Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rok zalozenia: 1925

przejdź do spisu treści
Jesteśmy wśród najlepszych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia o bogatej, ponad 80-letniej tradycji, która rozpoczęła swą działalność w 1925 r. Potwierdzeniem renomy uczelni była zmiana nazwy w 2007 r. z Akademii na Uniwersytet. Obecnie UEK jest jedną z największych uczelni ekonomicznych w Polsce, a jej popularność potwierdza stale rosnąca liczba kandydatów na studia.
 
Od wielu lat Uniwersytet jest w czołówce rankingów najlepszych uczelni w Polsce:
 • 2 miejsce wśród publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce – to wynik naszej Uczelni w rankingu szkół wyższych w roku 2008, przygotowanym przez gazetę „Polska The Times”
 • 4 miejsce w rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolita” wśród uczelni ekonomicznych
 
 
Historia i nowoczesność
Studenci naszej Uczelni mają szansę skorzystać z bogatej oferty dydaktycznej, a także z możliwości uczestnictwa w zagranicznych stażach i praktykach. Priorytetem UEK jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, a programy nauczania są nieustannie udoskonalane, zgodnie z aktualnymi trendami zachodnimi.
Dużym atutem Uczelni jest zamknięty kampus zlokalizowany przy ulicy Rakowickiej 27. Na jego terenie znajdują się zabytkowe budynki, a tuż obok stoją nowoczesne pawilony z funkcjonalnymi pomieszczeniami i doskonałym wyposażeniem.
Znaleźć tu można, m.in: bibliotekę, stołówkę, basen, korty tenisowe i boisko. Kampus Uczelni znajduje się blisko centrum miasta i jest bardzo dogodnie położony pod względem połączeń komunikacyjnych. Po zakończeniu zajęć wystarczy kilkanaście minut spaceru by znaleźć się ścisłym centrum miasta (10 minut od Rynku Głównego) lub na Dworcu Głównym (5 minut od Dworca PKS, PKP).

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to...
• największa uczelnia ekonomiczna w Polsce, istniejąca od 1925 roku,
• trzecia szkoła wyższa w Krakowie (po UJ i AGH),
• 7 Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych: w Dębicy, Gorlicach, Kielcach, Jaśle, Tarnowie, Wadowicach i Nowym Targu,
• 12 507 kandydatów na studia na UEK w roku akademickim 2008/2009,
• około 89 000 absolwentów w ciągu 83 lat historii Uczelni,
• około 21 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,
• 4 wydziały, 56 katedr, 13 kierunków studiów i 45 specjalności,
• 23 doktoraty honoris causa nadane przez naszą Uczelnię i 27 doktoratów honoris causa nadanych pracownikom naszej Uczelni przez uczelnie krajowe i zagraniczne.

 
Oferowane kierunki studiów na poszczególnych wydziałach:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
• Administracja
• Ekonomia
• Europeistyka
• Gospodarka i administracja publiczna
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Stosunki międzynarodowe

Wydział Finansów
• Finanse i rachunkowość
• Gospodarka przestrzenna

Wydział Towaroznawstwa
• Towaroznawstwo
• Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
• Informatyka i ekonometria
• Turystyka i rekreacja
• Zarządzanie
 

 
 
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
Rok założenia: 1925
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Centrala: 012 293 52 00,
Rekrutacja Dział Nauczania 012 293 56 28, 012 293 54 25
studiainfo@uek.krakow.pl
http://www.uek.krakow.pl
 
 
 
 

 
przejdź do spisu treści
 • Kierunek: Administracja (studia pierwszego stopnia)
Kierunek został utworzony z myślą o przeprofilowaniu tradycyjnego postrzegania administracji jako wyłącznej domeny prawa na rzecz uwzględnienia ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania szeroko pojmowanej sfery publicznej. Studia są osadzone w praktyce społeczno-gospodarczej i umożliwiają wszechstronny rozwój osobisty oraz pogłębianie pozanaukowych zainteresowań.
Absolwenci charakteryzują się solidnym wykształceniem w dziedzinach: administracji, prawa, ekonomii, nauk politycznych i zarządzania. Posiadają umiejętności analitycznego myślenia oraz doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej potrafią skutecznie posługiwać się nowoczesnymi technikami informatycznymi.
Kierunek przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę dla potrzeb administracji publicznej, dobrze znającą przepisy prawa i posiadającą gruntowną wiedzę ekonomiczną.
 • Kierunek: Ekonomia (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zjawiskach ekonomicznych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, ujmowanej tak w makro- i mikroskali, jak i w przekroju krajowym i międzynarodowym. Kierunek stwarza możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych.
W nauczaniu akcentuje się kształtowanie u studentów wartości, postaw i umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej ukierunkowanej na sprawność i efektywność.
 
Specjalności oferowane na kierunku Ekonomia:
1. Ekonomia menedżerska
2. Gospodarowanie nieruchomościami
3. Przedsiębiorczość i innowacje
4. Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
5. Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
6. Public Management and Administration
7. Zarządzanie i doradztwo personalne
 
Ekonomia menedżerska
Program specjalności ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy z zakresu umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwia także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie.
Celem specjalności jest przygotowanie kadr profesjonalnie przygotowanych do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu ekonomicznego, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych,
z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Za bardzo ważne uznano wyposażenie absolwenta w umiejętność praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zarówno przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, jak i instytucji publicznych czy organizacji non-profit.
 
Gospodarowanie nieruchomościami
Program tej specjalności uzyskał certyfikat CEPI Eur, będący zaświadczeniem, że jest on dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Certyfikat ułatwi studentom pracę w zawodach pośrednika i zarządcy nieruchomości w krajach UE. W ramach specjalności prowadzone są przedmioty o zróżnicowanym charakterze. Omawiane są problemy związane z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości. Obok tematyki ekonomicznej poruszana jest tematyka techniczna, dotycząca podstaw  technik budowlanych, kosztorysowania, oraz geodezji i geologii inżynierskiej.
Jest to sprawdzony, nowoczesny, oraz dostosowany do realiów rynkowych program.
Absolwenci po ukończeniu tej specjalności wyposażeni zostaną w wiedzę
o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Ukończenie tej specjalności ułatwia absolwentom postępowanie przy staraniach o uzyskanie państwowych licencji w trzech zawodach, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie:
• rzeczoznawca majątkowy,
• pośrednik w obrocie nieruchomościami,
• zarządca nieruchomości.
Posiadanie powyższych licencji zawodowych umożliwia utworzenie i prowadzenie własnej firmy w tych dziedzinach.
Ukończenie specjalności pozwala na podjęcie pracy w:
• przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie gospodarowania ich majątkiem i sterowania rozwojem tego majątku,
• instytucjach prowadzących swą działalność w zakresie procesów inwestycyjnych, obrotu i zarządzania nieruchomościami,
• firmach konsultingowych w zakresie spraw inwestycyjnych i gospodarki nieruchomościami,
• własna działalność gospodarcza w zakresie: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego, itp.
 
 
Przedsiębiorczość i innowacje
Studenci kierunku Ekonomia zdobywają w ciągu pierwszych 3 lat studiów wiedzę z przedmiotów podstawowych, ogólnoekonomicznych i kierunkowych, w tym wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Ci spośród nich, którzy wybierają specjalność przedsiębiorczość i innowacje - w ciągu czterech kolejnych semestrów poznają program specjalistycznych studiów w zakresie ekonomiki i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Studia na tej specjalności przeznaczone są dla studentów, którzy chcą dobrze poznać zasady, metody i techniki przedsiębiorczego działania w różnych organizacjach i w różnych dziedzinach gospodarki oraz nabyć umiejętności umożliwiające samodzielne prowadzenie firmy tworzonej przez siebie lub innego przedsiębiorcę.
Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie jako menedżerowie - zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach. Część z nich znajduje pracę w sektorze bankowym, a także w instytucjach publicznych, administracji państwowej i samorządowej.
 
 
Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne
Specjalność ta przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów rozumiejących potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Podczas studiów zwraca się uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, stałe dążenie do doskonalenia działania, rolę dynamiki otoczenia w stymulowaniu rozwoju i wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania. W grupie przedmiotów kierunkowych plan nauczania obejmuje: zarządzanie rozwojem organizacji, gospodarka przestrzenna, przedsiębiorczość i innowacje, ekorozwój, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe zapewniają zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy w zakresie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.
Absolwenci posiadają wiedze teoretyczną oraz znajomość wielu praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem i sposobów ich rozwiązywania.
Absolwenci mogą podjąć prace w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, w bankach, agrobiznesie, firmach konsultingowych. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.
 
 
Strategie rozwoju społeczno ekonomicznego
Program specjalności przewiduje wykłady dotyczące strategii rozwoju kraju, regionów i firm, polityki regionalnej i rolnej UE oraz możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, strategii rozwoju miast, konkurencyjności regionów i firm. W programie przewiduje się również szeroki kontakt z praktyką gospodarczą i potencjalnymi pracodawcami, czemu służyć będą seminaria z praktykami gospodarczymi, praktyki w instytucjach i firmach, wyjazdowe sympozja połączone z wizytacją specjalnych stref ekonomicznych, samorządów regionów, powiatów i gmin oraz agencji rozwoju regionalnego. Najlepsi studenci mają również możliwość odbywania praktyk zagranicznych w krajach UE i jej instytucjach oraz firmach.
Absolwenci są specjalistami posiadającymi wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie programowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, które stanowią standard funkcjonowania Unii Europejskiej. Umiejętność programowania rozwoju dotyczy wszystkich poziomów gospodarowania tj. kraju, regionów, powiatów, miast i gmin, jak również podmiotów gospodarczych. Ważnym atutem absolwentów tej specjalności jest również znajomość zagadnień integracji Polski z UE oraz wynikające z niej możliwości pozyskania środków pomocowych.
Absolwenci mają szerokie możliwości pozyskania atrakcyjnej pracy w instytucjach i agencjach rządowych, samorządowych, agencjach rozwoju regionalnego i podmiotach gospodarczych oraz firmach konsultingowych. Absolwenci mogą również zakładać własne podmioty specjalizujące się w świadczeniu usług konsultingowych w zakresie opracowywania projektów i programów rozwojowych oraz biznes planów. Absolwenci mogą się ubiegać o stanowiska pracy w różnych instytucjach UE oraz jej krajach członkowskich.
 
 
Public Management and Administration
Specjalność ta została utworzona z myślą o poszerzeniu i unowocześnieniu oferty dydaktycznej na studiach uzupełniających magisterskich wieczorowych. Program studiów obejmuje jeden semestr studiów za granicą oraz automatyczne uznanie zdawanych tam egzaminów. Program został skonstruowany w sposób atrakcyjny tak z punktu widzenia studentów polskich jak i zagranicznych. Studia są czterosemestralne z językiem wykładowym angielskim. W pierwszym, drugim i czwartym semestrze studenci studiować będą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w trzecim semestrze na uczelni zagranicznej.
Absolwent tej specjalności charakteryzuje się solidnym wykształceniem w dziedzinie ekonomii, prawa, nauk politycznych i zarządzania. W pracy zawodowej potrafi skutecznie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, posługiwać się komputerem. Specjalność przygotowuje kompetentną i etyczną kadrę ekonomistów dla służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw i instytucji szeroko pojętego sektora publicznego.
 
 
Zarządzanie i doradztwo personalne
Specjalność ta adresowana jest do zainteresowanych pracą na rynku usług związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Zmieniająca się gospodarka, której charakterystycznymi cechami stają się globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, prowadzi do zmian w obszarze zatrudnienia i funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Wyrazem ich są zarówno upowszechniające się nietypowe formy wykonywania pracy, jak również zmiany w sposobie zarządzania jednym z najcenniejszych kapitałów, za jaki uznaje się obecnie kapitał ludzki, będący ważnym źródłem konkurencyjności w warunkach nowej gospodarki. Postawę programu specjalności stanowią przedmioty wykształcenia ogólnego, kierunkowe ekonomiczne i z zakresu problematyki międzynarodowej.
Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi osadzone w wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych, co będzie ich wyróżniało pozytywnie na rynku pracy w nowej gospodarce. Umiejętności dotyczą m.in. rozwiązywania problemów związanych z rekrutacją, ocenianiem, motywowaniem i szkoleniem pracowników, budowaniem strategii zarządzania kapitałem ludzkim.
Rynek pracy dla absolwentów tej specjalności jest szeroki i stale rozwija się dzięki rosnącej roli kapitału ludzkiego w walce konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Mogą oni znaleźć pracę w małych, średnich i dużych firmach działających lokalnie, na rynku krajowym i na arenie międzynarodowej, a ponadto w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pracodawców oraz firmach doradczych i szkoleniowych.
 
 • Kierunek: Europeistyka (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajowym systemie prawnym) oraz ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiego i zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału oraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, znajomość zasad polityk wspólnotowych).
Studia adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na  zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny a także do tych którzy zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej.
 
 
 • Kierunek: Gospodarka i administracja publiczna (studia pierwszego stopnia)
Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Wyróżnia go nowoczesny i zarazem unikatowy w skali kraju program nauczania, gwarantujący zdobycie gruntownej wiedzy oraz umiejętności, stwarzający korzystne warunki dla kształtowania kariery zawodowej i osobistego rozwoju.
Oferta dydaktyczna obejmuje przedmioty kierunkowe z zakresu gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej, ponadto studenci przygotowywani są do codziennego poruszania się w labiryncie przepisów, a także wykorzystywania możliwości wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. W programie znajduje się blok przedmiotów ukierunkowanych na kształcenie kadr dla szeroko rozumianego sektora publicznego, a także przedmioty zapewniające uniwersalność kształcenia.
Kierunek oferuje możliwość wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wybór profilu kształcenia. Nasi absolwenci pracują w różnych instytucjach sektora publicznego, wielu z nich jest także menedżerami i specjalistami w firmach prywatnych oraz pracuje w sektorze organizacji pozarządowych.
 
 • Kierunek: Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania.
 
Studentom oferowane są następujące specjalności:
• Studia wschodnie,
• Międzynarodowe stosunki polityczne,
• Polityka i komunikacja międzynarodowa,
• Zarządzanie międzynarodowe.
 
Studia wschodnie (studia pierwszego stopnia)
Od kilku lat w polityce światowej jak i w polskiej polityce zagranicznej obserwuje się narastające zainteresowanie szeroko rozumianą problematyką wschodnią. Uzasadnione, więc staje się kształcenie specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, którzy dzięki zrozumieniu „odmienności" Wschodu potrafiliby w przyszłości szybko i efektywnie nawiązywać kontakty o charakterze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym z partnerami z tamtych części świata.
Absolwenci Studiów wschodnich zdobędą kwalifikacje do pracy w firmach działających na rynkach rosyjskim i chińskim oraz w spółkach z kapitałem japońskim i koreańskim inwestujących w Polsce. Otwarte dla nich będą organizacje i instytucje międzynarodowe, placówki dyplomatyczne i konsularne, biura handlu zagranicznego, przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną, środki masowego przekazu, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Wśród absolwentów specjalizacji będą także znakomicie wykształceni eksperci unijni, specjaliści i konsultanci biznesowi.
Absolwenci tej specjalności przygotowani będą do pracy w charakterze doradców (ekspertów) w instytucjach publicznych i prywatnych organizujących współpracę naszego kraju z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Ich rola będzie szczególnie doniosła w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej i NATO na Wschód oraz w kontekście wzrastającego znaczenia Rosji i Ukrainy oraz wielkich państw azjatyckich w polityce i gospodarce światowej.
 
 
Międzynarodowe stosunki polityczne (studia drugiego stopnia)
Świat przełomu XX i XXI wieku znalazł się w kolejnej fazie globalizacji, którą charakteryzuje szereg złożonych tendencji i przebieg procesów rozwojowych na różnych poziomach. Odzwierciedlają one m.in. w dynamicznych przemianach politycznych i gospodarczych sceny międzynarodowej. Studia na specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne przybliżają studentom zarówno ich złożoność, jak i genezę, aby mogli zrozumieć współczesny świat oraz określić w nim miejsce współczesnej Polski, a tym samym odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości, w tym zawodowej.
Absolwenci specjalności Międzynarodowe stosunki polityczne będą mogli podjąć pracę w organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach, ośrodkach kultury, fundacjach krajowych i zagranicznych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę zagraniczną, środkach masowego przekazu. Mogą także znaleźć zatrudnienie zarówno w organach administracji centralnej lub lokalnej, jak i w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych.
 
Polityka i komunikacja międzynarodowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Program specjalności oferuje wykłady specjalistyczne dotyczące społecznej i gospodarczej problematyki międzynarodowej, w tym problemów rynków energii, ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz problemów rozwoju państw Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. W programie specjalności silny nacisk kładziony jest na zrozumienie i praktyczne opanowanie technik komunikacji międzykulturowej. Znaczna część zajęć prowadzona jest z udziałem zewnętrznych, zagranicznych i krajowych ekspertów i praktyków. Studenci specjalności mają możliwość wyjazdów na semestralne studia zagraniczne dostępne w ramach oferty uczelnianej i w ramach specjalnych ofert dostępnych wyłącznie dla studentów specjalności.
Absolwenci są specjalistami umiejącymi identyfikować problemy gospodarcze i społeczne oraz projektować efektywne sposoby ich rozwiązywania. Specjalność przygotowuje osoby myślące kreatywnie i umiejące tworzyć i realizować projekty realizowane w zespołach międzynarodowych.
Silną stroną absolwentów jest umiejętność zastosowania narzędzi analizy ekonomicznej do rozwiązywania problemów biznesowych i społecznych w kontekście międzynarodowym. W czasie studiów studenci wielokrotnie realizują projekty badawcze i wdrożeniowe, budując w ten sposób własne kwalifikacje oraz nabywając umiejętność pracy w zespołach.
Absolwenci specjalności uzyskują wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach szukających kreatywnych pracowników i oferujących im interesujące ścieżki kariery zawodowej i rozwoju profesjonalnego (w tym w bankowości, finansach, ubezpieczeniach oraz w międzynarodowych organizacjach pozarządowych).
Absolwenci mogą także tworzyć własne firmy oferujące usługi doradcze w zakresie międzynarodowej współpracy oraz programów pomocy rozwojowej. Wielu absolwentów uzyska także możliwość pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.
Studenci specjalności korzystają z pomocy pracowników i absolwentów w zakresie organizowania praktyk zawodowych oraz uzyskiwania stałego zatrudnienia.

Zarządzanie międzynarodowe (studia drugiego stopnia)
Studenci, którzy wybiorą tę specjalność otrzymują gruntowną wiedzę na temat prowadzenia międzynarodowej działalności gospodarczej, obejmującą m.in. problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, logistykę i marketing międzynarodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ponadto poznają one szereg metod i technik zarządzania, negocjacji i skutecznego komunikowania się w warunkach różnorodności kulturowej. Uświadamiają sobie, że wiele zjawisk zachodzących w otoczeniu ma charakter ponadnarodowy.
Studenci nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmienności otoczenia dostrzegać będą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w rodzimych przedsiębiorstwach prowadzących działalność ponadnarodową, korporacjach zagranicznych, firmach konsultingowych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Wiedza z zakresu zarządzania w kontekście międzynarodowym oraz umiejętności negocjacji i skutecznego komunikowania się a ludźmi pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych, pozwolą spełnić wymagania stawiane bardzo dobrym absolwentom Uczelni ekonomicznych przez podmioty krajowe i zagraniczne.
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych ze globalnymi stosunkami polityczno - społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem jej zainteresowania są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, międzynarodowe stosunki finansowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych. Studentom oferowane są następujące specjalności: Gospodarka światowa, Handel zagraniczny, International Business, Logistyka międzynarodowa.

Gospodarka światowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Jest to unikalna specjalność łącząca międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne, ponieważ dotyczy procesów i zjawisk w skali globalnej, regionalnej i narodowej, przemian w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka ta związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej, aktualnymi tendencjami w dyplomacji gospodarczej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych.
Absolwenci tej specjalności otrzymują w trakcie dwustopniowych studiów tytuł magistra ekonomii w zakresie Międzynarodowych stosunków gospodarczych, co oznacza wykwalifikowanego ekonomistę w zakresie globalnych, międzynarodowych i regionalnych problemów gospodarki światowej.
Ukończenie studiów tej na specjalności daje szerokie możliwości pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych, firmach konsultingowych, firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, szczególnie agendach Unii Europejskiej, przedstawicielstwach dyplomatycznych, ministerstwach i instytucjach centralnych.
 
 
Handel zagraniczny (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Podstawowe problemy objęte tokiem kształcenia na tej specjalności są następujące: ekonomika handlu zagranicznego, organizacja i technika handlu zagranicznego, marketing i reklama w handlu zagranicznym, prognozowanie procesów rynkowych i giełdowych, zasady podejmowania decyzji na giełdach towarowych i kapitałowych, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw międzynarodowych, zagadnienia prawne, celne, podatkowe itp. w obrocie międzynarodowym, finansowo-księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w sferze handlu zagranicznego, modelowanie i optymalizacja strumieni handlu zagranicznego, zagadnienia szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji gospodarczych, badanie międzynarodowych rynków towarowych, surowcowych, walutowych, zasady zawierania umów i kontraktów w sferze obrotu międzynarodowego, analiza procesów integracyjnych jednoczącej się Europy i perspektyw Polski w tym względzie.
Absolwenci tej elitarnej specjalności posiadają, obok głębokiej wiedzy merytorycznej, dobrą znajomość dwóch zachodnich języków, umieją posługiwać się wieloma użytkowymi pakietami programów komputerowych i potrafią rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Ukończenie studiów na wymienionej specjalności stwarza dużą szansę znalezienia dobrej i wysoko płatnej pracy, m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, spółkach joint venture, przedsiębiorstwach międzynarodowych itp.
 
 
International Business (studia pierwszego i drugiego stopnia)
Specjalność stanowi ofertę studiów w języku angielskim na studiach wieczorowych licencjackich i uzupełniających magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Studia odbywają się w środowisku międzynarodowym, z udziałem studentów zagranicznych. Elementem programu nauczania są, co najmniej semestralne studia odbywane za granicą. Studenci mają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań oraz wyboru określonego profilu specjalności.
Absolwenci, oprócz gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych, będą posiadać praktyczną znajomość, co najmniej dwóch języków obcych, rozumienie różnic kulturowych jak również umiejętności adaptacyjne nabyte w trakcie studiów i praktyk realizowanych za granicą.
Absolwenci, w zależności od obranego profilu specjalności będą mogli podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.
Logistyka międzynarodowa (studia pierwszego stopnia)

Studenci specjalności otrzymują gruntowna wiedzę w zakresie międzynarodowych strategii logistycznych, organizacji logistyki międzynarodowej, integracji działań logistycznych, a także wielu innych zagadnień związanych z logistyką. Naszym celem jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

 Studenci nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy, pracować w grupie, łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki. W zmienności otoczenia dostrzegać będą zarówno nowe możliwości rozwoju, jak i jego potencjalne ograniczenia. Studia te kształcą także umiejętności komunikowania międzynarodowego.
Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w rodzimych przedsiębiorstwach logistycznych działających w skali międzynarodowej, korporacjach zagranicznych oraz innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, m.in. jako specjaliści ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i przemysłowych. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz firmach doradczych.

przejdź do spisu treści
 • Kierunek: Finanse i rachunkowość
Oferta programowa kierunku Finanse i rachunkowość opiera się na pieniężnej naturze gospodarki. W procesach decyzyjnych podmioty stosunków ekonomicznych muszą uwzględnić istniejące parametry finansowe, takie jak: ceny, stopy procentowe, stopy podatkowe, kursy walutowe, stawki celne. Instytucje tworzące sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, posługują się różnymi instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe szeroko stosowane są przez państwo, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Program tego kierunku studiów obejmuje, zatem, oprócz podstawowej wiedzy ekonomicznej wykładanej w podobnym zakresie na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych, szeroki zakres przedmiotów, których treść pozwala na dogłębne zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. W zakres programowy kierunku wchodzi również porównawcze przedstawienie podstawowych teorii pieniężno-ekonomicznych, wykształconych przez współcześnie rozwijające się nauki ekonomiczne w świecie oraz na tle praktycznych doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej.

Specjalności oferowane na kierunku Finanse i rachunkowość:
• Bankowość,
• Doradztwo podatkowe,
• Finanse i  administracja publiczna,
• Finanse przedsiębiorstw,
• Inżynieria finansowa,
• Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska,
• Rachunkowość i rewizja finansowa,
• Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne,
• Ubezpieczenia,
• Corporate Finance & Accounting

Specjalność: Bankowość
Studenci tej specjalności przygotowywani są do pracy w bankach i we wszystkich innych instytucjach finansowych szeroko rozumianego systemu bankowego. Program studiów obejmuje przedmioty z  zakresu teorii i praktyki funkcjonowania pieniądza i systemów pieniężnych, polityki monetarnej, rynków, instrumentów i instytucji finansowych, organizacji zarządzania finansowego bankami, rachunkowości bankowej, prawa bankowego, dewizowego, czekowego, wekslowego, papierów wartościowych. Ponadto ujęto w nim zagadnienia analizy finansowej i oceny efektywności inwestycji dla celów kredytowych, zasady polityki depozytowej i kredytowej, zarządzanie aktywami i pasywami banków.

Absolwenci tej specjalności są specjalistami znającymi dobrze wszystkie instytucje działające na rynku finansowym, w szczególności zaś banki, łącznie z bankiem centralnym i jego agendami. Znają bardzo dobrze mechanizm działania wszelkich segmentów rynku finansowego, tj. rynek dewizowy, rynek pieniężny i rynek kapitałowy, oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe: podstawowe i pochodne wszelkich typów. Potrafią analizować wszystkie sprawozdania finansowe – tak przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych – zarówno z punktu widzenia formalnoprawnego, jak i szczególnie z punktu widzenia treści ekonomicznych, które są istotne dla oceny wiarygodności i  zdolności kredytowej analizowanego podmiotu.

 
Specjalność: Doradztwo podatkowe
Program tej specjalności pozwala osiągnąć nie tylko wykształcenie ekonomiczne, ale w dużym stopniu także wykształcenie prawnicze, szczególnie w zakresie prawa podatkowego. W warunkach ciągle zmieniającego się prawa, jego zawiłości i powstających w związku z tym trudności w interpretacji przepisów prawa podatkowego, takie wykształcenie studenta specjalności Doradztwo podatkowe daje gwarancję dobrego przygotowania do wykonywania przez niego w przyszłości zawodu doradcy podatkowego. Oczywiście, aby móc ten wolny zawód wykonywać, należy zdobyć jeszcze odpowiednie doświadczenie praktyczne i zdać wymagane prawem egzaminy państwowe – program specjalności przygotowuje do tych egzaminów.

W programie specjalności Doradztwo podatkowe położony jest nacisk na te kwestie, których znajomość pozwoli na ochronę interesów podatnika. W szczególności przedstawione zostały: zagadnienia źródeł i  wykładni prawa podatkowego, materialne prawo podatkowe, ordynacja podatkowa, poszczególne podatki (np. dochodowe, pośrednie, lokalne), prawo administracyjne, administracja podatkowa i kontrola skarbowa, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, status prawny doradcy podatkowego oraz prawo karne skarbowe. Te zagadnienia są osadzone w problematyce finansowej oraz rachunkowej a także wzbogacone o specjalistyczne zagadnienia ekonomiczne. Studentom specjalności oferowane są również liczne wykłady do wyboru z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, pozwalające im na swobodę w   podjęciu decyzji w kwestii zdobycia dodatkowej wiedzy specjalistycznej.

Absolwent specjalności zdobędzie szczególne kwalifikacje, wyróżniające go od absolwentów innych specjalności uczelni ekonomicznych tym, że oprócz wykształcenia ekonomicznego zdobędzie gruntowną wiedzę prawniczą z zakresu prawa podatkowego, wzbogaconą o związane z nią specjalistyczne zagadnienia finansowe i rachunkowe. Będzie nie tylko ekonomistą, ale także specjalistą umiejącym interpretować przepisy prawa podatkowego i stosować je w praktyce.

 
Specjalność: Finanse i administracja publiczna
Integracja europejska jest stymulatorem przemian, jakie powinny nastąpić w polskiej administracji publicznej. Współcześnie pojawiają się nawet koncepcje poddania administracji urynkowieniu i   prywatyzacji. Generalnie ma to polegać na zatrudnianiu na stanowiskach urzędniczych menedżerów, stosowaniu krótkoterminowych kontraktów, uproszczeniu procedury zwalniania urzędników służby cywilnej itd. Wymaga to wszechstronnie wykwalifikowanej kadry, którą przygotować ma specjalność Finanse i administracja publiczna.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę zarówno z zakresu finansów, jak i funkcjonowania administracji sektora publicznego. W programie studiów znajduje się szereg przedmiotów z zakresu ekonomii sektora publicznego, zarządzania instytucjami sektora publicznego, polityki fiskalnej, wydatków publicznych, jak również systemu administracji, procesu decyzyjnego w tym systemie, technik i metod działania administracji, finansów publicznych, samorządowych, rachunkowości budżetowej, elementów nauki o administracji.

Specjalność umożliwia wszechstronne poznanie finansów sektora publicznego i elementów nauki o administracji. Absolwenci specjalności o tym profilu przygotowani są głównie do pracy w  administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Mogą także podejmować pracę w aparacie skarbowym oraz różnorodnych instytucjach sektora publicznego, np. publicznych funduszach celowych, agencjach władz publicznych, organach kontroli państwowej itd.

 
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw
Studenci specjalności Finanse przedsiębiorstw poznają zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, racjonalnej gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w typowych rodzajach działalności gospodarczej przedsiębiorstw, zarządzania działalnością przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów finansowych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości i ewidencji operacji gospodarczych, umiejętności przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, prawa gospodarczego, analizy finansowej.

Specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy w dziedzinie zarządzania finansowego w skali przedsiębiorstwa, bez względu na formy organizacyjne, prawne i własnościowe firm, a zatem stwarza zróżnicowane możliwości zatrudnienia.
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w sferze zarządzania finansowego przedsiębiorstw i szeregu innych instytucji tworzących dla nich otoczenie ekonomiczne.

 
Specjalność: Inżynieria finansowa
Liberalizacja oraz pogłębiająca się internalizacja procesów gospodarczych spowodowały w ostatnich kilku latach rosnącą zmienność otoczenia każdego podmiotu gospodarczego i tym samym wzrost wpływu ryzyka finansowego na wyniki ekonomiczne. W rezultacie tych procesów pojawiła się nowa dyscyplina finansów, jaką jest inżynieria finansowa. Program specjalności został oparty na standardach programowych PRIMA. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej i z zakresu finansów, w tym finansów międzynarodowych, studenci zapoznają się z podstawami wyceny instrumentów finansowych, teorią prawdopodobieństwa, teorią rynków finansowych, ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym, kodeksem dobrych praktyk, największymi katastrofami finansowymi świata. Szeroka oferta przedmiotów do wyboru, pogłębiających wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, pozwala na pogłębianie specjalizacji zgodnie z własnymi zainteresowaniami studenta. W ofercie tej m.in. znajdują się następujące przedmioty: podstawy matematyczne funkcjonowania rynków finansowych, analiza rozkładów ekstremalnych, analiza krzywych czasowych stóp procentowych, strategie handlu opcjami, rachunkowość instrumentów pochodnych, kredytowe instrumenty pochodne, prognozowanie rynków finansowych.

Absolwenci posiadać będą gruntowną wiedzę oraz umiejętności analizowania i rozwiązywania trudnych sytuacji na rynku finansowym. Atutem absolwentów tej specjalności na rynku pracy będą umiejętności rozpoznawania źródeł ryzyka, a następnie wykorzystywania istniejących oraz konstruowania nowych instrumentów finansowych w celu neutralizacji skutków ryzyka. Absolwenci przygotowani będą do zdawania egzaminów uprawniających do uzyskania międzynarodowych certyfikatów ACI oraz PRMIA.

 
Specjalność: Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska
Studenci w trakcie zajęć na specjalności Projektowanie i finansowanie ochrony środowiska poznają szczegółowo źródła i metody finansowania inwestycji ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych instrumentów o charakterze ekonomiczno-rynkowym. Zdobędą wiedzę o normach i standardach ekologicznych, sposobach ich ustalania i wpływu na podmioty gospodarcze. Nabędą także umiejętność stosowania norm i standardów ekologicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i podmiotami sektora publicznego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wszystkich szczebli, Banku Ochrony Środowiska, ekologicznych funduszach inwestycyjnych oraz w przedsiębiorstwach konsultingowych zajmujących się doradztwem w zakresie realizacji projektów w ochronie środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego i w przedsiębiorstwach.

 
Specjalność: Rachunkowość i rewizja finansowa
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji finansowej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny). W programie ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprezentowano w programie specjalności również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są coraz bardziej przydatne i szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwie i przez biegłych rewidentów.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę niezbędną dla każdego ekonomisty – pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym, poznają rzeczowe i finansowe oraz prawne uwarunkowania działalności gospodarczej różnych jednostek. W szczególności zyskują szerokie umiejętności, począwszy od pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych, poprzez zastosowanie procedur ich ewidencji, sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego, aż do określenia przyczynowo-skutkowej przeszłości oraz analizę prospektywną, stanowiącą podstawę podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

Absolwenci specjalności mają szansę zdobycia interesującej pracy nie tylko w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, ale także w biurach doradztwa podatkowego i firmach audytorskich. Chętnie są także zatrudniani w administracji państwowej i samorządowej oraz w organach skarbowych.

 
Specjalność: Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne
Specjalność ta oferowana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jako odpowiedź na potrzeby praktyki gospodarczej, w której rynki finansowe odgrywają coraz większą rolę. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej i finansowej program specjalności umożliwia poznanie mechanizmów funkcjonowania rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego oraz instrumentów pochodnych. Dobór przedmiotów obowiązkowych pozwala na szczegółowe zaznajomienie się ze wszystkimi rodzajami instrumentów finansowych występujących na tych rynkach. W programie ujęto zarówno zagadnienia prawne dotyczące papierów wartościowych, jak i metody ich wyceny. W szerokim zakresie uwzględniono nowoczesne metody ilościowe stosowane na rynkach finansowych (włącznie z metodami zaawansowanymi). Ponadto prezentowane są: teoria inwestowania, analiza techniczna, analiza fundamentalna, a także rekomendacje inwestycyjne w   praktyce. Istotnym elementem programu są zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Poza przedmiotami obowiązkowymi program specjalności zawiera szeroką ofertę przedmiotów do wyboru, które umożliwiają pogłębienie wiedzy zgodnie z   indywidualnymi zainteresowaniami studentów. W ofercie tej znajdują się między innymi następujące przedmioty ilościowe: statystyka w zastosowaniach finansowych, teoria optymalizacji w  zastosowaniach finansowych, ekonometryczne metody wyceny instrumentów pochodnych, metody ekonometryczne w zarządzaniu ryzykiem ceny.

Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną, tj. w bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych oraz towarzystwach ubezpieczeniowych. Mogą również podejmować pracę w domach maklerskich, firmach konsultingowych, a także w dużych przedsiębiorstwach.

Specjalność: Ubezpieczenia
Specjalność Ubezpieczenia jest ofertą dydaktyczną związaną z dynamicznie rozwijającym się sektorem ubezpieczeń w naszym kraju, wchodzeniem na polski rynek zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych.

Program specjalności umożliwia zapoznanie studentów m.in. z ekonomiką towarzystw ubezpieczeniowych, zarządzaniem ich portfelem, matematyką ubezpieczeniową, zasadami gospodarki finansowej towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z istotą działalności marketingowej w ubezpieczeniach, prawnymi podstawami działalności ubezpieczeniowej.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w komercyjnych towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracyjnych, funduszach emerytalnych, instytucjach pośrednictwa finansowego, podmiotach prowadzących działalność brokerską, a także w wielu podmiotach gospodarczych, w których ubezpieczenie odgrywa istotną rolę.

 
Specjalność: Corporate Finance & Accounting
Program specjalności Corporate Finance & Accounting zapewnia przekazanie studentom wiedzy z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej. W zakresie finansów szczególny nacisk został położony na finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie funduszy unijnych oraz inżynierię finansową. Program uzupełniony jest przedmiotami pokrewnymi, niezbędnymi dla tej specjalności, w tym przedmiotami prawniczy.
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę niezbędną dla ekonomistów chcących wykonywać zawód związany z   rachunkowością, finansami przedsiębiorstw, bądź funkcjonowaniem instytucji rynku finansowego. Zajęcia prowadzone w języku angielskim powodują, że absolwenci specjalności mogą bez przeszkód konkurować na rynku pracy, także europejskim, z absolwentami renomowanych uczelni zagranicznych.
Absolwenci specjalności mają szansę znalezienia ciekawej pracy w strukturach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, w biurach doradztwa finansowego, w sferze zarządzania finansowego oraz tworzących innych instytucjach. Ze względu na język wykładowy absolwenci specjalności maja uzasadnione podstawy do ubiegania się o zatrudnienie w oddziałach korporacji międzynarodowych, zagranicznych firmach, w tym konsultingowych, a także w ekonomiczno-finansowych strukturach instytucji międzynarodowych, takich jak np. UE, OECD, Bank Światowy czy EBOR.
 
 • Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest unikalnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie prowadzonym od 1996 r. Integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia na tym kierunku mają na celu kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry ekonomicznej o specjalistycznym interdyscyplinarnym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

Program kształcenia kierunkowego obejmuje szeroki zestaw przedmiotów, m.in. z zakresu funkcjonowania gospodarki regionalnej i samorządowej, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, gospodarki miejskiej. Przekazywany jest zasób wiedzy teoretycznej i merytorycznej działania w zakresie planowania przestrzennego, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz poprzez współpracę z regionami europejskimi.

Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna znajdą zatrudnienie w różnych służbach administracji publicznej zajmujących się planowaniem przestrzennym, polityką oraz gospodarką gruntami i ochroną środowiska. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów, organizacjach społeczno-gospodarczych, regionalnych fundacjach i izbach gospodarczych.
W ramach kierunku Gospodarka przestrzenna oferowane są studentom dwie specjalności: Strategie rozwoju regionalnego i Zarządzanie miastem.

Specjalność: Strategie rozwoju regionalnego
Studenci zapoznawani są w szerokim zakresie m.in. z praktyką i zasadami programowania regionalnego w Unii Europejskiej oraz wynikającymi z tego wnioskami dla Polski. Bardziej specjalistycznej wiedzy dostarczają zajęcia dotyczące monitorowania rozwoju regionalnego i lokalnego, prognozowania rozwoju, procesów negocjacji oraz oceny osiągnięć realizowanej polityki rozwoju. Szczególna uwaga zwrócona jest na przedmioty związane z procedurami programowania strategicznego miast, gmin, powiatów i województw.

Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i programowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej. Przygotowuje ekonomistów menedżerów zdolnych do obejmowania kierowniczych stanowisk w różnych ogniwach administracji rządowej i samorządowej.

Studia na tej specjalności przygotowują studentów do pracy w służbach planistyczno-zarządzających organów samorządowych wszystkich szczebli. Nowy model polityki regionalnej państwa w istotny sposób podnosi rangę programowania rozwoju jako narzędzia koordynowania lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych celów rozwoju.

 
Specjalność: Zarządzanie miastem
Program kształcenia na tej specjalności oferuje studentom wiedzę z zakresu funkcjonowania i rozwoju miast. Oferowany jest szeroki zestaw przedmiotów, w tym m.in. metody i techniki analizy regionalnej, marketing miejski, skarbowość, zarządzanie strategiczne, gospodarkę nieruchomościami, rynek turystyczny oraz rachunkowość Studenci tej specjalności zdobywają solidne podstawy wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządów terytorialnych, gospodarki miejskiej, skarbowości oraz gospodarki nieruchomościami. Zdobywają także praktyczne umiejętności w dziedzinie planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Absolwenci specjalności przygotowani są do pełnienia różnych funkcji w instytucjach planowania przestrzennego, zarządzania finansami publicznymi, zarządzania mieniem komunalnym oraz w organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Ponadto mogą być zatrudniani w biurach projektów i  pracowniach planistyczno-urbanistycznych.

 

przejdź do spisu treści
 • Kierunek: Towaroznawstwo

Towaroznawstwo jest samodzielnym kierunkiem studiów, łączącym w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych-technicznych. Oprócz wiedzy ogólnoekonomicznej studenci zdobywają aktualną i dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie kształtowania i zapewnienia jakości wyrobów w całym cyklu ich istnienia, (czyli od zaprojektowania, poprzez wytwarzanie, aż po ich utylizację) i usług, które to czynniki stają się skutecznym narzędziem dla organizacji gospodarczych w walce konkurencyjnej na rynku. Na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z: efektywnym sterowaniem procesami kształtowania jakości produktów (wyrobów i usług); oczekiwanymi przez klientów właściwościami tych produktów; metodami badania i oceny jakości produktów; systemami zapewnienia ich jakości; racjonalnym marketingiem, jako narzędziem w lansowaniu i promocji produktów.

Studenci mogą specjalizować się w określonej problematyce na wybranej przez siebie specjalności, seminarium dyplomowym, wykładach do wyboru, praktyce dyplomowej. Mogą doskonalić się także poprzez uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych. W wyniku podpisania umowy między Wydziałem Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a Polskim Centrum Badań i Certyfikacji studenci Wydziału Towaroznawstwa mogą przystąpić do egzaminu i otrzymać certyfikat asystenta jakości oraz pełnomocnika systemu zarządzania jakością, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Specjalności oferowane na kierunku Towaroznawstwo:
1. Ekologia wyrobów
2. Handlowo – celna
3. Menedżer produktu
4. Zarządzanie jakością wyrobów
 
Specjalność: Ekologia wyrobów
Ekologia wyrobów jest specjalnością w zakresie interakcji wyrobów ze środowiskiem w pełnym cyklu życia, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są: biotechnologia, czyste technologie, opakowania a ekologia, gospodarka opakowaniami, ekonomika ochrony środowiska, prawo w ochronie środowiska, systemy zarządzania środowiskowego, projektowanie wyrobów, akredytacja, certyfikacja i audyt jakości, dokumentacja systemów jakości, konsumencka ocena jakości.
Absolwenci, oprócz wiedzy teoretycznej ogólnoekonomicznej i ogólnotowaroznawczej posiadają wiedzę o ekologicznym projektowaniu wyrobów i opakowań, kształtowaniu cech ekologicznych w procesie technologicznym, likwidacji, utylizacji, recyklingu i gospodarki opakowaniami, systemach zarządzania środowiskowego według ISO 14000. Są przygotowani, aby zgodnie z wymogami ekologii oddziaływać na proces wytwarzania i eksploatacji wyrobów.
Absolwenci tej specjalności znajdują pracę w firmach produkcyjnych i handlowych: w zespołach projektowych, działach przygotowania produkcji, marketingu i reklamy, działach jakości, w laboratoriach badawczych, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów i procesów wytwarzania, wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej Państwowej Inspekcji Handlowej.
Specjalność: Handlowo-celna
 
Specjalność Towaroznawstwo handlowo-celne
kształci ekspertów w zakresie jakości towarów znajdujących się w obrocie krajowym i międzynarodowym. Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są: handel zagraniczny, polityka celna, prawo celne, postępowanie celne, procedury celne, TQM i systemy jakości, labeling towarów, akredytacja, certyfikacja i audyt jakości, towaroznawstwo przemysłowe i towaroznawstwo żywności, finanse międzynarodowe, ochrona dóbr kultury, prawo gospodarcze.
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do badania i oceny towarów według obowiązujących w kraju i za granicą norm, wymogów technicznych oraz przepisów celnych. Są specjalistami w zakresie zapewnienia jakości produktu i wykorzystania jej w osiąganiu wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych segmentach gospodarki, a szczególnie w sferze handlu wewnętrznego i międzynarodowego, gospodarce magazynowej, działach dystrybucji i logistyki produktów, urzędach celnych, administracji państwowej i terenowej.
 
Specjalność: Menedżer produktu
Specjalność ta stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne, rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu i wizerunku jego marki. Podstawowymi przedmiotami tej specjalności są: towaroznawstwo przemysłowe, towaroznawstwo spożywcze, handel zagraniczny, logistyka, analiza informacji o produkcie, zarządzanie produktem, marketing strategiczny, projektowanie i innowacyjność produktu, prawo gospodarcze.
Absolwent będzie aktywnie, kreatywnie i skutecznie działać w warunkach gospodarki rynkowej. Posiadając wiedzę interdyscyplinarną, będzie sprawować pieczę nad produktem (usługą) - poczynając od projektu wyrobu, poprzez cały cykl życia, aż po jego właściwe zagospodarowanie po zużyciu czy uszkodzeniu. Absolwent będzie samodzielnie podejmował decyzje związane z budową i umocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa. Studia na tej specjalności przygotowują do praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnie z potrzebami klientów. Absolwent tej specjalności będzie poszukiwanym i wartościowym specjalistą w zakresie tworzenia nowych potrzeb uczestników rynku i ich urzeczywistniania przez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych, niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w różnych działach gospodarki, a szczególnie w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego i zagranicznego, działach projektów i wzornictwa przemysłowego, działach gospodarki magazynowej, transporcie, firmach spedycyjnych, działach kształtowania jakości, firmach logistycznych, laboratoriach badawczych w przemyśle i handlu, działach marketingu przedsiębiorstw wytwórczych, a także we własnych firmach produkcyjnych i handlowych.
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 
 • Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria produkcji jest samodzielnym kierunkiem studiów, który łączy nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu z podstawami nauk technicznych w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Kształci specjalistów do spraw przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli: kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania i realizacji procesów produkcyjnych.

Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym wiedzę z zakresu: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Poza tym wiedza absolwenta będzie obejmować nadzorowanie obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu oraz wiedzę z zakresu zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, formułowania zadań z zakresu technologii i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwenci są przygotowani do zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Posiadają wiedzę do organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych. Biorą udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczo- rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Menadżerowie produkcji mogą podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych w pionie dyrektora ds. produkcji
• w dziale głównego technologa
• w działach: przygotowania produkcji, marketingu, logistyki, zbytu
• w jednostkach badawczo- rozwojowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych jednostkach projektowych i doradczych ( zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji), jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

 

przejdź do spisu treści
 • Kierunek: Zarządzanie
Kierunek oferuje studentom możliwość opanowania szerokiej specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami non profit. Studenci tego kierunku poznają problemy ekonomiki, organizacji i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej i zarządczej, marketingu, metod i procesów zarządzania firmą, ze szczególnym uwzględnieniem sektora handlu, turystyki i polityki kadrowej.

Kierunek kształci przyszłych menedżerów i ekspertów z dziedziny zarządzania zatrudnianych w różnego rodzaju instytucjach jak i prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku Zarządzanie są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), natomiast studia drugiego stopnia  2 lata (4 semestry). Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne).

Specjalności  oferowane na kierunku Zarządzanie:
1. Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
2. Marketing
3. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
4. Rachunkowość
5. Zarządzanie firmą
6. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
7. Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
Specjalność: Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Specjalność kształci w zakresie konstruowania, wdrażania i rozwijania systemów controllingu oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wiele uwagi poświęca się powiązaniu zagadnień controllingu z problematyką rachunkowości oraz sferą finansów przedsiębiorstwa.
Absolwenci tej specjalności dzięki szerokiej wiedzy z zakresu controllingu i zarządzania finansami predysponowani są do pracy w działach finansów, controllingu, analiz i rachunkowości zarządczej. Znajomość zagadnień finansów i nowoczesnych metod zarządzania pozwala na zatrudnienie w firmach konsultingowych oraz w organizacjach sfery usług finansowych - bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych.
 
Specjalność: Marketing
Studia na tej specjalności dają możliwość opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego formułowania marketingowych strategii skutecznego działania między innymi na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Zależnie od zainteresowań, studenci mogą specjalizować się w różnych dziedzinach branżowego marketingu, takich jak: marketing przemysłowy, merchandising, marketing usług, marketing w sporcie, marketing polityczny, marketingowe bazy danych, a także pogłębiać swą wiedzę i umiejętności w dziedzinie metodologii analizy marketingowej, badań marketingowych i zarządzania informacjami oraz kształtowania wizerunku i budowania strategii konkurowania na rynku globalnym.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do zajmowania stanowisk specjalistów do spraw marketingu. Zdobyta wiedza umożliwia także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Specjalność: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, bez względu na przedmiot i rodzaj jego działalności, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość.
Absolwenci posiadają znajomość procesów funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, zasad gospodarowania jego kapitałem finansowym, rzeczowym i ludzkim, rodzajów i zakresu współdziałania przedsiębiorstwa z innymi podmiotami gospodarczymi, samorządem terytorialnym administracją centralną, a także umiejętność samodzielnego dokonywania analiz i ocen wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Daje im to szerokie perspektywy zatrudnienia i pracy w różnego typu organizacjach.
 
 
Specjalność: Rachunkowość
Specjalność kształci specjalistów w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości dostosowanej do współczesnych standardów międzynarodowych. Na specjalności studenci zdobywają wiedzę o finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. Program specjalności obejmuje takie przedmioty, jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami w firmach, rewizja sprawozdań finansowych, analiza finansowa. Ważnym elementem kształcenia są także zagadnienia rachunkowości podatkowej, rachunkowości małych firm oraz organizacji non-profit i budżetowych.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do obejmowania samodzielnych stanowisk w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu oraz stanowisk kierowniczych w działach rachunkowości i zarządzania finansami jednostek prowadzących działalność gospodarczą, instytucji finansowych i jednostek sfery budżetowej.

Specjalność: Zarządzanie firmą
Absolwenci specjalności posiadają wiedzę menedżerską i organizatorską niezbędną do zarządzania nowoczesnymi organizacjami. Są także specjalistycznie przygotowani w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania i doradztwa organizacyjnego.

Ukończenie specjalności Zarządzanie firmą daje możliwości pracy w różnych typach instytucji i podmiotów gospodarczych, od administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansowych, po małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich i samodzielnych specjalistów zajmujących się planowaniem działalności i doskonaleniem organizacji. Specjalność przygotowuje także do pracy w firmach doradczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania. Zdobyta wiedza menedżerska pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji lub usług.

 
Specjalność: Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy profesjonalnego handlowca, potrafiącego sprawnie organizować i zarządzać sprzedażą w różnych jej wariantach oraz kierować zespołem sprzedażowym. Absolwenci tej specjalności znajdują głównie zatrudnienie na stanowiskach związanych ze sprzedażą towarów i usług w różnego typu przedsiębiorstwach.
 
 
Specjalność: Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów w zakresie obsługi ruchu turystycznego: pracowników biur podróży, przedsiębiorstw hotelowych i jednostek administracji państwowej.

Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą wykazanie się następującymi umiejętnościami: identyfikowanie potrzeb klienta i motywów podróżowania, zdobywanie i przetwarzanie informacji o rynku turystycznym za pomocą różnorodnych metod badawczych i programów komputerowych, tworzenie i sprzedaż produktu turystycznego, opracowywanie strategii marketingowych na potrzeby własnego przedsiębiorstwa lub regionu, pozyskiwanie klienta i promowanie właściwego produktu dla określonego segmentu klientów, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na zdobywanie wiedzy z zakresu orientacji marketingowej oraz organizacji instytucji obsługi ruchu turystycznego. Absolwenci znajdują zatrudnienie w obiektach hotelarskich, biurach podróży, administracji samorządowej i administracji zasobów naturalnych.

 
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów pracy w jednostkach gospodarczych i instytucjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwia podejmowanie zadań w zakresie: rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia, konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników, negocjowania warunków pracy oraz rozwiązywania konfliktów, programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier, monitorowania i analiz rynku pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w firnach konsultingu personalnego, departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz organizacjach związkowych.
 
 • Kierunek: Informatyka i ekonometria
Kierunek kształci specjalistów w zakresie informatyki ekonomicznej, w szczególności projektowania i wdrażania systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz administrowania sieciami komputerowymi, a także zastosowania metod ilościowych do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej. Studia na tym kierunku systematyzują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, informatyki, zarządzania oraz modelowania i prognozowania gospodarczego. Studia na tym kierunku dają duże szanse i perspektywy zawodowe.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych (przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa i fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe), w których wymagane jest stosowanie metod ilościowych i narzędzi informatycznych w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji gospodarczych. Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą być zatrudnieni w firmach branży komputerowej, komórkach zarządzania przedsiębiorstwem, ośrodkach przetwarzania informacji oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej (w działach analiz, planowania i prognozowania).

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), natomiast studia drugiego stopnia 2 lata (4 semestry). Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne).

Specjalności oferowane na kierunku Informatyka i ekonometria:
1. Informatyka ekonomiczna
2. Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
3. Zarządzanie informacjami
 
Specjalność: Informatyka ekonomiczna 
Specjalność kształci specjalistów z zakresu informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu. Kształcenie informatyczne obejmuje między innymi: algorytmikę, metody i języki programowania, systemy operacyjne, bazy i hurtownie danych, sieci komputerowe, projektowanie systemów informacyjnych, urządzenia techniki komputerowej oraz bezpieczeństwo systemów komputerowych. Oprócz gruntownej wiedzy z zakresu informatyki studenci specjalności zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania, a w szczególności rachunkowości, marketingu, finansów, bankowości, ekonomiki przedsiębiorstw i przedsiębiorczości.

Absolwenci specjalności mają szerokie perspektywy zawodowe ze względu na dynamiczny rozwój technologii informacyjnych we wszystkich sferach życia społeczno-ekonomicznego, w komputerowych ośrodkach przetwarzania informacji, w kierowniczych ośrodkach zarządzania. Znajdują zatrudnienie jako specjaliści z zakresu projektowania, produkcji oraz wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, systemów gromadzenia, przechowywania i analizy danych, serwisów internetowych i rozwiązań z zakresu biznesu ekonomicznego.

Specjalność: Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
Ta specjalność została utworzona w związku z szerokim zastosowaniem i wykorzystaniem technik komputerowych w analizach, prognozach i optymalizacjach gospodarczych. Absolwent tej specjalności będzie wyposażony w metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Dzięki poszerzonej wiedzy z zakresu ekonometrii oraz znajomości zaawansowanych technik modelowania, prognozowania i wielowymiarowych analiz gospodarczych, absolwenci, będą zdolni do samodzielnego wyznaczania celów ekonomicznych i sposobów ich realizacji. Ponadto nabędą umiejętność budowania i wykorzystywania opisowych modeli ekonometrycznych, modeli prognoz ostrzegawczych, modeli przepływów międzygałęziowych, modeli optymalizacyjnych oraz znajdą pracę w działach analiz, planowania i prognozowania, pozwalającą na operowanie najnowszymi programami komputerowymi. Będzie wyposażony w metody i narzędzia rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w skali mikro- i makroekonomicznej.
 
Absolwent będzie zasobny w wiedzę ogólnoekonomiczną oraz w wiedzę matematyczną, statystyczną, ekonometryczną, informatyczną pozwalającą na operowanie najnowszymi programami komputerowymi. Będzie posiadał także wiedzę w poszerzonym zakresie z matematyki, ekonometrii, mikroekonometrii i ich zastosowań w gospodarce oraz znajomość zaawansowanych technik modelowania, prognozowania i analiz scenariuszy gospodarczych (strategii rozwoju).
Absolwent będzie posiadał również wiedzę o najnowszych programach komputerowych oraz umiejętność swobodnego opracowywania, wdrażania i wykorzystywania systemów komputerowych wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych. Będzie posiadał umiejętność budowania i wykorzystywania opisowych modeli ekonometrycznych, modeli prognostyczno-symulacyjnych, modeli prognoz decyzji giełdowych, modeli prognoz ostrzegawczych, modeli przepływów międzygałęziowych, modeli optymalizacyjnych.
 
Absolwent może m. in. specjalizować się w zakresie rachunkowości, bankowości, finansów publicznych, ubezpieczeń, administracji samorządowej, regionalnej lub centralnej, handlu międzynarodowego, zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych do opisu, analiz i diagnoz i prognoz zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Kwalifikacje absolwenta wskazują na szerokie możliwości aktywności zawodowej w nowocześnie prosperujących firmach, przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, w administracji samorządowej, regionalnej lub centralnej, a także w działalności konsultingowej.
 
Specjalność: Zarządzanie informacjami
Specjalność ma za zadanie przygotowanie kadry w zakresie wspomagania informacyjnego kierownictwa. Zaletą tej specjalności jest przygotowanie do zarządzanie działalnością gospodarczą firmy instytucji sektora publicznego w środowisku informacyjnym. Absolwent specjalności posiada przygotowanie menedżerskie i specjalistyczne w zakresie diagnostyki i projektowania w sferze ekonomicznej i organizacyjnej firmy (np. zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka), jak również w zakresie analizy decyzyjnej i planowania.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako menedżerowie projektów, analitycy, planiści, projektanci systemów zarządzania, konsultanci. Specjalność ma za zadanie przygotowanie kadry w zakresie wspomagania informacyjnego kierownictwa. Domeną tej specjalności jest zarządzanie działalnością gospodarczą firmy i instytucji sektora publicznego w środowisku informacyjnym. Oferta ta powstaje jako konsekwencja istnienia określonej rzeczywistości społecznej i gospodarczej, w której procesy informacyjne są już formalnie wyodrębnioną dziedziną działalności (firmy, sfery publicznej) i podlegają specjalizacji. Absolwent posiada przygotowanie menedżerskie i specjalistyczne w zakresie diagnostyki i projektowania w sferze ekonomicznej i organizacyjnej firmy (dotyczy m. in. takich funkcji jak: zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, produkcji, logistyki) jak również w zakresie analizy decyzyjnej i planowania.
Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie jako menedżerowie projektów, analitycy i planiści, projektanci systemów zarządzania, konsultanci.
 
 • Kierunek: Turystyka i rekreacja
Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja umożliwi studentom uzyskanie wszechstronnej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, działania biur podróży oraz systemów informatycznych w turystyce. Absolwenci tego kierunku będą mieli także odpowiednie przygotowanie do zakładania własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym.

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja będzie posiadał umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i  rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w językach obcych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze turystycznym, a także do pracy w: biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.
Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią przyszłym absolwentom znalezienie ciekawej pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Specjalności na kierunku Turystyka i rekreacja:
1. Turystyka międzynarodowa
2. Hotelarstwo i gastronomia
 
Specjalność: Turystyka międzynarodowa
Studenci tej specjalności oprócz uzyskiwania ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i organizacji sektora usług turystycznych szerzej zapoznają się z funkcjonowaniem: międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, międzynarodowego rynku turystycznego, międzynarodowych organizacji turystycznych oraz ze strategiami marketingowymi międzynarodowych przedsiębiorstw turystycznych oraz grup hotelowych.
Studenci tej specjalności uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu: historii architektury i sztuki, ekonomii organizacji i zarządzania, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, międzynarodowych rynków turystycznych, programowania produktu w turystyce międzynarodowej, strategii marketingowych międzynarodowych grup hotelowych, marketingu międzynarodowego w turystyce trwające 6 semestrów studia stacjonarne i niestacjonarne są podzielone na dwie części: Studium podstawowe - w jego trakcie student zapozna się z podstawowymi dyscyplinami, takimi jak: historia architektury, informatyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, rachunkowość, statystyka, psychologia, ekologia, marketing, geografia turystyczna, podstawy turystyki oraz Studium kierunkowe i specjalnościowe - obejmie trzy ostatnie semestry. W jego ramach będą realizowane przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.
Zakres studiów na specjalności obejmuje m.in.: krajoznawstwo, podstawy hotelarstwa, ekonomikę turystyki i rekreacji, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, podstawy turystyki, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, badania marketingowe w turystyce, systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie, organizację i działalność biur podróży, zarządzanie transportem w turystyce, międzynarodowy rynek turystyczny, strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych, międzynarodowe organizacje turystyczne, zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Absolwent tej specjalności, z tytułem zawodowym licencjata, posiadał będzie rzetelną, wszechstronną, nowoczesną wiedzę z zakresu obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami i biurami podróży.
Osoby kończące tę specjalność będą posiadać kwalifikacje w zakresie przygotowywania produktów turystycznych w zagranicznej turystyce wyjazdowej i komercjalizacji produktów. Zostaną w pełni przygotowane do podjęcia pracy zawodowej, związanej z obsługą przyjazdowej i wyjazdowej turystyki zagranicznej, działając w założonych przez siebie firmach lub pracując w zagranicznych firmach i instytucjach obsługujących ruch turystyczny
 
Specjalność: Hotelarstwo i gastronomia
Specjalność umożliwia studentom zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. W procesie kształcenia szczególną uwagę zwraca się na przekazanie  wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych. Studenci tej specjalności uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki, ekonomii organizacji i zarządzania, organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich.
 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów internetowych, zajęć terenowych, wyjazdów studyjnych. Praktyczna nauka języków obcych odbywać się będzie w małych grupach językowych. Trwające 6 semestrów studia stacjonarne i niestacjonarne są podzielone na dwie części: Studium podstawowe - w jego trakcie student zapozna się z podstawowymi dyscyplinami, takimi jak: historia architektury i sztuki, informatyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, rachunkowość, statystyka, prawo, psychologia, ekologia, marketing, geografia turystyczna, podstawy turystyki oraz studium kierunkowe i specjalnościowe - obejmuje trzy ostatnie semestry. W jego ramach realizowane są przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe.
Zakres studiów na specjalności obejmuje m.in.: ekonomikę turystyki i rekreacji, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, podstawy turystyki, teorię i metodykę rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych, organizację i technikę pracy w obiektach hotelarskich, marketing w hotelarstwie, ekonomikę i organizację gastronomii.
Absolwenci specjalności Hotelarstwo i gastronomia będą w pełni przygotowani do pracy w hotelach, zakładach gastronomicznych oraz do zakładania własnych firm w tej branży. Sektor ten w Polsce jest w dalszym ciągu słabo rozwinięty i ma korzystne szanse dalszego rozwoju. W trakcie studiów absolwenci zdobędą umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi, będą mieli więc szansę znalezienia pracy w hotelach prowadzonych przez międzynarodowe koncerny hotelowe w Polsce oraz za granicą.

Wydziały na uczelni:

ekonomii i stosunków międzynarodowych
finansów
towaroznawstwa
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka i administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 •  
 • Telefon: (012) 293 52 00
 • Strona: http://www.uek.krakow.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie