Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Rok założenia: 1994 | Rektor: prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski

przejdź do spisu treści

OBECNIE:

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (do roku akademickiego 2005/2006 Wyższa Szkoła) została założona w 1994 r.; jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 41. 

Akademia prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także podyplomowe, na pięciu kierunkach: 

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Historia
 • Nauki Polityczne
 • Pedagogika

W latach 1996-2018 Akademię ukończyło ponad 60 000 absolwentów.

 

NASZE ATUTY

 • studia pierwszego stopnia
 • studia drugiego stopnia
 • studia podyplomowe
 • seminaria doktorskie
 • niskie czesne
 • znakomita kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość kształcenia potwierdzona akredytacjami Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • stypendia rektora za wyniki w nauce
 • stypendia socjalne
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Dom Studenta
 • nowoczesna biblioteka z pracownią multimedialną
 • wydawnictwo uczelniane
 • wymiana międzynarodowa
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy


CZESNE W ROKU AKADEMICKIM 2018

Studia I stopnia

ADMINISTRACJA - profil praktyczny


 • administracja publiczna
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.600 zł


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - profil ogólnoakademicki


 • bezpieczeństwo ekonomiczne (nowość)
 • bezpieczeństwo firm i instytucji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.500 zł


HISTORIA - profil ogólnoakademicki


 • archeologiczna
 • archiwalno-muzealna
 • historia wojskowości
 • nauczycielska
 • dziedzictwo europejskie

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł


PEDAGOGIKA - profil praktyczny


specjalności nauczycielskie:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

specjalności nienauczycielskie: 

 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja 

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł


POLITOLOGIA - profil ogólnoakademicki


 • marketing i reklama
 • polityczno-prawna
 • współpraca międzynarodowa 

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.500 zł

 

Studia II stopnia

HISTORIA - profil ogólnoakademicki


 •  archeologiczna
 •  archiwalno-muzealna
 •  historia wojskowości
 •  nauczycielska 

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł


PEDAGOGIKA - profil ogólnoakademicki


specjalności nauczycielskie:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią
 • zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

specjalności nienauczycielskie:

 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja 

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł


POLITOLOGIA - profil ogólnoakademicki


 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo publiczne 
 • polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach
 • polityka transportowa Unii Europejskiej
 • współpraca międzynarodowa
 • zarządzanie bezpieczeństwem

opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.500 zł

 

Studia podyplomowe

ADMINISTRACJA


Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)

 • administracja bezpieczeństwa informacyjnego
 • administracja publiczna 
 • e-administracja 
 • kontrola i audyt w administracji publicznej

opłata 3.000 zł

 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi 

opłata 3.600 zł


HISTORIA


Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)

 • historia

opłata 2.550 zł

 • wiedza o społeczeństwie

opłata 3.000 zł


PEDAGOGIKA


Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym

 • logopedia (4 semestry)

opłata 3.000 zł

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (3 semestry)
 • terapia pedagogiczna i arteterapia (3 semestry)
 • zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (3 semestry)

opłata 3.000 zł

Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla kandydatów bez przygotowania pedagogicznego

 • opiekun osoby starszej (2 semestry)

opłata 2.500 zł

 • przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

opłata 3.000 zł


POLITOLOGIA


Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry)

 •  wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości 

opłata 3.750 zł

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)

 •  bezpieczeństwo firm i instytucji
 •  coaching i doradztwo polityczno-medialne
 •  marketing polityczny
 •  zarządzanie bezpieczeństwem

 opłata 2.500 zł

 •  zarządzanie zasobami ludzkimi 

 opłata 3.000 zł

 

Studia doktorskie

OPŁATA ROCZNA ZA UCZESTNICTWO W SEMINARIUM


 • HISTORIA

w dyscyplinie historii
opłata 4.000 zł 


 • POLITOLOGIA

w dyscyplinie nauki o polityce 
opłata 4.500 zł

 

Zapraszamy

przejdź do spisu treści

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI


ADRES DZIEKANATU
ul. Daszyńskiego 17 
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 25 do 27,
e-mail: wydzial.administracji@ah.edu.pl

KIERUNEK: ADMINISTRACJA 

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku administracja dają przygotowanie specjalistyczne odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Program studiów jest dostosowany do potrzeb administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracji gospodarczej oraz przedsiębiorstw prywatnych. 

Na podstawie porozumienia między Akademią i Komendą Główną Policji absolwenci kierunku administracja o specjalności administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmując służbę w Policji zostaną zwolnieni z części policyjnego szkolenia podstawowego. 

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu administracji. 

W trakcie trwania studiów są realizowane następujące przedmioty: podstawy prawoznawstwa, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, finanse publiczne i prawo finansowe, zamówienia publiczne, ustrój samorządu terytorialnego, nauka administracji, prawo i postępowanie administracyjne, techniki negocjacji i mediacji. 

Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

 • administracja publiczna
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja organów ścigania – kryminalistyka i praca dochodzeniowo-śledcza

Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)

 • administracja bezpieczeństwa informacyjnego
 • administracja publiczna
 • e-administracja
 • kontrola i audyt w administracji publicznej
 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • studia podatkowe 

Charakterystyka specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

administracja organów ścigania
– kryminalistyka i praca dochodzeniowo-śledcza


Przedmioty: 

 • finanse publiczne
 • instytucje UE
 • kryminalistyka 
 • kryminologia
 • metodyka zwalczania przestępczości
 • patologie społeczne
 • podstawy ekonomii
 • prawne formy i metody działania w procesie wykrywczym 
 • prawo administracyjne
 • prawo finansowe
 • prawo karne
 • prawo karne procesowe
 • prawo karne skarbowe
 • prawo konstytucyjne
 • taktyka przesłuchania
 • teoria pracy dochodzeniowo - śledczej
 • zasady i prawne formy funkcjonowania administracji publicznej 

Perspektywy zawodowe: 

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • biura detektywistyczne
 • agencje ochrony

administracja publiczna 


Przedmioty: 

 • ekonomia
 • finanse publiczne
 • instytucje UE
 • prawo administracyjne
 • prawo bankowe
 • prawo finansowe
 • prawo karne
 • prawo karne skarbowe
 • prawo konstytucyjne
 • prawo podatkowe
 • zasady i prawne formy funkcjonowania administracji publicznej 

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa
 • spółdzielnie 
 • stowarzyszenia

administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego 


Przedmioty: 

 • kryminalistyka
 • kryminologia
 • nauki o bezpieczeństwie i porządku publicznym
 • podstawy ekonomii 
 • prawo administracyjne
 • prawo karne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo wykroczeń
 • psychologia
 • socjologia

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja rządowa
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • samorząd terytorialny 
 • podmioty niepubliczne
Studia podyplomowe 

Program studiów odpowiada potrzebom administracji i oczekiwaniom pracodawców. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.


administracja bezpieczeństwa informacyjnego


Przedmioty: 

 • bezpieczeństwo danych osobowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • ochrona informacji niejawnych
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • postępowanie administracyjne 
 • prawo konstytucyjne
 • system organów właściwych w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • teoria informacji
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji elektronicznej

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja publiczna
 • administracja prywatna
 • organizacje pozarządowe  
 • Policja 
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

administracja publiczna 


Przedmioty: 

 • etyka w administracji
 • finanse i prawo finansowe 
 • instytucje i źródła prawa UE
 • kontrola w administracji 
 • nauka administracji 
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • postępowanie administracyjne
 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 • prawo administracyjne
 • prawo konstytucyjne 

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja publiczna
 • administracja prywatna 
 • przedsiębiorstwa
 • stowarzyszenia
 • spółdzielnie 
 • własna działalność gospodarcza

e-administracja


Przedmioty:

 • Biuletyn Informacji Publicznej i inne formy elektronicznego udostępniania informacji publicznej
 • dokument elektroniczny w administracji publicznej i podpis elektroniczny
 • elektroniczna Platforma Administracji Publicznej (e-PUAP) i inne elektroniczne usługi publiczne
 • faktury elektroniczne i płatności elektroniczne
 • finansowanie projektów informatycznych z funduszy UE
 • środki komunikacji elektronicznej i dokumenty elektroniczne w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
 • uwarunkowania prawne e-administracji w Polsce
 • uwarunkowania UE w zakresie e-administracji
 • wykorzystanie technologii informacyjnych – przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych
 • zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja publiczna
 • administracja prywatna 
 • przedsiębiorstwa
 • stowarzyszenia
 • spółdzielnie 
 • własna działalność gospodarcza

kontrola i audyt w administracji publicznej


Przedmioty: 

 • audyt wewnętrzny 
 • budżet państwa i administracji publicznej
 • etyka zawodowa
 • metodyka kontroli
 • organizacja kontroli w Polsce i w wybranych państwach europejskich
 • podstawy rachunkowości budżetowej
 • psychologia stosunków międzyludzkich
 • ustrój administracji publicznej
 • zarządzanie informacją w administracji

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja publiczna w zakresie prowadzenia kontroli, kontrolingu i audytu

pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi


Przedmioty: 

 • aplikowanie o fundusze pomocowe
 • archiwizacja dokumentacji projektowej
 • audyt i kontrola projektu
 • audyt i kontrola środków pomocowych
 • krajowe środki pomocowe
 • księgowość w projektach dla niefinansistów
 • podstawy prawa europejskiego
 • pozaunijne środki pomocowe
 • przygotowanie projektów
 • wykorzystanie technik informatycznych
 • założenia unijnej perspektywy finansowej 2014-2020
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze źródeł pomocowych

Perspektywy zawodowe: 

 • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi i innymi funduszami:

- w administracji publicznej
- w administracji gospodarczej 
- w firmach prywatnych


rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 


Przedmioty: 

 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość
 • rachunkowość podatkowa
 • systemy podatkowe 
 • ubezpieczenia społeczne
 • zagadnienia prawa

Perspektywy zawodowe: 

 • podmioty gospodarcze: rachunkowość, finanse, podatki 
 • własna działalność gospodarcza

studia podatkowe 


Przedmioty: 

 • kontrola i audyt
 • organizacja pracy w administracji
 • patologie w zakresie stosowania prawa gospodarczego
 • postępowanie egzekucyjne w administracji
 • postępowanie przed samorządowymi organami podatkowymi
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe w świetle wyroków sądowych
 • prawo rodzinne i spadkowe
 • prawo rzeczowe
 • prawo upadłościowe
 • procedury postępowania podatkowego
 • przepisy ogólne prawa podatkowego
 • wstęp do prawa cywilnego
 • wstęp do prawoznawstwa
 • wybrane zagadnienia prawa celnego

Perspektywy zawodowe: 

 • administracja państwowa
 • administracja samorządowa
 • urzędy skarbowe
 • podmioty gospodarcze
 • doradztwo i rozliczenia podatkowe

 

Zapraszamy!

przejdź do spisu treści WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH
ADRES DZIEKANATU

ul. Spacerowa 7
06-102 Pułtusk
tel. (23) 692 98 56 do 58, 692 98 62
e-mail: politologia@ah.edu.plKIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo narodowe dają przygotowanie specjalistyczne odpowiadające oczekiwaniom studentów oraz potrzebom rynku pracy związanego ze współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, firm oraz instytucji. Program kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną, warsztaty oraz praktyki zawodowe. Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z  zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Posiadają oni nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także bogate doświadczenie zawodowe. Prowadzą badania naukowe dotyczące problematyki bezpieczeństwa, uczestnicząc także w międzynarodowych programach badawczych.

Potwierdzeniem wysokiego poziomu studiów na prowadzonym kierunku są pozytywne opinie studentów i absolwentów. Studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Na kierunku bezpieczeństwo narodowe studiują także studenci zagraniczni. Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Na studiach są realizowane następujące przedmioty: administracja publiczna, geografia polityczna i gospodarcza, ekonomia i ekonomika bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe, współczesne systemy polityczne, wstęp do nauki o państwie i prawie, organizacja i zarządzanie, logistyka w sytuacjach kryzysowych, historia Polski XX w., filozofia, podstawy metodologii badań, ochrona własności intelektualnej.


Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • bezpieczeństwo firm i instytucji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo portów lotniczych
 • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej


Charakterystyka specjalności


bezpieczeństwo firm i instytucji

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo logistyki
  • bezpieczeństwo prawne firm i instytucji
  • bezpieczeństwo technologii i produktu
  • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich 
  • controlling w systemach ochrony 
  • polityka bezpieczeństwa w organizacji 
  • zagrożenia i patologie gry rynkowej
  • zasoby krytyczne organizacji 
Perspektywy zawodowe:
  • komórki odpowiedzialne za ochronę zasobów organizacji (informacja, relacje, technologie, procedury, infrastruktura), w tym przedsiębiorstwa i instytucje publiczne 
  • agencje ochrony

bezpieczeństwo międzynarodowe

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo międzynarodowe Polski
  • międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne 
  • organizacje międzynarodowe
  • systemy bezpieczeństwa międzynarodowego 
  • terroryzm międzynarodowy
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
  • współczesne konflikty międzynarodowe
  • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego 
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Biuru Bezpieczeństwa Narodowego
–Ministerstwu Spraw Zagranicznych
  • krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w skali międzynarodowej
  • służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa 
  • organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
  • firmy międzynarodowe


bezpieczeństwo portów lotniczych

Przedmioty:
  • ochrona i bezpieczeństwo portów lotniczych
  • organizacja ruchu lotniczego
  • podstawy polityki transportowej
  • podstawy prawne polityki lotniczej Polski i UE
  • porty lotnicze w strukturze miast i regionów
  • prawa pasażerów w transporcie publicznym
  • procedury bezpieczeństwa w lotnictwie
  • procesy obsługi pasażerów
  • zasady funkcjonowania portów lotniczych
Perspektywy zawodowe:
  • służby i instytucje obsługujące porty lotnicze
  • komórki organizacyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektów 
  • komórki organizacyjne odpowiedzialne za pasażerów
  • Straż Graniczna
  • komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie lotniskami 


ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo informacji w systemie teleinformatycznym
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • instytucje i prawne podstawy ochrony informacji w Polsce
  • komunikacja społeczna i prawo do informacji
  • ochrona danych osobowych w prawie krajowym i w prawie UE
  • ochrona informacji niejawnych
  • organizacja obiegu informacji w administracji 
  • warsztaty ochrony informacji
Perspektywy zawodowe:
  • komórki odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych wszystkich podmiotów (państwowych, spółdzielczych, prywatnych), które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego


zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej

Przedmioty:
  • media w zarządzaniu kryzysowym 
  • metodologia zarządzania kryzysowego 
  • ochrona dóbr kultury 
  • system ratownictwa
  • system zarządzania kryzysowego w Polsce 
  • warsztaty pomocy kryzysowej
  • współpraca cywilno-wojskowa 
  • zarządzanie ryzykiem
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje, organizacje oraz urzędy zajmujące się problematyką zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach
  • komórki odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
  • centra zarządzania kryzysowego (np. grupa planowania cywilnego, grupa monitorowania prognoz i analiz) 
  • grupy tworzone w sytuacjach kryzysowych 
  • inspekcje, służby i straże realizujące zadania zarządzania kryzysowego w gminach i w powiatach


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści WYDZIAŁ HISTORYCZNY
ADRES DZIEKANATU

ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 22 do 23
e-mail: historia@ah.edu.pl


KIERUNEK: HISTORIA


Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) dają przygotowanie specjalistyczne. Program, konsultowany z potencjalnymi pracodawcami, uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy kwalifikacyjne i potrzeby rynku pracy. Obejmuje wiedzę teoretyczną, warsztatową oraz praktyki zawodowe, a także objazdy naukowe.

Student nabywa wiedzę z zakresu historii od starożytności do współczesności, umiejętności z zakresu humanistyki oraz kompetencje społeczne umożliwiające elastyczne dostosowanie się do wymagań pracodawców. 

Student pozyskuje umiejętności warsztatowe przygotowujące do uczestnictwa w działalności badawczej. Przedmioty z zakresu kompetencji społecznych rozwijają m.in. umiejętności pracy zespołowej. Nowa specjalność dziedzictwo europejskie jest realizowana wspólnie z uniwersytetami rosyjskimi (Nowosybirsk, Barnauł).

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) służą pogłębieniu specjalistycznego przygotowania do pracy zawodowej. Kładą nacisk na rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej. Absolwenci są przygotowani do pracy na średnich i wyższych stanowiskach w instytucjach kultury, ochrony dziedzictwa oraz do prowadzenia działalności badawczej.

W trakcie wykładów o charakterze monograficznym student nabywa pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych epok historycznych. Ćwiczenia, translatoria językowe, statystyka, demografia historyczna oraz seminaria poszerzają znacząco wachlarz umiejętności warsztatowych. W zakresie kompetencji społecznych kładzie się nacisk na samodzielność w doborze metod badawczych, planowania pracy, współdziałania w zespole i pełnienia istotnych funkcji w lokalnych instytucjach życia społeczno-kulturalnego.

Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Dotychczas studentki i studenci kierunku historia otrzymali 29 stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Wydział Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.Specjalności:


Studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
 • archeologiczna
 • archiwalno-muzealna
 • historia wojskowości
 • nauczycielska
 • dziedzictwo europejskie /tylko studia stacjonarne I stopnia/
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
 • historia i społeczeństwo
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • rekonstrukcje i turystyka historyczna 
SEMINARIA DOKTORSKIE
 • w dyscyplinie historii


Charakterystyka specjalności:


archeologiczna

Przedmioty:
  • archeologia wikingów  
  • historia archeologii
  • metodyka badań terenowych
  • muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii
  • numizmatyka
  • objazd naukowy
  • praktyka archeologiczna
  • starożytny Egipt i Bliski Wschód
Perspektywy zawodowe:
  • wykopaliska archeologiczne
  • opracowywanie zabytków
  • działy archeologiczne i badawcze muzeów
  • instytucje zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kultury


archiwalno-muzealna

Przedmioty:
  • archiwa zakładowe
  • dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa
  • edytorstwo
  • informatyka archiwalna
  • metodyka badań genealogicznych
  • metodyka kształtowania i udostępniania zasobu archiwalnego
  • objazd naukowy
  • prawo w muzeum i w ochronie zabytków
  • warsztaty muzealnicze
Perspektywy zawodowe:
  • archiwa państwowe 
  • archiwa zakładowe 
  • instytucje państwowe w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
  • instytucje samorządowe w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
  • muzea wszystkich typów
  • wydawnictwa naukowe
  • redakcje czasopism


historia wojskowości

Przedmioty:
  • architektura militarna
  • historia wojskowości poszczególnych epok
  • historiografia wojskowa
  • objazd naukowy
  • wybrane problemy z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego
Perspektywy zawodowe:
  • muzea o profilu wojskowym
  • archiwa o profilu wojskowym
  • działalność ekspercka  na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym
  • wydawnictwa o profilu wojskowym
  • redakcje o profilu wojskowym
  • działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojskowych


nauczycielska

Przedmioty:
  • diagnostyka psychopedagogiczna 
  • dydaktyka historii
  • dydaktyka historii i społeczeństwa
  • kluczowe kompetencje nauczyciela
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna 
  • praktyka
  • psychologia rozwojowa
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel historii i społeczeństwa w szkołach podstawowych (absolwent studiów licencjackich)
  • nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół (absolwent studiów magisterskich)
  • nauczyciel-wychowawca lider/koordynator w lokalnych organizacjach pozarządowych


dziedzictwo europejskie

Przedmioty:
  • demografia Europy i jej uwarunkowania
  • historia gospodarcza Europy
  • historia sztuki i architektury
  • integracja europejska
  • język obcy
  • stosunki międzynarodowe w Europie 
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje kultury
  • podmioty gospodarcze
  • firmy turystyczne
  • samorządy


STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 semestry)


Historia i społeczeństwo 
  • dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne. 
  • dla uczestników seminariów doktorskich nie będących absolwentami kierunku historia, przygotowujące do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.
Przedmioty:
  • dydaktyka przedmiotów historia oraz historia i społeczeństwo
  • epoki historyczne 
  • historia regionalna
  • język, komunikacja, media
  • ojczysty panteon i ojczyste spory
  • praktyka
  • swojskość i obcość
  • vademecum studiów historycznych
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół


STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE (2 semestry)


Rekonstrukcje i turystyka historyczna 
  • dla absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia
  • dla osób zaangażowanych w ruch rekonstrukcyjny oraz w promocję i organizację turystyki.
Przedmioty:
  • antropogeniczne przekształcanie krajobrazu
  • architektura militarna 
  • historia wojskowa
  • historia życia codziennego
  • kostiumologia
  • prawne aspekty ruchu rekonstrukcyjnego
Perspektywy zawodowe:
  • działy promocji jednostek  samorządowych
  • instytucje kultury i ochrony dziedzictwa
  • firmy turystyczne
  • grupy rekonstrukcji historycznej


SEMINARIA DOKTORSKIE

Dotyczą historii Polski i powszechnej. Stwarzają możliwość prowadzenia badań z zakresu historii: politycznej, społecznej, gospodarczej, wojskowej, ustroju, Kościoła, oświaty i wychowania, kultury, nauki, techniki. Przewidziane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów z filozofii, ekonomii oraz nauk o polityce, a także wykłady wybitnych postaci polskiej i obcej humanistyki.Zapraszamy!

przejdź do spisu treści WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH
ADRES DZIEKANATU

ul. Spacerowa 7
06-102 Pułtusk
tel. (23) 692 98 56 do 58, 692 98 62
e-mail: politologia@ah.edu.plKIERUNEK: POLITOLOGIA


Studia na kierunku politologia przygotowują do rozumienia zjawisk i procesów politycznych oraz do analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych a innymi podmiotami życia społecznego. Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk politycznych.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji politycznych, do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz w mediach.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia oraz dostosowujemy ofertę dydaktyczną do wymogów współczesnego rynku pracy, a także do oczekiwań studentów. 

Zajęcia dydaktyczne prowadzą eksperci w dyscyplinie politologii. Posiadają oni nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także bogate doświadczenie zawodowe. Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą badania naukowe w tym zakresie, także uczestnicząc w programach międzynarodowych. Wydają kwartalnik „Społeczeństwo i polityka”, który należy do czołowych polskich czasopism naukowych. Pracownicy podjęli intensywną współpracę z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców i władzami samorządowymi. 

Kierunek został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Według  Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek spełnia kryteria oceny programowej we wszystkich obszarach, tj.: koncepcji rozwoju kierunku politologia, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. 

Studenci korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus. Kilkunastu studentów otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Na kierunku politologia studiują  także  studenci  zagraniczni.Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata
 • dziennikarstwo
 • marketing i reklama
 • polityczno-prawna
 • polityka bezpieczeństwa państwa
 • współpraca międzynarodowa 
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata:
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo publiczne
 • coaching polityczny
 • dziennikarstwo 
 • marketing i doradztwo polityczne
 • polityczno-prawna
 • polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach
 • polityka transportowa UE
 • współpraca międzynarodowa
 • zarządzanie bezpieczeństwem
Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry)
 • wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • bezpieczeństwo firm i instytucji
 • coaching i doradztwo polityczno-medialne 
 • marketing polityczny
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
SEMINARIA DOKTORSKIE
 • w dyscyplinie nauk o polityceCharakterystyka specjalności

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne – 3 lata)


dziennikarstwo

Przedmioty:
  • dziennikarstwo międzynarodowe
  • etyka dziennikarska i prawo prasowe 
  • gatunki dziennikarskie
  • informacja i dokumentacja dziennikarska
  • marketing mediów
  • pola eksploatacji medialnej
  • rzecznictwo radiowe
  • rzecznictwo telewizyjne 
  • system medialny RP i konwergencja mediów 
  • warsztat prasy i nowych mediów
  • warsztat radiowy i wystąpienia publiczne przed mikrofonem
  • warsztat telewizyjny i wystąpienia publiczne przed kamerą 
  • wizerunek przekazu medialnego
  • wizualizacja medialna
Perspektywy zawodowe:
  • telewizja
  • media elektroniczne 
  • radio
  • prasa 
  • wydawnictwa 
  • agencje informacyjne 
  • rzecznik prasowy 
  • specjalista ds. public relations

marketing i reklama

Przedmioty:
  • fotografia i film reklamowy 
  • kompozycja plastyczna 
  • podstawy promocji i reklamy 
  • projektowanie graficzne
  • public relations 
  • techniki marketingu 
  • techniki promocji i reklamy 
  • warsztaty marketingowe
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe 
  • środki masowego przekazu
  • administracja samorządowa 
  • administracja rządowa 
  • organizacje polityczne
  • doradztwo i konsulting polityczny
  • działy marketingowe firm
  • specjalista ds. wizerunku

polityczno-prawna

Przedmioty:
  • doktryny polityczno-prawne
  • etyka prawnicza
  • konstytucyjne podstawy społeczeństwa obywatelskiego
  • mniejszości narodowe na świecie
  • prawa człowieka
  • prawo dyplomatyczne i konsularne
  • prawo międzynarodowe publiczne
  • zagrożenia współczesnej demokracji
Perspektywy zawodowe:
  • działy prawne firm i instytucji
  • administracja rządowa
  • administracja samorządowa
  • organizacje polityczne
  • organizacje pozarządowe
  • firmy konsultingowe
  • środki masowego przekazu
  • placówki dyplomatyczne i konsularne

polityka bezpieczeństwa państwa

Przedmioty:
  • administracja specjalna 
  • bezpieczeństwo infrastruktury kryzysowej 
  • obrona cywilna
  • organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego
  • siły zbrojne w państwie
  • system bezpieczeństwa RP
  • zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  • zarządzanie bezpieczeństwem
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
– Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
– Ministerstwu Obrony Narodowej
– Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
  • administracja wojewódzka 
  • administracja lokalna
  • organy porządku publicznego
  • służby mundurowe

współpraca międzynarodowa

Przedmioty:
  • międzynarodowa ochrona praw człowieka
  • międzynarodowe prawo publiczne
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze 
  • organizacje międzynarodowe
  • polityka zagraniczna państwa
  • prawo dyplomatyczne i konsularne
  • protokół i korespondencja dyplomatyczna 
  • struktury bezpieczeństwa międzynarodowego 
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje międzynarodowe, w tym społeczno-polityczne i gospodarcze
  • krajowe i zagraniczne agendy rządu polskiego
  • międzynarodowe organizacje pozarządowe
  • ośrodki eksperckie 
  • firmy zorientowane na współpracę zagraniczną 
  • środki masowego przekazu

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata)administracja publiczna

Przedmioty:
  • administracja państw UE
  • administracja w zarządzaniu kryzysowym 
  • etyka zawodowa 
  • obrona cywilna
  • partycypacja i animacja społeczna 
  • public relations 
  • służba cywilna w państwie demokratycznym 
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
–Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji 
  • urzędy wojewódzkie
  • urzędy marszałkowskie 
  • administracja centralna
  • administracja lokalna
  • instytucje i agendy europejskie


bezpieczeństwo publiczne

Przedmioty:
  • administracja bezpieczeństwa publicznego
  • bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 
  • instytucjonalno-prawne problemy bezpieczeństwa publicznego
  • polityka bezpieczeństwa w UE
  • służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa
  • socjologia bezpieczeństwa
  • zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
Perspektywy zawodowe:
  • administracja centralna 
  • administracja wojewódzka
  • administracja lokalna
  • krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa publicznego
  • służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Biuru Bezpieczeństwa Narodowego 
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
–Ministerstwu Obrony Narodowejcoaching polityczny

Przedmioty:
 • marketing polityczny
 • motywacja i rozwój osobisty
 • negocjacje w polityce
 • public relations w polityce
 • umiejętności i kompetencje interpersonalne
 • warsztaty twórczego myślenia
 • wprowadzenie do coachingu
Perspektywy zawodowe:
 • administracja samorządowa 
 • administracja rządowa
 • organizacje polityczne
 • organizacje pozarządowe
 • działy marketingowe firm
 • specjalista ds. rozwoju osobistego i zawodowego
 • specjalista ds. wizerunku
 • specjalista ds. HR
 • agencje reklamowe 
 • środki masowego przekazu


dziennikarstwo 

Przedmioty:
  • dokumentacja medialna, public relations i formy agencyjne działań medialnych
  • multimedialne techniki przekazu
  • rozwój kompetencji medialnych 
  • synergia mediów międzynarodowych
  • warsztat twórczości radiowej 
  • warsztat twórczości telewizyjnej
  • warsztat twórczości w prasie i nowych mediach 
  • zarządzanie mediami
Perspektywy zawodowe:
  • telewizja
  • media elektroniczne 
  • radio 
  • prasa 
  • wydawnictwa
  • agencje prasowe 
  • rzecznik prasowy
  • specjalista ds. public relations


marketing i doradztwo polityczne

Przedmioty:
  • lobbing polityczny 
  • marketing w firmie
  • marketingowa organizacja kampanii politycznej
  • negocjacje
  • techniki promocji politycznej
  • warsztaty marketingowe
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe 
  • środki masowego przekazu
  • administracja samorządowa 
  • administracja rządowa
  • organizacje polityczne
  • działy marketingowe firm

polityczno-prawna

Przedmioty:
  • kultura polityczna i prawna
  • media i polityka
  • podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • podstawy prawa i postępowania cywilnego
  • podstawy prawa i postępowania karnego
  • polityczne i prawne problemy współczesnego świata
  • transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku
Perspektywy zawodowe:
  • działy prawne firm i instytucji
  • administracja rządowa
  • administracja samorządowa
  • organizacje polityczne
  • organizacje pozarządowe
  • firmy konsultingowe
  • środki masowego przekazu
  • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne


polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach

Przedmioty:
  • innowacja w działalności organizacji
  • innowacja we współczesnej działalności państwa
  • ochrona informacji w działaniach innowacyjnych
  • podstawy prawne działań innowacyjnych w Polsce i UE
  • strategia przedsiębiorstwa a strategia innowacji
  • środowisko informacyjne w działalności organizacji
Perspektywy zawodowe:
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • administracja publiczna
  • działy przedsiębiorstw zajmujące się kontaktami i weryfikacją klientów
  • organizacje finansowe w zakresie weryfikacji klientów i windykacji
  • organizacje pozarządowe


polityka transportowa Unii Europejskiej

Przedmioty:
  • finansowanie rozwoju transportu
  • marketing w transporcie
  • mobilność w obszarach zurbanizowanych
  • podstawy logistyki
  • polityka rozwoju transportu
  • regulacja rynków transportowych
  • transport zrównoważony
Perspektywy zawodowe:
  • organy administracji samorządowej i centralnej odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu transportowego, zarządzanie sieciami i inwestycje infrastrukturalne
  • firmy i przedsiębiorstwa transportowe, zwłaszcza w przewozach międzynarodowych 
  • centra logistyczne i dystrybucyjne


współpraca międzynarodowa

Przedmioty:
  • konflikty narodowościowe
  • kształtowanie się instytucji demokratycznych w Europie Wschodniej
  • międzynarodowe prawo prywatne
  • pozycja międzynarodowa USA
  • Rosja w systemie stosunków międzynarodowych
  • systemy religijne świata 
  • teoria stosunków międzynarodowych
Perspektywy zawodowe:
  • instytucje międzynarodowe, w tym społeczno-polityczne i gospodarcze
  • krajowe agendy rządu polskiego
  • zagraniczne agendy rządu polskiego
  • międzynarodowe organizacje pozarządowe
  • ośrodki eksperckie 
  • firmy zorientowane na współpracę zagraniczną
  • środki masowego przekazu


zarządzanie bezpieczeństwem

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo ekologiczne
  • bezpieczeństwo ekonomiczne
  • bezpieczeństwo informacyjne 
  • gra decyzyjna
  • stany nadzwyczajne w państwie
  • zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym RP
  • zarządzanie kryzysowe
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
–Ministerstwu Obrony Narodowej
–Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
  • administracja wojewódzka
  • administracja lokalna
  • organy porządku publicznego
  • służby mundurowe


Studia podyplomowe

STUDIA DOSKONALĄCE 


wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości (3 semestry)
dla absolwentów studiów II stopnia 

Przedmioty:
  • antropologia kultury
  • dydaktyka przedsiębiorczości
  • dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
  • edukacja czytelnicza i medialna 
  • edukacja regionalna
  • edukacja europejska
  • ekonomia 
  • elementy ekologii
  • gospodarka we współczesnym państwie
  • historia Polski i świata XX wieku 
  • instytucje UE
  • organizacja i zarządzanie
  • podstawy marketingu
  • polityka gospodarcza i społeczna
  • prawo wspólnotowe 
  • psychologia społeczna
  • socjologia ogólna 
  • stosunki międzynarodowe
  • system gospodarczy i prawo handlowe
  • system polityczny RP
  • system prawa RP
  • współczesna myśl polityczna
  • współczesne systemy polityczne
Perspektywy zawodowe:
  • administracja rządowa
  • administracja samorządowa
  • media
  • organizacje pozarządowe 
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej


bezpieczeństwo firm i instytucji (2 semestry)
dla absolwentów studiów I lub II stopnia

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • bezpieczeństwo logistyki 
  • bezpieczeństwo prawne firm i instytucji
  • bezpieczeństwo technologii i produktu
  • bezpieczeństwo zasobów informacyjnych
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • controlling w systemach ochrony
  • ochrona własności intelektualnej
  • polityka bezpieczeństwa w organizacji 
  • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • zagrożenia i patologie gry rynkowej
  • zasoby krytyczne organizacji
Perspektywy zawodowe:
  • komórki odpowiedzialne za ochronę zasobów organizacji (informacja, relacje, technologie, procedury, infrastruktura)
  • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
–Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
–Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
–Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
–Agencji Wywiadu
–Straży Granicznej
–Siłom Zbrojnym RP


coaching i doradztwo polityczno-medialne (2 semestry)

Przedmioty:
  • doradztwo medialne
  • doradztwo polityczne
  • elementy psychologii polityki i mediów
  • kampanie polityczne i medialne
  • komunikacja interpersonalna
  • motywacja oraz rozwój osobisty i zawodowy
  • planowanie i realizacja celów
  • podstawy coachingu
  • praca i narzędzia coacha
  • proces coachingowy
  • public relations
  • warsztaty autoprezentacji
  • warsztaty coachingowe
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe
  • doradztwo i konsulting polityczny
  • doradztwo medialne
  • organizacje polityczne
  • działy marketingowe firm
  • specjalista ds. rozwoju osobistego i zawodowego
  • specjalista ds. wizerunku
  • specjalista ds. HR
  • środki masowego przekazu


marketing polityczny (2 semestry)

Przedmioty:
  • doradztwo polityczne
  • kierowanie zespołem
  • komunikacja interpersonalna
  • marketing polityczny w ujęciu historycznym
  • marketingowa organizacja kampanii wyborczych
  • mechanizmy wywierania wpływu
  • negocjacje
  • prowadzenie kampanii reklamowych
  • psychologiczne aspekty zachowań społecznych
  • psychologiczne uwarunkowania reklamy
  • public relations
  • retoryka i erystyka
  • strategie marketingowe
  • techniki autoprezentacji 
  • warsztaty graficzne
  • wizerunek publiczny
Perspektywy zawodowe:
  • agencje reklamowe  
  • środki masowego przekazu
  • administracja samorządowa 
  • administracja rządowa 
  • organizacje polityczne
  • doradztwo i konsulting polityczny


zarządzanie bezpieczeństwem (2 semestry)

Przedmioty:
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • obrona cywilna
  • prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem państwa
  • siły zbrojne i policja w sytuacjach kryzysowych
  • służby ratownicze 
  • stany nadzwyczajne w państwie
  • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • zarządzanie kryzysowe 
Perspektywy zawodowe:
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:
- Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
- Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji
- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Agencji Wywiadu
- Straży Granicznej
- Siłom Zbrojnym RP 
  • organizacje europejskie i euroatlantyckie (m.in. UE, NATO, OBWE)


zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry)

Przedmioty:
  • budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń
  • komunikacja interpersonalna w ZZL
  • konflikty i strategie ich rozwiązywania
  • kultura i etyka organizacji
  • ocena pracownicza
  • planowanie rozwoju pracowników; polityka szkoleniowa
  • prawo pracy
  • psychologia działań zespołowych
  • public relations i publicity
  • rekrutacja i selekcja 
  • rynek pracy
  • strategia personalna firmy
  • systemy motywacyjne
  • zakładowy system płac
  • zasoby ludzkie w organizacji
Perspektywy zawodowe:
  • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w administracji 
  • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w  biznesie
  • działy personalne firm
  • agencje konsultingowe 
  • specjalista ds. HR 

Zapraszamy!

przejdź do spisu treści WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
ADRES DZIEKANATU

ul. Mickiewicza 36B
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 12 (18,26)  
e-mail: pedagogika@ah.edu.pl


KIERUNEK: PEDAGOGIKA

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku pedagogika dają możliwość nabycia rzetelnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych.

Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

Posiadane kwalifikacje pedagogiczne umożliwiają Absolwentom aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społeczno-wychowawczych w środowisku lokalnym.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści. W 2014 roku kierunek pedagogika został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kształcenie obejmuje następujące przedmioty: aksjologiczne podstawy kształcenia, biomedyczne podstawy rozwoju, filozofia, wprowadzenie do pedagogiki, pedagogika specjalna, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, współczesne kierunki pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna, dydaktyka ogólna, etyka zawodowa, historia wychowania, komunikacja interpersonalna, metodologia badań pedagogicznych, pedagogika społeczna, podstawy prawa oświatowego, prawa człowieka i ich ochrona, profilaktyka w szkole, teoria wychowania.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań  w kołach naukowych oraz w programach wymiany zagranicznej studentów. 


Specjalności:

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 3 lata

Specjalności nauczycielskie
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Specjalności nienauczycielskie
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 2 lata

Specjalności nauczycielskie
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną 
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Specjalności nienauczycielskie
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika w zakresie ogólnym
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) 
 • logopedia
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 semestry)
 • asystent kulturowy
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • przygotowanie pedagogiczne
 • terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 • profilaktyka uzależnień chemicznych, behawioralnych i zachowań ryzykownych


Charakterystyka specjalności:

Specjalności nauczycielskie


edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)

Przedmioty:
  • emisja głosu
  • formy aktywności dziecka
  • integracyjne kształcenie i wychowanie
  • kształtowanie dojrzałości szkolnej
  • metodyka edukacji językowej polonistycznej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji plastycznej
  • metodyka edukacji przyrodniczej
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
  • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • pedagogika kultury
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • praktyka pedagogiczna
  • terapia pedagogiczna w edukacji elementarnej
  • współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Przedmioty:
  • animacja czasu wolnego
  • europejska polityka rodzinna
  • instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne
  • mediacja w rodzinie
  • metodyka pracy wychowawczej
  • metodyka zajęć opiekuńczych
  • patologie społeczne
  • pedagogika kultury
  • pedagogika opiekuńcza
  • podstawy wiedzy o rodzinie
  • polityka społeczna
  • praktyka pedagogiczna
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • psychologia rodziny
  • opieka nad dzieckiem w różnych typach placówek oświatowo-wychowawczych
  • warsztaty muzyczne
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty techniczne
Perspektywy zawodowe:
  • pedagog - wychowawca-opiekun w: 
−szkołach
−świetlicach szkolnych
−świetlicach środowiskowych
−domach dziecka
−pogotowiach opiekuńczych
−schroniskach
−domach opieki społecznej
−placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym
−różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczychSpecjalności nienauczycielskie


asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Przedmioty:
  • agresja i rozładowywanie negatywnych emocji w rodzinie
  • animacja czasu wolnego
  • cele i zadania polityki społecznej w UE i w Polsce
  • diagnozowanie potrzeb rodziny
  • elementy ekonomii
  • instytucje i organizacje udzielające pomocy rodzinie
  • interwencja kryzysowa
  • mediacja w rodzinie
  • metody pracy z dziećmi
  • metodyka pracy asystenta rodziny
  • pedagogika kultury
  • pedagogika opiekuńcza
  • pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 
  • pomoc w opiece i wychowaniu dzieci
  • praktyka pedagogiczna
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • problemy współczesnej rodziny
  • profilaktyka społeczna w środowisku otwartym
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia rodziny
  • techniki aktywizujące członków rodziny 
  • terapia rodziny
Perspektywy zawodowe:
  • asystent rodziny 
  • koordynator pieczy zastępczej
  • pracownik w placówkach pomocy 
  • pracownik w placówkach opieki społecznej


profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Przedmioty:
  • animacja czasu wolnego
  • diagnostyka w resocjalizacji
  • europejskie systemy resocjalizacji
  • instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne
  • kryminologia z elementami wiktymologii
  • metodyka wychowania resocjalizacyjnego
  • modele i programy profilaktyki szkolnej
  • patologie społeczne
  • pedagogika opiekuńcza
  • pedagogika penitencjarna
  • podstawy prawne resocjalizacji
  • polityka kryminalna
  • polityka społeczna
  • poradnictwo w resocjalizacji
  • praktyka pedagogiczna
  • prawo rodzinne i opiekuńcze
  • problemy resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej
  • profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia kryminalistyczna
  • resocjalizacja w środowisku otwartym
  • socjologia kryminalistyczna
  • warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji
Perspektywy zawodowe:
  • wychowawca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych
  • funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich
  • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka)


Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 
na kierunku pedagogika dają specjalistyczne przygotowanie odpowiadające potrzebom rynku pracy.


Specjalności nauczycielskie


edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną

Przedmioty:
  • arteterapia
  • diagnoza i terapia dyskalkulii
  • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • diagnoza i terapia uczniów z ADHD
  • dydaktyka ogólna
  • dydaktyka twórczości
  • edukacja regionalna i  międzykulturowa
  • konstruowanie programów edukacyjnych
  • literatura dla dzieci
  • metodyka terapii pedagogicznej
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • projekt w edukacji
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia uczenia się
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Przedmioty:
  • diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
  • dydaktyka ogólna
  • interwencja kryzysowa
  • metodyka pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • projekt w edukacji
  • psychologia rozwojowa
  • sekty i subkultury młodzieżowe
  • socjologia rodziny
  • warsztaty umiejętności wychowawczych
  • współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczej
Perspektywy zawodowe: 
  • pedagog-wychowawca w: 
- szkołach
- świetlicach szkolnych
- świetlicach środowiskowych
- domach dziecka
- pogotowiach opiekuńczych
- schroniskach
- domach opieki


Specjalności nienauczycielskie


doradztwo zawodowe i personalne

Przedmioty:
  • diagnostyka potrzeb szkoleniowych
  • diagnostyka przydatności zawodowej
  • doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa w krajach UE
  • edukacja regionalna i międzykulturowa
  • kompendium metod szkoleniowych
  • konstruowanie programów edukacyjnych
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne 
  • rynek pracy i doradztwo zawodowe
  • współczesne koncepcje kształcenia zawodowego
Perspektywy zawodowe:
  • doradca zawodowy w: 
- szkołach
- powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy
- centrach informacji i planowania kariery zawodowej
- agencjach zatrudnienia


pedagogika w zakresie ogólnym

Przedmioty:
  • dydaktyka ogólna
  • edukacja regionalna i międzykulturowa
  • interwencja kryzysowa
  • konstruowanie programów edukacyjnych
  • metodyka pracy pedagoga szkolnego
  • metodyka pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • podstawy edukacji medialnej
  • praktyka pedagogiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • projekt w edukacji
  • psychologia rozwojowa
  • psychologia uczenia się
  • sekty i subkultury młodzieżowe
Perspektywy zawodowe:
  • pedagog w:
- szkołach, po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264 j.t.)
- placówkach oświatowo-wychowawczych


profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Przedmioty:
  • arteterapia
  • dydaktyka ogólna
  • edukacja regionalna i międzykulturowa
  • konstruowanie programów profilaktycznych
  • metodyka pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • podstawy edukacji medialnej
  • polityka kryminalna
  • praktyka pedagogiczna
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia rozwojowa
  • sekty i subkultury młodzieżowe 
Perspektywy zawodowe:
  • wychowawca w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych
  • funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich
  • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka)


Studia podyplomowe


asystent kulturowy (2 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym 

Przedmioty:
  • antropologia kulturowa
  • dialog kulturowy
  • edukacja międzykulturowa
  • etyczny wymiar pracy asystenta kulturowego
  • język polski jako język obcy
  • odmienności kulturowe
  • polityka UE a problemy imigracji
  • praktyka zawodowa
  • psychologia międzykulturowa
  • socjologia imigracji
  • społeczeństwo obywatelskie
  • uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • wprowadzenie do religioznawstwa
Perspektywy zawodowe:
  • asystent kulturowy w placówkach oświatowych

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (2 semestry)

Przedmioty:
  • Etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • Metodyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • Patologie społeczne
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Podstawy prawne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Praktyka zawodowa 
  • Psychologia dziecka
  • Współpraca asystenta z rodziną
  • Wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny
Perspektywy zawodowe:
  • asystent rodziny 
  • koordynator pieczy zastępczej
  • pracownik w placówkach pomocy
  • pracownik w placówkach opieki społecznej


doradztwo edukacyjno-zawodowe (2 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym 

Przedmioty:
  • komunikacja społeczna
  • metodyka pracy doradcy zawodowego
  • narzędzia pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
  • planowanie kariery
  • podstawy doradztwa zawodowego, zatrudnienia i społecznej integracji osób niepełnosprawnych
  • podstawy prawne poradnictwa zawodowego
  • podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • praktyka zawodowa
  • psychologiczne podstawy wyboru zawodu
  • rynek pracy w okresie przemian
  • rynek pracy - informacja edukacyjna i zawodowa
  • seminarium dyplomowe
  • zawodoznawstwo
Perspektywy zawodowe
  • doradca edukacyjno-zawodowy w: 
- placówkach oświatowo-wychowawczych
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- w ochotniczych hufcach pracy


edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) (3 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym 

Przedmioty:
  • emisja głosu
  • integracyjne kształcenie i wychowanie
  • komunikacja interpersonalna
  • metodyka edukacji językowej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji plastycznej
  • metodyka edukacji przyrodniczej
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
  • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • pedagogika kultury
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna 
  • praktyka zawodowa
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/ nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


logopedia (3 semestry)
dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym

Przedmioty:
  • afazja – diagnoza i terapia
  • anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu
  • dyslalia – diagnoza i terapia
  • fonetyka i fonologia języka
  • jąkanie – diagnoza i terapia
  • medyczne podstawy logopedii (neurologia dziecięca, foniatria, ortodoncja) 
  • muzyka w terapii dziecka z zaburzeniami mowy 
  • podstawy dydaktyki i metodyki logopedii
  • praktyki zawodowe 
  • rozwój mowy dziecka w normie i w patologii
  • seminarium dyplomowe 
  • terapia specyficznych zaburzeń w rozwoju mowy
  • warsztaty logopedyczne 
  • wprowadzenie do języka 
  • wykorzystanie komputera w terapii logopedycznej
  • zaburzenia komunikacji u dzieci autystycznych
Perspektywy zawodowe:
  • logopeda w przedszkolach i szkołach 
  • logopeda w placówkach ochrony zdrowia


metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2 semestry)
dla absolwentów specjalności edukacja elementarna

Przedmioty:
  • dziecięca literatura anglojęzyczna 
  • glottodydaktyka
  • gry i zabawy w nauczaniu dzieci
  • język angielski – konwersatorium 
  • kompetencje nauczyciela języka angielskiego
  • kultura Wielkiej Brytanii i USA
  • metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu
  • metodyka nauczania języka obcego w szkole
  • nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym z wykorzystaniem gier, zabaw i literatury dziecięcej 
  • praktyki zawodowe
  • seminarium dyplomowe
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel języka obcego na pierwszym etapie kształcenia (w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej) po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264 j.t.)


organizacja i zarządzanie oświatą (2 semestry)

Przedmioty:
  • diagnozowanie potrzeb szkoły
  • elementy prawa pracy
  • komunikacja interpersonalna
  • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
  • praktyka zawodowa
  • prawo oświatowe
  • technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
  • wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli 
  • zarządzanie finansami publicznymi
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
Perspektywy zawodowe:
  • dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r.,  nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)


profilaktyka uzależnień chemicznych, behawioralnych i zachowań ryzykownych (2 semestry)

Przedmioty:
  • cyberprzestępczość
  • integralna profilaktyka uzależnień
  • narkotyki i dopalacze 
  • portale społecznościowe w profilaktyce 
  • rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych
  • sekty i destrukcyjne kulty 
  • społeczeństwo ryzyka
  • technologie cyfrowe
  • uzależnienia behawioralne 
  • wprowadzenie do pracy z osobą uzależnioną
  • zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 
Perspektywy zawodowe:
  • kurator sądowy
  • pedagog w placówkach oświatowych
  • pracownik w instytucjach opieki społecznej, resocjalizacji, placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • własna działalność gospodarcza


przygotowanie pedagogiczne (2 semestry)
dla obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego

Przedmioty:
  • diagnoza i terapia pedagogiczna 
  • dydaktyka ogólna 
  • emisja głosu
  • etyka zawodowa
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • pedagogika specjalna 
  • pedeutologia 
  • praktyka pedagogiczna
  • psychologia rozwojowa 
  • podstawy prawa oświatowego 
  • teoria wychowania
  • wprowadzenie do pedagogiki
  • wprowadzenie do psychologii
Perspektywy zawodowe:
  • absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli w rozumieniu rozporządzenia MNiSWz dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela(Dz.U. z 2012 r., poz. 131)


terapia pedagogiczna
- dla kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym: nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, psychologów i innych pracowników placówek oświatowo-wychowawczych (2 semestry)

Przedmioty:
  • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
  • elementy logopedii i terapia zaburzeń mowy
  • konstruowanie programów terapeutycznych
  • metodyka prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
  • metodyka prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
  • metodyka terapii pedagogicznej
  • podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • praca z uczniem o zaburzonym rozwoju społeczno-emocjonalnym i niedostosowanym społecznie
  • praca z uczniem zdolnym
  • praktyka zawodowa
  • psychopatologie rozwoju dzieci i młodzieży
  • terapia przez muzykę
  • terapia przez plastykę
Perspektywy zawodowe:
  • nauczyciel-specjalista w:
- szkołach
- przedszkolach
- gabinetach terapii pedagogicznej
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- świetlicach środowiskowych
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży Zapraszamy!

przejdź do spisu treści

BIBLIOTEKA GŁÓWNA IM. ANDRZEJA BARTNICKIEGO 
AKADEMII HUMANISTYCZNEJ
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Biblioteka im. Andrzeja Bartnickiego funkcjonuje od 1 czerwca 1995 r. Posiada największe zbiory biblioteczne w grupie bibliotek wyższych szkół niepublicznych. Księgozbiór liczy 150 tys. wol. i jednostek  bibliotecznych. 

Oprócz wydawnictw na tradycyjnych nośnikach gromadzone są również „książki” elektroniczne. Profil księgozbioru jest zgodny z potrzebami nauki i dydaktyki Uczelni. Obok wydawnictw krajowych, w zbiorach znajdują się również publikacje obcojęzyczne. Biblioteka udostępnia 175 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie oraz 650 tytułów archiwalnych. Studenci mogą korzystać z naukowych baz danych także z komputerów domowych. Biblioteka udostępnia swoim czytelnikom polski serwis książek elektronicznych – IBUK Libra (576 tytułów). Powadzi wymianę wydawnictw z 60 bibliotekami uczelni państwowych  i  niepublicznych,  w  tym  zagranicznymi. 

Biblioteka dysponuje 3 czytelniami (ogólną, profesorską i multimedialną), działem informacji naukowej i bibliograficznej, wypożyczalnią oraz magazynami, które mogą pomieścić 300 tys. woluminów.

Informacją o zbiorach jest katalog komputerowy, dostępny w sieci lokalnej i Internecie. Wszystkie prace związane z obsługą użytkowników są w pełni zautomatyzowane (od składania zamówień na książki, drukowania rewersów do powiadomienia o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych). 

Biblioteka jest otwarta w dogodnych dla czytelnika godzinach siedem dni w tygodniu. 

W Bibliotece są prowadzone szkolenia dla nowo przyjętych studentów, czytelników indywidualnych, a także lekcje biblioteczne dla uczniów miejscowych  szkół.

Budynek Biblioteki o powierzchni ok. 2000 m2 jest funkcjonalny  i  przyjazny  dla  osób  niepełnosprawnych.


WYDAWNICTWO
 AKADEMII HUMANISTYCZNEJ
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Dział wydawnictw powstał jako jedna z pierwszych jednostek Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora). Podstawowym zadaniem działu było publikowanie i kolportaż podręczników i innych materiałów służących dydaktyce. W miarę rozwoju uczelni aktywność wydawnicza - odzwierciedlająca dorobek naukowy nauczycieli akademickich i całej Uczelni - rozszerzyła się o monografie i syntezy, tomy źródeł, prace zbiorowe, czasopisma naukowe z zakresu historii, pedagogiki, filologii polskiej, zarządzania, psychologii, nauk politycznych, ochrony środowiska, socjologii. W tym dorobku Wydawnictwa znajdują się publikacje, które powstały w wyniku współpracy naukowej Akademii z innymi środowiskami naukowymi i wydawnictwami w Polsce. Są wśród nich:  
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Bydgoska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Polska Akademia Nauk 
 • Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta 
 • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 
 • Muzeum Niepodległości
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo "Aspra"
 • Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 • Wydawnictwo Naukowe "Semper"
 • Wydawnictwo "Śląsk". 
Do końca 2011 roku w dorobku Wydawnictwa Akademii, obejmującym publikacje zwarte i wydawnictwa ciągłe, znalazło się ponad 400 tytułów.

Działająca przy Wydawnictwie Księgarnia internetowa oferuje obecnie w dysponendzie wydawniczej około 160 tytułów publikacji zwartych oraz 6 – ciągłych. 

Publikacje AH niejednokrotnie otrzymywały prestiżowe nagrody i wyróżnienia, np. Tygodnika "Polityka", nagrodę "Edukacja XXI", nagrodę Ministra Edukacji i Sportu, nagrodę na najlepszą książkę edukacyjną podczas Targów Książki Akademickiej "ATENA" 2005, a w 2009 r. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrodę KLIO oraz Nagrodę im. Jerzego Skowronka

Aktywnie promując swoje książki Wydawnictwo AH bierze udział w Targach Książki Historycznej, Targach Książki Akademickiej "Atena", Targach Książki "Edukacja XXI", Olsztyńskich Spotkaniach z Książką.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników Wydawnictwo współpracuje z największymi polskimi księgarniami, wśród nich m.in: 
 • Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie 
 • Księgarnia wysyłkowa "Lexicon" w Warszawie
 • Księgarnia Historyczna w Warszawie
 • Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki w Warszawie 
 • Biuro Odkryć w Łódzi
 • Antykwariat Bibliofil w Krakowie
 • Księgarnia Studencka w Toruniu
 • Poznańska Księgarnia Naukowa "KAPITAŁKA" 
 • Księgarnia Powszechna w Poznaniu
oraz z hurtowniami książek: 
 • Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.
 • Hurtownia Książek "Kodeks 2002" 
 • Hurtownia Książek "AVA" - Warszawa
 • P.H.Kowalska-Hurtownia Książek-Siemiatycze 
 • "Bibliofil"-Łódź


BIURO WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII HUMANISTYCZNEJ
 IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Aktywna współpraca międzynarodowa zajmowała znaczące miejsce w planach założycieli Uczelni. Zaangażowanie w sprawy lokalne i rozwój Mazowsza miały być wsparte otwarciem na świat i dostępem do kontaktów i programów międzynarodowych na najwyższym poziomie. Zagraniczni studenci w Pułtusku i możliwości studiowania zarówno w Pułtusku jak i zagranicą miały sprzyjać promowaniu wielokulturowości oraz integracji europejskiej.

Współpraca zagraniczna Akademii Humanistycznej jest prowadzona na podstawie umów dwustronnych zawartych przede wszystkim z uczelniami zagranicznymi, w związku z realizacją miedzynarodowych programów edukacyjnych. Celem tej współpracy jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia i realizacja Procesu Bolońskiego.

Aktualnie Akademia bierze udział w programach: Erasmus+ oraz ERASMUS MUNDUS - BMU-MID i Triple I. 

W latach 2014 - 2020 wchodzi program unijny Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Akademia złożyła pierwszy wniosek w akcji 1 dot. mobilności edukacyjnej osób. Złożony też został  wniosek w akcji 2 dot. partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia -"Educational practices disseminating understanding and knowledge of Jewish cultural heritagein Central-Eastern Europe”
 
Akademia podpisała umowy o współpracy i wymianie studentów i nauczycieli akademickich z uczelniami w następujących krajach:


AZERBEJDŻAN
 • Słowiański Uniwersytet w Baku
BIAŁORUŚ
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
 • Brzeski Państwowy Koledż Politechniczny
CHORWACJA
 • Uniwersytet w Zagrzebiu
FINLANDIA
 • Uniwersytet w Turku
LITWA
 • Uniwersytet w Kłajpedzie
ŁOTWA
 • Bałtycka Akademia Międzynarodowa
MOŁDAWIA 
 • Uniwersytet Państwowy w Cahulu im. B. P. Hasdeu
NIEMCY
 • Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie 
ROSJA
 • Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
 • Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa
 • Nowogrodzki Uniwersytet Państwowy im. Jarosława Mądrego
 • Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny
 • Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Techniczny
 • Uniwersytet Państwowy "Wyższa Szkoła Ekonomii" w Moskwie
 • Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
TURCJA
 • Uniwersytet Aydin w Istambule
UKRAINA
 • Narodowy Uniwersytet "Akademia Kijowsko-Mohylańska"
 • Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu
 • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
 • Państwowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku
 • Klasyczny Prywatny Uniwersytet w ZaporożuZapraszamy!

przejdź do spisu treści

Wymagane dokumenty rekrutacyjne na studia:
 • kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
 • świadectwo dojrzałości oryginał/odpis/duplikat (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia);
 • odpis ukończenia studiów wyższych (studia drugiego stopnia i studia podyplomowe);
 • zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (kandydaci spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia);
 • dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
 • aktualna fotografia na nośniku elektronicznym o wymiarach 400x500 pikseli (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia);
 • jedna aktualna fotografia jak do dowodu osobistego (studia podyplomowe)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia: 250 zł; studia podyplomowe: 200 zł).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne na seminarium doktorskie:
 • życiorys naukowy;
 • kwestionariusz osobowy - druk na stronie www.ah.edu.pl;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • dowód osobisty oraz czytelna kserokopia;
 • jedna aktualna fotografia jak do dowodu osobistego;
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł.

Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 30 września 2016 r.

Rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzi:

BIURO REKTORA
ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 13 do 16, 
fax (23) 692 53 98,


Rekrutację na studia podyplomowe i seminaria doktorskie prowadzą dziekanaty właściwych wydziałów.

Numer konta Uczelni: 
Bank Pekao SA, Oddział w Pułtusku: 46 1240 5282 1111 0000 4896 0964 
Przy wpłacie na rachunek bankowy należy podać w tytule nazwę kierunku studiów lub nazwę wydziału.AKADEMIA HUMANISTYCZNA IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA
Rok założenia: 1994
ul. Daszyńskiego 17
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 98 13 do 16
fax (23) 692 53 98


      

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk
 •  
 • Telefon: (23) 692 98 13 do 16
 • Fax: (23) 692 53 98
 • Email: rektorat@ah.edu.pl
 • Strona: http://www.ah.edu.pl


Wydział Administracji
ul. Mickiewicza 36B (I piętro)
tel. (23) 692 98 25
wydzial.administracji@ah.edu.pl


Wydział Historyczny 
ul. Mickiewicza 36B (III piętro)
tel. (23) 692 97 22, 692 98 23
fax: (23) 692 97 29
historia@ah.edu.pl


Wydział Nauk Politycznych
ul. Mickiewicza 36 B (II piętro)
tel. (23) 692 98 56, 692 98 57 
fax: (23) 692 18 07
politologia@ah.edu.pl


Wydział Pedagogiczny
ul. Mickiewicza 36B (II piętro)
tel. (23) 692 97 18, 692 97 26
fax: (23) 692 51 42
pedagogika@ah.edu.pl


 

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII HUMANISTYCZNEJ W PUŁTUSKU

AH zaprasza na studia podyplomowe: doradztwo edukacyjno-zawodowe, logopedia, terapia pedagogiczna i arteterapia, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, opiekun osoby starszej, przygotowanie pedagogiczne

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane