Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rok zalozenia: 1919 | Rektor: prof. dr hab. Bronisław Marciniak

przejdź do spisu treści
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to największa uczelnia w północno-zachodniej Polsce, z ponad 46 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz niemal 1300 doktorantami. Uniwersytet jest dziś również miejscem pracy dla prawie 2800 nauczycieli akademickich, (w tym 318 profesorów z tytułem, 454 doktorów habilitowanych i 1514 doktorów).  UAM dzisiaj to 14 wydziałów, ośrodki zamiejscowe w całej Wielkopolsce i w woj. lubuskim, a w samym Poznaniu m.in. nowoczesny, ponad stuhektarowy kampus na Morasku.  UAM to również bogactwo kierunków i specjalności proponowanych studentom w trakcie ich akademickiej kariery i dodatkowo ponad 80 studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są na 14 wydziałach (jeden zamiejscowy w Kaliszu),  Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie oraz w innych ośrodkach zamiejscowych - w Kościanie, Wągrowcu, Śremie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile.

Do użytku studentów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przeznacza 193 tysiące metrów kwadratowych powierzchni naukowo-dydaktycznej, 1694 miejsca w bibliotekach, które łącznie gromadzą prawie 5 milionów woluminów, (bez czasopism i zbiorów elektronicznych) oraz 2000 komputerów.
    Każdego roku UAM poszerza ofertę studiówNowe kierunki, które UAM – za zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponuje w roku akademickim 2014, to.: bałkanistyka, filmoznawstwo, europeistyka kulturowa i kultura klasyczna.  Dostępne będą również dwa makrokierunki:  bioinformatyka prowadzona wspólnie z Politechniką Poznańską i filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny UAM.

Oprócz tego dostępne będą nowe specjalności, m.in.. praktyka samorządowa czy relacje międzykulturowe na kierunku europeistyka kulturowa, specjalność celtycka na kierunku filologia angielska, turystyka międzynarodowa na kierunku turystyka i rekreacja, mediewistyka na kierunku historia, czy kształcenie zdalne na kierunku pedagogika.

UAM to uczelnia nowoczesna, z powodzeniem sięgająca po dotacje z Unii Europejskiej – w ramach procesu aplikacji o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2010 jednostki UAM będą realizować projekty o łącznej wartości ponad  67 milionów złotych, m.in. „Poczuj chemię do chemii”, czy „Newton tez był uczniem”.  Kierunki zamawiane, takie jak matematyka,  informatyka, chemia oferują możliwości stypendialne dla połowy najlepszych swoich studentów, którzy otrzymują miesięczne stypendium w wysokości tysiąca złotych.

Na terenie Kampusu UAM na Morasku budowane jest Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne, gdzie znajdą się specjalistyczne pracownie mikroskopowa, optyczno-spektroskopowa, spektroskopii NMR, czy wytwarzania nanostruktur, a także pracownia medyczna, fizyki widzenia i neuronauki.  Przed Świętem 100-lecia UAM ma się również zakończyć budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, które ma łączyć w sobie centra technologii biomedycznej, przemysłowej i chemicznej oraz centrum badań materiałowych wraz z regionalnym laboratorium aparaturowym.


ZOBACZ:
przejdź do spisu treści
Rekrutacja 
171 kierunków i specjalności studiów w tym:  na 11 kierunków unikatowych, 2 makrokierunki


Nowe kierunki i specjalności studiów


Makrokierunki studiów
 • bioinformatyka - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia i 2L drugiego stopnia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską
 • filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny

Unikatowe kierunki studiów
 • bałkanistyka - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny
 • filmoznawstwo - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • europeistyka kulturowa - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Historyczny w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • kultura klasyczna - studia stacjonarne 2L drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Historyczny
 • kognitywistyka
 • akustyka (tylko UAM),
 • biofizyka (UAM, UJ w Krakowie, UŚ w Katowicach),
 • filologia angielska (UAM),
 • komunikacja europejska (tylko UAM),
 • techniczne zastosowania internetu (UAM, UEP, PP)
 • wschodoznawstwo (tylko UAM)

Kierunki zamawiane (1000 zł miesięcznego stypendium dla połowy najlepszych studentów na roku):
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Chemia


Nowe specjalności studiów I stopnia:


1. na kierunku europeistyka kulturowa
• specjalność praktyka samorządowa - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia
• specjalność relacje międzykulturowe - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia

2. na kierunku filozofia
• specjalność etyka - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3L pierwszego stopnia

3. na kierunku geografia
• specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia

4. na kierunku historia
• specjalność mediewistyka - studia stacjonarne i  niestacjonarne (eksternistyczne) 3L pierwszego stopnia

5. na kierunku kulturoznawstwo
• specjalność dialog w kulturze europejskiej - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3L pierwszego stopnia w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie

6. na kierunku ochrona środowiska
• specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia w Ośrodku
Zamiejscowym w Pile   

7. na kierunku pedagogika
• specjalność kształcenie zdalne - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3L pierwszego stopnia

Lista kierunków/specjalności studiów, na których przeprowadzone zostaną dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub sprawdzian praktyczny, egzamin ustny, rozmowa kompetencyjna) dla kandydatów z nową maturą:

1. akustyka specjalność reżyseria dźwięku
2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
3. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
4. malarstwo
5. pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski
6. pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki
7. pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
8. pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
9. teologia specjalność kapłańska
10. teologia specjalność katechetyczno-pastoralna
11. teologia specjalność dialog społeczny
12. Międzykierunkowe Indywidualne Studia HumanistyczneNowe specjalności studiów na studiach II stopnia;      


1. na kierunku filologia
a) specjalność filologia angielska z filologią germańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
b) specjalność filologia angielska z filologią romańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
c) specjalność filologia germańska z filologią angielską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
d) specjalność filologia germańska z filologią romańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
e) specjalność filologia romańska z filologią angielską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
f) specjalność filologia romańska z filologią germańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia

2. na kierunku filologia angielska
a) specjalność celtycka
studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
b) specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
studia stacjonarne 2L drugiego stopnia

3. na kierunku kulturoznawstwo
a) specjalność komunikacja międzykulturowa
studia stacjonarne 2L drugiego stopnia w Collegium Polonicum w Słubicach

4. na kierunku turystyka i rekreacja
a) specjalność turystyka międzynarodowa
studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2L drugiego stopnia

przejdź do spisu treści1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Biologia
 • Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona środowiska
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód   
 • Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery
Ośrodek Zamiejscowy w Pile   
 • Biotechnologia
 • Bioinformatyka
Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską


2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Biologia specjalność biologia człowieka
 • Biologia specjalność biologia eksperymentalna
 • Biologia specjalność biologia molekularna
 • Biologia specjalność biologia środowiska
 • Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • Biologia specjalność bioinformatyka
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska specjalność chemia środowiska
 • Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód
 • Ochrona środowiska specjalność ochrona i kształtowanie środowisk lądowych
 • Ochrona środowiska specjalność zarządzanie środowiskiem
 • Bioinformatyka
Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską


3.  Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Biologia
 • Ochrona środowiska

4.  Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Biologia specjalność biologia człowieka
 • Biologia specjalność biologia doświadczalna
 • Biologia specjalność biologia środowiska
 • Ochrona środowiska

Więcej informacji na
stronie domowej Wydziału:
www.staff.amu.edu.pl/~biologia/
przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Chemia specjalność chemia biologiczna
 • Chemia specjalność chemia kosmetyczna
 • Chemia specjalność chemia materiałowa
 • Chemia specjalność chemia podstawowa
 • Chemia specjalność chemia środowiska
 • Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
 • Chemia specjalność chemia i przyroda - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna

2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Chemia specjalność chemia biologiczna
 • Chemia specjalność chemia kosmetyczna
 • Chemia specjalność chemia materiałowa
 • Chemia specjalność chemia stosowana
 • Chemia specjalność chemia środowiska
 • Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
 • Chemia specjalność chemia i przyroda dla absolwentów studiów wyższych


Wydział Chemii
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. 61 829 1335

Więcej informacji na
stronie domowej Wydziału
www.chemia.amu.edu.pl
przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Filologia polska
 • Filologia polska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
W przypadku uzyskania zgody MNiSW na prowadzenie kierunku filmoznawstwo rekrutacja na kierunek Filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna nie zostanie przeprowadzona
 • Wiedza o teatrze
 • Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny
 • Filmoznawstwo
Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na prowadzenie tego kierunku
 • Filologia polska
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Filologia specjalność filologia klasyczna
 • Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska
 • Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
 • Filologia specjalność filologia bułgarska
 • Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
 • Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
 • Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
 • Bałkanistyka
Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na prowadzenie tego kierunku
Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny
 • Komunikacja europejska
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Filologia specjalność filologia polska jako obca
Collegium Polonicum w Słubicach
dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską
    
2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Filologia polska
 • Filologia specjalność filologia chorwacka i filologia serbska
 • Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka   
 • Filologia specjalność filologia bułgarska
 • Filologia specjalność filologia klasyczna
 • Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
 • Filologia specjalność filologia klasyczna i filologia polska
 • Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Komunikacja europejska specjalność bałkanistyka (zajęcia prowadzone są w języku polskim)
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Wiedza o teatrze
 • Filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja i kultura medialna
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Filologia polska
 • Komunikacja europejska
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Filologia polska
 • Komunikacja europejska specjalność medioznawstwo
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Komunikacja europejska specjalność bałkanistyka
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w GnieźnieWydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Filologia polska i wiedza o teatrze
tel. 61 829-46-94

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Filologia klasyczna, lat-pol, slaw-pol,
filologia polska w zakresie filmoznawstwa
tel. 61 829-46-93, 99

fax 829 4690


przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Astronomia specjalność astronomia z informatyką
 • Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów
 • Akustyka specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
 • Biofizyka specjalność biofizyka molekularna
 • Biofizyka specjalność fizyka medyczna
 • Biofizyka specjalność optyka okularowa
 • Fizyka specjalność fizyka ogólna
 • Fizyka specjalność informatyka stosowana
 • Fizyka specjalność nanotechnologia
 • Akustyka specjalność reżyseria dźwięku

2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Akustyka
 • Astronomia
 • Biofizyka specjalność optometria
 • Biofizyka specjalność biofizyka molekularna
 • Biofizyka specjalność fizyka medyczna
 • Fizyka
 • Fizyka specjalność informatyka stosowana
 • Fizyka specjalność nanotechnologia
 • Techniczne zastosowania internetu

3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Akustyka specjalność protetyka słuchu
 • Biofizyka specjalność optyka okularowa
 • Fizyka specjalność informatyka stosowana

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Akustyka
 • Biofizyka specjalność optometria

Wydział Fizyki
ul.Umultowska 85
61-614 Poznań
tel. 61 829 5202

strona Wydziału:
www.fizyka.amu.edu.pl


przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Archeologia
 • Etnologia
 • Historia
 • Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia specjalność nauczycielska
 • Historia specjalność socjoekonomika
 • Historia specjalność mediewistyka
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Europeistyka kulturowa
 • Europeistyka kulturowa specjalność praktyka samorządowa
 • Europeistyka kulturowa specjalność relacje międzykulturowe
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
Rekrutacja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na prowadzenie kierunku studiów europeistyka kulturowa
 • Historia sztuki
 • Muzykologia
 • Wschodoznawstwo
2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Archeologia
 • Etnologia
 • Historia
 • Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna
 • Historia specjalność socjoekonomika
 • Historia specjalność nauczycielska
 • Historia sztuki
 • Muzykologia
 • Wschodoznawstwo
 • Kultura klasyczna

3. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Etnologia

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Historia
 • Historia specjalność nauczycielska
 • Historia specjalność socjoekonomika    
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna

5. Studia niestacjonarne (eksternistyczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Historia
 • Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna
 • Historia specjalność socjoekonomika
 • Historia specjalność mediewistyka

6. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 2-letnie drugiego stopnia
 • Etnologia

7. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Historia
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna

8. Studia niestacjonarne (eksternistyczne) 2-letnie drugiego stopnia   
 • Historia
 • Historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia specjalność myśl i kultura polityczna
 • Historia specjalność socjoekonomika

Wydział Historyczny
ul. Św.Marcin 78
61-809 Poznań
fax 61 8528779

Dziekanat
studia stacjonarne tel. 61 829-4707
studia niestacjonarne tel. 61 829-4705
Sprawy stypendialne tel. 61 829-4708

strona Wydziału:
www.amu.edu.pl/s/_struktura/wydzialy/wydzia-historyczny

przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Informatyka
 • Matematyka

2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Informatyka
 • Matematyka

3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Informatyka
 • Matematyka

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Informatyka
 • Matematyka


Collegium Mathematicum
ul.Umultowska 87
61-614 Poznań
tel. 61 829 5305
fax 61 829 53 15

strona Wydziału
www.amu.edu.pl/s/_struktura/wydzialy/wydzia-matematyki-i-informatyki

przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Geografia
 • Geografia specjalność geoinformacja
 • Geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Geologia
 • Geologia specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja
 • Gospodarka przestrzenna
Ośrodek Zamiejscowy w Kościanie
 • Turystyka i rekreacja
 • Ośrodek Zamiejscowy w Śremie
 • Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich
Collegium Polonicum w Słubicach    

2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Geologia
 • Geografia
 • Geografia specjalność geoinformacja
 • Geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka przestrzenna specjalność rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i rekreacja specjalność turystyka międzynarodowa

3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja
 • Gospodarka przestrzenna
Ośrodek Zamiejscowy w Kościanie


4. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Turystyka i rekreacja
5. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i rekreacja specjalność turystyka międzynarodowa
Collegium Geographicum
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
tel. 61 829 6110

Collegium Geologicum
ul. Maków Polnych 16
61-606 Poznań
tel. 61 829 6011

strona Wydziału:
geoinfo.amu.edu.pl

przejdź do spisu treści


1.  Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ośrodek Zamiejscowy w Pile
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Politologia
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Politologia
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Politologia
Ośrodek Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
 • Politologia
Ośrodek Zamiejscowy w Kościanie


2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Politologia
 • Politologia (zajęcia prowadzone są w języku angielskim)
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Stosunki międzynarodowe

3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ośrodek Zamiejscowy w Pile
 • Politologia
 • Politologia
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Politologia
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Politologia
Ośrodek Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
 • Politologia
Ośrodek Zamiejscowy w Kościanie
 • Stosunki międzynarodowe 

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Politologia 
 • Politologia
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Stosunki międzynarodowe

5. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 2-letnie drugiego stopnia
 • Politologia


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań

strona Wydziału:
wnpid.amu.edu.pl
przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
 • Kognitywistyka
 • Psychologia

2. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Filozofia
 • Filozofia specjalność etyka
 • Filozofia specjalność komunikacja społeczna
 • Filozofia specjalność życie publiczne
 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo specjalność dialog w kulturze europejskiej
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Socjologia
 • Praca Socjalna

3. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Socjologia
 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Filozofia

4. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 5-letnie jednolite magisterskie
 • Psychologia

5. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia

 • Filozofia
 • Filozofia specjalność etyka
 • Filozofia specjalność komunikacja społeczna
 • Filozofia specjalność życie publiczne
 • Kulturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo specjalność dialog w kulturze europejskiej
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Socjologia
 • Praca Socjalna

6. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Filozofia specjalność komunikacja społeczna
 • Kulturoznawstwo
 • Socjologia

7. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3,5-letnie magisterskie prowadzone w systemie studiów jednolitych
 • Psychologia


Wydział Nauk Społecznych
ul.Szamarzewskiego 89a
60-568 Poznań

strona Wydziału:
www.wns.amu.edu.pl
przejdź do spisu treści
1.  Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Filologia specjalność filologia niderlandzka
 • Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
 • Filologia specjalność filologia rosyjska
 • Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
 • Filologia specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
 • Filologia specjalność arabistyka
 • Filologia specjalność hebraistyka*
 • Filologia specjalność turkologia
 • Filologia specjalność indologia
 • Filologia specjalność japonistyka
 • Filologia specjalność sinologia
 • Filologia specjalność lingwistyka stosowana
 • Filologia specjalność bałtologia - filologia litewska
 • Filologia specjalność etnolingwistyka
 • Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
 • Filologia specjalność filologia koreańska
 • Filologia specjalność filologia nowogrecka
 • Filologia specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej
  - filologia wietnamsko-tajska
 • Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
 • Filologia specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
 • Filologia specjalność filologia germańska
 • Filologia specjalność filologia hiszpańska
 • Filologia specjalność filologia włoska
 • Filologia specjalność filologia romańska
 • Filologia specjalność filologia norweska
 • Filologia specjalność filologia szwedzka

2.  Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska specjalność celtycka
 • Filologia angielska specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
 • Filologia specjalność filologia niderlandzka
 • Filologia specjalność filologia germańska
 • Filologia specjalność filologia hiszpańska
 • Filologia specjalność filologia romańska
 • Filologia specjalność filologia włoska
 • Filologia specjalność filologia rumuńska
 • Filologia specjalność lingwistyka stosowana
 • Filologia specjalność filologia rosyjska
 • Filologia specjalność etnolingwistyka
 • Filologia specjalność bałtologia-filologia litewska
 • Filologia specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
 • Filologia specjalność filologia koreańska
 • Filologia specjalność filologia nowogrecka
 • Filologia specjalność filologia wietnamsko-tajska
 • Filologia specjalność ugrofinistyka-filologia węgierska
 • Filologia specjalność arabistyka
 • Filologia specjalność hebraistyka
 • Filologia specjalność turkologia
 • Filologia specjalność sinologia
 • filologia specjalność japonistyka
 • Filologia specjalność filologia norweska
 • Filologia specjalność filologia szwedzka
 • filologia specjalność filologia angielska z filologią germańską
  (tłumaczenie konferencyjne)
 • filologia specjalność filologia angielska z filologią romańską
  (tłumaczenie konferencyjne)
 • filologia specjalność filologia germańska z filologią angielską
  (tłumaczenie konferencyjne)
 • filologia specjalność filologia germańska z filologią romańską
  (tłumaczenie konferencyjne)
 • filologia specjalność filologia romańska z filologią angielską
  (tłumaczenie konferencyjne)
 • filologia specjalność filologia romańska z filologią germańską
  (tłumaczenie konferencyjne)

3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Filologia specjalność filologia rosyjska

4. Studia niestacjonarne (wieczorowe) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Filologia angielska
 • Filologia specjalność filologia hiszpańska
 • Filologia specjalność japonistyka

5. Studia niestacjonarne (zaoczne) 2,5-letnie drugiego stopnia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska

6.  Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Filologia specjalność filologia niderlandzka
 • Filologia specjalność filologia romańska
 • Filologia specjalność komunikacja i zarządzanie zasobami informacji
 • Filologia specjalność lingwistyka stosowana - ekokomunikacja
 • Filologia specjalność filologia rosyjska
 • Filologia specjalność lingwistyka stosowana
 • Filologia specjalność filologia germańska

Collegium Novum
al.Niepodległości 4
61-874 Poznań

Sekretariat Dziekanatu

Dziekanat studiów dziennych
tel. 61 829 3502 (filologia angielska, filologia niderlandzka, filologia rosyjsko-ukraińska, etnolingwistyka, językoznawstwo i informacja naukowa, lingwistyka stosowana, filologia rosyjska, filologia rosyjska z lingwistyką, filologia rosyjsko-angielska),

tel. 61 829 3503 (filologia litewska, filologia łotewska, filologia hiszpańska, filologia koreańska, filologia indonezyjsko-malajska, filologia wietnamsko-tajska, filologia węgierska, arabistyka, japonistyka, sinologia, turkologia, filologia germańska, filologia fińska, hebraistyka, indologia, filologia romańska, filologia włoska, filologia rumuńska, filologia duńska, filologia norweska, filologia szwedzka, filologia nowogrecka)

strona Wydziału
neo.amu.edu.plprzejdź do spisu treści


1.  Studia stacjonarne 3,5-letnie pierwszego stopnia
 • Malarstwo

2.  Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Ochrona dóbr kultury
 • Pedagogika

3.  Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Malarstwo

4. Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Ochrona dóbr kultury
 • Pedagogika specjalność edukacja biblioteczna
 • Pedagogika specjalność edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną
 • Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskimWydział Pedagogiczno-Artystyczy w Kaliszu
ul. Nowy Świat 28-30
62 - 800 Kalisz
tel. 62 7670730 lub 62 7670731

strona Wydziału:
www.wpa.amu.edu.pl


przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
 • Prawo

2. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Administracja    
 • Europeistyka     
 • Zarządzanie    

3. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Administracja
 • Europeistyka
 • Zarządzanie

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie
 • Prawo

5. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Administracja
 • Europeistyka
 • Zarządzanie

6.    Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Administracja
 • Zarządzanie

7. Kandydaci na kierunek prawo prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przyjmowani są na podstawie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą.    


Wydział Prawa i Administracji
ul. Św.Marcin 90
61-809 Poznań


strona Wydziału:
www.prawo.amu.edu.pl


przejdź do spisu treści


1.  Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Ośrodek Zamiejscowy w Pile
 • Pedagogika specjalność kształcenie zdalne
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
 • Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
Ośrodek Zamiejscowy w Kościanie
 • Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie

2.  Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Pedagogika specjalność edukacja europejska
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
 • Pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
 • Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
 • Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

3.    Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
 • Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
Ośrodek Zamiejscowy w Pile
 • Pedagogika specjalność kształcenie zdalne
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
 • Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
 • Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
Ośrodek Zamiejscowy w Kościanie
 • Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.  Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia

 • Pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
 • Pedagogika specjalność edukacja europejska
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • Pedagogika specjalność edukacja dorosłych i gerontologia
 • Pedagogika specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne
 • Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika specjalność resocjalizacja
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalność socjoterapia i promocja zdrowia
 • Pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika specjalna specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


Wydział Studiów Edukacyjnych
ul.Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
tel. 61 829 2331

strona Wydziału:
www.wse.amu.edu.pl


przejdź do spisu treści1. Studia stacjonarne 6-letnie jednolite magisterskie
 • Teologia specjalność kapłańska    

2. Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie
 • Teologia specjalność katechetyczno-pastoralna
 • Teologia specjalność dialog społeczny

3. Studia niestacjonarne (zaoczne) 5-letnie jednolite magisterskie
 • Teologia specjalność katechetyczno–pastoralna

4. Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie drugiego stopnia
 • Teologia


Wydział Teologiczny
ul.Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel. 061 829 3992, 829 3990

strona Wydziału
www.thfac.poznan.pl
przejdź do spisu treści


1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia

W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani są na następujące kierunki i specjalności studiów:

 •    Archeologia
 •    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 •    Etnologia
 •    Filologia ze specjalnością realizowaną przez Wydział Neofilologii
 •    Filologia specjalność filologia bułgarska
 •    Filologia specjalność filologia klasyczna
 •    Filologia specjalność filologia serbska i filologia chorwacka
 •    Filologia specjalność filologia słowiańska i filologia polska
 •    Filologia specjalność studia śródziemnomorskie
 •    Filologia angielska
 •    Filologia polska
 •    Filologia polska specjalność filmoznawstwo, telewizja
     i kultura medialna
 •    Filozofia
 •    Historia
 •    Historia sztuki
 •    Komunikacja europejska
 •    Kulturoznawstwo
 •    Muzykologia
 •    Pedagogika
 •    Politologia
 •    Socjologia
 •    Stosunki międzynarodowe
 •    Teologia
 •    Wiedza o teatrze


2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków określonych w punkcie 1

Wydziały na uczelni:

biologii
chemii
filologii polskiej i klasycznej
fizyki
historyczny
matematyki i informatyki
nauk geograficznych i geologicznych
nauk politycznych i dziennikarstwa
nauk społecznych
neofilologii
pedagogiczno-artystyczny
prawa i administracji
studiów edukacyjnych
teologiczny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

RUSZAJĄ ZAPISY NA UNIWERSYTET OTWARTY

Rozpoczyna się trzeci rok działalności Poznańskiego Uniwersytetu Otwartego. Już 7 września będzie można zapisać się na atrakcyjne kursy uniwersyteckie przeznaczone dla wszystkich chętnych powyżej 16 roku życia

czytaj dalej

65. OLIMPIADA CHEMICZNA NA UAM – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje 65. Olimpiadę Chemiczną. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników chemicznych, a także uczniowie klas gimnazjalnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie