Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Rok założenia: 1920

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Wydziały


Wydział Elektryczny
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 5586-651

 


Wydział Mechaniczny
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 5586-321

 


Wydział Nawigacyjny
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
tel. (58) 5586-101

 


Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 5586-215

 


Zobacz informator 2020/2021


przejdź do spisu treści


Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny prowadzi studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Kształcenie studentów realizowane jest na dwóch nowoczesnych kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Elektrotechnika, przygotowując wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Należy pod tym rozumieć kształcenie zarówno kadry oficerskiej na statki jak i wysoko wyspecjalizowanego personelu lądowego.

Na obu kierunkach studiów inżynierskich studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Są to odpowiednio: Elektronika Morska, Systemy i Sieci Teleinformatyczne oraz Elektroautomatyka Okrętowa i Komputerowe Systemy Sterowania. Ukończenie studiów na tych specjalnościach umożliwia, oprócz uzyskania dyplomu inżyniera, zdobycie świadectwa Radioelektronika II klasy lub dyplomu Elektroautomatyka okrętowego. Kształcenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

więcej...

Oferta studiów

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:
VI - IX - od czerwca do września - na semestr zimowy
II - w lutym - na semestr letni


Elektroautomatyka Okrętowa
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Komputerowe Systemy Sterowania
Studia I stopnia, Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Elektronika Morska
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Systemy i Sieci Teleinformatyczne
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Elektroautomatyka
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Elektronika Morska - specjalność lądowa
Studia II stopnia
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Elektronika i Automatyka Morska - specjalność lądowa
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Systemy Elektroniczne, Optoelektroniczne i Mikrofalowe 
- specjalność lądowa
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Systemy i Sieci Teleinformatyczne
- specjalność lądowa
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Aplikacje Internetu Rzeczy
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Aplikacje Internetowe i Mobilne
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Elektrotechnika
Studia Studia doktoranckie
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Elektronika
Studia Studia doktoranckie
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Morskie Systemy Kosmiczne i Satelitarne
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: II


Wydział Elektryczny

studia stacjonarne: rswe@am.gdynia.pl
telefon: 58 5586 681 lub 58 5586 630
studia niestacjonarne: rnwe@am.gdynia.pl
telefon: 58 5586 681 lub 58 5586 630

przejdź do spisu treści


Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształci na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyszłych oficerów mechaników marynarki handlowej – wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz specjalistów zatrudnianych w przemyśle lądowym w zakresie: technologii remontów, inżynierii eksploatacji instalacji oraz inżynierii produkcji.

Misją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnego transportu morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za granicą oraz prowadzenie badań naukowych związanych z budową i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej.

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest pierwszym wydziałem wyższej uczelni w Polsce, który uzyskał i posiada certyfikat jakości ISO 9001, zarejestrowany przez The International Certification Network – IQNet, potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

W 2001 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. 

Oferta studiów

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:
VI - IX - od czerwca do września - na semestr zimowy
II - w lutym - na semestr letni


Inżynieria Eksploatacji Instalacji
Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"
Studia I stopnia, Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
Profil praktyczny, specjalność "morska"
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych
Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"
Studia I stopnia, Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne


Termin rekrutacji: VI-IX
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
Profil praktyczny, specjalność "morska"
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Inżynieria Produkcji
Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
Profil ogólnoakademicki, specjalność "lądowa"
Studia II stopnia
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: II


Inżynieria Eksploatacji Instalacji
profil ogólnoakademicki; specjalności "lądowa":
Studia II stopnia
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: II


Wydział Mechaniczny,

ul. Morska 81-87,
81-226 Gdynia
Dziekanat
pokój A-204
tel.: (+48) 58 55 86 321
fax: (+48) 58 55 86 399
e-mail: dziekanat@wm.am.gdynia.pl

przejdź do spisu treści


Wydział Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku NAWIGACJA w specjalnościach transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna oraz na kierunku TRANSPORT w specjalnościach: transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne.

Celem studiów w specjalności transport morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera, a absolwent I stopnia studiów dwustopniowych tytuł inżyniera. Po odbyciu praktyki (przepisy STCW) otrzymuje on również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

Celem studiów w specjalności transport i logistyka jest przygotowanie specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom absolwenci mogą obejmować stanowiska o profilu typowo inżynierskim, jak też i menedżerskim. Absolwenci obu specjalności otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł inżyniera. Z kolei absolwenci studiów II stopnia w specjalności morskie systemy transportowe i logistyczne otrzymują dyplom magistra i są przygotowani do podejmowania pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w szeroko rozumianym morskim sektorze transportowym i spedycyjno – logistycznym.

Studia na obydwu kierunkach powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzkimi.

Oferta studiów

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:
VI - IX - od czerwca do września - na semestr zimowy
II - w lutym - na semestr letni


Eksploatacja Zbiornikowców
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Morskie Systemy Informacyjne
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Modern Sip Management
Studia Studia podyplomowe
Termin rekrutacji: VI-IX


Transport Morski
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Technologie Offshorowe
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX

Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Żegluga Arktyczna
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Transport i Logistyka
Studia I stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne
Studia II stopnia
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Modern Ship Management
czwarta edycja studiów
Studia Studia podyplomowe
Termin rekrutacji: VI-IX


Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: II


Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne
Studia II stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: II


 Wydział Nawigacyjny

Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia, Polska
+48 58 620 13 01
+48 58 558-61-01
+48 58 620-26-74

przejdź do spisu treści


Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 

Zadaniem Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest przygotowanie specjalistów z zakresu jakościowej i ilościowej kontroli towarów i ładunków, rzeczoznawstwa, organizacji usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, dietetyki, produktu kosmetycznego, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem, kapitałem ludzkim oraz projektami UE, rachunkowości i finansów, nowoczesnych narzędzi zarządzania, systemów transportowych i logistycznych, logistyki i handlu morskiego,  technologicznych i organizacyjnych zagadnień eksploatacji w żegludze, technologii informacyjnych, ubezpieczeń, prawa gospodarczego oraz znajomości języków obcych.

Absolwenci naszych studiów uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno - dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm międzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.

Oferta studiów

Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach:
VI - IX - od czerwca do września - na semestr zimowy
II - w lutym - na semestr letni


Turystyka i Hotelarstwo
6 semestrów - dyplom licencjata
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Systemy Transportowe i Logistyczne
6 semestrów- dyplom licencjata
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Usługi Żywieniowe i Dietetyka
7 semestrów - dyplom inżyniera
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
7 semestrów - dyplom inżyniera
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Menedżer Innowacji
4 semestry - dyplom magistra
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Biznes Elektroniczny
4 semestry - dyplom magistra
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami
4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Menedżer Produktu
7 semestrów - dyplom inżyniera
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Rachunkowość i Finanse
4 semestry - dyplom magistra
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej
4 semestry - dyplom magistra
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Żywienie i Dietetyka
– 4 semestry dla absolwentów z tytułem licencjata - dyplom magistra
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Informatyka Gospodarcza
6 semestrów - dyplom licencjata
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Ekonomia Menedżerska
6 semestrów - dyplom licencjata
Studia I stopnia
Stacjonarne
Termin rekrutacji: VI-IX


Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami
3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: II


Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: II


Żywienie i Dietetyka
– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,
Studia II stopnia
Stacjonarne
Niestacjonarne
Termin rekrutacji: II


Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Nasz adres:
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Obsługa studiów stacjonarnych 
tel. (58) 5586-215
Obsługa studiów niestacjonarnych
tel. (58) 5586-606
Obsługa studiów doktoranckich i podyplomowych
tel. (58) 5586-606


Wydział Elektryczny


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata (8 semestrów) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności:

 • Elektronika Morska – specjalność morska (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonarnych i 2 lata (4 semestry) na niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika

Specjalności:

 • Elektroautomatyka – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS,SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

 • Elektronika Morska – specjalność lądowa (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)
 • SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne

Wydział Mechaniczny


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Specjalności studenci wybierają po drugim roku studiów. Aby mogła być utworzona dana specjalność, musi być min. 15 studentów.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS, SN - 8 semestrów). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów, SN – 8 semestrów );
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów, SN – 8 semestrów)
 • Inżynieria Produkcji – specjalność lądowa (SS – 7 semestrów)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS – 3 semestry; SN – 4 semestry) – tylko dla absolwentów AMG po studiach I stopnia. Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania;
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS – 3 semestry, SN – 4 semestry);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS – 3 semestry, SN – 4 semestry);
 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - specjalność morska (SS, SN - 4 semestry). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym. Przyjmowani są kandydaci z dyplomem inżyniera nauk technicznych z całej Polski. Studenci po 3 semestrze odbywają praktyki morskie.

SS – Studia Stacjonarne, SN – Studia Niestacjonarne


Wydział Nawigacyjny


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

Kierunek: Nawigacja

 • Absolwent otrzymuje dodatkowo dyplom oficera marynarki handlowej. Studia trwają 4 lata (8 semestrów).

Specjalność:

 • Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność:

Transport i Logistyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

Kierunek: Nawigacja

Specjalności:

 • Technologie Offshorowe (SS, SN)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
 • Żegluga Arktyczna (SS, SN)

Kierunek: Transport

Specjalność:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Internet i multimedia w zarządzaniu (SS, SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SN)
 • Zarządzanie informacją w administracji publicznej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Zarządzanie

Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności:

 • Informatyka w transporcie i handlu (SN)
 • Logistyka i handel morski (SS, SN)
 • Nowoczesne narzędzia zarządzania (SS, SN)
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SS, SN)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (SS, SN)
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej (SN)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

Kierunek: Towaroznawstwo

Absolwent otrzymuje dyplom magistra lub magistra inżyniera. Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry).

Specjalności:

 • Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
 • Menedżer produktu kosmetycznego (SN)
 • Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
 • Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
 • Usługi żywieniowe i dietetyka (SS, SN)

Wydziały na uczelni:

elektryczny
mechaniczny
nawigacji
przedsiębiorczości i towaroznawstwa

Kierunki wykładane na uczelni:

elektronika i telekomunikacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
 •  
 • Telefon: 58 621 70 41
 • Strona: http://www.umg.edu.pl

Wydziały

Wydział Elektryczny
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 5586-651
Wydział Mechaniczny
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 5586-321
Wydział Nawigacyjny
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
tel. (58) 5586-101

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 5586-215

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Uniwersytet Morski w Gdyni - ZAPRASZA

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim

czytaj dalej

INFORMATORY Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

czytaj dalej

Rejs Niepodległości

W samo południe, 20 maja 2018 roku, "Dar Młodzieży" zaczął pisać kolejny rozdział w historii polskiej bandery.

czytaj dalej

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

14 czerwca 2019

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

12 kwietnia 2019 roku w godzinach 9:00 - 14:00

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie