Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rok założenia: 1974

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickiego wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2018 roku.

Początki Uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku kadrę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 50 lat istnienia Uczelnia znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Obecnie składa się z sześciu wydziałów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Prawa i Ekonomii, Nauk o Zdrowiu i Sztuki. W struktury UJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Uniwersytecka. Jej zbiory składają się z ponad 355 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. Odbywają się m.in. wystawy poświęcone zagadnieniom związanym z regionem, jego historią i kulturą.

W rok akademicki 2019/2020 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wszedł z blisko 50 kierunkami kształcenia (oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia inżynierskie). Uczelnia oferuje również kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach: chemia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne. Ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania kolejnych stopni doktora. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia


Wydziały

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 36a
e-mail: whum@ujd.edu.pl
Strona: http://www.whum.ujd.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
e-mail: wns@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wns.ujd.edu.pl

WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
e-mail: wpie@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
e-mail: wnspt@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wnspt.ujd.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
e-mail: wnz@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wnz.ujd.edu.pl

WYDZIAŁ SZTUKI
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
e-mail: ws@ujd.edu.pl
Strona: http://www.ws.ujd.edu.pl

O sile Uczelni świadczy jej kadra. W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zatrudnia ponad 650 osób. W gronie tym znajduje się ok. 440 nauczycieli akademickich. Ponad 140 osób zaliczanych jest do grupy samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród nich znajduje się grupa ponad 40 osób, które są profesorami tytularnymi.

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy Uczelni Planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę umożliwiającą różnorodne prezentacje. Oferta jednostki obejmuje kilka programów poświęconych kosmosowi i zjawiskom przyrodniczym.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez Uniwersytet współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się bogatym dorobkiem. Do tej pory zostały zawarte umowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi z kilkunastu państw. Efektem jest wymiana kadry, studentów i doktorantów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe.

Uczelnia podnosi jakość kształcenia. Wyposaża studentów - przyszłych absolwentów - w umiejętności umożliwiające znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.Studenci mają szansę m.in. skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych (w tym tzw. języków rzadkich), mogą studiować na kierunkach dualnych (realizowanych we współpracy z pracodawcami) lub usprawnić swój proces kształcenia, wykorzystując najnowsze metody, np. tutoring czy on-line.

Lista kierunków

Studia I stopnia

 • Administracja 
 • Analityka i kreatywność społeczna 
 • Bezpieczeństwo narodowe 
 • Biotechnologia 
 • Chemia 
 • Dietetyka 
 • Dziennikarstwo i kultura mediów 
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 • Ekonomia 
 • Filologia angielska 
 • Filologia germańska 
 • Filologia polska 
 • Filozofia 
 • Fizyka 
 • Fotografia i kreacja przekazu wizualnego 
 • Grafika 
 • Historia 
 • Iberoznawstwo 
 • Informatyka 
 • Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały - studia dualne 
 • Inżynieria bezpieczeństwa 
 • Inżynieria Multimediów 
 • Język niemiecki w obrocie gospodarczym - studia dualne 
 • Kosmetologia 
 • Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa 
 • Malarstwo 
 • Matematyka 
 • Muzyka w przestrzeni publicznej 
 • Pedagogika 
 • Pedagogika międzykulturowa z mediacją 
 • Pielęgniarstwo 
 • Praca socjalna 
 • Psychoprofilaktyka 
 • Rachunkowość i podatki 
 • Turystyka i rekreacja 
 • Wychowanie fizyczne 

Studia II stopnia

 • Administracja 
 • Bezpieczeństwo narodowe 
 • Biotechnologia 
 • Chemia 
 • Dziennikarstwo i kultura mediów 
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 • Filologia angielska 
 • Filologia germańska 
 • Filologia polska 
 • Filozofia 
 • Fizyka 
 • Grafika 
 • Historia 
 • Inżynieria bezpieczeństwa 
 • Kosmetologia 
 • Kultura w mediach i komunikacji 
 • Malarstwo 
 • Pedagogika 
 • Politologia 
 • Turystyka i rekreacja 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Żywienie człowieka i dietetyka 

Studia jednolite magisterskie

 • Fizjoterapia 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Pedagogika specjalna 
 • Prawo 

WYKAZ SPECJALNOŚCI

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA

 • agrobiotechnologia
 • akustyka i realizacja dźwięku
 • animacja artystyczna
 • analiza danych
 • archiwistyczna
 • antropologia historyczna
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
 • biometria i informatyka śledcza
 • browarnictwo i napoje fermentowane
 • case management
 • certyfikacja wyrobów medycznych
 • chemia leków
 • chemia w kryminalistyce
 • coaching i procesy doradcze
 • design i wzornictwo przemysłowe
 • diagnozy i konsulting społeczny
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • drug chemistry
 • dziennikarstwo internetowe
 • edytorsko-redaktorska
 • ekonomia sektora publicznego
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filozofia teoretyczna
 • filozofia z komunikacja społeczna
 • film i realizacja obrazu filmowego
 • fotografia - kreacja przekazu autorskiego
 • fotografia użytkowa
 • grafika komputerowa
 • grafika użytkowa
 • grafika warsztatowa
 • historia narodów słowiańskich
 • informatyczna
 • inżynieria oprogramowania
 • krajoznawczo-turystyczna
 • kulturoznawcza
 • malarstwo sztalugowe
 • media regionalne
 • militarioznawstwo
 • muzyka estradowa
 • nanotechnologia
 • nanotechnology
 • obsługa ruchu turystycznego
 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • podstawy i praktyka pisania
 • poradnictwo i wsparcie osób starczych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
 • praca z rodziną
 • protetyka i ochrona słuchu
 • przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej
 • realizacja obrazu
 • regionalistyka
 • rekonstrukcja historyczna
 • reżyseria dźwięku
 • teatr i animacja kultury widowisk
 • software engineering
 • technologie internetowe
 • terapia pedagogiczna
 • turystyczna
 • turystyka aktywna i specjalistyczna
 • virtual prototyping
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:

 • Nauczanie chemii i przyrody
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • historia
 • wychowanie fizyczne
 • nauczanie fizyki i przyrody

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA

 • administracja ochrony i kontroli prawnej
 • administracja samorządowa
 • akustyka i układy audio
 • asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • antropologia historyczna
 • archiwistyczna
 • bezpieczeństwo militarne
 • bezpieczeństwo środowiska
 • bezpieczeństwo techniczne
 • biotechnologia żywności
 • chemia leków
 • chemia nowych materiałów
 • coaching kariery z doradztwem
 • drug chemistry
 • dziennikarska
 • dziennikarstwo radiowe i prasowe
 • edytorsko-redaktorska
 • film i nowe media w komunikacji kulturowej
 • filozofia nowych mediów
 • filozofia teoretyczna
 • fotografia
 • geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
 • geragogika
 • gospodarka turystyczna
 • grafika warsztatowa
 • grafika użytkowa
 • historia narodów słowiańskich
 • komunikat wizualny
 • krajoznawczo-turystyczna
 • malarstwo architektoniczne
 • malarstwo sztalugowe
 • mikrobioanalityka
 • militarioznawstwo
 • nanofizyka i nanomateriały (studia polsko – francuskie)
 • nanophysics and nanomaterials
 • ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
 • pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • polityka i wielokulturowość
 • promocja literatury
 • rekonstrukcja historyczna
 • regionalistyka
 • rzecznik prasowy i specjalista PR
 • studia polsko-francuskie przy nanofizyce usunąć tylko to w nawiasie
 • teatr i promocja kultury widowisk
 • terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
 • wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji zarządzanie eventami

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka - nauczanie fizyki i przyrody
 • historia
 • nauczanie chemii i przyrody
 • wychowanie fizyczne

Specjalności na jednolitych studiach magisterskich:

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fotografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
iberystyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
język niemiecki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
żywienie człowieka II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
 •  
 • Telefon: 34 378 41 00
 • Strona: http://www.ujd.edu.pl


WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 36a
e-mail: whum@ujd.edu.pl
Strona: http://www.whum.ujd.edu.pl


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
e-mail: wns@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wns.ujd.edu.pl


WYDZIAŁ PRAWA I EKONOMII
42-200 Częstochowa
ul. Zbierskiego 2/4
e-mail: wpie@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl


WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
e-mail: wnspt@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wnspt.ujd.edu.pl


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15
e-mail: wnz@ujd.edu.pl
Strona: http://www.wnz.ujd.edu.pl


WYDZIAŁ SZTUKI
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8
e-mail: ws@ujd.edu.pl
Strona: http://www.ws.ujd.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia dualne - TWOJA droga do kariery

na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie