Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie SAN

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie SAN


przejdź do spisu treści

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Do końca 2011 roku funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz  studia online. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez  Akademickie Biuro Karier.

Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz poziomem naukowym i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

 • statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
 • Ambasadora Polskiej Gospodarki,
 • certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca (Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu)
 • tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
 • tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
 • tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii
 • tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market)


ATUTY SAN WARSZAWA


Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na następujących kierunkach:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 *Profil na kierunku zarządzanie.

Studia jednolite magisterskie

Studia podyplomowe

2 dyplomy w 2 lata 

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych. 

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:


przejdź do spisu treści

Studia I stopnia

Administracja

Administracja to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania na kierunku Administracja zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Absolwenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, które przygotowują do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Studenci poznają różne aspekty funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów i aktów administracyjnych oraz stosowania procedur administracyjnych.

Specjalności na kierunku Administracja

Oferujemy Wam pełen wachlarz nowoczesnych specjalności. Wybierając studia na kierunku Administracja w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie wybieracie przyszłość urzędników Unii Europejskiej, pracowników służby cywilnej w administracji rządowej i samorządowej, osób zatrudnionych w placówkach dyplomatycznych. Wybieracie prestiż zawodu i dobre zarobki.

 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym (administracja samorządu terytorialnego)
 • Zarządzanie publiczne i e-administracja (nowoczesne metody i narzędzia w administracji publicznej)
 • Administracja skarbowa
 • Administracja unijna i międzynarodowa
 • Prawo i administracja w działalności gospodarczej
Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem, zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem informacji i danych osobowych.

Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w ramach specjalności studenci koncentrują się na wybranym aspekcie bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kierunek kształci absolwentów w segmencie rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę, praktyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w kierowaniu zespołami ludzkim na wszystkich poziomach zarządzania administracją rządową i samorządową, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w urzędach i formacjach należących do systemu rządzenia państwem (policja, straż graniczna, wojsko, służby specjalne, itd.). Dotyczy to stanowisk średniego poziomu odpowiedzialności w urzędach i instytucjach pełniących funkcje planistyczne, wykonawcze i kontrolne w ramach bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych.

Specjalności

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia licencjackie) wybierane są na czwartym semestrze. Do wyboru macie Państwo:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rozwój mediów i zachodzące na rynku pracy zmiany powodują, że absolwenci studiów dziennikarskich muszą być przygotowani do podejmowania pracy zawodowej we wszystkich dziedzinach działalności dziennikarskiej i komunikacyjnej. Nowoczesny dziennikarz jest nie tylko dostawcą wiadomości o ważnych zdarzeniach, ale również przewodnikiem po świecie polityki, gospodarki i kultury.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotują Cię do pracy w zawodzie dziennikarza oraz innych zawodów związanych z działalnością medialną i mediami. Po naszych studiach z pewnością znajdziesz pracę w zawodach, gdzie potrzebne są umiejętności związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną:  na przykład w agencjach reklamy i public relations. U nas zdobędziesz wiedzę, która obejmuje nie tylko funkcjonowanie współczesnych mediów, ich specyfikę oraz zasady działania. Proponujemy Ci także wiedzę praktyczną, która pozwoli zdobyć umiejętności niezbędne do pracy w szeroko pojętych mediach (nowe media i tradycyjne). W tym celu w naszym programie studiów dużą część zajęć zaplanowaliśmy na zajęcia warsztatowe (praktyczne). Oddajemy Wam do dyspozycji profesjonalne studio radiowe, telewizyjne i fotograficzne. Na naszej uczelni zawodu dziennikarskiego uczyć Cię będą przede wszystkim praktycy i profesjonaliści głównych rodzajów mediów. Z naszej strony gwarantujemy Tobie, że programy studiów będziemy dostosowywali i aktualizowali do zmieniających się wymogów systemu medialnego w naszym kraju.

Specjalności

 • Możesz wybrać do studiowania jedną z trzech specjalności:
 • Dziennikarstwo telewizyjno - radiowe
 • Dziennikarstwo prasowo - fotograficzne/ Fotografia reklamowa i wydawnicza
 • Marketing medialny i PR
Filologia

W obrębie kierunku Filologia kształcimy w zakresie dwóch specjalności: filologia angielska i filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym. Zajęcia ogólnofilologiczne i rozwijające wszystkie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, włoskim i niemieckim realizowane są w jednostce organizacyjnej Instytut Anglistyki. Program skonstruowany według nowoczesnych standardów stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i granice filologii (np.: język biznesu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenie dokumentów itd.). Absolwenci uzyskują dyplomy ukończenia studiów wyższych.

Naszym wielkim atutem jest znakomita kadra naukowo-dydaktyczna (raport Polskiej Komisji Akredytacyjnej z maja 2017 r.) – wszyscy są doświadczeni i kompetentni, co gwarantuje wysoki poziom nauczania. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu językowemu, absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia: w szkolnictwie, w biznesie, w instytucjach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Specjalizacje:

 • tłumaczeniowa,
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie,
 • nauczycielska (dyplom uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji)

Filologia Angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym (włoski lub niemiecki)

 • Specjalizacja tłumaczeniowa
Filologia angielska z drugim językiem obcym

Studia umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

Kandydaci mogą wybrać jedną z następujących kombinacji tych języków jako główny przedmiot studiów (J1 + J2): J2

 • Angielski-Niemiecki (A-N)
 • Angielski-Włoski (A-W)

Studia wyposażą Cię nie tylko w sprawności językowo-komunikacjne, lecz także w odpowiedni zasób wiedzy specjalistycznej:

 • językach i kulturach komunikacyjnych,
 • społeczeństwach wybranego kręgu językowego,
 • ich dorobku w dziedzinie nauki, kultury i sztuki,
 • charakterze i przejawach interakcji społecznych.

Dzięki bogatemu programowi nauczania staniesz się poszukiwanym na współczesnych rynkach pracy specjalistą wyróżniającym się:

 • umiejętnością posługiwania się co najmniej dwoma (a nawet i trzema!) obcymi językami specjalistycznymi,
 • umiejętnością posługiwania się skorelowanymi ze studiowanymi językami systemami tzw. komunikacji niewerbalnej.
Finanse i rachunkowość

Studia z zakresu finansów i rachunkowości skierowane są do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem działalności przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. To kierunek studiów pozwalający młodym ludziom na wszechstronne poznanie zagadnień zarządzania finansami w różnej wielkości jednostkach gospodarczych. Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość dają możliwość ciągłego rozwoju i dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego.

Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrósł w ostatnich latach. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczych umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Specjalności

 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem finansowym
Grafika

Jesteś osobą kreatywną, która chce zdobyć różne kompetencje projektowe, społeczne i komunikacyjne umożliwiające tworzenie grafiki i funkcjonalnego designu? Studia na kierunku Grafika są dla Ciebie!

Nasi absolwenci to najlepsi projektanci w zakresie komunikacji wizualnej – przez te trzy lata zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne niezbędne w twórczości graficznej i projektowej. Studiując poznasz podstawy reklamy, sposoby tworzenia animacji i wizualizacji, nauczysz się jak realizować filmy reklamowe i artystyczne oraz jak pracować z grafiką 3D. Prezentujemy naszym studentom wiedzę teoretyczną i przekazujemy praktyczne doświadczenia i umiejętności, tak by kształcić osoby kreatywne, patrzące oryginalnie na sztukę projektowania, posługujące się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego.

Obok wiedzy na temat projektowania i designu zdobędziesz również szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu psychofizjologii widzenia, komunikacji wizualnej, historii sztuki, kultury, estetyki oraz filozofii.

Tworząc program dla naszego kierunku bazowaliśmy na nowatorskim spojrzeniu na projektowanie. Każdy zadany temat projektowy poprzedzony jest wykładem wprowadzającym, który zazwyczaj wzbogaca prezentacja cyfrowa przedstawiająca najciekawsze przykłady realizacji z danego obszaru. Po takim wprowadzeniu student przystępuje pod okiem wykładowcy do realizacji tematu. Każdego studenta staramy się traktować indywidualnie – nasi podopieczni dopracowują swoje projekty na drodze indywidualnych korekt z prowadzącym zajęcia.

Specjalności

 • Reklama
 • Multimedia
Informatyka

Chcesz wybrać kierunek studiów po którym na pewno znajdziesz dobrze opłacaną pracę?
Masz umysł ścisły i potrafisz myśleć technicznie? Rozważ studia na kierunku Informatyka!

Informatyka jest dziedziną rozwijającą się tak dynamicznie, jak technologie towarzyszące nam w codziennym życiu. Jeśli wejdziecie na jakąkolwiek stronę z ogłoszeniami o pracy, to dostrzeżecie, że stanowisko informatyk jest  jednym z częściej oferowanych. Specjalistów z tej branży brakuje zarówno w Polsce, jak również w Europie. W Społecznej Akademii Nauk oferujemy studia na kierunku Informatyka, które są połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Bazując na starannie opracowanych programach studiów przekazujemy Wam wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności inżynierskie w zakresie nowoczesnych technologii internetowych, mobilnych i multimedialnych.

Specjalności

 • Inżynieria oprogramowania systemów informacyjnych
 • Technologie internetowo-sieciowe i grafika komputerowa
 • Inżynieria systemów analizy danych
Kosmetologia

Branża kosmetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Moda na piękny wygląd, zgrabne i zadbane ciało oraz zdrowy styl życia stanowią główne determinanty rozwoju usług kosmetycznych w Polsce. Są bezpośrednią przyczyną korzystania z usług gabinetów dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej, gabinetów odnowy biologicznej oraz salonów urody.

Pracodawca wymaga od absolwenta profesjonalizmu oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kosmetologii. Kosmetologia, jako nauka interdyscyplinarna, zajmuje się nie tylko profilaktyką mającą na celu spowolnienie oznak starzenia się skóry, ale także poprawą wyglądu skóry i niwelowaniem zmian oraz defektów skóry za pomocą rozmaitych metod pielęgnacyjnych. Jej celem jest również edukacja w zakresie właściwej pielęgnacji zdrowia i urody oraz dbałość o prowadzenie aktywnego stylu życia i stosowania norm racjonalnego żywienia. Dynamiczny rozwój kosmetologii doprowadził do wyodrębnienia poszczególnych jej działów, m.in. kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej, będących uzupełnieniem procedur wykonywanych przez lekarzy różnych specjalności. Kosmetologia jako nauka obejmuje także wiedzę i umiejętności z zakresu poprawnego czytania składu produktów kosmetycznych, oceny parametrów składników składających się na recepturę danego kosmetyku oraz umiejętności wykonania form kosmetycznych.

Wszystkie te kompetencje sprawiają, że współczesny kosmetolog staje się nie tylko partnerem w gabinecie dermatologii estetycznej, ale także w sektorze przemysłu zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków czy badań aplikacyjnych kosmetyków. Współcześnie kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z rozmaitych dziedzin i dyscyplin naukowych, skupionym na uzyskaniu właściwych kompetencji i umiejętności wpisujących się w profil praktyczny kierunku.

Specjalności na kierunku Kosmetologia

 • Kosmetologia estetyczna
 • Kosmetologia medyczna
Logistyka

W zmieniających się warunkach globalnej konkurencji, nie wystarczającym jest wyprodukowanie dobrego produktu i jego sprzedaż w niskiej cenie. Istotne są elementy przewagi konkurencyjnej, osiągane poprzez działania wspierające produkcję i sprzedaż.

Do działań strategicznych, odróżniających konkurencję, zalicza się przede wszystkim procesy logistyczne. Istotne jest planowanie, koordynowanie i realizacja wszystkich procesów w przedsiębiorstwach, aby mogły skutecznie i efektywnie funkcjonować w otoczeniu międzynarodowym.

Rosnące znaczenie logistyki wymusza poszukiwanie pracowników, których kompetencje i wiedza odzwierciedlają wymogi rynkowe, a ich zdolności przyczyniają się aktywnie do rozwoju przedsiębiorstw. Istotne są również umiejętności myślenia adaptacyjnego czy umiejętność współpracy, które właśnie cechują specjalistów logistyki.

Tym samym studia na kierunku Logistyka są obecnie jednymi z niewielu, które umożliwiają zdobycie wiedzy logistycznej oraz umiejętności szybkiej reakcji na zmieniające się warunki otoczenia. Według rankingów, logistyk to zawód przyszłości.

Specjalności

 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Transport – Spedycja – Logistyka
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studia z zakresu filmu i sztuk audiowizualnych realizowane na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem. Starannie opracowany program zajęć pozwala zdobyć wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów artystycznych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na studiach przekazywana jest usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych jak i dokładną orientację w problematyce technologii i techniki stosowanej w produkcji.

Naszym celem i priorytetem jest nauka praktyczna zawodu filmowca na najwyższym poziomie.

Zajęcia praktyczne, wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz indywidualne konsultacje są realizowane przez szerokie grono znakomitych i doświadczonych wykładowców oraz wybitnych twórców filmowych, takich jak: Jerzy Domaradzki, Jan Kidawa-Błoński, Zbigniew Wichłacz, Paweł Siedlik, Tomasz Komorowski, Waldemar Korzeniowsky, Józef Gębski, Konrad Szołajski, Józef Romasz czy Sławomir Grünberg.

Specjalizacja

 • Reżysersko - operatorska
Pedagogika

Kierunek Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk jest realizowany w profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia. Oznacza to, że celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę i umiejętności oraz ukształtowanie ich kompetencji społecznych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Program kształcenia został opracowany dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej (z tym, że obecnie realizowany jest wyłącznie w formie niestacjonarnej) i zawiera opis określonych przez uczelnię, spójnych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Specjalności

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Resocjalizacja

Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący wybór, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.

Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Socjokryminologia

Studia na kierunku Socjologia ze specjalnością Socjokryminologia pozwolą Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Otrzymasz bogatą wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także umiejętności związanych z identyfikowaniem ryzyk społecznych, obszarów patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz uwarunkowań i sposobów przeciwdziałania zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy w systemach instytucjonalnych, umiejętności komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody pracy ze środowiskami zagrożonymi.

Na studiach socjologicznych kształcimy liderów zmian społecznych, kreatorów w różnych dziedzinach życia społecznego. Wymagamy ciekawości świata, wrażliwości społecznej, pasji w rozwiązywaniu problemów społecznych i umiejętności pracy w zespołach. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w policji, straży granicznej czy służbie więziennej, a także w placówkach wychowawczych i opiekuńczych.

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to idealne studia dla osób ciekawych świata, pragnących zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką międzynarodową i gospodarką światową. Wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Specjalności

 • Biznes międzynarodowy
 • Integracja europejska
 • Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny
Turystyka i rekreacja

Absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja , to specjalista dysponujący wiedzą z zakresu turystyki i rekreacji, jest osobą wyróżniającą się postawą asertywną, krzewiącą aktywny tryb życia, tolerancją, otwartością i poszanowaniem odmienności społeczno-kulturowych, prezentującą postawę dbałości o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i dbałości o dziedzictwo kulturowe. W relacjach ze współpracownikami, pracy zespołowej, podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi i w relacjach z partnerami biznesowymi prezentuje postawę opartą na wzajemnym szacunku, której podstawą jest wiedza z zakresu socjologii i psychologii. Posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów, zapobiegania konfliktom i prowadzenia negocjacji.

W prowadzonych działaniach kieruje się etyką. Dzięki specjalistycznym umiejętnościom językowym, może z dużą swobodą podejmować współpracę z kontrahentami i klientami z całego świata. W pracy zawodowej wyróżnia się wiedzą z zakresu projektowania oferty usług turystycznych, ma umiejętność sporządzania kosztorysów ofert, potrafi analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa i inne dostępne zasoby łącząc je w taki sposób by zaproponować atrakcyjną, konkurencyjną ofertę usług turystycznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa i zapewnieniu usług wysokiej jakości. Łączy dążenie do gromadzenia zysku z dążeniem do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i zadowolenia odbiorców oferowanych usług. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z rożnych dziedzin nie tylko w rozwiązywaniu problemów działalności turystycznej i rekreacyjnej ale także wykorzystuje ją w rozwijaniu innowacyjności, kreowaniu nowoczesnego produktu turystycznego, odpowiadającego potrzebom rynku. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Posiada umiejętności organizowania czasu pracy zarówno własnego, jak i podległych kadr. Zna standardy świadczenia usług w krajowym i międzynarodowym ruchu turystycznym i jest świadomy konieczności bieżącego monitorowania zmieniających się wymagań rynku, regulacji prawnych i zmieniających się preferencji społeczeństwa.

Specjalności

 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Zarządzanie

Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, skuteczne zarządzanie projektami i procesami oraz stosowanie marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek.

Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Wiedza i kompetencje z tego obszaru są podstawą rozwoju profesjonalnego.

Starannie skonstruowany program, bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii, rozwiązywania problemów, przygotowania i prowadzenia badań rynkowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Specjalizacje

 • Marketing;
 • Zarządzanie organizacjami;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość;
 • Bankowość.

przejdź do spisu treści

Studia II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe to odpowiedź na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie i potrzeby kompetentnych, pożądanych na rynku pracy specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od lat jest to kierunek cieszący się niesłabnącą popularnością. Studia pozwalają na rozpoznanie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa z różnych perspektyw.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i praktycznego przygotowania do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się podjęciem pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji państwowej i samorządowej.

Wybierając studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe poszerzysz zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów, bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryzmem oraz zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Specjalności

 • Zarządzanie logistyką w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarz to nie tylko zawód – to bardziej styl życia pełen pasji, determinacji w dochodzeniu do prawdy, to pokazywanie tematów trudnych jak i banalnych. W Społecznej Akademii Nauk kształcimy specjalistów medialnych o szerokim zakresie kompetencji: od dziennikarskich, po związane z komunikowaniem wizerunku i kreacją.

Kończąc studia magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna potrafisz zmontować obraz i dźwięk, wiesz jak pracować z kamerą i mikrofonem, tworzysz dobre i kreatywne teksty, ale również dysponujesz umiejętnościami realizowania kampanii medialnych, public relations i reklamy. Proponowane przez nas specjalności: Marketing medialny i PR oraz Nowe media to bardzo nowoczesne i przyszłościowe dziedziny nieustannie poszukujące specjalistów – pasjonatów nowych form komunikacji, zainteresowanych najnowszymi technologiami i ich wykorzystaniem w codziennej pracy.

Specjalności

 • Dziennikarstwo informacyjne i nowe media 
 • Komunikacja medialna i PR
Filologia 

Dobra znajomość języków obcych otwiera nam nie tylko wiele atrakcyjnych możliwości rozwoju zawodowego, ale również wzbogaca nasze życie prywatne. Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia pozwalają nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z dziedziny językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym. Program studiów umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy humanistycznej, otwierając jednocześnie realne perspektywy kształcenia kariery zawodowej. Wybierając Filologię decydujesz się na dużo zajęć praktycznych prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, będziesz mieć dostęp do najnowszych technologii, a nauce sprzyjać będzie wielokulturowe środowisko studentów.

Specjalizacje

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie
 • Nauczycielska (kontynuacja jedynie dla studentów z uprawnieniami pedagogicznymi)
 • Tłumaczeniowa
Fizjoterapia

Od wielu lat toczono dyskusję o umiejscowieniu fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty w stosunku do innych zawodów. Kwestię te rozstrzygnięto ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w dniu 25 września 2015 r. wpisując ją na listę zawodów medycznych. Określono w niej wymogi dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (§ 23) uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii wygasają:

 • z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
 • z dniem 31 grudnia 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia.

W związku z powyższym absolwenci studiów I stopnia zobligowani są do podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontynuację studiów na poziomie studiów II stopnia do dnia 31.12.2022 r.

Kosmetologia

Branża kosmetyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Moda na piękny wygląd, zgrabne i zadbane ciało oraz zdrowy styl życia stanowią główne determinanty rozwoju usług kosmetycznych w Polsce. Są bezpośrednią przyczyną korzystania z usług gabinetów dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej, gabinetów odnowy biologicznej oraz salonów urody. Pracodawca wymaga od absolwenta profesjonalizmu oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kosmetologii. Kosmetologia jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się nie tylko profilaktyką mającą na celu spowolnienie oznak starzenia się skóry, ale także poprawą wyglądu skóry i niwelowaniem zmian oraz defektów skóry za pomocą rozmaitych metod pielęgnacyjnych. Jej celem jest również edukacja w zakresie właściwej pielęgnacji zdrowia i urody oraz dbałość o prowadzenie aktywnego stylu życia i stosowania norm racjonalnego żywienia. 

Dynamiczny rozwój kosmetologii doprowadził do wyodrębnienia poszczególnych jej działów, m.in. kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej, będących uzupełnieniem procedur wykonywanych przez lekarzy różnych specjalności. Kosmetologia jako nauka obejmuje także wiedzę i umiejętności z zakresu poprawnego czytania składu produktów kosmetycznych, oceny parametrów składników składających się na recepturę danego kosmetyku oraz umiejętności wykonania form kosmetycznych. Wszystkie te kompetencje sprawiają, że współczesny kosmetolog staje się nie tylko partnerem w gabinecie dermatologii estetycznej, ale także w sektorze przemysłu zajmującego się produkcją i dystrybucją kosmetyków czy badań aplikacyjnych kosmetyków.

Współcześnie kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę z rozmaitych dziedzin i dyscyplin naukowych, skupionym na uzyskaniu właściwych kompetencji i umiejętności wpisujących się w profil praktyczny kierunku.

Zarządzanie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kształci najwyższej klasy specjalistów z zakresu zarządzania. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale poznają także najlepsze praktyki wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją, sposoby służące wzmacnianiu pozycji firmy na rynku oraz usprawniające jej funkcjonowanie.

Specjalności

 • Marketing
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse i rachunkowość

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie. Pojawienie się nowych teorii i metod zarządzania, wzrastająca złożoność rozwiązań strukturalnych, rozwój informatyzacji, procesy integracyjne i globalizacyjne – w tym umiędzynarodowianie się przedsiębiorstw – przekładają się na wzrost znaczenia menedżerów i podniesienie standardów zarządzania. Od kadry menedżerskiej wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów – nie tylko z samego zarządzania, ale także z dziedzin pokrewnych, jak finanse, podatki, prawo, komunikacja i wielu innych, niezbędnych zarówno przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak też w kierowaniu przedsiębiorstwem czy zespołem.

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Finanse i Rachunkowość to specjaliści mogący przygotować najwyższej jakości informacje, na podstawie których podejmowane decyzje okażą się trafne i efektywne.

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie. Pojawienie się nowych teorii i metod zarządzania, wzrastająca złożoność rozwiązań strukturalnych, rozwój informatyzacji, procesy integracyjne i globalizacyjne – w tym umiędzynarodowianie się przedsiębiorstw – przekładają się na wzrost znaczenia menedżerów i podniesienie standardów zarządzania. Od kadry menedżerskiej wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów – nie tylko z samego zarządzania, ale także z dziedzin pokrewnych, jak finanse, podatki, prawo, komunikacja i wielu innych, niezbędnych zarówno przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak też w kierowaniu przedsiębiorstwem czy zespołem.

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu to specjaliści mogący przygotować najwyższej jakości informacje, na podstawie których podejmowane decyzje okażą się trafne i efektywne.

Dlaczego warto?

 • Rozwój kompetencji i praktyczne aspekty zarządzania
  Ścieżka kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu realizowana na kierunku Zarządzanie pozwala na poszerzenie i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także na poznanie praktycznej strony zdobywania i wzmacniania pozycji organizacji na rynku.

 • Wiedza i umiejętności
  Celem ścieżki kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej oraz strategii podatkowych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnościami przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, rewizji sprawozdań finansowych, podejmowania decyzji finansowych oraz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Kompetencje menedżera
  Studenci poznają niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania organizacji techniki usprawniania procesów decyzyjnych, pozyskiwania informacji, zmniejszania ryzyka oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Inwestycja w przyszłość
  Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu posiadają kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu doświadczenia i praktyki zawodowej – stanowisk menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowych (różne działy firm usługowych, produkcyjnych) oraz w instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy faktoringowe i leasingowe, firmy pośrednictwa finansowego).
Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja i zarządzanie publiczne to specjalność dzięki której zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy w strukturach organizacyjnych administracji rządowej, samorządowej, różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, współpracujących administracją publiczną. 

Specjalność adresowana jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do absolwentów takich kierunków studiów jak Administracja, Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie.

Dlaczego warto wybrać specjalność Administracja i zarządzanie publiczne?

 • Wiedza merytoryczna

Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych wykładowców poszerzysz i pogłębisz swoją dotychczasową wiedzę z obszarów administracji i zarządzania. Studenci specjalności Administracja i zarządzanie publiczne, obok przedmiotów kierunkowych z zakresu zarządzania, mają również zajęcia z przedmiotów o charakterze prawnym, ekonomicznym i społecznym. Program studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia.

 • Wiedza praktyczna

Wykłady z doświadczonymi praktykami rynku umożliwią doskonalenie praktycznych umiejętności tworzenia projektów polityk publicznych i strategii działania organów państwa, przygotowywania projektów aktów prawnych i oceny skutków regulacji, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów najczęściej występujących w praktyce administracji oraz stosowania przepisów procedury administracyjnej.

 • Kwalifikacje zawodowe

Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i managerskich w administracji publicznej. Naszym celem jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, przekazanie niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pozwolą na pełnienie służby na wysokich stanowiskach zarządzających i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej.

 • Perspektywy po studiach

Absolwenci specjalności Administracja i zarządzanie publiczne umiejętnie łączą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zarządzania z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji samorządowej. Decydując się na tę specjalność, wybierasz program, który przygotowuje Cię do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji szczebla lokalnego bądź nawet centralnego – umiejętności i wiedzę, które zdobędziesz na studiach, możesz jednak równie dobrze wykorzystać w przedsiębiorstwach.

Twoja praca dyplomowa ukierunkowana na wybrany aspekt funkcjonowania administracji, pozwoli Ci podsumować uzyskaną wiedzę i nabyć dodatkowe doświadczenie podczas badań empirycznych, a często także możliwości przyszłego zatrudnienia.

Zarządzanie relacjami międzynarodowymi

We współczesnym świecie przepływ informacji za pośrednictwem wszechobecnego Internetu następuje błyskawicznie. Także transport towarów i podróże do nawet najdalszych zakątków globu nie stanowią już żadnego problemu, a ich koszt spada. Stabilność polityczna i gospodarcza, a także społeczna, zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym, jak i ogólnoświatowym, to zjawiska nierozłączne. Dlatego obecne w nauce tradycyjne podziały na nauki polityczne, ekonomiczne i o zarządzaniu tracą na aktualności, a poszczególne gałęzie wiedzy się wzajemnie przenikają i uzupełniają.

Aby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kwestiami społecznymi, relacjami między państwami, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami, potrzebna jest zatem wiedza interdyscyplinarna. Jest ona coraz wyżej ceniona przez pracodawców zarówno z biznesu, jak i administracji publicznej, poszukujących pracowników potrafiących poruszać się w zawiłościach sytuacji polityczno-gospodarczej w różnych regionach świata, potrafiących nawiązywać kontakty biznesowe i osobiste z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, wdrażać różne systemy zarządzania, pozyskiwania informacji, zarządzania ryzykiem, potrafiących realnie ocenić zagrożenia, ale i dostrzec szanse pojawiające się w handlu zagranicznym czy inwestycjach w różnych zakątkach globu. Krzewienie takiej wiedzy i takiego jej rozumienia – multi- i interdyscyplinarnego, praktycznego i podlegającego ustawicznej aktualizacji, jest ambicją Społecznej Akademii Nauk.

Dlaczego warto?

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu;

Ćwiczenia i konwersatoria pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach;

Prężnie działające Koło Naukowe SM pomaga rozwijać własne zainteresowania studentów oraz zdobywać pierwsze doświadczenia w działaniu w środowisku międzynarodowym;

Studenci mogą sprawdzić dotychczasowe umiejętności i nabyć nowe doświadczania, angażując się w organizację wydarzeń: konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych i spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki;

Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących z SAN;

Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu;

Szybko reagujemy na zmiany zachodzące na rynku pracy i dostosowujemy realizowane zagadnienia do oczekiwań pracodawców.

Realizujemy wybrane przedmioty w języku angielskim.

Zarządzanie w turystyce

Celem profilu Zarządzanie w turystyce, realizowanego na kierunku Zarządzanie, jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, jak również zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką na rynku usług turystycznych. Niewątpliwym walorem jest ścieżka przedmiotów specjalnościowych realizowana już na pierwszym roku studiów II stopnia.

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami działającymi w branży usług turystycznych i rekreacyjnych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu walorów krajoznawczych i regionalnych danego obszaru geograficznego. Student w toku kształcenia nabędzie twarde i miękkie umiejętności zarządcze w obszarze zarządzania kompetencjami pracowniczymi na różnych szczeblach struktury organizacyjnej w branży turystycznej, jak również zostanie przygotowany do pracy w wymagającym środowisku międzynarodowym. Specjalność adresowana jest dla osób wykazujących gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług, do pracy biurach podróży na stanowisku zarządczym, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach.

W toku kształcenia student będzie miał możliwość poznania zasad organizacji pracy w jednostkach turystycznych i rekreacyjnych, w tym struktur organizacyjnych, planowania i podziału pracy oraz kontroli.

Logistyka w zarządzaniu

Dostrzegając rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej oraz międzynarodowej obserwowany jest proces rosnącego zainteresowania studentów kierunkiem Logistyka.

Nabywaniu kompetencji i poszerzaniu wiedzy z zakresu logistyki oraz zdobywaniu określonych umiejętności służy podejmowanie nauki w uczelniach wyższych oferujących specjalistyczną wiedzę. Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna, jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi przebieg tychże procesów. Znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Społeczna Akademia Nauk w Warszawie oferując absolwentom studiów I-go stopnia, bez względu na ukończony kierunek, możliwość kontynuowania nauki Logistyki na II-gim stopniu (poziom magisterski) w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie. Obowiązujący od nowego roku akademickiego program studiów II-go stopnia na kierunku Zarządzanie został w zakresie Logistyki dostosowany do wymagań absolwentów studiów I-go stopnia kierunku Logistyka oraz absolwentów po innych kierunkach. W ramach Logistyki na II-gim stopniu prowadzone są osobne seminaria specjalizacyjne w zależności od tego, czy student uzyskał tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera na kierunku Logistyka, czy kończył na pierwszym stopniu studiów inny kierunek.

Dlaczego warto?

XXI wiek charakteryzuje się dynamizacją procesów internacjonalizacji i globalizacji. Wzrasta skala wyzwań, jakim muszą sprostać organizacje, by móc sprawnie i efektywnie funkcjonować. Zwłaszcza przed przedsiębiorstwami pojawiają się liczne szanse, ale i zagrożenia, z którymi przyjdzie im się zmagać. Na tym polu uwidacznia się bezsprzecznie rola i znaczenie Logistyki.

Współcześnie Logistyka, jako nauka interdyscyplinarna jest zaliczana do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. W jej zakresie znajdują się kwestie związane z procesami planowania, realizowania i kontrolowania przepływem towarów i/lub osób oraz wszelkimi czynnościami wspomagającymi przebieg ich przebieg.

Logistyka znajduje zastosowania na polu działania podmiotów gospodarczych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Doceniana jest zarówno przez przedsiębiorców oraz instytucje rządowe, które poszukują pracowników posiadających wiedzę oraz kompetencje właśnie z zakresu logistyki.

Kierunek Logistyka jest dla tych osób, które osób, które lubią wyzwania, chcą posiadać interdyscyplinarną wiedzę, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku.

Możliwość połączenia profilu Logistyka w Zarządzaniu ze studiami amerykańskimi Master of Science in Communication z Clark University i uzyskanie 2 dyplomów w 2 lata.


przejdź do spisu treści

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Pionierem rehabilitacji w Polsce był prof. dr hab. med. Wiktor Dega. Jej historia sięga niemal 60 lat. Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej obejmującej leczenie okołooperacyjne i działania profilaktyczne. Może być samodzielną metodą leczenia lub stanowić uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego. Opiera się na metodach fizjoterapeutycznych takich jak: balneoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, kinezyterapia, elektroterapia czy magnetoterapia. Dzięki fizjoterapii możliwy jest szybszy powrót pacjentów do zdrowia i pełnej aktywności fizycznej. Od wielu lat toczono dyskusję o umiejscowieniu fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty w stosunku do innych zawodów. Kwestię te rozstrzygnięto ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w 2015 r. wpisując ją na listę zawodów medycznych. Określono w niej wymogi dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej. Ustawa ta przywróciła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii oraz wyznaczyła konieczność w czasie ich trwania odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz złożeniem Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, zwanego dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym.

W chwili obecnej w Polsce i na świecie notowany jest deficyt doświadczonych specjalistów w zakresie fizjoterapii narządu ruchu, neurologii, onkologii, geriatrii, itp., dlatego też tak ważnym jest uzyskanie właściwego wykształcenia, a co za tym idzie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, biomechaniki, zabiegów fizykalnych (fizykoterapia), leczenia ruchem (kinezyterapia), podstaw klinicznych chorób wewnętrznych i układu narządu ruchu. Nauka na kierunku Fizjoterapia to nie tylko teoria, to przede wszystkim praktyka zawodowa i zajęcia kliniczne.

Dlaczego warto?

 • Ze względu na obserwowaną urazowość w sporcie, aktywny wysiłek, wypadki komunikacyjne oraz siedzący tryb życia, jak i starzenie się społeczeństwa zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie.
 • Podczas studiów nauczysz się diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, doboru i zlecania wyrobów medycznych, prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności, wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.
 • Praktyki zawodowe w nowoczesnych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach pozwolą Ci zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne, a także nawiązać pierwsze zawodowe kontakty.
 • Po ukończeniu tego kierunku będzie można podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie oraz pracować w ośrodkach sportowych.
 • Wiedzę przekazywać będą znakomici specjaliści: kierownicy klinik rehabilitacyjnych oraz uznani lekarze.
 • Studiując na kierunku Fizjoterapia zdobywasz samodzielny zawód medyczny.

Uprawnienia

Fizjoterapeuta, który uzyskał tytuł zawodowy magistra oraz złożył Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany również „PEF”, z wynikiem pozytywnym może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku fizjoterapeuty w szpitalach, klinkach, sanatoriach, w Ośrodkach Sportowych, w Centrach medycznych, SPA, w ośrodkach rekreacyjnych.

Zajęcia i praktyki kliniczne realizowane są w:

Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

 • Klinika Ortopedii i Traumatologii
 • Klinika Neurologii
 • Klinika Rehabilitacji
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Instytut "Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka"

Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie

 • Zakład Rehabilitacji

Medi System MAZOWIA – ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczo-leczniczym

Psychologia

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Pozwala odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Bada rozwój osobowości i temperamentu, wyjaśnia relacje międzyludzkie i wpływ emocji i motywacji na podejmowane przez nas działania.

Specjalności

Psychologia zdrowia i kliniczna, a w niej specjalizacje:

 • Promocja i psychologia zdrowia
 • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
 • Psychologia sportu
 • Psychologia uzależnień
 • Psychologia i psychopatologia sądowa
 • Psychologia stresu
 • Interwencja kryzysowa

Psychologia doradztwa zawodowego

Psychologia biznesu, a w niej specjalizacje:

 • Psychologia doradztwa zawodowego
 • Psychologia HR

Dlaczego warto?

 • Studia o profilu praktycznym – w programie dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i pozwalające na zdobycie kompetencji wymaganych podczas wykonywanych zawodu psychologa (ćwiczenia i warsztaty).
 • Kadra dydaktyczna posiada zarówno ugruntowaną wiedzę, jak i duże doświadczenie zawodowe.
 • Zawód psychologa zaliczany jest do kategorii zawodów zaufania publicznego i cieszy się niezmiennie dużym prestiżem.
 • Absolwenci Psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuję się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne.

Studia I stopnia

Studia II stopnia

 *Profil na kierunku zarządzanie.

Studia jednolite magisterskie

Studia podyplomowe

2 dyplomy w 2 lata 

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych. 

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji SAN Warszawa

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjne - STUDIA I STOPNIA W WARSZAWIE

Studia przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Zostań studentem SAN!

rozpocznij studia I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

czytaj dalej

Dzień Otwarty SAN Warszawa

Dnia 26 września (czwartek) zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w godz. 17.00–19.00.

czytaj dalej

Wystawa pracowni plakatu Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

W dniach 21.- 31.05.2019 w Galerii Młodych Łazienkowska swoją wystawę "Autoportrety" przedstawią studenci grafiki.

czytaj dalej

Telewizja studentów Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

3…2…1… Akcja! SAN TV – Telewizja Studentów okiem kamery pokazuje wydarzenia dziejące się na uczelni oraz poza nią. Zespół młodych dziennikarzy uczestniczy w różnego typu wystawach i imprezach kulturalnych, z których zdają relacje reporterską na swoim kanale YouTube. Jak sobie radzą z realizacją materiałów dziennikarskich? Obejrzyjcie sami.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane