Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rok zalozenia: 2000 | Rektor: dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nazdzw. WSEI

przejdź do spisu treści

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


WSEI jest zdecydowanym liderem pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy uczestniczą w kształceniu studentów WSEI. Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe, i z których pochodzi kadra dydaktyczna Uczelni.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dniu 23 stycznia 2019 r. decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. Otrzymana zgoda jest kontynuacją kształcenia na istniejącym już od 8 lat kierunku na poziomie studiów I st. licencjackich.

Studenci WSEI mogą indywidualnie kształtować ścieżkę edukacyjną. Studia w WSEI odbiegają od starych i skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń. W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia modułowe pozwalają:

 • Zdobyć zawód już podczas studiowania; nabywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin.
 • Wykorzystać zdobytą wiedzę od razu podczas zajęć praktycznych; warsztatowych i projektowych.
 • Nawiązać kontakt z pracodawcą i zapoznać się z realiami rynku pracy.
 • Zdobywać doświadczenie zawodowe w czasie studiów pod opieką pracodawcy.
 • Elastycznie kształtować ścieżkę studiowania.

Czy wiesz, że …
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

„Uczelnia przyszłości” - Wyróżnienie przyznano w kolejnej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Laureatami nagrody zostają organizacje, które w swojej działalności wykazują się przede wszystkim ukierunkowaniem na przyszłość. Doceniane są projekty, inwestycje i przedsięwzięcia charakteryzujące się zrównoważonym i inteligentnym rozwojem. 

 „Uczelnia Liderów” – organizatorzy zwrócili uwagę na wdrażany w Uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym.

„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” - Wyróżnienie potwierdzające pozycję Uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania. 

„Dobra Uczelnia, Dobra Praca i Wiarygodna Szkoła 2018” - Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

„European Quality Certificate 2018” - prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Certyfikat, jako jedyny w Polsce został objęty patronatem honorowym EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY z Brukseli. 

„Polska Nagroda Innowacyjności 2018” w kategorii: „Innowacyjna Uczelnia” za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

Dodatkowo Uczelnia zapewnia:
 • Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
 • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych


Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONANE
PSYCHOLOGIA– I-lic.
 • Psychologia w biznesie,
 • Psychologia w promocji zdrowia,
 • Psychologia w reklamie i marketingu,
 • Psychologia w sporcie,
 • Psychologia w resocjalizacji
PSYCHOLOGIA - II stopnia mgr
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia biznesu
PSYCHOLOGIA - jednolite mgr
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
PEDAGOGIKA – I-lic.
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PEDAGOGIKA – II-mgr
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PIELĘGNIARSTWO – I-lic.
PIELĘGNIARSTWO – II-mgr
EKONOMIA - I stopnia
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • E-biznes
EKONOMIA – II-mgr
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
 • Ekonomika przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE - I stopnia
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym
ZARZĄDZANIE - II stopnia
ADMINISTRACJA – I-lic.
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja publiczna
ADMINISTRACJA - II stopnia
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
 • Obrona terytorialna
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – I-lic.
 • Bezpieczeństwo Informacji,
 • Formacje policyjna,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Kryminalistyka i kryminologia
TRANSPORT - I stopnia inż.
 • Organizacja i logistyka transportu;
 • Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu;
 • Rzeczoznawstwo samochodowe;
 • Organizacja transportu kolejowego
TRANSPORT - II stopnia
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Budowa i eksploatacja pojazdów 
LOGISTYKA –  I-inż.
 • Inżynieria systemów logistycznych,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
INFORMATYKA –  I-inż. 
 • Bazy danych i Business Intelligence,
 • Programowanie i technologie web,
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji,
 • Grafika i multimedia
INFORMATYKA  - II stopnia
 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - I stopnia inż. 
 • Szybkie prototypowanie;
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń; 
 • Diagnostyka samochodowa;
 • Eksploatacja urządzeń dźwigowo – transportowych;
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - I stopnia
 • Finanse w logistyce
 • Data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne i skarbowość
STUDIES IN ENGLISH
 • Economics ( Master degree)
 • Nursing (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Management (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Computer science (IT – Information Technology) (First cycle studies, Engineering)

 
Zasady rekrutacji: start 4 maja - rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy!

 

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!

 

 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONANE
PSYCHOLOGIA– (I-lic.)
 • Psychologia w biznesie,
 • Psychologia w promocji zdrowia,
 • Psychologia w reklamie i marketingu,
 • Psychologia w sporcie,
 • Psychologia w resocjalizacji
PSYCHOLOGIA II stopnia mgr
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia biznesu
PSYCHOLOGIA jednolite
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
PEDAGOGIKA – (I-lic.)
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PEDAGOGIKA – (II-mgr) 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PIELĘGNIARSTWO – (I-lic.)
PIELĘGNIARSTWO – (II-mgr)
EKONOMIA I stopnia: 
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • E-biznes
EKONOMIA – (II-mgr) 
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
 • Ekonomika przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE   I stopnia: 
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym
ZARZĄDZANIE  II stopnia
ADMINISTRACJA – (I-lic.) 
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja publiczna
Administracja II stopnia: 
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
 • Obrona terytorialna
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – (I-lic.) 
 • Bezpieczeństwo Informacji,
 • Formacje policyjna,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Kryminalistyka i kryminologia
TRANSPORT I stopnia inż.:
 • Organizacja i logistyka transportu;
 • Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu;
 • Rzeczoznawstwo samochodowe;
 • Organizacja transportu kolejowego
Transport II stopnia: 
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Budowa i eksploatacja pojazdów 
LOGISTYKA – (I-inż.) 
 • Inżynieria systemów logistycznych,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
INFORMATYKA – (I-inż.) 
 • Bazy danych i Business Intelligence,
 • Programowanie i technologie web,
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji,
 • Grafika i multimedia
Informatyka II stopnia: 
 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych
Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia inż. : 
 • Szybkie prototypowanie;
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń; 
 • Diagnostyka samochodowa;
 • Eksploatacja urządzeń dźwigowo – transportowych;
Finanse i Rachunkowość I stopnia: 
 • Finanse w logistyce
 • Data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne i skarbowość
STUDIES IN ENGLISH
 • Economics ( Master degree)
 • Nursing (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Management (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Computer science (IT – Information Technology) (First cycle studies, Engineering)

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła bezpłatny interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie