Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - nowy kierunek na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Obserwując rynek usług zdrowotnych, losy absolwentów, potrzeby aktualnych studentów, a przede wszystkim obecną sytuację epidemiologiczną Uniwersytet Medyczny w Białymstoku postanowił uzupełnić dotychczasową ofertę na kierunku Zdrowie Publiczne o moduł epidemiologia.

Choć idea utworzenia nowego kierunku zrodziła się całkiem niedawno, to jego realizacja bazuje na wieloletnich doświadczeniach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w nauczaniu nauk o zdrowiu, w tym Zdrowia Publicznego.

Specjaliści z zakresu Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą pełnić rolę łącznika pomiędzy medycyną, a wszystkimi innymi obszarami życia społecznego, które kształtują nasze zdrowie. Trwająca pandemia w dużym stopniu uwypukliła, że tacy specjaliści na rynku ochrony zdrowia są niezbędni. Jest to zadanie o tyle trudne, że wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz  posługiwania się językiem z bardzo wielu obszarów, dlatego głównym celem nauczania na tym kierunku jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego.

Umiejscowienie kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia w dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych pozwala na przygotowanie profesjonalnej wykonawczej kadry zdrowia publicznego. Posiada ona wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwią inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ma to na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.


Program studiów 


Program studiów Zdrowia Publicznego i Epidemiologii można podzielić na kilka bloków tematycznych. Po pierwsze,  będą to przedmioty związane z zarządzaniem i organizowaniem systemu ochrony zdrowia (np. ekonomika zdrowia, ekonomia, finansowanie ochrony zdrowia, jakość w ochronie zdrowia czy zarządzanie podmiotem leczniczym). Po drugie, obszar, na który położony zostanie szczególny nacisk to zakres zagadnień związany z oceną sytuacji zdrowotnej. Wiodącym przedmiotem w tym obszarze jest epidemiologia (epidemiologia opisowa, epidemiologia analityczna, epidemiologia kliniczna, monitoring sytuacji zdrowotnej, nadzór sanitarno-epidemiologiczny). Kolejnym obszarem są przedmioty, które mają wyposażyć absolwentów w kompetencje dotyczące planowania i wdrażania zdrowia publicznego takie jak, np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna czy polityka zdrowotna.  

Poza tym absolwenci Zdrowia Publicznego i Epidemiologii będą posiadali wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nie zabraknie takich przedmiotów jak anatomia, patofizjologia, biochemia czy biofizyka. Ponadto na kierunku pojawią się zagadnienia, dzięki którym absolwenci nabędą kompetencje tzw. miękkie (np. negocjacje, zarządzanie projektami, komunikacja w zdrowiu czy zarządzanie kryzysowe). 

Jeśli chodzi o zdolności jakie powinni posiadać kandydaci na kierunek Zdrowie Publiczne i Epidemiologia chętnie widziane są osoby o zdolnościach analitycznych, pełne inicjatywy, otwarte i empatyczne. 

W planie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych. Studenci będą mogli je odbyć w podmiotach wyznaczonych przez UMB (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna), jak również istnieje  możliwość realizacji własnych pomysłów w postaci praktyk krajowych czy zagranicznych, także w sektorze niepublicznym.  

Absolwent pierwszego stopnia kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i prywatnego realizujących cele i zadania zdrowia publicznego, takich jak np. instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcja Sanitarna, podmioty działalności leczniczej, instytuty naukowo-badawcze, firmy farmaceutyczne, zakłady ubezpieczeń czy organizacje pozarządowe. 

Co więcej, absolwent studiów 1. Stopnia (licencjackich) kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia może kontynuować naukę na studiach 2. Stopnia (magisterskich) zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne oraz na studiach podyplomowych. 


Rekrutacja:


jedynym kryterium przyjęć jest wynik maturalny z jednego przedmiotu do wyboru z czterech: biologii, chemii, matematyki lub fizyki (poziom podstawowy lub rozszerzony). Poziom podstawowy  liczony jest 1:1, poziom rozszerzony x2. 

Zapraszamy do rejestracji już od 4 maja 2021!

Zostań pierwszym w Polsce absolwentem kierunku Zdrowie Publiczne i Epidemiologia! 
 

Powiązane kierunki

Higiena Stomatologiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom otwiera w roku akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunku Higiena Stomatologiczna (studia I stopnia, 3-letnie). Wymagania rekrutacyjne: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

czytaj dalej

Biostatystyka

nowy unikatowy kierunek studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane