Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mayday Gdynia

Mayday Gdynia


Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego „MAYDAY” powstał na kanwie ponad 30 – letniej działalności edukacyjnej Grzegorza Szawarskiego. Grzegorz w latach ’80 współtworzył pierwszy ośrodek szkolenia ratowniczego w Polsce, a następnie rozwijał i udoskonalał jego działalność zgodnie ze standardami i wymogami programów IMO oraz ustaleniami Międzynarodowej Konwencji STCW-95.

Grzegorz posiada również doświadczenie międzynarodowe w zakresie szkoleń STCW, brał udział w szkoleniach przeprowadzanych przez ośrodki w Norwegii, Szwecji oraz w Anglii (Coast Guard). Współuczestniczył w pracach naukowo badawczych związanych z ratownictwem morskim. Brał udział w pracach nad polskim morskim ubraniem ratunkowym (MUR) oraz nad prototypami pneumatycznych tratw ratunkowych produkowanych przez Stomil Grudziądz. Był w grupie osób, która testowała tratwy w warunkach morskich.

Tematyką którą się specjalizuje to ewakuacja marynarzy przez śmigłowce. Jego pobyt w Brytyjskim Coast Guardzie sprawił, że ma w tej dziedzinie ogromną wiedzę i doświadczenie, którymi może się podzielić z uczestnikami kursów.

Kursy i szkolenia


Zintegrowany Kurs STCW (Basic Safety Training)


Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej, niezbędny do wykonywania pracy marynarza. W istocie są to 4 kursy:

Indywidualne Techniki Ratunkowe

Ochrona Przeciwpożarowa – stopień podstawowy

Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Program kursu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa aspekty pracy na morzu. Kurs obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne na basenie oraz poligonie pożarowym. Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.

Czas trwania kursu: 6 dni od poniedziałku do soboty

Cena obejmuje koszt wystawienia certyfikatu przez Urząd Morski

Zniżka dla żeglarzy!


Ochrona Przeciwpożarowa


Zakres szkolenia oparty o modelowy program kursu Międzynarodowej Organizacji Morza – IMO 1.20

Kurs jest elementem Zintegrowanego Kursu STCW.

Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu walki z pożarem na statku, a także sposoby zapobiegania pożarom oraz stosowanie sprzętu w akcji gaśniczej. Osoba, która ukończy kurs posiadać będzie wiedzę na temat: przyczyn pożarów i sposobów zapobiegania pożarom na statkach, systemów i instalacji przeciwpożarowych na statkach, rodzajów sprzętu pożarniczego, typów stałych instalacji gaśniczych, organizacji i techniki walki z pożarem na statku (alarmy, środki łączności, procedury), środków gaśniczych

Szkolenie obejmuje ćwiczenia na poligonie pożarniczym obejmujące pomiar temperatury zapłonu, gaszenie małych i dużych pożarów przy użyciu gaśnic oraz strumieni wody i piany, przejście przez przestrzeń wypełnioną pianą lekką, ćwiczenia z aparatami oddechowymi w komorze dymowej, akcję ratowniczo – gaśniczą w maszynowni).

Czas trwania kursu: 16 godzin

Kurs zaczyna się w każdy czwartek, prosimy o zapisy telefoniczne!


Ratownik Morski


Program kursu:

Wiedza o konstrukcja, obsługa i wyposażenie szybkiej łodzi ratowniczej, urządzenia do opuszczania szybkich łodzi ratowniczych, metody stawiania przewróconych szybkich łodzi ratowniczych, zasady manewrowania szybką łodzią ratowniczą w niepomyślnych warunkach pogodowych, sposoby przygotowania szybkiej łodzi ratowniczej do natychmiastowego użycia, zasady współpracy ze śmigłowcem. Znajomość budowy, konserwacji, naprawy i wyposażenia szybkich łodzi ratowniczych, kierowanie urządzeniami i środkami do opuszczania i podnoszenia szybkich łodzi ratowniczych, kierowanie podnoszeniem i opuszczaniem powszechnie stosowanej szybkiej łodzi ratowniczej, kierowanie szybką łodzią ratowniczą po jej opuszczeniu, obsługa silnika szybkiej łodzi ratowniczej.


Starszy Ratownik Morski


Program kursu:

Wiedza o konstrukcja, obsługa i wyposażenie szybkiej łodzi ratowniczej, urządzenia do opuszczania szybkich łodzi ratowniczych, metody stawiania przewróconych szybkich łodzi ratowniczych, zasady manewrowania szybką łodzią ratowniczą w niepomyślnych warunkach pogodowych, sposoby przygotowania szybkiej łodzi ratowniczej do natychmiastowego użycia, zasady współpracy ze śmigłowcem. Znajomość budowy, konserwacji, naprawy i wyposażenia szybkich łodzi ratowniczych, kierowanie urządzeniami i środkami do opuszczania i podnoszenia szybkich łodzi ratowniczych, kierowanie podnoszeniem i opuszczaniem powszechnie stosowanej szybkiej łodzi ratowniczej, kierowanie szybką łodzią ratowniczą po jej opuszczeniu, obsługa silnika szybkiej łodzi ratowniczej.


Medyczne


Program kursu:

podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy zawartych w programie szkolenia, a w szczególności: rozpoznawanie zatrzymania krążenia u dorosłego, postępowanie z chorym nieprzytomnym, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, wykonywanie defibrylacji, ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznawanie i opatrywanie złamań, opatrywanie oparzeń termicznych i prądem elektrycznym, postępowanie z chorym we wstrząsie, rozpoznawanie i leczenie doraźne podstawowych schorzeń w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, postępowanie w przypadku podejrzenia chorób przenoszonych drogą płciową i tropikalnych, wykonywanie płukania żołądka, rozpoznawanie zatrucia, stwierdzanie zgonu i rozpoznawanie nieodwracalnych znamion śmierci.


Zintegrowany Kurs STCW (Basic Safety Training)


Kurs uprawniający do wydania książeczki żeglarskiej, niezbędny do wykonywania pracy marynarza. W istocie są to 4 kursy:

  • Indywidualne Techniki Ratunkowe
  • Ochrona Przeciwpożarowa – stopień podstawowy
  • Elementarne zasady udzielania pomocy medycznej
  • Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Program kursu obejmuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa aspekty pracy na morzu. Kurs obejmuje zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne na basenie oraz poligonie pożarowym. Kurs realizowany jest zgodnie z programami modelowymi Międzynarodowej Organizacji Morza, a także rozporządzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. Po zaliczeniu wszystkich kursów opisanych wyżej uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski, który jest międzynarodowym potwierdzeniem ukończenia kursu. Na podstawie tego certyfikatu można ubiegać się o książeczkę żeglarską – dokument niezbędny do podjęcia pracy zawodowej na statkach komercyjnych. Certyfikat ten może być również wymagany przez armatorów jachtów, w szczególności tych większych, a także przez armatorów żaglowców.

Czas trwania kursu: 6 dni od poniedziałku do soboty

Cena obejmuje koszt wystawienia certyfikatu przez Urząd Morski.

Zniżka dla żeglarzy!


Zawody na uczelni:

marynarz

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane