Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa zamierza w najbliższym czasie uruchomić IV edycję Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warto podkreślić, iż poprzednie trzy edycje cieszyły się dużą popularnością.  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie profesjonalnej ochrony informacji niejawnych  i danych osobowych w oparciu o doświadczenia krajowe i zagraniczne. Oferowane przez nas Studia przeznaczone są dla osób kierujących  w instytucjach cywilnych i wojskowych, przedsiębiorstwach i jednostkach wojskowych pionami ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, dla osób pracujących w tych pionach lub zamierzających podjąć w nich pracę.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą  prawnych aspektów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, funkcjonowania i zadań instytucji odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz uprawnień do korzystania z informacji niejawnych i danych osobowych.

Studia ukierunkowane są na  rozwiązywanie praktycznych problemów i prowadzone będą głównie przez praktyków z tej dziedziny. W ich trakcie kształcimy umiejętności związane z opanowaniem sposobów i stosowaniem  procedur ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, a także z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. W trakcie studiów słuchacze m.in. wykonują projekty ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej oraz  poznają tajniki pracy pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i kancelarii oraz administratora sieci teleinformatycznych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać będą w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie). Czesne za całe studia jest promocyjne i  wynosi 2900 zł; istnieje możliwość jego rozłożenia  na dwie raty po 1500zł,  cztery raty po 800 zł lub raty miesięczne 10x340 zł.

Ponadto osoby zainteresowane mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie obsługi kancelarii tajnej (16 godzin dodatkowych zajęć praktycznych).

Istnieje również możliwość uzyskania za dodatkową opłatą certyfikatu Auditora Bezpieczeństwa Informacji wg. ISO/IEC 27001 (16 godzin dodatkowych zajęć), wystawionego przez współpracującą z naszą Uczelnią PLATFORMĘ JAKOŚCI.

Szczegółowy program studiów

obejmuje następujące przedmioty i zagadnienia w ilości 182 godzin zajęć:

I. System ochrony informacji niejawnych  /20 godz/.

1.    Formalno – prawne uwarunkowania ochrony informacji n niejawnych i innych informacji prawnie chronionych..
2.    Ewolucja systemu ochrony informacji niejawnych
3.    System ochrony informacji niejawnych RP.

Podstawy prawne oraz zasady organizacji systemu o.i.n;
Struktura organizacyjna systemu o.i.n.;
Elementy składowe systemu  o.i.n..;
Funkcjonowanie systemu o.i.n.

4.    System ochrony w jednostce organizacyjnej

Budowa systemu o.i.n..;
Elementy składowe systemu o.i.n.;
Funkcjonowanie systemu o.i.n..

5.    Zakres przedmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
6.    Organizowanie ochrony informacji niejawnych podczas narad, odpraw, ćwiczeń.
7.    Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych
8.    Postępowania wyjaśniające w zakresie ochrony informacji niejawnych
9.      Zarządzanie informacjami niejawnymi w jednostce organizacyjnej.

II. Bezpieczeństwo osobowe /25 godz/.

Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa osobowego, klauzule tajności, dostęp i udostępnianie informacji niejawnych;
Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
Obowiązki pełnomocnika ochrony w aspekcie bezpieczeństwa osoboweg
Rodzaje postępowań sprawdzających;
Rodzaje poświadczeń bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa;
Obowiązujące druki i formularze w procedurach postępowań sprawdzających,
Ankieta bezpieczeństwa osobowego (zasady wypełniania i oceny);
Realizacja procedur postępowań sprawdzających, kompletowanie teczki APS;
Zasady realizacji postępowań sprawdzających kontrolnych;
Zasady realizacji postępowań odwoławczych i skargowych;
Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony informacji niejawnych w NATO;
Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony informacji niejawnych w UE;
Certyfikaty i poświadczenia bezpieczeństwa w NATO i UE;
Umowy międzynarodowe;

III. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych /10 godz/

IV. Ochrona informacji niejawnych w NATO i w Unii Europejskiej /5 godz/

V. Bezpieczeństwo teleinformatyczne /25 godz/

1.    Informacje ogólne.
2.    Osoby funkcyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne.
3.    Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4.    Czynniki bezpieczeństwa wpływające na bezpieczeństwo teleinformatyczne.

4.1.        Bezpieczeństwo fizyczne systemów i sieci teleinformatycznych.
4.2.        Bezpieczeństwo osobowe.
4.3.        Bezpieczeństwo sprzętowe.
4.4.        Ochrona kryptograficzna.
4.5.        Bezpieczeństwo transmisji.

5.    Kontrola dostępu do systemu lub sieci teleinformatycznych.

5.1.        Wymagania w zakresie haseł.

6.    Dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
7.    Dopuszczenie systemów i sieci do przetwarzania informacji niejawnych .
8.    Kontrole bezpieczeństwa.
9.    Bezpieczeństwo informacji.
10.  Przenośne systemy teleinformatyczne.
11.  Oprogramowanie złośliwe i wirusy.
12.  Wykrywanie „kodów złośliwych”

VI. Ochrona fizyczna informacji niejawnych( bezpieczeństwo przemysłowe) /20 godz/.

1.      Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej z zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych.
2.    Zagrożenia w funkcjonowaniu systemu ochrony fizycznej informacji niejawnych.
3.    Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych.
4.    Podstawowe kryteria i sposób określania poziomu zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń.
5.    Zasady opracowywania planów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
6.    Warunki przewożenia materiałów niejawnych. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.
7.    Obowiązki przedsiębiorcy przy wykonywaniu umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.
8.    Właściwości i uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
9.    Procedury postępowania zmierzające do uzyskania przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
10.  Rola i obowiązki zleceniodawcy podczas przygotowania i realizacji umowy wiążącej się z dostępem do informacji niejawnych.
11.  Zasady opracowywania projektu instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

VII. Kontrole z zakresu ochrony informacji niejawnych /10 godz/ 

10.             Działalność kontrolna – formy i rodzaje.
11.             Zadania i uprawnienia NIK, ABW, SKW oraz osób odpowiedzialnych w jednostce organizacyjnej za sprawowanie nadzoru nad ochrona informacji niejawnych.
12.             Cele, formy i sposoby prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych – dokumentowanie wyników kontroli.
13.             Wnioski wynikające z działalności kontrolnej w zakresie ochrony informacji niejawnych.
14.             Postępowania wyjaśniające w jednostce organizacyjnej.

Ćwiczenia:

15.             Praktyczne sposoby realizacji czynności kontrolnych stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.

VIII. Kancelaria tajna i wykonywanie dokumentów niejawnych /25 godz/

1.    Rodzaje współczesnej dokumentacji.
2.    Powszechnie obowiązujące przepisy archiwalne.
3.    Przygotowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwum zakładowego.
4.    Podział dokumentacji twórcy – archiwalna klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji.
5.    Zadania ewidencji, przechowywania oraz ochrony dokumentacji realizowane w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją.
6.    Porządkowanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
7.    Podstawowe zasady oceny archiwalnej dokumentacji, jej brakowania i niszczenia.
8.    Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
9.      Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
10.  Klasyfikowanie informacji niejawnych oraz oznaczanie materiałów niejawnych, w tym klauzulami tajności.
11.  Organizacja obiegu dokumentów niejawnych – zasady prowadzenia dzienników ewidencji.
12.  Zasady opracowywania instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”.
13.  Zasady nadawania, przyjmowania, udostępniania, przekazywania oraz przewożenia i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
14.  Postępowanie z dokumentami niejawnymi międzynarodowymi.
15.  Zasady kompletowania i przechowywania materiałów niejawnych oraz ich niszczenia.
16.  Postępowanie z dokumentacją niejawną w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

IX. Akty prawne regulujące problematykę ochrony informacji  niejawnych.  /5 godz/

X. System ochrony danych osobowych  /25 godz/

1.    Podstawy prawne ochrony danych osobowych
2.    Zasady przetwarzania danych osobowych
3.    Obowiązki i zadania administratora danych wynikające z RODO
4.    Prawa osób, których dane dotyczą
5.    Bezpieczeństwo danych osobowych
6.    Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
7.    Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
8.    Transfer danych osobowych do państw trzecich
9.    Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
10.  Rola i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
11.  Ochrona danych osobowych w stosunku pracy
12.  Odpowiedzialność prawna i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych

XI. Sposoby ochrony informacji niejawnych oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia lub w przypadku ich ujawnienia /12 godz./
 

Powiązane artykuły

Zarządzanie Biurem Detektywistycznym - studia podyplomowe

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia "Zarządzanie biurem detektywistycznym"

czytaj dalej

Wycena Nieruchomości - studia podyplomowe w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie