Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego


przejdź do spisu treści
Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w wyniku połączenia dwóch uczelni o 14-letniej tradycji: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w.Lubinie.


Położona jest w sąsiedztwie największych firm produkcyjnych na Dolnym Śląsku: KGHM Polska Miedź SA oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. Volkswagen, SITECH, CCC, Sanden). Jej siedziba mieści się w Polkowicach, natomiast w Lubinie funkcjonuje Wydział Zamiejscowy.

UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać pośród takich kierunków, jak: Górnictwo i geologia, Mechatronika, Informatyka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Administracja, Pedagogika, Bezpieczeństwo narodowe. UJW jest uczelnią „samorządową”, co w znaczący sposób ją wyróżnia na tle innych szkół wyższych – założoną i dotowaną przez Gminę Polkowice oraz Powiat Polkowicki, a także przez nie wspieraną.

Uczelnia należy obecnie do najlepiej rozwijających się szkół wyższych w województwie, dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Jej wyróżniającą cechą jest silne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Przejawem tego są m.in. organizacja konferencji naukowych, prowadzenie badań w tym obszarze czy wykłady otwarte. UJW posiada własne wydawnictwo, którego nakładem ukazują się m.in. monografie, podręczniki oraz dwa czasopisma naukowe punktowane przez MNiSW. O poziomie jakości kształcenia wypracowanym w ciągu 14 lat istnienia uczelni świadczą wyniki rankingów szkół wyższych publikowane w pismach: „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Wprost”. W roku 2015 UJW zajęła 2. miejsce w Polsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w kategorii Warunki kształcenia na 70 notowanych szkół wyższych (notowana jako DWSPiT).
Wydziały Uczelni

Wydziały to podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni Jana Wyżykowskiego. Każdy z Wydziałów prowadzi kilka kierunków studiów, organizując przy tym działalność dydaktyczną, naukową oraz techniczną.


Wydział Nauk Społecznych
Na wydziale prowadzone są studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (kwalifikacyjne i doskonalące).

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Administracja

  • Administracja publiczna
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

Stosunki międzynarodowe

  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe – w przygotowaniu

Pedagogika

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • Asystent rodziny

Studia II stopnia – magisterskie, 2-letnie

Stosunki międzynarodowe

  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Administracja i polityka regionalna UE
  • International affairs and economy (studia w języku angielskim)

........Wydział Nauk Technicznych

Studia I stopnia – inżynierskie, 3,5-letnie

Mechatronika

Informatyka

  • Systemy i sieci komputerowe
  • Grafika komputerowa i multimedialna

Logistyka

  • Logistyka międzynarodowa
  • Logistyka przedsiębiorstw

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne

Mechatronika – w przygotowaniu........Wydział Zamiejscowy w Lubinie

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Górnictwo i Geologia

  • Techniki eksploatacji złóż
  • Maszyny i urządzenia górnicze

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  • Inżynieria procesów produkcji
  • Zarządzanie systemami jakości

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Zarządzanie

 

  • Zarządzanie kadrami i marketing
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia II stopnia – magisterskie, 2-letnie

Zarządzanie o profilu praktycznym

  • Zarządzanie w przemyśle
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w administracji
  • Zarządzanie jakością i środowiskiem


przejdź do spisu treściTo propozycja dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.


Oferta studiów podyplomowych:


 • Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna

 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 • Terapia Pedagogiczna

 • Przygotowanie Pedagogiczne

 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Profilaktyka Szkolna

 • Socjoterapia

 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika

 • Trener Biznesu  

 • Podyplomowe studia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego

 • Zarządzanie Kadrami i Płacami  

 • Napędy i Sterowania Hydrauliczne w Maszynach Górniczych  

 • Zarządzanie Procesami Produkcji

 • Organizacja i Zarządzanie w Zakładach Górniczych

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem

 • Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji 

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

 • Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

 • Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

 • Zbiorowe prawo pracy w praktyceZadzwoń i zapisz się na studia już dzisiaj – 76 746 53 24


Wydziały na uczelni:

nauk społecznych
nauk technicznych
zamiejscowy w Lubinie

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
 •  
 • Telefon: 76 746 53 53, 76 746 53 51
 • Email: ujw@ujw.pl
 • Strona: http://ujw.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie