Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rok założenia: 2000 | Rektor: dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nazdzw. WSEI

przejdź do spisu treści

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia, która już od 20 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysokie miejsca w rankingach, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim stały rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni. 

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. 

W roku akademickim 2020/2021 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się kilkanaście bezpłatnych toków na kierunkach: Administracja studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość studia I stopnia, Informatyka i Cyberbezpieczeństwo studia II stopnia, Zarządzanie studia II stopnia, Mechatronika, Transport I i II stopnia, Ekonomia I i II stopnia. Nowością jest kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 5 letnie studia jednolite będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Najnowszym kierunkiem w ofercie WSEI jest „Mechatronika”- studia inżynierskie. „Mechatronika” to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Specjalności na kierunku „Mechatronika” to: „Systemy automatyki i robotyki w mechatronice”, „Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach”.

W 2020 roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 20lecia swojego istnienia. Warto przy tej okazji podkreślić największe osiągnięcia WSEI takie jak 36 tys. absolwentów, ponad 6,5 tys obecnie uczących się studentów (w tym 1200 osób studiuje bezpłatnie), podpisanych ponad 400 umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności, otwarcie w 2019 roku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek za ponad 3 mln złotych czy w 2020 r. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa. 

Już od 20 lat Uczelnia kształci nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców, równocześnie dbając o jak najwyższą jakość studiów związaną z kadrą akademicką i wdrażaniem nowoczesnych technologii. Od kilku lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia Uczelni.

Nasi absolwenci są dzisiaj dyrektorami, pedagogami, cenionymi psychologami, informatykami, inżynierami czy pielęgniarkami z bardzo dobrymi opiniami. Pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią.

Certyfikaty i coraz wyższe miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań, realizacji marzeń i celów zawodowych. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia. Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie wsei.lublin.plrekrutacja.wsei.lublin.pl

Czy wiesz, że …
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

„Uczelnia przyszłości” - Wyróżnienie przyznano w kolejnej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Laureatami nagrody zostają organizacje, które w swojej działalności wykazują się przede wszystkim ukierunkowaniem na przyszłość. Doceniane są projekty, inwestycje i przedsięwzięcia charakteryzujące się zrównoważonym i inteligentnym rozwojem. 

 „Uczelnia Liderów” – organizatorzy zwrócili uwagę na wdrażany w Uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym.

„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” - Wyróżnienie potwierdzające pozycję Uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania. 

„Dobra Uczelnia, Dobra Praca i Wiarygodna Szkoła 2018” - Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

„European Quality Certificate 2018” - prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Certyfikat, jako jedyny w Polsce został objęty patronatem honorowym EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY z Brukseli. 

„Polska Nagroda Innowacyjności 2018” w kategorii: „Innowacyjna Uczelnia” za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

Dodatkowo Uczelnia zapewnia:
 • Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
 • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
 • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
 • Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych


Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONANE
PSYCHOLOGIA– I-lic.
 • Psychologia w biznesie,
 • Psychologia w promocji zdrowia,
 • Psychologia w reklamie i marketingu,
 • Psychologia w sporcie,
 • Psychologia w resocjalizacji
PSYCHOLOGIA - II stopnia mgr
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia biznesu
PSYCHOLOGIA - jednolite mgr
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
PEDAGOGIKA – I-lic.
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PEDAGOGIKA – II-mgr
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PIELĘGNIARSTWO – I-lic.
PIELĘGNIARSTWO – II-mgr
EKONOMIA - I stopnia
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • E-biznes
EKONOMIA – II-mgr
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
 • Ekonomika przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE - I stopnia
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym
ZARZĄDZANIE - II stopnia
ADMINISTRACJA – I-lic.
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja publiczna
ADMINISTRACJA - II stopnia
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
 • Obrona terytorialna
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – I-lic.
 • Bezpieczeństwo Informacji,
 • Formacje policyjna,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Kryminalistyka i kryminologia
TRANSPORT - I stopnia inż.
 • Organizacja i logistyka transportu;
 • Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu;
 • Rzeczoznawstwo samochodowe;
 • Organizacja transportu kolejowego
TRANSPORT - II stopnia
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Budowa i eksploatacja pojazdów 
LOGISTYKA –  I-inż.
 • Inżynieria systemów logistycznych,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
INFORMATYKA –  I-inż. 
 • Bazy danych i Business Intelligence,
 • Programowanie i technologie web,
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji,
 • Grafika i multimedia
INFORMATYKA  - II stopnia
 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - I stopnia inż. 
 • Szybkie prototypowanie;
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń; 
 • Diagnostyka samochodowa;
 • Eksploatacja urządzeń dźwigowo – transportowych;
MECHATRONIKA - I stopnia inż. 
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - I stopnia
 • Finanse w logistyce
 • Data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne i skarbowość
STUDIES IN ENGLISH
 • Economics ( Master degree)
 • Nursing (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Management (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Computer science (IT – Information Technology) (First cycle studies, Engineering)

STUDIA DUALNE

- to studia o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. To naprzemienna (kształcenie teoretyczne na Uczelni i praktyczne u pracodawców), nowa forma kształcenia wdrażana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku 2019.

Zasady rekrutacji: start 4 maja - rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Zapraszamy!

 

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!

 

przejdź do spisu treści

Studia dualne - łączenie studentów z pracodawcami


Studia dualne- to studia o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. To naprzemienna (kształcenie teoretyczne na Uczelni i praktyczne u pracodawców), nowa forma kształcenia wdrażana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie w roku 2019.

Współczesne przedsiębiorstwa i organizacje w większości oparte na wiedzy, wymagają wykształcenia kadr wyróżniających się zarówno wysokimi kwalifikacjami teoretycznymi, zawodowymi, jak również kompetencjami miękkimi, takimi jak przedsiębiorczość, umiejętność przystosowywania się do nowych warunków pracy, elastyczności czy pracy w zespole nad konkretnymi projektami. Bezpłatne studia dualne, które od roku akademickiego 2019/2020 wdraża Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie gwarantują studentowi wypracowanie wszystkich wspomnianych kompetencji.

W ofercie kształcenia WSEI na rok akademicki 20192020 znajduje się nowa BEZPŁATNA forma kształcenia stacjonarnego- studia dualne. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Jest to forma nauki, która z pewnością poprawi jakość kształcenia wpływając na szybszą adaptację studenta w przyszłej pracy zawodowej. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w WSEI przeplatających się z okresami pracy w przedsiębiorstwie. Studia dualne są bezpłatne. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

Nowa forma studiowania od 2019/2020- studia 100% finansowane z EFS

Studia dualne pierwszego stopnia będą prowadzone na kierunkach: Administracja (Specjalności: „Administracja publiczna” i „Administracja cyfrowa”), Finanse i Rachunkowość („Rachunkowość i zarządzanie podatkami”) i Informatyka- studia inżynierskie („Programowanie i technologie WEB”, „Sieci i bezpieczeństwo Informacji”).

Studia dualne drugiego stopnia będą prowadzone na kierunku Zarządzanie (E-biznes & zarządzanie firmą” i „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym”) oraz Informatyce („Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi”, „Programowanie i analiza danych”).

Studia dualne to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców form studiowania. Proponowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów zyskują nową, jeszcze lepszą jakość przez nadanie im charakteru większej użyteczności i praktyczności zawodowej, która będzie bardzo mocnym punktem w CV absolwenta, wyróżniającym go na rynku pracy. 

Zasady naboru

Rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Wystarczy wejść na stronę http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/ , wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia. Przygotowane dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do końca sierpnia. Kryteria dodatkowe brane pod uwagę podczas rekrutacji: niepełnosprawność (+1pkt) i obszar wiejski (+1pkt). 

Studia są w 100% bezpłatne, ponieważ Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji pozyskała 7,7 mln złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację tej formy kształcenia. 


 
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONANE
PSYCHOLOGIA– (I-lic.)
 • Psychologia w biznesie,
 • Psychologia w promocji zdrowia,
 • Psychologia w reklamie i marketingu,
 • Psychologia w sporcie,
 • Psychologia w resocjalizacji
PSYCHOLOGIA II stopnia mgr
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia biznesu
PSYCHOLOGIA jednolite
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
PEDAGOGIKA – (I-lic.)
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PEDAGOGIKA – (II-mgr) 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska),
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (specjalność nienauczycielska),
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją (specjalność nienauczycielska)
PIELĘGNIARSTWO – (I-lic.)
PIELĘGNIARSTWO – (II-mgr)
EKONOMIA I stopnia: 
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • E-biznes
EKONOMIA – (II-mgr) 
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
 • Ekonomika przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE   I stopnia: 
 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie firmą na rynku międzynarodowym
ZARZĄDZANIE  II stopnia
ADMINISTRACJA – (I-lic.) 
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego,
 • Administracja gospodarcza,
 • Administracja publiczna
Administracja II stopnia: 
 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
 • Obrona terytorialna
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – (I-lic.) 
 • Bezpieczeństwo Informacji,
 • Formacje policyjna,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Kryminalistyka i kryminologia
TRANSPORT I stopnia inż.:
 • Organizacja i logistyka transportu;
 • Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu;
 • Rzeczoznawstwo samochodowe;
 • Organizacja transportu kolejowego
Transport II stopnia: 
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie
 • Budowa i eksploatacja pojazdów 
LOGISTYKA – (I-inż.) 
 • Inżynieria systemów logistycznych,
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
INFORMATYKA – (I-inż.) 
 • Bazy danych i Business Intelligence,
 • Programowanie i technologie web,
 • Sieci i bezpieczeństwo informacji,
 • Grafika i multimedia
Informatyka II stopnia: 
 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych
Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia inż. : 
 • Szybkie prototypowanie;
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń; 
 • Diagnostyka samochodowa;
 • Eksploatacja urządzeń dźwigowo – transportowych;
Mechatronika I stopnia inż. : 
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice;

 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach
Finanse i Rachunkowość I stopnia: 
 • Finanse w logistyce
 • Data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Finanse publiczne i skarbowość
STUDIES IN ENGLISH
 • Economics ( Master degree)
 • Nursing (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Management (First cycle studies, Bachelor degree)
 • Computer science (IT – Information Technology) (First cycle studies, Engineering)

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna bezpłatna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich „Mechatronika”- studia są w 100% finansowane z EFS.

czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła bezpłatny interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

W ROKU 2019/2020 WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie