Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Rok założenia: 1996 | Rektor: doc. dr Tadeusz Grudniewski

przejdź do spisu treści
W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. kształtujemy w studentach potrzebę permanentnego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych jako warunku koniecznego do osiągnięcia sukcesu zawodowego i społecznego.

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996 r. Jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 82.

WSBiP może pochwalić bazą naukowo-dydaktyczną. Posiadamy 3 budynki o łącznej kubaturze 12 500 m2. Budynki B, C usytuowane są przy u. Akademickiej 20, budynek A przy ul. Akademickiej 12. 

Do potrzeb dydaktyki w bloku B znajdują się: 2 aule na 177 osób, 1 aula na 180 miejsc, 5 laboratoriów komputerowych po 18 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym, 3 laboratoria językowe, 3 pracownie projektowe.

W bloku C znajduje się 11 sal ćwiczeniowych, pracownie: anatomii, masażu, umiejętności pielęgniarskich, kinezyterapii, fizykoterapii, fizjologii; dziekanat, biblioteka z czytelnią.

Uczelnia posiada dom studencki na bloku D na łączną liczbę 150 miejsc z dostępem do Internetu w każdym pokoju. WSBiP dysponuje bankiem informacji o kwaterach prywatnych.

Kierunki studiów

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Studia licencjackie
Studia inżynieryjne
Studia uzupełniające magisterskie

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Studia licencjackie
Studia uzupełniające magisterskie
Studia jednolite magisterskie


przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Studia licencjackie


Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Zarządzanie organizacjami proobronnymi
 • Ochrona informacji niejawnych

O kierunku

Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju państw i społeczeństw. Każdy kraj, dążąc do realizacji egzystencjonalnych potrzeb swoich obywateli, w pierwszym rzędzie stara się im zapewnić ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, wewnętrznymi oraz pochodzącymi z zewnątrz.

Bezpieczeństwo nie jest dane żadnemu krajowi raz na zawsze. Wydarzenia ostatnich lat, zamachy terrorystyczne, groźba rozpadu Unii Europejskiej, wojna w Syrii, kryzys imigracyjny czy konflikt ukraiński pokazują, jak złudne bywa niekiedy poczucie stabilizacji w ogarniętym sprzecznymi interesami świecie. Efekt globalizacji sprawia, że nawet wydarzenia odległe i pozoru nas niedotyczące, mają wpływ także na nasz byt i naszą przyszłość.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa mogą mieć charakter militarny, ale także polityczny, ekonomiczny, terrorystyczny czy cybernetyczny. Konflikty współczesnego świata coraz rzadziej mają charakter wojny konwencjonalnej, zmienia się arsenał broni i potencjalne pole walki.

Obrona przed zagrożeniami jest dziś pojęciem dużo szerszym niż 50 czy 100 lat temu. Tym istotniejszą jest potrzeba kompleksowych studiów i analiz nad bezpieczeństwem Bezpieczeństwo Narodowe to nie tylko rozwijający się w bardzo szybkim tempie obszar nauki – to jedno z najbardziej przyszłościowych zagadnień stanowiące klucz do rozwoju Polski i pomyślności jej obywateli

Program studiów Bezpieczeństwo Narodowe, opracowany przez wybitnych specjalistów, zawiera zarówno teoretyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa, jak i pozwala słuchaczom na zdobycie praktycznych umiejętności. Nasze studia adresujemy do osób zawodowo związanych z sektorem bezpieczeństwa lub zainteresowanych pracą w tym sektorze – funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, osób mających dostęp do informacji niejawnych, członków organizacji pro obronnych

Katedra Bezpieczeństwa stale rozwija się, dbając o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia i dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy oraz systemu obronnego RP (przykładem może być nowa specjalność – Zarządzanie Organizacjami Proobronnymi). W minionych latach katedra organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, prelekcje, spotkania z wybitnymi osobistościami związanymi z problematyką bezpieczeństwa.

W naszych działaniach współpracujemy ze służbami mundurowymi – m. in. poprzez umożliwianie naszym studentom praktyk.

Charakterystyka specjalności:

 • Ochrona informacji niejawnych – student zapoznaje się z problematyką ochrony informacji niejawnych, jej prawnymi podstawami oraz zagrożeniami, poznaje zagadnienia terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwa przemysłowego, dowiaduje się jak państwo broni się przed hakerami i na czym polegały kulisy afery Wikileaks. Absolwent kierunku może się zawodowo rozwijać pracując w pionach informacji niejawnych urzędów i przedsiębiorstw.

 • Zarządzanie organizacjami proobronnymi – student zapoznaje się z problematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych o profilu proobronnym i skutecznego zarządzania tego typu organizacjami; studenci poznają wiedzę z zakresu rachunkowości stowarzyszeń, BHP, podstaw prawa czy komunikacji medialnej. Absolwenci kierunku zyskują kompetencje do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach proobronnych.

Ekonomia

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomika sektora publicznego

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Od roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekonomia kształcą się wykorzystując programy finansowo-księgowe

 

Studia inżynieryjne


Geodezja i kartografia

Specjalności/ profile kształcenia: 

 • GPS w zastosowaniach inżynieryjnych
 • Geodezyjne pomiary specjalne
 • Geoinformacja

O kierunku

Kierunek geodezja i kartografia to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków kształcenia w zakresie studiów technicznych. Jest to spowodowane tym, że w naszym kraju istnieje ciągłe zapotrzebowanie na kadrę geodezyjną o wyższym wykształceniu, niezbędną dla wykonywania czynności związanych z realizacją procesów inwestycyjnych. Inwestycje te mają ścisły związek ze stałym wykorzystaniem bardzo dużych funduszy inwestycyjnych płynących z Unii Europejskiej. Inwestycje takie są zawsze związane z procesami geodezyjnej obsługi gospodarki nieruchomościami, dotyczącymi różnych problemów, w tym także wyceny nieruchomości. Te problemy pozostają w głównym nurcie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia w WSBiP.

Absolwent studiów inżynierskich będzie szczególnie dobrze przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu geodety nie tylko w kraju, ale także zagranicą, szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będzie on gruntownie przygotowany do wykonywania, między innymi takich najważniejszych prac geodezyjnych jak zakładaniem osnów, wykonywania pomiarów szczegółowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem najnowszych satelitarnych technologii (GPS), opracowania wyników pomiarów w postaci numerycznej, a także prac pomiarowo-prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Na kierunku geodezja i kartografia studenci są kształcenia przez 6 semestrów w zakresie ogólnej wiedzy inżynierskiej związanej z geodezją i kartografią, wystarczającą do wykonywania zawodu inżyniera geodety. W ciągu zaś 7 semestru studiów studenci są kształceni zgodnie z wybranymi przez nich profilami kształcenia (specjalizacjami zawodowymi). Studentom są proponowane trzy profile kształcenia, związane z najbardziej aktualnymi problemami w geodezji i kartografii.

Kształcenie specjalistyczne uzupełnia zwłaszcza praca dyplomowa inżynierska, której zakres pokrywa się z wybranym przez studenta profilem kształcenia. Kształcenie specjalistyczne to także praktyka kierunkowa, którą student odbywa w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, zgodnie z realizowanym profilem kształcenia.

Wiedzą praktyczną absolwenta, tak ważną w kształceniu zawodowym uzupełniają, realizowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich, zajęcia terenowe i praktyki zawodowe.

Tak więc, po ukończeniu wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów, a zwłaszcza przedmiotów zawartych w profilach kształcenia, odbyciu praktyk, a także wykonaniu pracy dyplomowej inżynierskiej, absolwent będzie posiadać umiejętności samodzielnego formułowania podstawowych problemów geodezyjnych oraz ich opracowania w czytelnej formie, według przyjętych standardów. Ponadto, po ukończeniu studiów inżynierskich, absolwent będzie miał możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów 2 stopnia (magisterskich) w innych ośrodkach akademickich kraju.

Kierunek jest prowadzony w Katedrze Geodezji i Kartografii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych. W kształceniu studentów uczestniczy głównie kadra pracowników naukowo-dydaktycznych z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wspomagana przez pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pracowników WSBiP oraz innych specjalistów.

Kształcenie na kierunku jest w pełni zgodne z właściwymi standardami, przedstawionymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w geodezji i kartografii, a nawet je przewyższa. Dotyczy to unikatowych w skali kraju przedmiotów z zakresu wykonawstwa geodezyjnego, uprawnień zawodowych oraz terminologii zawodowej w języku angielskim

Kierunek funkcjonuje w oparciu o kadrę dydaktyczną złożoną z nauczycieli akademickich Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej i pracowników WSBiP, na bazie własnych planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia i minimami programowymi dla kierunku geodezja i kartografia, a nawet je przewyższających w zakresie trzech unikatowych w skali kraju przedmiotów związanych z terminologią zawodową w języku angielskim, wykonawstwem geodezyjnym i uprawnieniami zawodowymi w geodezji i kartografii.


Informatyka

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego
 • Technologie internetowe i bazy danych
 • Informatyka przemysłowa

O kierunku

Absolwent kierunku informatyka będzie posiadał wszechstronne przygotowanie informatyczne (systemy operacyjne, języki programowania, , bazy danych, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, technologie mobilne) i ogólne (matematyka, fizyka, podstwy prawa, ekonomiki, język obcy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie informatyka.

Studenci w trakcie studiów realizują wiele przedmiotów o profilu praktycznym, co oznacza to, że główny nacisk kształcenia związany jest ze zdobywaniem umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania zawodu.

Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał wszechstronne wykształcenie w dyscyplinie informatyka. To ogólne wykształcenie będzie odpowiednio uściślane i poszerzane w zależności od wyboru jednej z dwu specjalności: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego oraz Technologie internetowe i bazy danych.

Każda ze specjalności będzie charakteryzowała się odmiennym rozłożeniem akcentów, w zależności od założonego profilu. Dodatkowo absolwenci obu specjalności będą  ukierunkowani na znajomość strategii marketingowej w Internecie, utrzymywania relacji z klientami, przygotowywania analiz marketingowych kanałów on-line, kreowania i pozycjonowania marki w Internecie, tworzenia kampanii reklamowych, planowania, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych i wizerunkowych w popularnych serwisach społecznościowych.

Charakterystyka specjalności:

Wybierając specjalność: Zarządzanie mediami społecznościowymi i systemami biznesu elektronicznego student zrealizuje przedmioty pozwalające wdrażać responsywne strony WWW, sklepy internetowe w oparciu  o systemy zarządzania treścią, administrować systemami zarządzania treścią, programować aplikacje internetowe w tym aplikacje mobilne, obsługiwać oraz wdrażać procesy biznesowe w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne na przykładzie SAP, wykorzystywać media społecznościowe w celach biznesowych, wspomagać prowadzenie biznesu za pomocą internetowych  systemów informatycznych i transakcji elektronicznych, kreowania wizerunku firmy w mediach społecznościowych, analizy zasięgu skuteczności oddziaływać reklamowych w mediach elektronicznych, e-marketing, bezpieczeństwa internetowych systemów informatycznych i transakcji elektronicznych.

Wybierając specjalność Technologie internetowe i bazy danych student zrealizuje przedmioty pozwalające mu nauczyć się projektowania i wdrażania aplikacji internetowych w szczególności stron internetowych, sklepów internetowych, forów dyskusyjnych, zarówno na urządzenia stacjonarne jak i mobilne, projektować i wrażać systemy zarządzania treścią jak witryny WWW, sklepy elektroniczne, fora dyskusyjne, projektowania, wdrażania, utrzymywania i zarządzania komputerowymi bazami danych, administrowania systemami komputerowych baz danych, uruchamianie i utrzymywanie i administrowania usługami serwerów internetowych ; zapewnienia bezpieczeństwa danych w internetowych systemach informatycznych, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, zapewnienia ochrony danych osobowych i informacji poufnych zawartych w systemach informatycznych.

 

Studia uzupełniające magisterskie


Ekonomia

Specjalności/ profile kształcenia

 • Gospodarka finansowa i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

O kierunku

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Od roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekonomia kształcą się wykorzystując programy finansowo-księgowe

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego i złożenie w terminie kompletu stosownych dokumentów, wymienionych w Uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Od roku akademickiego 2017/2018 studenci kierunku Ekonomia kształcą się wykorzystując programy finansowo-księgowe.


przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Studia licencjackie


Pedagogika

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami terapii pedagogicznej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami gerontologii 

O kierunku

Studia na kierunku pedagogika mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedze o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały tak dobrane jak oczekują tego przyszli pracodawcy. Pedagogikę warto studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.

Pielęgniarstwo

Specjalności/ profile kształcenia:

 • pielęgniarstwo

O kierunku

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształci studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym tzw. studia "pomostowe".

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, zaś studia niestacjonarne pierwszego stopnia tzw. „pomostowe” trwają dwa lub trzy semestry. Liczba godzin zajęć i praktyk na studiach stacjonarnych nie powinna być niższa niż 4720. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 180.

Po ukończeniu studiów w systemie stacjonarnym lub w systemie niestacjonarnym absolwenci zdobędą dyplom z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa.

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkach ochrony zdrowia.

Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjata powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz samodzielnego wykonywania następujących zadań:

Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez:

 • rozpoznawanie potrzeb jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • współprace z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie,
 • organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska całościowej opieki pracy,
 • dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywania tych informacji do oceny świadczonej opieki, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej

STUDIA I stopnia obejmują następując grupy efektów kształcenia:

 • NAUKI PODSTAWOWE (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka; Mikrobiologia i parazytologia; Farmakologia; Radiologia
 • NAUKI SPOŁECZNE (Psychologia;  Socjologia; Pedagogika; Prawo; Zdrowie publiczne;        Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki; Język angielski
 • PODSTAWY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ  (Podstawy  pielęgniarstwa; Promocja zdrowia; Podstawowa opieka zdrowotna; Dietetyka; Badania fizykalne; Badania naukowe w pielęgniarstwie; Zakażenia szpitalne; Język migowy; Promocja zdrowia psychicznego
 • OPIEKA SPECJALISTYCZNA (Interna i pielęgniarstwo internistyczne; Pediatria i   pielęgniarstwo pediatryczne; Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych; Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne; Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne; Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położnicze; Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Opieka paliatywna; Podstawy ratownictwa medycznego
 • EFEKTY  DODATKOWE  (Wychowanie fizyczne)

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe:

Odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach, domach dziecka i innych placówkach służby zdrowia, których celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo  w systemie niestacjonarnym tzw. „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r.,  przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz  medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej czas kształcenia na studiach zawodowych wynosi w stosunku do pielęgniarek:

 • dwa semestry lub 1.150 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
 • trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
 • dwa semestry lub 1.984 godziny - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych i złożeniu pracy dyplomowej, student przystępuje do egzaminu kończącego studia zawodowe otrzymując tytuł zawodowy- licencjat pielęgniarstwa.

Turystyka i rekreacja

O kierunku

Turystyka i rekreacja odgrywają coraz ważniejszą rolę w globalizującym się świecie. Możliwości techniczne sprzyjające przestrzennej ruchliwości ludzi oraz widoczna zwłaszcza z perspektywy kilku ostatnich dekad zmiana sposobu i rytmu życia współczesnych społeczeństw powodują globalny wzrost ruchu turystycznego, a co za tym idzie znaczenia sektora turystyki i rekreacji. W obszarze tego sektora zachodzą istotne zmiany wynikające ze zmian technologicznych,. Przekształceń mentalnościowych, wzrostu zapotrzebowania na określone usługi oraz ewoluujących trendów. Zjawiska i procesy zachodzące w sektorze usług związanych z turystyką i rekreacją jest obecnie przedmiotem poważnych, wielopłaszczyznowych studiów i analiz

Celem studiów jest dostarczenie studentom  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym, prawnym itd., a także wielopłaszyznowych uwarunkowań kształtujących wzmiankowany sektor.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem sektora turystyki i rekreacji, zarządzaniem tym sektorem oraz planowaniem działań w jego obrębie.  W ramach studiów omówione zostają ekonomiczne, organizacyjne, prawne, kulturowe, przestrzenne, psychologiczne, społeczne aspekty turystyki i rekreacji. Studenci zdobywają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu historii, geografii, fizjologii, marketingu, pedagogiki, niezbędne do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych związanych z turystyką i rekreacją.

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja mają na celu dostarczać studentom nie tylko niezbędnej, opartej o najnowsze trendy wiedzy, ale także kreować u studentów umiejętności wypracowane w toku tzw. dobrych praktyk. W tym celu w najbliższym czasie WSBiP podpisze umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Delta, zarządzającym Bałtowskim Kompleksem Turystycznym, a studenci będą mogli odbywać praktyki oraz zdobywać wiedzę u umiejętności u lidera ruchu turystycznego w regionie.

Celem właściwej organizacji toku studiów przedmioty zostały podzielone na moduły: podstawowy, kierunkowy oraz dwa moduły specjalnościowe (do wyboru). W ramach modułu kierunkowego studenci na III i IV semestrze studiów mogą dokonywać wyboru poszczególnych przedmiotów, zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami.

Zdrowie publiczne

Specjalności/ profile kształcenia:

 • Poradnictwo żywieniowe i detetyczne
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

O kierunku

Zdrowie Publiczne to nowatorski, dynamicznie rozwijający się kierunek studiów licencjackich. Program kształcenia integruje różne gałęzie wiedzy o człowieku, społeczeństwie, uwarunkowaniach i promocji zdrowia oraz warunkach zapewniania ludziom dostępności do instytucji zdrowia. Studenci nabywają kompetencje potrzebne do pracy w Zakładach Opieki Zdrowotnej wszystkich stopni referencyjności oraz w instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego jak również zajmowania stanowisk w administracji jednostek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego na stanowiskach pracowników administracyjnych.

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne jest stworzenie środowiska profesjonalistów organizujących działalność instytucji zajmujących się zdrowiem i realizujących zadania na wielu płaszczyznach życia społecznego takich jak:

 • administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz organizacje pozarządowe (Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Sejmiki samorządowe, Starostwo powiatowe, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń)
 • nadzór sanitarny (Państwowa Inspekcja Sanitarna)
 • ochrona środowiska (Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne)
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (kliniki, szpitale, poradnie specjalistyczne, prywatne gabinety specjalistyczne)
 • instytucje promujące zdrowy styl życia (sanatoria, ośrodki wypoczynkowe)
 • instytucje ubezpieczeń zdrowotnych (Narodowy Fundusz Zdrowia)
 • instytucje ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS).Kadra

Na kierunku Zdrowie Publiczne zajęcia prowadzi kadra z WSBiP oraz kadra rekrutująca się z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwenci kierunku ZDROWIE PUBLICZNE mogą podjąć pracę w:

 • instytucjach ubezpieczeń społecznych /ZUS, KRUS/,
 • instytucjach ubezpieczeń na życie,
 • klinikach, szpitalach, poradniach specjalistycznych
 • ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • wytwórniach wód leczniczych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych i ośrodkach odnowy biologicznej,
 • usługach profilaktyczno-leczniczych promujących zdrowy styl życia,
 • instytucjach ochrony środowiska /Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne/.

Wychowanie fizyczne

Specjalności/ profile kształcenia

 • Odnowa biologiczna i gimnastyka korekcyjna
 • Trener osobisty

O kierunku

Studia na kierunku wychowanie fizyczne znajdują się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W programie studiów jest wiele przedmiotów pedagogicznych, medycznych oraz pozwalających opanować umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała.

Kadra

Na kierunku wychowanie fizyczne w WSBiP zajęcia będzie prowadziła kadra m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.

Przedmioty realizowane w ramach kierunku Wychowanie Fizyczne

Przedmioty przygotowujące do zawodu nauczyciela:

 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • BHP i Ergonomia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna

Przedmioty podstawowe

 • Anatomia
 • Antropologia
 • Biochemia
 • Fizjologia
 • Teoria wychowania fizycznego

Przedmioty kierunkowe

 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Edukacja zdrowotna
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Historia kultury fizycznej
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rytmika i taniec z metodyką
 • Teoria i metodyka sportu
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Sporty indywidualne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Fitness z metodyką
 • Pływanie z metodyką
 • Sporty indywidualne (do wyboru): tenis stołowy, kulturystyka, gimnastyka artystyczna, karate
 • Sporty zespołowe
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Sporty zespołowe (do wyboru): korfball, unihokej, futsal, rugby
 • Praktyka wdrożeniowa
 • Praktyka w szkole podstawowej

Przedmioty dodatkowe

 • Język obcy
 • Elementy historii kultury europejskiej / historia regionu (do wyboru)
 • Etyka / kultura języka (do wyboru)
 • Podstawy biologii
 • Dyscypliny rekreacyjne (do wyboru): jogging, nordic walking, cheerlaeders, taniec
 • Zimowe formy aktywności ruchowej (do wyboru – narciarstwo lub snowboard)
 • Podstawy statystyki
 • Podstawy rekreacji z elementami treningu zdrowotnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Protokół dyplomatyczn

 

Studia uzupełniające magisterskie

Pielęgniarstwo

Studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Czas trwania studiów: 4 semestry.
Liczba godzin: 1300 zajęć dydaktycznych w tym 1140 godzin teoretycznych
Praktyki: Realizacja praktyk odbywa się w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej.
Czas trwania praktyk - 4 tygodnie (160 godzin)
Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwenci 2-letnich studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z tytułem magistra. Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań i uczestniczenia w badaniach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci zdobędą dyplom z tytułem magister pielęgniarstwa.

Pedagogika

Specjalności:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacyjną

O kierunku

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach. Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Sylwetka absolwenta

Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

Absolwent kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne może podejmować pracę w: przedszkolach i placówkach oświatowych jako nauczyciel – wychowawca w szkołach podstawowych w klasach 1-3.

Jako osoba przedsiębiorcza, absolwent specjalności będzie posiadał wszelkie podstawy ku temu, aby otworzyć własną działalność w formie punktu przedszkolnego. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwent tej specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Posiada przygotowanie merytoryczne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy (placówki socjalizacyjne, wsparcia dziennego, internaty, bursy, świetlice szkolne, itp.), pedagoga (podwórkowego, w szkołach, placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych dla młodzieży, policyjnych izbach dziecka i jednostkach penitencjarnych, itp.) lub doradcy (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodek adopcyjno - opiekuńczy, rodzinny ośrodek diagnostyczno – konsultacyjny, centrum pomocy rodzinie, itp.), a także asystenta rodzinyi kuratora sądowego. Dodatkowo, absolwent tej specjalności uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, takich jak: sądy (kuratorzy sądowi), kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, policyjne izby dziecka, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze oraz zakłady karne i schroniska dla nieletnich.

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i oświatowo – kulturalnych dotyczących osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; potrafi rozpoznawać te problemy, zapobiegać im, ograniczać pojawiające się trudności poprzez stosowanie środków psychologiczno – pedagogicznych, socjalnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych; wspierać rozwój podopiecznych – wychowanków i ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Posiada także pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działań profilaktyki zachowań ryzykownych i patologii społecznych. Absolwent ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego nad dziećmi i młodzieżą, w tym także nad dzieckiem opuszczonym oraz do prowadzenia działań resocjalizacyjnych w odniesieniu do nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych i dorosłych sprawców przestępstw. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, oraz zdolność organizacji opieki zastępczej w połączeniu z resocjalizacją.

Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się m.in. wspieraniem osób nieradzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej (jako wychowawca resocjalizacyjny w instytucjach dla osób niedostosowanych społecznie, pedagog szkolny, wychowawca penitencjarny, organizatori realizator programów interwencyjnych, profilaktycznych, kurator sądowy, streetworker).

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci, oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Studia jednolite magisterskie
Pedagogika mgr 5 letnie

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
(JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

O kierunku

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. Przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kadra

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w systemie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z charakterystyką drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Normy Kwalifikacji.

W wyniku realizacji programu kształcenia absolwent uzyska:

WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ:

1) podstawowych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;

2) podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

3) procesów edukacji uwzględniającej obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;

4) projektowania, realizacji oraz ewaluacji badań empirycznych uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;

5) środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzących;

6) teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów;

7) zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowane różnorodnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej;

8) różnych form realizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

9) uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i etycznych funkcjonowania instytucji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ;

10) technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

11) funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

l) diagnozy i oceny sytuacji i zdarzeń pedagogicznych obejmujących wiedzę biologiczną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną wraz z projektowaniem sposobów rozwiązania występujących problemów;

2) wykorzystania doświadczeń nabytych w toku praktyk do analizy i interpretacji sytuacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

3) analizy przykładów badań edukacyjnych oraz projektowania i realizacji badań własnych o charakterze empirycznym na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

4) wykorzystania technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych realizowanych w instytucjach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

5) identyfikacji zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dostosowania treści i metod kształcenia adekwatnie do ich możliwości i potrzeb;

6) wykorzystania różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

7) wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej różnych sposobów organizacji środowiska uczenia się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci;

8) projektowania, realizacji oraz ewaluacji programu kształcenia uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

9) identyfikacji i analizy dotyczącej specyficznych cech środowiska oraz podejmowania działania na rzecz wykorzystania ich w pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnej edukacji;

10) dostosowania metod i form realizacji procesu kształcenia i wychowania z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do adekwatnie sformułowanych celów;

11) podejmowania różnych ról w pracy zespołowej zmierzające do realizacji określonych celów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

12) projektowania planu własnego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

13) diagnozy i oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ich zainteresowań i uzdolnień na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

14) udzielania pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

KOMPETENCJE SPOLECZNE W ZAKRESIE:

1) krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;
2) systematycznego dokształcania i doskonalenia zawodowego własnego i innych osób uwzględniając wymiar interdyscyplinarny;
3) współpracy w grupie obejmując w niej różne role;
4) działania na rzecz środowiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej jako:

 • nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu i zespołu wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciel szkoły podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Bloki tematyczne w obrębie specjalności kształcenia

 • Filozofia,
 • Socjologia,
 • Logika,
 • Antropologia kulturowa,
 • Kreowanie własnego wizerunku/ Trening interpersonalny,
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Pedagogika ogólna,
 • Pedagogika społeczna/ Pedeutologia,
 • Pedagogika specjalna/ Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Pedagogika pracy/ Pedagogika porównawcza,
 • Psychologia ogólna,
 • Współczesne kierunki w pedagogice,
 • Współczesne systemy edukacyjne,
 • ·Psychologia rozwoju człowieka,
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej,
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej,
 • Teoretyczne podstawy kształcenia,
 • Teoretyczne podstawy wychowania,
 • Prawne podstawy systemu edukacji,
 • Pedagogika przedszkolna,
 • Pedagogika wczesnoszkolna,
 • Podstawy edukacji polonistycznej,
 • Podstawy edukacji matematycznej,
 • Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej,
 • Podstawy edukacji techniczno-informatycznej,
 • Podstawy edukacji artystycznej,
 • Podstawy wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 • Alternatywne formy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Diagnozowanie rozwoju dziecka,
 • Konstruowanie programu kształcenia,
 • Ewaluacja procesy kształcenia,
 • Edukacja dziecka ze specjalnymi potrzebami/ pedagogika inkluzyjna,
 • Metodyka edukacji przedszkolnej,
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
 • Metodyka edukacji polonistycznej,
 • Metodyka edukacji matematycznej,
 • Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej,
 • Metodyka edukacji techniczno-informatycznej,
 • Metodyka edukacji artystycznej,
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Wykorzystanie TI w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Moduł edukacji techniczno-informatycznej,
 • Moduł edukacji artystycznej,
 • Moduł wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
 • Moduł edukacji językowej.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. prowadzi szereg studiów podyplomowych z myślą o absolwentach szkół wyższych, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę o poruszane w tematyce kierunku zagadnienia.

W WSBiP można studiować na następujących studiach podyplomowych:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu


Kursy i szkolenia


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Start do kariery bez żadnej bariery

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu realizuje projekt pt. Start do kariery bez żadnej bariery

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane