Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok założenia: 1969 | Rektor: dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią, która powstała w Siedlcach w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży, głównie kadry pedagogicznej dla potrzeb regionu. Z czasem uczelnia zmieniła charakter swojej misji przekształcając się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską. Dnia 1 października 2010 roku uczelnia została przekształcona w Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uniwersytet prowadzi kształcenie na studiach I, II, jednolitych magisterskich w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadzi także studia podyplomowe. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział. Uczelnia składa się z czterech wydziałów:

Wydział Humanistyczny

prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • filologia,
 • filologia polska,
 • historia,
 • kryminologia stosowana,
 • kryminologia,
 • logopedia z audiologią,
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • administracja,
 • logistyka,
 • zarządzanie;

Wydział Nauk Ścisłych

prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • chemia,
 • informatyka,
 • inżynieria procesów technologicznych,
 • matematyka;

Wydział Przyrodniczy

prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • agroleśnictwo,
 • analityka z diagnostyką molekularną,
 • biologia,
 • biologia sądowa,
 • biologia nauczycielska,
 • dietetyka,
 • gastronomia i hotelarstwo,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria ekologiczna,
 • menadżer produkcji i dystrybucji żywności,
 • pielęgniarstwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • rolnictwo,
 • turystyka i rekreacja,
 • zoopsychologia z animaloterapią,
 • zootechnika.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest organizatorem corocznych, znanych i cenionych imprez m.in.:

 • Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Szkoły Matematyki Poglądowej,
 • Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej,
 • Tygodnia Międzynarodowego,
 • Konferencji poświęconej jakości kształcenia,
 • Konferencji studenckich kół naukowych.

Rozwój uczelni

Lata 2002-2010 to dynamiczny rozwój bazy dydaktycznej Uniwersytetu. Zakończono rozbudowę budynku Wydziału Nauk Ścisłych, oddano do użytku gmach Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki. Jest to największa w regionie biblioteka naukowa o charakterze publicznym. Zbiory biblioteki liczą blisko 360 tys. woluminów. Budynek dysponuje 377 miejscami w 10 czytelniach i 15 kabinach pracy indywidualnej, aulą i 5 salami wykładowymi. Biblioteczną sieć komputerową tworzą 163 komputery i 7 serwerów.

Zakończona została rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej. Do użytku oddano nowoczesną halę sportową z widownią, krytą bieżnią, siłownią, salą gimnastyczną i salą aerobową.

W 2001 roku uczelnia stała się właścicielem Pałacu Ogińskich przy ulicy Konarskiego 2. Obiekt poddany został gruntownej rewaloryzacji w wyniku której przywrócony został pierwotny stan budynku. Obecnie jest siedzibą władz Uniwersytetu i administracji oraz miejscem konferencji naukowych, wystaw. Stanowi ważny element kulturotwórczy dla całego regionu. Pałac Ogińskich jest obecnie najcenniejszym zabytkiem Siedlec, atrakcją turystyczną oraz wspaniałą wizytówką uczelni.

W roku 2013 została zakończona budowa nowej siedziby Wydziału Humanistycznego, która była wpisana na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego.

Rozwijanie zainteresowań

Studenci realizują swoje zainteresowania i poszerzają horyzonty naukowe poprzez działalność w  ponad 40 kołach naukowych, które funkcjonują na każdym wydziale dla różnych kierunków kształcenia. Corocznie na terenie Uczelni organizowane są międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje, debaty, festiwale, co umożliwia śledzenie na bieżąco aktualnych informacji z różnych dziedzin nauki.

Animatorem życia artystycznego na uczelni i w mieście jest Uczelniany Ośrodek Kultury. W ramach UOK prowadzonych jest kilkanaście stałych form działalności, m.in. Klub Miłośników Teatru, Klub Piosenki, Siedlecką Piwnicę, w której odbywają się cykliczne prezentacje artystyczne studentów, Klub Literacki, Dyskusyjny Klub Filmowy „Doza”, Galeria LIMES, Studencki Teatr „Chwila”, Chór Akademicki, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej, Wiosenną i Jesienną Giełdę Piosenki, doroczne święto kultury studentów Uniwersytetu "Jackonalia" i festiwal twórczości studenckiej oraz inne formy działań kulturalnych. Osiągnięcia ośrodka w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki zostały uhonorowane wieloma nagrodami i dyplomami, a LIMES otrzymał dyplom Czerwonej Róży za zajęcie 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie za najlepszy klub studencki w Polsce.

Zakwaterowanie

Uczelnia dysponuje 4 domami studenckimi o łącznej liczbie 900 miejsc. Z liczby tej wydzielone są miejsca specjalnie przystosowane dla studentów niepełnosprawnych. Akademiki mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków w których odbywają się zajęcia, przy ulicach: 3 Maja 49, Bema 1, Żytniej 17/19. Wszystkie oferują wysoki standard oraz dostęp do internetu.

Miejsce w domu studenta w pierwszej kolejności, może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Student studiów stacjonarnych może także z tego tytułu otrzymać stypendium mieszkaniowe. W celu otrzymania miejsca w domu studenckim należy złożyć wniosek pobrany ze strony internetowej uczelni (zakładka Studenci -> Sprawy studenckie -> Domy studenckie) do kierownika wybranego akademika bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Pomoc materialna

Głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę.

Uzupełniającą formą pomocy materialnej są kredyty studenckie z korzystnymi dla studenta warunkami spłaty. Świadczenia socjalne (stypendium socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie) może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którą określa się na podstawie dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta składającego wniosek.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie jest przyznawane studentowi, który za rok studiów uzyskał wysoką średnią ocen albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczególnie wyróżniający się studenci mogą ubiegać się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać jednorazową zapomogę.


Kliknij aby pobrać :

.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka z diagnostyką molekularną I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria produkcji żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

XXI edycja Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

17-20 października

czytaj dalej

Polecane Uczelnie