Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Policji w Słupsku

Szkoła Policji w Słupsku


Szkoła Policji w Słupsku specjalizuje się w szkoleniu policjantów prewencji, czyli takich, których służba ma bezpośredni wpływ na stan porządku publicznego oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W Szkole prowadzone są szkolenia zawodowe podstawowe oraz kursy specjalistyczne.

Szkolenie zawodowe podstawowe musi przejść każdy policjant przyjęty do służby. Przygotowuje ono do realizacji zadań na podstawowych stanowiskach wykonawczych (np. w służbie patrolowo-interwencyjnej, w oddziałach prewencji Policji, w służbie konwojowej) i trwa pół roku. Po zdaniu egzaminu końcowego każdy ze słuchaczy odbywa jeszcze obowiązkową adaptację zawodową w oddziale prewencji Policji, gdzie musi odbyć 37 praktycznych służb, po czym wraca do swojej jednostki macierzystej.

Bardziej zaawansowaną formą szkolenia policyjnego są kursy specjalistyczne. Przygotowują one do realizacji zadań na stanowiskach wymagających szerszej wiedzy i szczególnych umiejętności zawodowych (często o charakterze kierowniczym), np. kurs specjalistyczny dla: kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, policjantów wykonujących zadania obronne, rzeczników i oficerów prasowych, opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej, policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, rzeczników dyscyplinarnych, policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, instruktorów technicznych środków wzmocnienia, dyżurnego lub dzielnicowego jednostki Policji.

Ponadto realizowane są kursy specjalistyczne z zakresu: prowadzenia przesłuchań metodą FBI, współpracy z osobowymi źródłami informacji, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych. W zależności od charakteru kursu trwają one od tygodnia do dwóch miesięcy.

Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu prawa, zapobiegania przestępczości, kryminalistyki, taktyki i technik interwencji, psychologii, komunikacji społecznej, etyki, praw człowieka, pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyszkolenia strzeleckiego oraz obsługi sprzętu informatycznego i sprzętu łączności. Uczą się pełnić służbę patrolowo-interwencyjną i konwojowo-ochronną, poznają specyfikę pracy dzielnicowego i dyżurnego jednostki.


Szkoła Policji w Słupsku jako jedyna w Polsce przygotowuje policjantów do pełnienia służby w ramach kontyngentów policyjnych. W trakcie przygotowań policjanci doskonalą swoje umiejętności m.in. w zakresie przywracania naruszonego porządku publicznego, działań antyterrorystycznych, ochrony i konwojowania osób, ochrony obiektów narażonych na zamachy oraz zatrzymywania zbrodniarzy wojennych. Policjanci zapoznają się z rejonem działania misji, uczą się sposobów łagodzenia i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz poruszania się w terenie zagrożonym detonacją ładunków wybuchowych.


Oprócz policjantów w słupskiej Szkole Policji poszerzają swoją wiedzę m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, straży gminnych, a także policjanci z innych krajów (Niemcy, Litwini, Chorwaci czy Mołdawianie).


Baza dydaktyczna


Szkoła Policji w Słupsku dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Oprócz wyposażonych w środki audiowizualne uniwersalnych sal dydaktycznych i multimedialnych kadra i słuchacze korzystają z wielu obiektów i sal specjalistycznych przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych i symulacyjnych. Są to m.in.: kompleks krytych strzelnic – jednych z najnowocześniejszych w kraju, komisariat szkoleniowy, hale sportowe, policyjny tor przeszkód, stanowisko kierowania dyżurnego, nowoczesne pomieszczenia symulacyjne wraz z multimedialnymi salami wykładowymi, pracownie informatyczne i pracownie pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzi się w nich zajęcia, których celem jest kształcenie i doskonalenie typowych umiejętności policyjnych w warunkach maksymalnie zbliżonych do realiów codziennej służby.

W procesie dydaktycznym wykorzystywany jest liczący ponad 30 tysięcy woluminów księgozbiór szkolnej biblioteki, zawierający m.in. wydawnictwa z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności służb policyjnych, kryminalistyki, kryminologii, prawa, psychologii oraz socjologii. Księgozbiór ten jest systematycznie powiększany, a poruszanie się w nim jest bardzo proste ze względu na umieszczenie wszystkich niezbędnych informacji w komputerowej bazie danych. Kadra i słuchacze przygotowując się do zajęć, korzystają również z zasobów Internetu za pomocą nowoczesnej bazy komputerowej, w którą została wyposażona biblioteka.

Należy wspomnieć, że proces szkolenia w dużym stopniu jest wspomagany przez własną działalność wydawniczą. Szkoła bowiem niemal od początku swego istnienia publikuje materiały dydaktyczne – podręczniki, skrypty, materiały do ćwiczeń, a w ostatnich latach realizuje filmy instruktażowe. Materiały te są niezastąpione zwłaszcza w indywidualnym przygotowaniu się do zajęć. Natomiast uznaniem rzeszy policjantów z całego kraju cieszy się czasopismo „Przegląd Prewencyjny”, którego kolejne numery cyklicznie pojawiają się na stronie internetowej Szkoły. Zamieszczane w nim artykuły m.in. poszerzają wiedzę z zakresu prewencji Policji, co pozwala na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów.

Postęp technologiczny sprawia, że wykładowcy mają do swojej dyspozycji coraz nowocześniejsze narzędzia i pomoce dydaktyczne. W wielu salach zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem tablic multimedialnych. Dzięki internetowi każdy może skorzystać z e-Biblioteki, która zawiera kilkadziesiąt pozycji. Obecnie kadra dydaktyczna wykorzystuje elektroniczną wersję dziennika lekcyjnego, który jest autorskim programem jednego z wykładowców Szkoły.


Szkoła Policji w Słupsku specjalizuje się w szkoleniu policjantów prewencji.
Szkolenie zawodowe podstawowe musi przejść każdy policjant przyjęty do służby. Przygotowuje ono do realizacji zadań na podstawowych stanowiskach wykonawczych (np. w służbie patrolowo-interwencyjnej, w oddziałach prewencji Policji, w służbie konwojowej) i trwa pół roku. Po zdaniu egzaminu końcowego każdy ze słuchaczy odbywa jeszcze obowiązkową adaptację zawodową w oddziale prewencji Policji, gdzie musi odbyć 37 praktycznych służb, po czym wraca do swojej jednostki macierzystej.

Słuchacze odbywający szkolenie podstawowe, powinni mieć ze sobą:

  • Umundurowanie służbowe: kompletne, stosowne do pory roku;
  • Umundurowanie ćwiczebne: kompletne, stosowne do pory roku;
  • Ubranie treningowe - dres, obuwie sportowe (halowe z jasnymi spodami);
  • Dokumenty

Główny adres uczelni


Centrala: 598 417 200, Sieć MSWiA: 74 37 200
Faks: 598 417 372, Sieć MSWiA: 74 37 372

E-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

100-LECIE POLCJI - ŚWIĘTO Z PANIĄ MINISTER SWIA

Z udziałem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek odbyły się w słupskiej Szkole Policji jubileuszowe obchody 100. rocznicy powołania do życia Policji Państwowej.

czytaj dalej

DOPALACZE ZABIJAJĄ!

Rozpoczęte wakacje to nie tylko czas odpoczynku i relaksu, ale także okres, w którym narażenie jesteśmy na różne zagrożenia, wśród nich są takie, które mogą nas nawet zabić - to między innymi dopalacze. Dane z policyjnych interwencji pokazują, że po zażyciu dopalaczy można umrzeć

czytaj dalej

APLIKACJA „MOJA KOMENDA”

KONTAKT Z POLICJĄ I DZIELNICOWYMI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane