Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie


Kierunki studiów

 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA
  Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ 

  STACJONARNE: I stopnia
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia przygotowują studentów do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. 
Program daje możliwość wyboru kilka modułów, w tym z zakresu turystyki kulturalnej, zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych.
Absolwenci mogą tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. 

 • EDUKACJA KULTURALNA
  STACJONARNE: II stopnia 
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Student zdobywa wiedzę o formach organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną na tle społecznych i politycznych przemian. Poznaje on typy i rodzaje instytucji kultury oraz potrafi projektować działalność kulturalną, mając na uwadze zarówno specyfikę danej instytucji, jak i rodzaj publiczności. 
Student nabywa umiejętności wykorzystania różnych metod i technik pracy edukacyjnej, animacyjnej i mediacyjnej warunkujących właściwy poziom projektowania, realizacji i ewaluacji instytucjonalnej działalności kulturalnej. Zdobywa umiejętności prowadzenia badań naukowych związanych z edukacją, animacją i mediacją w kulturze, a także tworzenia nowych form instytucjonalnych związanych z kulturą. Uzyskuje ponadto umiejętności wykorzystywania działań instytucji kultury w profilaktyce społecznej i resocjalizacji.

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
  STACJONARNE: I stopnia, II stopnia
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU 
W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw tzw. globalnego Południa (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową oraz folk¬lorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. 
Program kształcenia umożliwia zrozumienie procesów migracyjnych, mechanizmów globalnej gospodarki, transnarodowych kontaktów, współpracy transgranicznej i wielu innych kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. 
Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym zarówno w Polsce, jak i zagrani¬cą (na różnych obszarach kulturowych), w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego w warunkach skomplikowanych procesów transformacji kul¬turowych, m. in. takich, które zachodzą na pograniczach politycznych czy kulturowych. 

Specjalności na studiach I stopnia:
  • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
  • antropologia stosowana i studia kulturowe 
Specjalności na studiach II stopnia: 
  • ekologia kulturowa
  • antropologia stosowana w projektowaniu gier (NOWOŚĆ!)
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ
  STACJONARNE: I stopnia
  NIESTACJONARNE: I stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi placówek resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych) oraz resortu pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych), a także organizacji trzeciego sektora specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań o charakterze arteterapeutycznym.
Studia kierowane są dla osób posiadających dyplom dojrzałości ukończenia szkoły średniej, które cechują się wrażliwością na potrzeby osób z niepełnosprawnością, wykazują przy tym zainteresowanie w zakresie wykorzystywania różnych dziedzin sztuki w działaniach terapeutycznych.
Dużym walorem kierunku jest możliwość korzystania z kapitału wykwalifikowanej kadry akademickiej, praktyków, bogatego zaplecza dydaktycznego ale także zdobywania kompetencji podczas obozów integracyjnych oraz zupełnie nowej formy „tutoringu z praktyką”. 

 • PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ
  STACJONARNE: II stopnia
  NIESTACJONARNE: II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i  głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.
Dużym walorem kierunku jest „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów (cztery semestry). Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie się w roli przyszłego pracownika. 


 • PEDAGOGIKA
  STACJONARNE I stopnia, II stopnia
  NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, opracowanych w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Specjalności na studiach II stopnia:
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
 • pedagogika społeczna z geragogiką,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE Z SOCJOTERAPIĄ
Student jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań społecznych i edukacyjnych oraz do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom o zróżnicowanych możliwościach i predyspozycjach rozwoju, wywodzących się zarówno ze środowisk o stabilnej kondycji rodzinnej oraz socjoekonomicznej, jak i różnym grupom osób (dzieci, młodzieży, dorosłym) potrzebującym ukierunkowania, wsparcia i profesjonalnej pomocy w życiu codziennym i edukacji.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ASYSTENTEM RODZINY
Student nabywa pełne kwalifikacje pedagogiczne. Jest on odpowiednio przygotowany do pełnienia roli asystenta rodziny - zawodu skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi.

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
Student jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych), zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w systemie szkół publicznych i niepublicznych. 

ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Student poznaje teorie kształcenia i wychowania, współczesne nauki pedagogiczne, koncepcje szkoły i jej funkcjonowanie, dydaktyki szczegółowe, działania projektowe, ocenianie i ewaluację, wychowawcze aspekty pracy szkoły, diagnozę pedagogiczną oraz na przepisy prawne dotyczące systemu oświaty i statusu zawodowego nauczyciela. 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
Student rozwija kwalifikacje zawodowe w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki (w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna/wychowawcy w ramach instytucji rządowych i pozarządowych.

RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ
Studia wzbogacają o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, narodowość czy pochodzenie społeczne. Studia realizowane są w języku polskim i angielskim  w odrębnych grupach, po spełnieniu warunków kwalifikacji.  

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
Studia mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Student jest przygotowany do prowadzenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego i terapeutycznego. 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Z GERAGOGIKĄ
Studia mają na celu wykształcenie pedagogów, animatorów, terapeutów, podejmujących zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osoby starsze. Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczo-terapeutycznych, do planowania pracy jednostek i grup oraz podejmowania roli kierowniczej w palcówkach świadczących usługi osobom starszym.
 
Kierunki wykładane na uczelni:

animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia Stacjonarny
edukacja kulturalna II stopnia Stacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
oligofrenopedagogika z arteterapią I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie