Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE

Architektura Wnętrz to kierunek, który umiejętności plastyczne łączy z wiedzą architektoniczną, szczególnie uwzględniając związki tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Absolwent studiów na tym kierunku będzie potrafił profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty różnego rodzaju przestrzeni użytkowych, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Architekt wnętrz będzie także potrafił skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe we współpracy z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
System studiów: stacjonarne w dni powszednie, niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
Czas trwania: 3,5 roku.
Tytuł: INŻYNIER lub LICENCJAT.
Studia prowadzone do wyboru: w języku polskim, w języku angielskim.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
System studiów: niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
Czas trwania: 1,5 roku.
Tytuł: MAGISTER.
Studia prowadzone do wyboru: w języku polskim, w języku angielskim.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wykładowcami na kierunku Architektura Wnętrz są wybitni dydaktycy i specjaliści z tego zakresu, laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, prezentujący swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granicą, dostarczający studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Bissenik, prof. zw. dr hab. Przemysław Krajewski, prof. zw. dr hab. Lucjan Kasprzak, prof. zw. dr hab. Lech Koliński, prof. zw. dr prof. Witold Surowiecki, prof. nadzw. dr hab. Włodimierz Bartczak, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Gontarczyk, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wyszyński, prof. nadzw. dr hab. Błażej Ostoja-Lniski, dr Anna Feliks, dr. Tadeusz Tchórzewski, mgr Radek Dębniak.

Studia I-go stopnia

Na studiach pierwszego stopnia kierunku Architektura Wnętrz proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie wnętrz

Specjalność Projektowanie wnętrz ma na celu wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności aranżacji wnętrz i przestrzeni otwartej. Obejmuje wieloaspektowe kształtowanie przestrzeni różnego typu wnętrz wraz z ich integralnym wyposażeniem. Program jest oparty na podstawach całości architektury, znajomości technik realizacji oraz doświadczeniu rzemiosła projektowego, z silnym wsparciem przedmiotami ogólnoplastycznymi, jak malarstwo i rzeźba oraz narzędziami IT . Inspiracje i naukę czerpie się z najlepszych wzorów tradycji, zwłaszcza polskiej. Cechą wyróżniającą specjalność jest konsekwentne ukierunkowanie projektowania od ogółu (będącego najbliższym otoczeniem człowieka w każdym miejscu) do szczegółu (bez ograniczeń skalowych).

Projektowanie mebla

Projektowanie mebla jest działalnością twórczą zajmującą się projektowaniem jednostkowych sprzętów, ich zestawów i typoszeregów służących wyposażeniu przestrzeni architektonicznej wnętrz. Specjalność wnosi dogłębne zrozumienie architektury każdego przedmiotu i obiektu w zakresie kształtu, mechaniki budowli oraz natury czynników wizualnych, wsparte kształceniem ogólnoplastycznym. Wyuczony warsztat projektowy daje możliwość kreowania mebli, sprzętów i innych przedmiotów, aż do małych form architektonicznych. Podstawową zasadą jest projektowanie od szczegółu do ogółu, czyli odwrócenie procesu właściwego pokrewnej specjalności Projektowania Wnętrz. Drugą cechą szczególną specjalności jest możliwość bezpośredniego poznawania realizacji zaprojektowanego dzieła.

Architektura Wnętrz to kierunek, który umiejętności plastyczne łączy z wiedzą architektoniczną, szczególnie uwzględniając związki tych dziedzin ze sztukami pięknymi. Absolwent studiów na tym kierunku będzie potrafił profesjonalnie przygotować koncepcję i projekty różnego rodzaju przestrzeni użytkowych, zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem. Architekt wnętrz będzie także potrafił skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe we współpracy z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

Studiując na kierunku Architektura Wnętrz (studia I-go stopnia, inżynierskie/licencjackie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • procesu realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji: kontekst-architektura i człowiek-architektura,
 • historii sztuki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz budowli i wnętrz ogrodowo-parkowych oraz sztuk zdobniczych,
 • dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz,
 • wyboru i doboru elementów i materiałów, a także rozwiązań kolorystycznych w projektach nowych oraz przy adaptacji i rewaloryzacji,
 • znajomość podstaw kompozycji przestrzennej we wnętrzach i krajobrazie,
 • świadomość wielostronnej odpowiedzialności i etyki zawodowej, niezbędna znajomość przepisów i norm,
 • zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami,
 • współpracy z inżynierami branżystami, ale też architektami krajobrazu, artystami plastykami, twórcami ludowymi,
 • scenografami, konserwatorami, psychologami, uzgadniania rozwiązań ze specjalistami p.poż., problematyki sanitarno-higienicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • metodologii tworzenia całego projektu - od zbierania i opracowywania informacji, poprzez koncepcję, aż do dokumentacji wykonawczej, zdolność koordynacji branż,
 • efektywnego tworzenia wysokiej jakości projektów w ramach określonego budżetu i w wyznaczonym czasie, umiejętność posługiwania się przedmiarami robót, kosztorysami, zestawieniami, harmonogramami,
 • podstawową znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii - również innowacyjnych, na przykład technik cyfrowych, systemów "inteligentnych", nowoczesnych zintegrowanych systemów energetycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Architekci wnętrz znajdują pracę m.in.: w biurach projektowych i firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam. Zakładają własną działalność z zakresu projektowania wnętrz. Pracują przy organizacji wystaw i targów, w pracowniach konserwatorskich. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.

Studia II-go stopnia

Na studiach drugiego stopnia kierunku Architektura Wnętrz proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie scenograficzne

Specjalność PROJEKTOWANIE SCENOGRAFICZNE wychodzi naprzeciw potrzebom najszybciej rozwijającego się sektora usług projektowych. Wyposaża studentów w praktyczne umiejętności opracowywania projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznych zarówno w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych (wnętrza ekspozycyjne, handlowe, itp.), jak i otwartych (miejsca rekreacji, miejsca komunikacyjne, reprezentacyjne, otwarte obiekty sportowe). Absolwenci są przygotowani do samodzielnego projektowania i realizowania scenografii o charakterze artystycznym i naukowym na potrzeby produkcji telewizyjnej i reklamy oraz spektakli na potrzeby teatrów i instytucji kultury.

Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

Specjalność PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PRZESTRZENI OTWARTYCH rozwija i doskonali warsztat projektanta, ze szczególnym uwzględnieniem harmonijnego wiązania aspektów architektonicznych i krajobrazowych. Przygotowuje do opracowywania projektów wnętrz, w tym z zastosowaniem form i struktur roślinnych. Uwrażliwia na specyfikę potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z tradycji i odmienności kulturowej, i umożliwia nabycie praktycznych umiejętności uwzględniania tych czynników na etapie kreowania koncepcji i realizacji projektu. Absolwenci przygotowani są również do krytycznej analizy i rozważnego uwzględniania we własnych koncepcjach nowych zjawisk społecznych, w tym trendów kulturowych oraz cywilizacyjnych.

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Architektura Wnętrz:

 • wymagane ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Architektura Wnętrz, Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Wzornictwo,
 • w przypadku absolwentów innych kierunków studiów, o ile posiadają udokumentowane kompetencje w zakresie projektowania plastycznego, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Przyjęcie na studia może wiązać się z koniecznością realizacji różnic programowych i/lub semestru uzupełniającego.

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz umożliwiają zdobycie umiejętności kształtowania najbliższego otoczenia ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Magister architekt wnętrz będzie potrafił profesjonalnie opracować zaawansowane, specjalistyczne projekty z zakresu architektury wnętrz, scenografii i wystawiennictwa oraz skutecznie i odpowiedzialnie zrealizować zadania zawodowe, co jest umiejętnością poszukiwaną i cenioną przez pracodawców. Projektanci z tytułem magistra, oprócz kwalifikacji artystycznych i technicznych do projektowania przestrzeni, są także zdolni do krytycznej analizy i rozważnego uwzględniania w swojej pracy nowych zjawisk społecznych oraz trendów kulturowych.

Jako magister architekt wnętrz zdobędziesz umiejętności:

 • opracowywania projektów wnętrz w przestrzeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • opracowywania projektów mebli i sprzętów funkcjonujących w strefie najbliższego otoczenia człowieka zarówno
 • w odniesieniu do wnętrz mieszkalnych, jak i wnętrz użyteczności publicznej,
 • opracowywania projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznych w odniesieniu do przestrzeni
 • zamkniętych i otwartych wraz ze sporządzaniem stosownej dokumentacji obejmującej wszystkie fazy projektu,
 • efektywnej pracy w zespole projektowym i przygotowania do sprawowania roli kierowniczej,
 • umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych
 • w zakresie projektowania architektury wnętrz i dziedzin pokrewnych,
 • odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,
 • skuteczna autoprezentacja oraz umiejętność „sprzedaży” i wdrażania w praktyce
 • efektów dokonań twórczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:

 • firmach architektonicznych i developerskich;
 • pracowniach projektowych;
 • firmach produkcyjnych;
 • firmach organizujących wystawy;
 • firmach organizujących imprezy okolicznościowe i artystyczne;
 • agencjach eventowych i reklamowych;
 • domach produkcyjnych i firmach współpracujących z tv;
 • do zakładania własnych firm projektowych i prowadzenia indywidualnej aktywności twórczej w dziedzinie scenografii i wystawiennictwa.

Kierunek Architektura Wnętrz w ramach oceny instytucjonalnej Wydziału Architektury przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia.

Absolwenci kierunku Architektury Wnętrz WSEiZ świetnie odnajdują się na rynku pracy, współpracują z renomowanymi firmami meblarskimi, uczestniczą w targach designu i często zakładają własne firmy zajmujące się projektowaniem mebli , wnętrz i wzornictwa, m.in.:

Patryk Góźdź – jako jedyny Polak trafił do finału wystawy młodych talentów na Targach Designu w Mediolanie. Zaprezentował na nich prototypy krzesła - Reve, stołu - iCONi i lampy podłogowej – think. Jego stoliki z kolekcji iCONi, prezentowane na targach w Mediolanie sprzedaje znany producent mebli – firma Kler;

Iwona Dłutek-Radecka i Marusz Glezner – założyli pracownię projektową Wooow projekt! Specjalizują się w projektowaniu mebli wykonanych z ekologicznych paneli i listew bambusowych przy współpracy z firmą Kopp oraz w projektowaniu wnętrz i wzornictwa. Ze swoimi projektami uczestniczyli m.in. w Warszawskich Targach Designu „WZORY”, Targach ART MARKET POLAND, Targach DOM MIESZKANIE WNĘTRZE oraz w wystawie młodych projektantów DOMIDAY „Zielono mi”, która odbyła się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie;

Konrad Brynda i Paulina Dyłka – założyli firmę projektową KP Produkcja Archi-Tektury, która projektuje meble, wnętrza, wzory przemysłowe oraz zajmuje się całościowym wykończeniem nieruchomości „pod klucz”. Uczestniczyli m.in. w Warszawskich Targach Designu „WZORY”, na których zaprezentowali autorskie siedziska z betonu architektonicznego oraz meble i akcesoria zaprojektowane w duchu ekologii i zrównoważonego rozwoju;

Marcin Skubisz – prowadzi grupę projektową Marcin Skubisz Group. Zajmuje się projektowaniem wzornictwa, stolarstwem artystycznym i renowacją mebli historycznych. Realizuje zlecenia na unikalne lakierowania i zmiany stylistyczne aut, motocykli i innych form użytkowych. Współpracuje z przemysłem, skupiając uwagę na projektowaniu mebli dla takich marek jak: Clasen Polska, Philip Bohr oraz Felt Stories. Zakwalifikował się z dwoma projektami do finału konkursu Warsaw Build.
 

Powiązane kierunki

ARCHITEKTURA - STUDIA INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE w WARSZAWIE 2024/2025

Architektura to kierunek, który łączy wiedzę i umiejętności projektowania oraz kształtowania plastycznego, artystycznego i estetycznego budynków, a także osadzenia ich układów kompozycyjnych w przestrzeni, w której żyje człowiek.

czytaj dalej

STUDIUJ INFORMATYKĘ w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie WSEiZ

najlepszej niepublicznej uczelni techniczno-artystycznej w Polsce

czytaj dalej

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA INŻYNIERSKIE

Architektura Krajobrazu to kierunek, który poprzez połączenie umiejętności inżynierskich ze zmysłem artystycznym oraz wiedzą z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i rolniczych przygotowuje przyszłego architekta krajobrazu do kształtowania przestrzeni w sposób funkcjonalny i estetyczny. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia planowanie, projektowanie oraz realizację obiektów architektury krajobrazu, takich jak np.: ogrody, parki, bulwary, rezerwaty.

czytaj dalej

WZORNICTWO STUDIA INŻYNIERSKIE w WARSZAWIE

Chcesz znaleźć praktyczne zastosowanie swoich zdolności plastycznych? Kierunek Wzornictwo wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. W WSEiZ rozwiniesz swoje zainteresowania i talenty, a także zdobędziesz pierwsze doświadczenie projektowe.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane