowe
 • Automatyzacja i robotyzacja w transporcie
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja transportu międzynarodowego
 • Dokumentacja w transporcie i spedycji

Logistyka procesów magazynowych, gdzie główne realizowane przedmioty to: 

 • Zarządzanie i sterowanie zapasami
 • Infrastruktura magazynowa
 • Technologia magazynowania
 • Systemy informatyczne w procesach magazynowych
 • Środki transportu wewnętrznego
 • Organizacja prac magazynowych
 • Projektowanie magazynów
 • Dokumentacja w magazynowaniu

Perspektywy zawodowe 

Kończąc studia na GWSH na specjalności:

 • Logistyka transportu absolwent będzie mógł się ubiegać o stanowiska: specjalista 
 • ds. transporu, specjalista ds. spedycji, koordynator kierowców, specjalista ds. monitorowania sieci LNH czy specjalista ds. parku maszynowego
 • Logistyka procesów magazynowych absolwent będzie mógł się ubiegać o stanowiska: kierownik magazynu, inżynier procesu, specjalista ds. procesów magazynowy

przejdź do spisu treści

Prawo

to kierunek studiów pozwalający na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej kompleksowo do pracy zawodowej. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Studia otwierają drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Kształcimy tak, aby absolwent prawa miał, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim umiejętności, które po spełnieniu ustawowych wymogów, pozwolą mu znaleźć pracę w zawodach prawniczych, działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Prawo - jednolite studia magisterskie
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
5 lat (10 semestrów) 

Atuty kierunku Prawo

 • Proponowany przez GWSH program kształcenia na kierunku Prawo powstał przy współpracy ze środowiskiem naukowym z obszaru nauk prawnych oraz środowiskiem reprezentującym zawody prawnicze. Jest na bieżąco analizowany i dostosowywany zgodnie z wprowadzanymi zmianami w przepisach prawnych.
 • Program był również konsultowany z pracownikami Wydziału Prawa i Ekonomii UNIVERSITE DE VALENCIENNES we Francji.
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przez uznanych praktyków, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
 • Studenci mają możliwość zaliczenia części programu studiów na kierunkach prawniczych w jednej z uczelni partnerskich GWSH: w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie, w Niemczech, w Rumunii i Wielkiej Brytanii.
 • Tylko w GWSH jest możliwość wyboru trzech bloków specjalizacyjnych.
 • Bogata oferta praktyk dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez GWSH z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami europejskimi.
 • Zajęcia fakultatywne, udział w warsztatach z mediacji sądowych, psychologii sądowej, symulacji sali rozpraw, technik kryminalistycznych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.
 • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Prawa i Administracji IUSTITIA.

Co nas wyróżnia? 

Dbamy o rozwój indywidualnych zainteresowań studenta. Proponujemy wybór spośród wielu przedmiotów społecznych(Podstawy psychologii, Podstawy filozofii, Podstawy socjologii, Podstawy etyki, a także Negocjacje i mediacje) oraz szeregu przedmiotów specjalizacyjnych (co najmniej po trzy w każdym semestrze) umożliwiających studentowi pogłębienie jego wiedzy w interesujących go określonych obszarach nauk prawnych.

Oferta obejmuje trzy bloki przedmiotów specjalizacyjnych:

 • gospodarczo - finansowy
 • administracyjno - samorządowy
 • prawno - międzynarodowy

Przedmioty na kierunku Prawo,
zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia (www.nauka.gov.pl):

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia państwa i prawa na tle porównawczym
 • Teoria i filozofia prawa
 • Podstawy socjologii
 • Historia polityczna Polski XX wieku
 • Prawo konstytucyjne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Prawo rzymskie
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Socjologia prawa
 • Podstawy finansów
 • Organizacja i zarządzanie w administracji państwowej
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo cywilne cz. 1 (ogólne i zobowiązania)
 • Prawo karne
 • Prawo pracy
 • Prawo ochrony środowiska
 • Negocjacje i mediacje
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo konkurencji Prawo rynku kapitałowego
 • Prawo cywilne cz. 2 (rzeczowe, rodzinne i spadkowe)
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Procedura cywilna
 • Podstawy zarządzania
 • Procedura karna
 • Logika
 • Ekonomia
 • Podstawy psychologii
 • Prawo bankowe
 • Prawo karno-skarbowe
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym
 • Procedura administracyjna
 • Prawo finansowe
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Język angielski
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka zawodowa

Studia i co dalej? 

Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę w GWSH. Przygotowaliśmy kilka propozycji studiów podyplomowych z bardzo wielu obszarów:

 • Prawo i administracja
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Studia menedżerskie
 • Inspektor ochrony danych
 • Advanced mediator
 • Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

przejdź do spisu treści

Psychologia

to nauka związana z socjologią, antropologią i filozofią, a jednocześnie kierunek studiów, podczas którego student  poznaje mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka. Wybierając kierunek Psychologia, zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, absolwentuzyskuje razem z dyplomem kilka istotnych uprawnień do wykonywania pracy jako:

 • osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego
 • kierownik placówki wsparcia dziennego
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • dyrektor ośrodka adopcyjnego (tylko osoby posiadające tytuł zawodowy magistra) 
Psychologia – jednolite studia magisterskie
5 lat (10 semestrów)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  

Program studiów został tak napisany, aby wiedza i kompetencje zdobywane w trakcie nauki dotyczyły także osobistego rozwoju studentów -  ciekawości poznawczej,  kompetencji społecznych i przestrzegania  zasad etyki,  nie tylko w relacjach zawodowych. Program spełnia kryteria określające wymagania wobec absolwentów psychologii opracowane przez Europejską Federację Towarzystw Psychologicznych  (European Federation of Psychological Associations – EFPA). Umożliwia absolwentom PsychologiiGWSH ubieganie się o europejski certyfikat potwierdzający zawodowe kwalifikacje psychologów (ang. EuroPsy Certificate). Na kierunku Psychologia stawiamy na specjalizację, w ramach której proponujemy kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

 • Psychologia zarządzania

Specjalność umożliwia zapoznanie się z najnowszymi metodami badania rynku pracy i pracowników, a także narzędziami ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Student tej specjalności uczy się rozwiązywać m.in. problemy psychologiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami. 

 • Psychologia kliniczna

Specjalność rozwija w studentach umiejętności nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy oraz obserwacji pacjenta. Program uwzględnia obszarypsychologii zdrowia, psychologii sądowej i penitencjarnej. Studenci uczą się wybranych metod diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania. 

 • Psychologia interwencyjna

Student tej specjalności zdobywa wiedzę o problemach społecznych współczesnego świata. Orientuje się w możliwościach udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Poznaje formy pracy psychologicznej, podstawowe techniki przydatne w interwencji psychologicznej, zasady profilaktyki. 

Każda ścieżka specjalizacyjna ma swój odrębny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji studenta. Obowiązkowa pula przedmiotów na Psychologii w GWSH, pozwala w przyszłości naszemu absolwentowi skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Psychologia:

 • Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Filozofia z elementami logiki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Procesy poznawcze
 • Emocje i motywacje
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia zdrowia
 • Osobowość
 • Statystyka
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychometria
 • Psychopatologia
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza psychologiczna
 • Praca zespołowa w psychiatrii środowiskowej
 • Pomoc psychologiczna
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Etyka zawodu psychologa
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Praktyka zawodowa

Psychologia - atuty kierunku

 • Szerokie perspektywy zawodowe. Absolwent Psychologii ma wiedzę, którą może wykorzystać w wielu dziedzinach i branżach. Psychologowie są potrzebni w pionach personalnych przedsiębiorstw, agencjach zatrudnienia, urzędach pracy, biurach karier, w instytucjach szkoleniowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych, domach dziecka oraz w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych.

 • Możliwość kontynuacji kształcenia w GWSH. Uczelnia proponuje studia podyplomowe uzupełniające i poszerzające kompetencje psychologa, na przykład na kierunku  Psychologia transportu i psychologia pracy lub Negocjacje i Mediacje. Mamy też ciekawe kursy związane z jogą, ajurwedą lub coachingiem.  

 • Możliwość dodatkowego rozwoju w Kole Naukowym Psychologii Stosowanej. 

 • Możliwość udziału w organizowanej przez Katedrę Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukową z cyklu „Psychologia w biznesie” 

przejdź do spisu treści

Turystyka i rekreacja

studia I stopnia

Turystyka i Rekreacja - jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który pozwoli Ci na zdobycie wiedzy z nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, a także nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Adresujemy go do wszystkich zainteresowanych organizacją przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, turystyki i rekreacji. Ukończenie tego kierunku studiów pozwala na podjęcie pracy m. in. w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, centrach odnowy biologicznej oraz gospodarstwach agroturystycznych. 

Turystyka i rekreacja– studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

Przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę kilku specjalności, dzięki którym lepiej dopasujesz program nauczania do swoich zainteresowań i oczekiwań.

 • Porty Lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego i przewozowego
 • Zarządzanie śródlądową turystyką wodną 
 • Hotelarstwo
 • Turystyka międzynarodowa 

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne podstawy z ekonomii, marketingu, psychologii oraz zarządzania i prawa, dzięki czemu poradzisz sobie również w pracy w innych branżach. Po studiach I-go stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich albo z powodzeniem pójść do pracy. Jakiej? Gdzie? Oto lista przykładowych stanowisk związanych z turystyką:

Jeśli zastanawiasz się, jakie przedmioty czekają Cię na naszych studiach, odpowiadamy – każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji – zobaczysz go na podstronach specjalności. Mamy natomiast pulę przedmiotów, którą uznaliśmy za absolutnie niezbędne, byś po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni o podobnym profilu studiów.

Wybrane przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja:

 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Ekonomia (mikro i makro)
 • Geografia turystyczna 
 • System turystyczny
 • Podstawy kultury masowej lub Podstawy socjologii turystyki
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Krajoznawstwo
 • Zrównoważony rozwój w turystyce
 • Wprowadzenie do przedsiębiorczości i biznes plan
 • Historia architektury i sztuki
 • Podstawy marketingu
 • Organizacja i zarządzanie w turystyce
 • Hotelarstwo
 • Ekologia człowieka
 • Turystyka w obszarach chronionych
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Turystyka na obszarach wiejskich
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 • Organizacja usług turystycznych
 • Pedagogika i animacja czasu wolnego
 • Pilotaż wycieczek
 • Bezpieczeństwo i ryzyko w turystyce
 • Programowanie imprez turystycznych
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Zajęcia i wyjazdy terenowe
 • Praktyka zawodowa

Dodatkowe uprawnienia

Ukończenie studiów na kierunku Turystyka i rekreacja w GWSH daje Ci możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień i certyfikatów, w tym takich jak:

 • pilot wycieczek zagranicznych – uprawnienia nadawane przez Rektora GWSH i Dyrektora Śląskiej Organizacji Turystycznej. Uprawnia do samodzielnego prowadzenia imprez turystycznych w kraju i zagranicą,
 • informator turystyczny – uprawnienia nadawane przez Rektora GWSH i Dyrektora Śląskiej Organizacji Turystycznej. Przydatny do pracy w biurach podróży i hotelach w kraju i zagranicą. Tytuł ten można obecnie uzyskać tylko w GWSH w Katowicach,
 • certyfikat GIODO dotyczący ochrony danych osobowych wymagany powszechnie w przedsiębiorstwach turystycznych w Unii Europejskiej. Realizowany na wyraźne zapotrzebowanie branży turystycznej,
 • certyfikat nadawany przez Ministerstwo Finansów w zakresie zarządzania obrotem gotówkowym. Jest wymagany w kontaktach z turystami w zakresie autentyczności środków pieniężnych, walut i dokumentów tożsamości w krajach UE i krajach pozaeuropejskich,
 • kierownik wycieczek szkolnych – uprawnienia nadawane przez kuratorium Oświaty i Wychowania upoważniające do prowadzenia wycieczek oraz obozów szkolnych. 

Turystyka i rekreacja 

studia II stopnia

Turystyka i Rekreacja na studiach II stopnia (magisterskich) w GWSH jest kontynuacją i rozwinięciem idei, która przyświecała nam przy projektowaniu programu pierwszego stopnia tego kierunku. Dzięki temu z jednej strony poszerzysz tu te umiejętności, nad którymi zacząłeś pracować w ramach studiów licencjackich, a z drugiej będziesz mógł w pełni osiągnąć założenia i cele, które postawiłeś sobie decydując się na taką ścieżkę nauki i kariery.

Turystyka i Rekreacja– studia magisterskie (studia II stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne) 
2 lata (4 semestry)

Naszym zdaniem spójność, logika i ciągłość przynoszą naprawdę wymierne efekty! Projektując program naszych studiów odeszliśmy od stereotypów, zachowując jednocześnie te elementarne podstawy, które będą Ci w pracy niezbędne i które jednocześnie poznają Twoje koleżanki i koledzy studiujący w innych uczelniach. Dzięki temu możesz również z powodzeniem wybrać nasze studia magisterskie z Turystyki i Rekreacji, nie będąc naszym absolwentem.

Także w przypadku studiów II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja stawiamy na specjalizację, w ramach której ponownie proponujemy Ci kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

 • Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych 
 • Menedżer turystyki międzynarodowej 
 • Planowanie dietetyczne w sporcie, turystyce i rekreacji 

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne podstawy z ekonomii, marketingu, psychologii oraz zarządzania i prawa, dzięki czemu poradzisz sobie również w pracy w innych branżach. Po studiach I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich albo z powodzeniem pójść do pracy. Jakiej? Gdzie? Oto lista przykładowych stanowisk związanych z szeroko rozumianą turystyką i hotelarstwem:

Zastanawiasz się, jakie przedmioty czekają Cię na studiach II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja? Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji – zobaczysz go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast grupę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Turystyki i Rekreacji.

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja

 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Socjologia czasu wolnego
 • Planowanie i polityka turystyczna
 • Innowacje w turystyce
 • Regionalna gospodarka turystyczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Badania rynku turystycznego
 • Turystyka zdrowotna
 • Międzynarodowe projekty inwestycyjne w turystyce
 • Historia kultury

przejdź do spisu treści

Zarządzanie

w GWSH to kierunek, który otwiera drogę do kariery menedżerskiej. Studia koncentrują się na kształceniu specjalistów w różnych dziedzinach, których atutem są rozwinięte umiejętności zarządcze. Studentom Zarządzania gwarantujemy zdobycie wiedzy z ekonomii, finansów, prawa i nauk o zarządzaniu. Po studiach I-go stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich. Sprawdź specjalności, które Ci proponujemy. 

Zarządzanie – studia licencjackie (studia I stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

Specjalności:

 • Zarządzanie firmą – to profil stricte nastawiony na organizacje rynkowe działające na szeroko rozumianym rynku krajowym i zagranicznym. Nie instytucje publiczne, urzędy i non-profit. Firmy, przedsiębiorstwa, korporacje – słowem: biznes.

 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi – ta propozycja będzie idealna dla osób lubiących zarządzać ludźmi, a nie liczbami. W tym przypadku stawiamy na kompetencje potrzebne do utrzymania satysfakcji z pracy, motywacji i rozwoju pracowników, a także do budowania wizerunku przez nowoczesny employer branding i public relations.

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą – to zarządzanie z perspektywy sprzedaży. Marketing, reklama, nowe produkty i jak najlepszy wynik finansowy firmy. Jeśli jesteś kreatywny i czujesz dreszcz emocji myśląc o kampaniach promocyjnych, to znaczy, że znalazłeś odpowiedni kierunek.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji - Specjalność ta skierowana jest do tych, którzy zainteresowani są nie tylko kwestiami związanymi z zarządzaniem organizacjami o charakterze biznesowym i administracyjnym, lecz przede wszystkim do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem w tego typu organizacjach. 

 • Menedżer wobec wyzwań transformacji cyfrowej - Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby biznesu, borykającego się z problemami związanymi z funkcjonowaniem w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. To odpowiedni wybór dla wszystkich tych, którzy chcą nieustannie rozwijać kompetencje menedżerskie rekomendowane dla osób zarządzających organizacjami w Gospodarce 4.0

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

 • Ekonomia (mikro)
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy finansów
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy zarządzania
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Nauki o organizacji
 • Marketing (podstawy)
 • Badania marketingowe
 • Statystyka (opisowa)
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Matematyka
 • Zarządzanie jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język angielski lub niemiecki lub rosyjski
 • Praktyka zawodowa

Zarządzanie

na studiach II stopnia (magisterskich) w GWSH jest kontynuacją i rozwinięciem idei, która przyświecała nam przy projektowaniu programu pierwszego stopnia tego kierunku. Dzięki temu z jednej strony poszerzysz tu te umiejętności, nad którymi zacząłeś pracować w ramach studiów licencjackich, a z drugiej będziesz mógł w pełni osiągnąć założenia i cele, które postawiłeś sobie decydując się na taką ścieżkę nauki i kariery.

Zarządzanie – studia magisterskie (studia II stopnia)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
2 lata (4 semestry)

Naszym zdaniem spójność, logika i ciągłość przynoszą naprawdę wymierne efekty! Projektując program naszych studiów odeszliśmy od stereotypów, zachowując jednocześnie te elementarne podstawy, które będą Ci w pracy niezbędne i które jednocześnie poznają Twoje koleżanki i koledzy studiujący w innych uczelniach. Dzięki temu możesz również z powodzeniem wybrać nasze studia magisterskie z Zarządzania, nie będąc naszym absolwentem.

Także w przypadku studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie stawiamy na specjalizację, w ramach której proponujemy Ci kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Psychologia w biznesie
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Menedżer usług logistycznych
 • Kompetencje menadżera w gospodarce 4.0

Niezależnie od tego, którą specjalność wybierzesz i w czym możesz być ekspertem, dajemy Ci też solidne, standardowe podstawy z ekonomii, finansów, prawa i nauk o zarządzaniu.

Zastanawiasz się, jakie przedmioty czekają Cię na naszych studiach II stopnia – na kierunku Zarządzanie? Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do Twoich zainteresowań i predyspozycji – zobaczysz go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast grupę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta kierunku Zarządzanie.

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Zarządzanie 

 • Ekonomia (makro)
 • Etyka w zarządzaniu
 • Statystyka (matematyczna)
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Marketing międzynarodowy
 • Przedsiębiorczość
 • Negocjacje w biznesie

przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

to dziedzina wiedzy z obszaru nauk medycznych, polegająca na wykorzystaniu w celach leczniczych ruchu oraz innych czynników fizycznych z jakimi spotykamy się w naturze.

Fizjoterapia jako dyscyplina naukowa stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej i stanowi integralną część działań leczniczych podejmowanych we wszystkich obszarach współczesnej medycyny.

Studenci Fizjoterapii w trakcie pięcioletniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym są przygotowani do leczenia pacjentów i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych, medycznych, klinicznych, zdrowia publicznego oraz społecznych i ekonomicznych.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych. Daje również możliwość zrobienia specjalizacji z fizjoterapii.

Fizjoterapia
jednolite studia magisterskie - profil praktyczny 5 lat (10 semestrów)
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)  

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

Studenci, którzy wybierają studia na kierunku Fizjoterapia zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak:

- ortopedia, 
- neurologia, 
- reumatologia, 
- kardiologia,
- ginekologia i położnictwo.

W trakcie studiów realizowany jest program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów daje uprawnienia do podjęcia pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Fizjoterapia także w Bielsku-Białej

Nowa propozycja na kierunku Fizjoterapia. Od roku akademickiego 2019/2020 umożliwiamy realizację części zajęć poza Katowicami. Dzięki porozumieniu z Wyższą Szkołą Administracji zyskaliśmy możliwość zrealizowania na kierunku Fizjoterapia wybranych przedmiotów w Bielsku-Białej.

Absolwent GWSH kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego fizjoterapeuty.


 

przejdź do spisu treści

Kosmetologia

studia I stopnia

Kosmetologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki. Studia otwierają przed absolwentami kierunku wiele możliwości zawodowych. Po ukończeniu kosmetologii można znaleźć zatrudnienie w gabinetach kosmetologicznych, placówkach naukowo-badawczych (np. laboratoriach kosmetycznych), koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych. To właśnie absolwenci kosmetologii stanowią grupę ekspercką prowadzącą działy poradnicze w wydawnictwach zajmujących się zdrowiem i urodą. Wielu naszych studentów postawiło na karierę trenerską wybierając ścieżkę specjalisty ds. szkoleń lub menedżera. Otwarta jest również możliwość pracy dydaktycznej oraz ścieżki naukowej.

Kosmetologia - studia licencjackie (studia I stopnia) - profil praktyczny
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów)

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Kosmetologia w GWSH gwarantują zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na wykonywanie zabiegów kosmetycznych, m.in. zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych, zabiegów opóźniających procesy starzenia. Poziom wykształcenia naszych absolwentów pozwala im na współprace z lekarzami dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Kształcenie na kierunku Kosmetologia, studia I stopnia, obejmuje także zagadnienia z zakresu: 

 • estetyki
 • promocji zdrowia
 • fizjoterapii i masażu
 • chemii kosmetyków
 • receptur kosmetycznych
 • organizacji gabinetu kosmetycznego
 • zarządzania i marketingu w kosmetologii
 • etyki zawodowej

W zależności od zainteresowań, studenci na studiach I stopnia mogą wybrać spośród trzech modułów specjalizacyjnych: 

 • Makijaż artystyczny i telewizyjny
 • Makijaż permanentny 
 • Kosmetologia Anty Aging 

Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 • Anatomia
 • Histologia
 • Biologia z genetyką
 • Chemia kosmetyczna
 • Higiena
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Biofizyka
 • Fizjologia z elementami patofizjologii
 • Mikrobiologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjoterapii i masażu
 • Innowacje w kosmetologii
 • Farmakologia
 • Biochemia
 • Wizaż i estetyka
 • Podstawy alergologii
 • Podstawy receptury kosmetycznej i ziołolecznictwo
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot humanistyczny
 • Kosmetologia upiększająca
 • Immunologia
 • Toksykologia w kosmetologii
 • Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej
 • Język angielski lub niemiecki
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Etyka zawodu kosmetologa
 • Praktyka zawodowa

Obowiązkowe praktyki zawodowe:

 • Praktyka wdrożeniowa w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
 • Praktyka kosmetologiczna w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej

Przedmioty dla modułu specjalnościowego - Makijaż artystyczny i telewizyjny: 

 • Makijaż telewizyjny i fotograficzny
 • Nowoczesne techniki w makijażu
 • Makijaż artystyczny
 • Efekty specjalne w makijażu

Przedmioty dla modułu specjalnościowego - Makijaż permanentny:

 • Podstawy pigmentacji
 • Pigmentacja upiększająca
 • Kolorymetria
 • Pigmentacja brwi

Przedmioty dla modułu specjalnościowego – Kosmetologia Anty Aging:

 • Nowoczesne techniki aparaturowe
 • Techniki manualne Anty Aging
 • Substancje aktywne w kosmetologii
 • Kosmetologia Anty Aging 

Kosmetologia

studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia w GWSH są skierowane do osób posiadających kwalifikację pierwszego stopnia z Kosmetologii oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Ponadto na studia magisterskie na kierunku Kosmetologia w GWSH przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają licencjat zdobyty na innych kierunkach pod warunkiem, że spełnią wymagania podane w zasadach rekrutacji.

Na studiach magisterskich na kierunku Kosmetologia zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także z zakresu zaawansowanej kosmetologii. Dzięki zajęciom praktycznym, zdobytą wiedzę teoretyczną zastosujesz skutecznie podczas wykonywania zabiegów. 

Specjalności do wyboru 

W zależności od zainteresowań na studiach II stopnia możesz wybrać spośród dwóch propozycji:

 • Kosmetologia estetyczna
 • Makijaż permanentny - zaawansowane techniki

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA 

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Alergologia i dermatologia
 • Kosmetologia lecznicza
 • Diagnostyka skóry
 • Zasady racjonalnego odżywiania
 • Endokrynologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Onkologia skóry
 • Makijaż permanentny 
 • Receptura kosmetyków i surowce kosmetyczne
 • Nowoczesne technologie w kosmetologii
 • Język angielski lub niemiecki

Praktyka zawodowa (3 miesiące)

Przedmioty dla specjalności - Kosmetologia estetyczna:

 • Postępowanie pozabiegowe
 • Anatomia prawidłowa głowy i szyi
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne
 • Kosmetologia antystarzeniowa – nowoczesne metody manualne 
 • Kosmetologia estetyczna

Przedmioty dla specjalności - Makijaż permanentny - zaawansowane techniki:

 • Makijaż permanentny
 • Kolorymetria i rysunek w makijażu permanentnym
 • Techniki pigmentacji brwi
 • Pigmentacja upiększająca
 • Zaawansowane techniki w makijażu permanentnym
 • Pigmentacja medyczna i korekcyjna

Zasady rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia:

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej weryfikującej posiadane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów II stopnia:

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia przyjmowani są na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu

Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż z obszaru nauk medycznych proszeni są o złożenie w Biurze Obsługi Studentów dokumentów związanych z kosmetologią potwierdzających uczestnictwo i uzyskane wykształcenie lub kwalifikacje takie jak np.: 

 • dyplomy i świadectwa, certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach, szkoleniach, kursach
 • potwierdzenie odbycia stażu, wolontariatu itp.
 • zakresy obowiązków służbowych
 • opinię pracodawcy
 • potwierdzenie udziału w projektach i zakres w nich obowiązków

Kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Biuro Obsługi Studentów w terminie 14 dni od złożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej kwalifikację do podjęcia studiów. 

W sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjna z Kandydatem oraz zaproponuje moduły zajęć wyrównawczych (dodatkowo płatne) pozwalające na uzupełnienie braków kompetencyjnych z zajęć teoretyczno-praktycznych.

Atuty kierunku Kosmetologia

Atutem studiów na kierunku Kosmetologia w GWSH jest ponadstandardowa liczba godzin praktycznych. Dodatkowo przedmioty z zarządzania pozwalają absolwentom na samodzielne organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. Uczelnia ma własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez kadrę specjalistów czynnych zawodowo. 

Kierunek kosmetologia jest realizowany w budynku specjalnie dostosowanym do jego potrzeb. Znajdują się w nim multimedialne sale wykładowe i ćwiczeniowe, specjalistyczne sale  do kosmetologii fizjoterapii, wizażu, laboratorium chemiczno-sensoryczne.

Wszystkie pracownie kosmetologiczne wyposażone są w nowoczesny i profesjonalny sprzęt oraz aparaturę do pielęgnacji, upiększania, korekty, diagnostyki skóry i ciała, opóźniania procesów starzenia skóry, rewitalizacji skóry.

Niewątpliwym atutem GWSH są również zawarte porozumienia o współpracy z placówkami świadczącymi usługi kosmetyczne, takie jak: Dr Belter, Clarena, Bielenda Professional, Cosmetics Group, IONTO COMED, Farmona, Fenice, Gehwol, Bellis, Hurtownia Kosmetyczna NBS czy Dagra Cosmetics, która jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce kosmetyków włoskiej marki BeneXere oraz koreańskich kosmoceutyków i preparatów medycznych.

Oprócz pracy na wysoce specjalistycznym sprzęcie studenci pracują na profesjonalnych kosmetykach.


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo

studia I stopnia

Studia na kierunku Pielęgniarstwo przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają, uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy, profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, pielęgniarki/położne specjalistki. 

Pielęgniarstwo – studia licencjackie (studia I stopnia) - profil praktyczny
dostępne jako studia stacjonarne
3 lata (6 semestrów)

Charakterystyka kierunku

Studia przygotowują do pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi. Studenci podczas praktyk mają kontakt z dziećmi, dorosłymi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi i środowiskiem rodzinnym.

Możesz pracować oraz rozwijać się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach itp.  

Praca czeka na Ciebie również w dydaktyce  w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej i poradnictwem. Możesz także  prowadzić swoją indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.  

GWSH posiada akredytację do realizacji kształcenia na w kierunku Pielęgniarstwo,  co umożliwia zatrudnienie na unijnym rynku pracy. Dyplom licencjata pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE.

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo (studia I stopnia):

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Biochemia i biofizyka
 • Genetyka
 • Pedagogika
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Psychologia
 • Etyka zawodu pielęgniarki
 • Socjologia
 • Farmakologia
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Badania fizykalne
 • Zdrowie publiczne
 • Patologia
 • Promocja zdrowia
 • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Podstawowa opieka zdrowotna
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Radiologia
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Opieka paliatywna
 • Dietetyka
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Prawo
 • Zakażenia szpitalne
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Język angielski
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Ilość zajęć praktycznych i zawodowych:

Zajęcia praktyczne (z dydaktykiem): 1100 godzin
Praktyki zawodowe: 1200 godzin


Pielęgniarstwo 

studia II stopnia

Pielęgniarstwo na studiach II stopnia (magisterskich) skierowane są do osób mających tytuł zawodowy (licencjat pielęgniarstwa). Studia przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie zdrowia. Rozwijają wiedzę z podstaw metodologii badań, z możliwością uczestniczenia w badaniach naukowych. Studia pielęgniarskie uwrażliwiają, uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie (studia II stopnia) - profil praktyczny
dostępne jako studia stacjonarne oraz  studia niestacjonarne
2 lata (4 semestry)

Organizacja zajęć w trybie niestacjonarnym wygląda następująco:

 • Zajęcia teoretyczne - piątki od godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele,
 • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - dni robocze wg planu studiów 

Charakterystyka kierunku:

Na studiach magisterskich z kierunku Pielęgniarstwo studenci poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki na studiach licencjackich, głównie z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego, zarządzania w opiece  pielęgniarskiej, dydaktyki medycznej, metodologii badań. Wykłady i zajęcia prowadzone są przez dydaktyków, profesjonalistów w stopniu profesora, doktora oraz  magistrów pielęgniarstwa.    

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych, napisanie i obrona pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego. Po ukończeniu studiów absolwent GWSH otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

Zawód pielęgniarki należy do zawodów zaufania społecznego. Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

Tytuł magistra pielęgniarstwa uprawnia do podjęcia studiów III stopnia, przygotowania dysertacji i uzyskania tytułu doktora.

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo – studia II stopnia (magisterskie)

 • Język angielski
 • Psychologia zdrowia
 • Prawo w praktyce pielęgniarskiej
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie 
 • Pielęgniarstwo wielokulturowe
 • Dydaktyka medyczna
 • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Endoskopia
 • Poradnictwo w pielęgniarstwie
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Nadciśnienie tętnicze
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Niewydolność oddechowa
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Leczenie nerkozastępcze
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Cukrzyca
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Choroby nowotworowe
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Rany przewlekłe i przetoki
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Ból
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Leczenie żywieniowe
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Zaburzenia układu nerwowego
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Zaburzenia zdrowia psychicznego
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie
 • Informacja naukowa
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
 • Statystyka medyczna
 • Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Immunologia kliniczna
 • Bioetyka
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty do wyboru:

 • Choroby skóry
 • Profilaktyka chorób zakaźnych
 • Opieka pielęgniarska w chirurgii plastycznej                                                     
 • Medyczno-społeczne problemy osób w wieku podeszłym          
 • Schorzenia okołomenopauzalne
 • Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem
 • Pediatryczna domowa opieka paliatywna                                                                     
 • Podstawy psychoterapii
 • Marketing usług medycznych

Praktyki zawodowe: (200 godzin)

 • Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) 
 • Pracowania endoskopowa 
 • Edukacja terapeutyczna w  wybranych chorobach przewlekłych 
 • Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) 
 • Opieka onkologiczna 

Atuty kierunku Pielęgniarstwo

 • Doświadczona kadra

Nasi wykładowcy to aktywne zawodowo pielęgniarki, położne i lekarze, na co dzień pracujący w placówkach medycznych w całym kraju. To ludzie z pasją, którzy dzielą się z naszymi studentami wiedzą i umiejętnościami. Kładziemy nacisk na to, by nasi studenci zdobywali praktyki w renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. 

 • Stypendia na kierunku Pielęgniarstwo w GWSH

Studiując Pielęgniarstwo w GWSH można skorzystać z programu stypendialnego za realizację obowiązkowych praktyk studenckich. Program stypendiów stażowych obejmuje roczniki: 2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób oraz z rocznika 2020/2021 - również 30 osób. W ramach powyższego projektu przewidziane są również szkolenia pogłębiające wiedzę z aktualnych trendów epidemiologiczno-demograficznych.

 • Praktyki w renomowanych zakładach opieki zdrowotnej

Możliwość kontynuacji studiów w GWSH

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia jest możliwość kontynuowania nauki w naszej uczelni.

 • Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Pielęgniarstwo
 • Studia podyplomowe z bardzo wielu obszarów nie tylko uzupełniających, ale również poszerzających Twoje kompetencje zawodowe

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia jest możliwość kontynuowania nauki w naszej uczelni na studiach podyplomowych.


przejdź do spisu treści

Pedagogika

jest kierunkiem studiów pozwalającym przede wszystkim na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, ale również z psychologii, socjologii oraz wiedzy historyczno-filozoficznej. Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, placówkach resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Absolwent może również zatrudnić się jako wychowawca w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, jako opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych czy jako terapeuta zajęciowy w placówkach ochrony zdrowia realizujących terapię zajęciową dla pacjentów.

Pedagogika- studia licencjackie (studia I stopnia),
studia stacjonarne (dzienne) oraz niestacjonarne (zaoczne)
3 lata (6 semestrów).

Przygotowując program naszych studiów z Pedagogiki mieliśmy przede wszystkim na uwadze zmiany, które sami zauważamy w procesach dydaktycznych oraz informacje od nauczycieli, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje, korzystając z oferty naszych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Nasza stała współpraca z placówkami wychowawczymi pozwala zaproponować interdyscyplinarny program, odpowiadający wyzwaniom, czekającym na studenta. Stawiamy w nim na specjalizację, w ramach której proponujemy kilka konkretnych ścieżek specjalnościowych:

Opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej

Absolwent specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb seniorów, a także rozpoznawania ich potencjału i ograniczeń wynikających z posiadanych schorzeń czy niepełnosprawności. Pozna możliwości wspierania osób starszych w różnych aspektach ich aktywności: społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej w oparciu o rozpoznane zasoby indywidualne, tkwiące w środowisku rodzinnym, instytucjonalnym i lokalnym. Absolwent będzie umieć zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego, poprzez aktywizowanie osób starszych w różnych sferach życia i udzielanie wsparcia emocjonalnego.

Osoba kończąca studia na specjalności „Opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej” będzie zatem przygotowana pod względem metodycznym do realizacji działań wspierających i opiekuńczych skierowanych do seniorów, w zależności od ich sytuacji życiowej, stanu zdrowia i zdiagnozowanych problemów. Dodatkowo absolwent będzie miał kompetencje  z zakresu terapii zajęciowej – w trakcie studiów uczestnicy poznają rodzaje i metody terapii zajęciowej, a także techniki pracy wspierające funkcjonowanie seniorów w aspekcie  poznawczym,  emocjonalnym i społecznym, jak i fizycznym.

Studia na specjalności mają na celu przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi, w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, jak również  w zakresie indywidualnego wsparcia; opieki domowej osób starszych.

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach specjalności Opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej:

 • Podstawy pedagogiki opiekuńczej
 • Psychologia człowieka dorosłego
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Andragogika
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Terapia zajęciowa w pracy z seniorami
 • Instytucjonalne formy opieki i wychowania
 • Praca kulturalno-oświatowa z seniorami
 • Gerontologia społeczna
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Choroby wieku starszego i podstawy rehabilitacji
 • Elementy arteterapii
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Elementy polityki społecznej
 • Podstawy pracy z niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
 • Andragogika specjalna
 • Elementy dietetyki
 • Podstawy psychiatrii
Terapia zajęciowa

Absolwent specjalności będzie dysponował kompetencjami w zakresie diagnozowania psychospołecznego funkcjonowania i potrzeb, a następnie planowania zajęć terapeutycznych. Pozna metodykę pracy terapeuty zajęciowego – będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z obszaru zróżnicowanych form, metod i technik terapii zajęciowej dla osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnych i starszych. Program studiów w ramach specjalności „Terapia zajęciowa” uwzględnia istotne elementy między innymi arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, psychoterapii i socjoterapii.

W trakcie studiów studenci specjalności rozwiną kompetencje interpersonalne, które w połączeniu  z przygotowaniem merytorycznym i metodycznym pozwolą na efektywną aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, osoby starsze) w różnych obszarach funkcjonowania – na rynku pracy, w edukacji czy w czasie wolnym.

Miejsca pracy możliwe po specjalności to: sanatoria, oddziały szpitalne, domy pomocy społecznej, kluby seniora, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, zakłady opiekuńcze, ośrodki resocjalizacyjne, świetlice terapeutyczne.

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach Terapii zajęciowej:

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Komunikacja interpersonalna w pracy terapeuty zajęciowego
 • Pedagogika specjalna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Terapia zajęciowa w pracy z seniorami
 • Terapia zajęciowa we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
 • Arteterapia-sztuki plastyczne
 • Elementy ergoterapii
 • Podstawy socjoterapii
 • Elementy muzykoterapii
 • Psychologia kliniczna
 • Terapia zajęciowa osób z dysfunkcją ruchu
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Terapia ruchem
 • Biblioterapia
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Elementy psychoterapii
 • Terapia zajęciowa w psychiatrii
 • Elementy choreoterapii
 • Techniki oparte na dramatyzacji
 • Elementy polityki społecznej
 • Elementy prawa socjalnego
 • Konwersatorium
Opieka i wychowanie małego dziecka (do lat 3)

W ramach specjalności  absolwent uzyska wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, niezbędną do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych. Rozwinie również pełne kompetencje do opieki i prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci małych; do trzeciego roku życia, w oparciu o wyczerpującą wiedzę teoretyczną, dotyczącą budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka, zasad, metod i form stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, higieny, żywienia i udzielania pierwszej pomocy dziecku. Będzie potrafił diagnozować potencjał dziecka i wspomagać jego rozwój w różnych sferach; poznawczej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej. Uzyska przygotowanie w zakresie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem, ale również  kompetencje niezbędne do  współpracy z rodziną dziecka, na rzecz wspomagania jego harmonijnego rozwoju.

Absolwent będzie także przygotowany do samodzielnego tworzenia  i prowadzenia placówki opieki nad małym dzieckiem – w trakcie studiów pozna zasady prowadzenia różnorodnych form opieki nad dzieckiem zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i metodycznej.

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie jako opiekun nad dziećmi w klubach dziecięcych, żłobkach, jako animator w miejscach czasowej opieki nad dzieckiem (np. sale zabaw), w placówkach opieki dziennej i w charakterze niani.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Wybrane aspekty psychologii, anatomii i fizjologii małego dziecka
 • Żywienie małego dziecka
 • Pielęgnacja i opieka nad dzieckiem
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna małego dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • "Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka”
 • Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
 • Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dzieckiem
 • Współpraca z instytucjami pomocy i wsparcia dziecka
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Stymulacja mowy dziecka
 • Literatura w stymulacji rozwoju dziecka
 • Zabawa w stymulacji rozwoju dziecka
 • Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka
 • Współpraca z rodziną dziecka – aspekty prawne i organizacyjne
 • Prawne podstawy opieki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Konwersatorium dyplomowe
Pedagogika zdrowia z podstawami żywienia 

 Absolwent specjalności będzie miał wiedzę z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży, promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, podstaw dietetyki i zasad prawidłowego odżywiania. 

Uzyska wiedzę i kompetencje dotyczące planowania, realizacji oraz ewaluacji procesu edukacji zdrowotnej. Zdobędzie przygotowanie w zakresie metod, form i środków

dydaktycznych stosowanych w nowoczesnym procesie edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb subiektywnych i obiektywnych dzieci i młodzieży. 

Absolwent specjalności będzie mógł zatrudnienić się jako pedagog w zakresie promocji zdrowia w placówkach systemu edukacji, systemu służby zdrowia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz będzie przygotowany do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Przedmioty specjalnościowe realizowanie w ramach specjalności Pedagogika zdrowia z podstawami żywienia :

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zdrowia
 • Pedagogika zdrowia
 • Promocja zdrowia i umiejętności życiowe
 • Zdrowie publiczne
 • Aktywność ruchowa w profilaktyce chorób
 • Profilaktyka zdrowotna i uzależnień
 • Problemy rozwojowe dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Podstawy dietetyki w profilaktyce chorób
 • Psychodietetyka i zaburzenia odżywiania
 • Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie
 • Żywność funkcjonalna
 • Edukacja żywieniowa
 • Prewencja ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci
 • Kryzys i interwencja kryzysowa
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w praktyce klinicznej
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencje systemowe w rodzinie
 • Praca z uczniem agresywnym i ofiarami przemocy szkolnej
 • Projektowanie i ewaluacja programów profilaktyki i promocji zdrowia
 • Konwersatorium
Każda ścieżka ma swój osobny program dostosowany do zainteresowań i predyspozycji kandydata oraz profesjonalnego przygotowania do pracy – można zobaczyć go na podstronie każdej specjalności. Mamy natomiast pulę przedmiotów, które uznaliśmy za absolutnie niezbędne dla każdego studenta Pedagogiki po to, by po studiach mógł skutecznie konkurować z absolwentami innych uczelni.

Wydział Zarządzania AG w Katowicach

 • Administracja - studia I stopnia
 • Administracja - studia II stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia
 • Informatyka - studia I stopnia-inżynierskie
 • Logistyka - studia I stopnia-inżynierskie
 • Prawo - jednolite studia magisterskie
 • Psychologia - jednolite studia magisterskie
 • Turystyka i Rekreacja - studia I stopnia
 • Turystyka i Rekreacja - studia II stopnia
 • Zarządzanie - studia I stopnia
 • Zarządzanie - studia II stopnia

Wydział Medyczny AG w Katowicach

 • Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie
 • Kosmetologia - studia I stopnia
 • Kosmetologia - studia II stopnia
 • Pielęgniarstwo - studia I stopnia
 • Pielęgniarstwo - studia II stopnia

Wydział Nauk Stosowanych AG w Katowicach

 • Pedagogika - studia I stopnia

Wydział Zamiejscowy AG w Żorach

 • Zarządzanie - studia I stopnia
 • Administracja - studia I stopnia
 • Administracja - studia II stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia 

Wiedeń - Wydział Zamiejscowy AG

 • Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach AG
  ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice
 •  
 • Telefon: 32 35 70 500
 • Fax: 32 35 70 532
 • Strona: http://www.akademiagornoslaska.pl

Rekrutacja

Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
Budynek A, hol główny

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
e-mail: rekrutacja@gwsh.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Biuro Rekrutacji

tel. 32 35 70 600 (pon.-czw., godz. 9:00- 15:00)
tel. kom.: 603 991 098 (pon.- pt., godz. 8:00- 16:00)
E-mail: rekrutacja@gwsh.pl

Godziny pracy 
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 16.00


Biuro Obsługi Studentów

ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
Budynek A, p. 100
tel. +48 601 150 392

Wydział Zarządzania
(kierunki studiów: Zarządzanie, Administracja, Logistyka, Psychologia, Informatyka, Prawo, Finanse i Rachunkowość)
e-mail: wydzial.zarzadzania@gwsh.pl
(kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja)
e-mail: turystyka@gwsh.pl
tel. 601 150 392
(w dniach i godzinach pracy Biura Obsługi Studentów)

Wydział Nauk Stosowanych
(kierunek studiów: Pedagogika)
e-mail: pedagogika@gwsh.pl

Wydział Medyczny
(kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo)
e-mail: wydzial.medyczny@gwsh.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu zaprasza na studia!

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

czytaj dalej

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

29 lat działalności edukacyjnej

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane