Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. dr hab. Marek Żmigrodzki

przejdź do spisu treści

Najlepsza Uczelnia niepubliczna wschodniej Polski


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia, która już od 20 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysokie miejsca w rankingach, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim stały rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni. 

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. 

W roku akademickim 2020/2021 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się kilka bezpłatnych, stacjonarnych toków studiów na kierunkach: Administracja studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość studia I stopnia, Cyberbezpieczeństwo studia II stopnia, Zarządzanie studia II stopnia. 

Nowością jest kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 5 letnie studia jednolite będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Najnowszym kierunkiem w ofercie WSEI jest „Mechatronika”- studia inżynierskie. „Mechatronika” to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Specjalności na kierunku „Mechatronika” to: „Systemy automatyki i robotyki w mechatronice”, „Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach”.

W 2020 roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 20lecia swojego istnienia. Warto przy tej okazji podkreślić największe osiągnięcia WSEI takie jak 36 tys. absolwentów, ponad 6,5 tys obecnie uczących się studentów (w tym 1200 osób studiuje bezpłatnie), podpisanych ponad 400 umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności, otwarcie w 2019 roku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek za ponad 3 mln złotych czy w 2020 r. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa. 

Już od 20 lat Uczelnia kształci nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców, równocześnie dbając o jak najwyższą jakość studiów związaną z kadrą akademicką i wdrażaniem nowoczesnych technologii. Od kilku lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia Uczelni.

Nasi absolwenci są dzisiaj dyrektorami, pedagogami, cenionymi psychologami, informatykami, inżynierami czy pielęgniarkami z bardzo dobrymi opiniami. Pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią.

Certyfikaty i coraz wyższe miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań, realizacji marzeń i celów zawodowych. 

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia. Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie wsei.lublin.plrekrutacja.wsei.lublin.pl

Czy wiesz, że …
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

„Uczelnia przyszłości” - Wyróżnienie przyznano w kolejnej edycji „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP. Laureatami nagrody zostają organizacje, które w swojej działalności wykazują się przede wszystkim ukierunkowaniem na przyszłość. Doceniane są projekty, inwestycje i przedsięwzięcia charakteryzujące się zrównoważonym i inteligentnym rozwojem. 

 „Uczelnia Liderów” – organizatorzy zwrócili uwagę na wdrażany w Uczelni model zarządzania, który przekłada się na wysoką pozycję naukową i dydaktyczną Szkoły, która wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą, rozbudowanym modułem zajęć praktycznych uzupełniających tok studiów, aktywną działalność naukowo-badawczą na światowym poziomie oraz  silną orientację praktyczną studiów, jak również szeroką i wielkoobszarową współpracą z otoczeniem społecznym.

„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” - Wyróżnienie potwierdzające pozycję Uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania. 

„Dobra Uczelnia, Dobra Praca i Wiarygodna Szkoła 2020” - Uczelnie, które są uhonorowane certyfikatem “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie. 

„European Quality Certificate 2019” - prestiżowy Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Certyfikat, jako jedyny w Polsce został objęty patronatem honorowym EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY z Brukseli. 

„Polska Nagroda Innowacyjności 2018” w kategorii: „Innowacyjna Uczelnia” za innowacyjność oferty dydaktycznej, efektowną działalność naukowo-badawczą oraz rozwój regionu poprzez przygotowywanie studentów do aktywnego życia zawodowego.

Kierunki studiów

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja publiczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Ekonomika przedsiębiorstw

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Rachunkowość i zarządzanie podatkami

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Wydział Nauk o Człowieku

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Doradztwo zawodowe z BHP

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Zarządzanie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji
 • Psychologia w sporcie

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne


Wydział Transportu i Informatyki

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Sieci komputerowe
 • Programowanie i technologie WEB

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Szybkie prototypowanie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynachZapraszamy!

 

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!

 

 
Kierunki studiów
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ADMINISTRACJA

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja publiczna

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

EKONOMIA

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Ekonomika przedsiębiorstw

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Rachunkowość i zarządzanie podatkami

LOGISTYKA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą
Wydział Nauk o Człowieku

PEDAGOGIKA

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Doradztwo zawodowe z BHP

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Zarządzanie oświatą z pedagogiką wspierania rozwoju osobistego

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PSYCHOLOGIA

studia magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia społeczna

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji
 • Psychologia w sporcie

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu

PIELĘGNIARSTWO

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Transportu i Informatyki

TRANSPORT

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

INFORMATYKA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Sieci komputerowe
 • Programowanie i technologie WEB

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Programowanie i analiza danych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Szybkie prototypowanie

MECHATRONIKA

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice
 • Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Biuro Obsługi Studenta
ul. Projektowa 4, Lublin
Tel. 81 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Dom Studenta
ul. Unicka 3, Lublin
tel. 508 245 780
biuro.unicka@wsei.lublin.pl

 

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła bezpłatny interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna bezpłatna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich „Mechatronika”- studia są w 100% finansowane z EFS.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Studia dualne - łączenie studentów z pracodawcami

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ZAPRASZA NA STUDIA DUALNE

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

W ROKU 2019/2020 WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane