Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego


przejdź do spisu treści

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w wyniku połączenia dwóch uczelni o 14-letniej tradycji: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Położona jest w sąsiedztwie największych firm produkcyjnych na Dolnym Śląsku: KGHM Polska Miedź SA oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. Volkswagen, SITECH, CCC, Sanden). Jej siedziba mieści się w Polkowicach, natomiast w Lubinie funkcjonuje Wydział Zamiejscowy.

UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać pośród takich kierunków, jak: Górnictwo i geologia, Mechatronika, Informatyka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Administracja, Pedagogika, Bezpieczeństwo narodowe. UJW jest uczelnią „samorządową”, co w znaczący sposób ją wyróżnia na tle innych szkół wyższych – założoną i dotowaną przez Gminę Polkowice oraz Powiat Polkowicki, a także przez nie wspieraną.

Uczelnia należy obecnie do najlepiej rozwijających się szkół wyższych w województwie, dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Jej wyróżniającą cechą jest silne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Przejawem tego są m.in. organizacja konferencji naukowych, prowadzenie badań w tym obszarze czy wykłady otwarte. UJW posiada własne wydawnictwo, którego nakładem ukazują się m.in. monografie, podręczniki oraz dwa czasopisma naukowe punktowane przez MNiSW.

O poziomie jakości kształcenia wypracowanym w ciągu 14 lat istnienia uczelni świadczą wyniki rankingów szkół wyższych publikowane w pismach: „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Wprost”. W roku 2015 UJW zajęła 2. miejsce w Polsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w kategorii Warunki kształcenia na 70 notowanych szkół wyższych (notowana jako DWSPiT)

Kierunki 

Studia licencjackie

Studia licencjackie I stopnia, których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 3 lata. Po ukończeniu studiów można kontynuować naukę na studiach II stopnia , m.in. w UJW i zdobyć drugi zawód, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Studia licencjackie w ofercie UJW: 

Administracja
specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

Pedagogika
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej

Zarzadzanie
specjalności:

 • Zarządzanie kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia inżynierskie

Studia techniczne I stopnia trwają 3,5 roku. Pozwalają na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Po studiach można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE. Zajęcia na studiach prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, jak i przez praktyków – specjalistów wywodzących się z lokalnego przemysłu. UJW prowadzi następujące kierunki studiów inżynierskich:

Górnictwo i geologia
specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Geodezja w górnictwie i geologii

Informatyka
specjalności:

 • Systemy i sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa i multimedia

Logistyka
specjalności:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka przedsiębiorstw

Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalności:

 • Inżynieria procesów produkcji
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Zarządzanie systemami jakości

Mechatronika 

Studia magisterskie

Studia II stopnia, to studia których ukończenie związane jest z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W UJW trwają 2 lata. Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia (zarówno licencjackich jak i inżynierskich) dowolnej uczelni. Oznacza to, że kontynuując naukę na studiach II stopnia w UJW, można zdobyć drugi zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Zarzadzanie
specjalności:

 • Zarządzanie w przemyśle
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Prawo

W ofercie są także jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, które trwać będą 5 lat. Podjąć studia mogą absolwenci szkół ponadgimnazjalnych legitymujący się świadectwem dojrzałości z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie.

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. Rekrutacja trwa od czerwca do września.
Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:
76 746 53 53, ujw@ujw.pl– główna siedziba Uczelni w Polkowicach lub
76 749 89 28, wz@ujw.pl– Wydział Zamiejscowy w Lubinie

 

przejdź do spisu treści

Administracja

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

Administracja publiczna

Specjalność po ukończeniu której posiądziesz niezbędne umiejętności i wiedzę pozwalające precyzyjnie wykonywać pracę personelu kierowniczego  średniego szczebla w organach administracji publicznej wszystkich szczebli. Będziesz przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji, wykonywania funkcji urzędniczej, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności zdobędziesz m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • nowoczesnego zarządzania publicznego;
 • poznasz systemy informacyjne w administracji oraz posiądziesz umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych;
 • dzięki znajomości mechanizmów kształtujących przedsiębiorstwa będziesz potrafił w efektywny sposób zarządzać mieniem publicznym;
 • umiejętność planowania;
 • poznasz specyfikę planowania przestrzennego.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w organach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych i unijnych, krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie oraz wszelkiego rodzaju organizacjach pozarządowych. Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich na kierunku Stosunki międzynarodowe w UJW.


Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

To specjalność po ukończeniu której posiądziesz kompetencje i umiejętności  w obszarze zarządzania gospodarką rynkową. Twoje umiejętności i wiedza będą równie wartościowe dla jednostek samorządowych oraz podległych samorządom spółkom czy zakładom komunalnym. Oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z obszaru zarządzania, posiądziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy ekonomicznej, polityki regionalnej, procesów demograficznych, umiejętność nowoczesnego zarządzania obiegiem,  ochroną i archiwizacją dokumentów.

Podczas studiów, w ramach tej specjalności zdobędziesz m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym;
 • sporządzania biznes planu i analizy ekonomicznej;
 • zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zarządzania projektami.

Wśród tradycyjnych dla administracji zagadnień w programie nauczania zawarte zostały przedmioty z dziedzin prawa, w szczególności prawa administracyjnego, konstytucyjnego, finansowego, gospodarczego, cywilnego, międzynarodowego i unijnego oraz wykroczeń.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz administracji na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Górnictwo i geologia

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Specjalności:

 • Techniki eksploatacji złóż
 • Maszyny i urządzenia górnicze
 • Geodezja w górnictwie i geologii
Przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, aby sprostać wymogom obecnych czasów. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna więc pozyskać wiedzę i umieć ją przekształcić w konkretne działania. Absolwent kierunku Górnictwo i geologia jest do nich przygotowany. Służy temu studiowanie przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych.

Techniki eksploatacji złóż

Kształcenie na specjalności jest  szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Kwalifikacje te absolwent uzyskuje dzięki studiowaniu szerokiej gamy przedmiotów przyrodniczych i technicznych, między innymi takich jak: geologia, mineralogia i petrografia, mechanika górotworu, geodezja kopalniana, eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż, transport kopalin, przeróbka i wzbogacanie kopalin, a także dzięki studiowaniu, między innymi, przedmiotów dotyczących organizacji pracy, ekonomiki, wentylacji kopalń, zwalczaniu zagrożeń górniczych, bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się ogólnych zainteresowań technicznych i zdolności organizacyjnych.

Maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie na specjalności  pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno – górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Kwalifikacje te uzyskuje absolwent dzięki studiowaniu, między innymi, takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, konstrukcja i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, napędy spalinowe i elektryczne, hydraulika robocza, urządzenia ciśnieniowe, teoria ruchu maszyn górniczych, transport szybowy, a także dzięki studiowaniu, między innymi, przedmiotów związanych z technologią górniczą, geologią i hydrogeologią górniczą, wentylacją kopalń, zwalczaniem zagrożeń górniczych, bezpieczeństwem pracy i innymi zagadnieniami pomocniczymi.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań maszynami, pojazdami i urządzeniami technicznymi o dużych mocach i gabarytach.

Geodezja w górnictwie i geologii

Kształcenia na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacja zawodowe umożliwiające nadzór nad pracami geodezyjnymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz w zakładach robót geologicznych, a po okresie praktyki ubiegać się o uprawnienia mierniczego górniczego. Dla absolwentów pozostaje także otwarta droga do studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych, umożliwiających rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.

Program specjalności skupiony jest wokół zagadnień geodezyjnych i kartograficznych, m.in.: kartografia map górniczych, geodezyjna obsługa inwestycji górniczych, kataster nieruchomości górniczych, technika satelitarna w obsłudze eksploatacji odkrywkowej, monitoring deformacji powierzchni terenu, szkody górnicze i ich wycena, rewitalizacja terenów i budowli poeksploatacyjnych, GIS i GPS w projektowaniu tras geoturystycznych, ale także uzupełniony jest, między innymi, o zagadnienia technologii górniczej, geologii i hydrogeologii górniczej, przeróbki i wzbogacania kopalin, wentylacji kopalń, zwalczania zagrożeń górniczych i bezpieczeństwa pracy.

Fascynuje Cię praca kosmonautów w sztucznym środowisku stacji kosmicznej? Kopalnia też jest takim miejscem, tylko w głębi Ziemi! Jan Wyżykowski z sukcesem poszukiwał rud miedzi na naszych terenach. Ty możesz znaleźć wiedzę o ich wydobywaniu na uczelni Jego Imienia.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Informatyka

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

Specjalności:

 • Systemy i sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa i multimedia

Interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT o interdyscyplinarnych umiejętnościach. Studia na tym kierunku dają wszechstronne przygotowanie zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych oraz zastosowań informatyki w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym.

Studenci nabędą wiedzę z programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej a także zapoznają się z tajnikami budowy i funkcjonowania systemów operacyjnych. Absolwent jest inżynierem wybranej specjalności przygotowanym do pracy w zespole, ale także do pełnienia funkcji kierowniczych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Atutem kierunku są przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kompetencji z zakresu specjalistycznej wiedzy, która na rynku pracy jest bardzo poszukiwana.

Systemy i sieci komputerowe

Przyszły absolwent posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych, informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, projektowania, utrzymania i audytu bezpieczeństwa systemów i sieci, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, konfigurowaniem serwerów i serwisów www. Zdobyta wiedza pozwala na pracę m.in. jako: administrator sieci, administrator bezpieczeństwa informatycznego, administrator serwisów www, operator systemów sieciowych, projektant sieci, przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych.

Grafika komputerowa i multimedia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia treści multimedialnych i gier komputerowych, współczesnych technologii konstruowania internetowych serwisów multimedialnych, narzędzi wspomagania projektowania (CAD). Jest zorientowany w zagadnieniach związanych z grafiką wektorową, rastrową oraz dźwiękiem i obrazem. Ponadto ma wiedzę z zakresu informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Logistyka

Studia I stopnia – inżynierskie – 3,5 letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

Specjalności:

 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka przedsiębiorstw
Jest to kierunek interdyscyplinarny składający się z elementów różnych dziedzin wiedzy jak transport, ekonomia, informatyka oraz zarządzanie jest ciągle na rynku bardzo poszukiwany i pożądany. Kształcenie na kierunku dla nowoczesnego społeczeństwa oraz dynamicznie rozwijającej gospodarki jest podstawą mobilności w globalnym społeczeństwie.

Absolwent kierunku uzyskuje odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistyki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej. Wykształceni w ten sposób specjaliści stanowią potencjalne kadry dla wszystkich działów gospodarki, w których występują problemy przemieszczania ludzi oraz przemieszczania i magazynowania towarów (także w wymiarze międzynarodowym).

Absolwenci są także przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się różnorodną działalnością wytwórczą i usługową, w których występuje konieczność planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą umiejętności praktyczne, nabyte w trakcie realizacji zajęć praktycznych.


Logistyka międzynarodowa

Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności Logistyka międzynarodowa powinien uzyskać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom specjalności Logistyka międzynarodowa rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.

Potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta stanowić mogą wszelkie podmioty zajmujące się procesami fizycznego przemieszczania produktów i osób, tj. np.: firmy transportowe, spedycyjne, centra usług logistycznych, firmy komunikacyjne, firmy i sklepy internetowe (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).

Oprócz wiedzy zdobytej na modułach: podstawowym i kierunkowym, w ramach modułu specjalnościowego będą realizowali m. in. takie przedmioty jak: logistyka międzynarodowa i globalna, spedycja w handlu zagranicznym, systemy transportowe w logistyce międzynarodowej, negocjacje i komunikacja międzykulturowa, marketing międzynarodowy i handel zagraniczny, strategie w logistyce międzynarodowej, systemy i procesy logistyczne w działalności międzynarodowej, ubezpieczenia w logistyce międzynarodowej, międzynarodowe i europejskie prawo gospodarcze, zarządzanie zapasami w biznesie międzynarodowym, technologie usług magazynowania w działalności międzynarodowej, innowacje techniczne w logistyce międzynarodowej i globalnej.

Logistyka przedsiębiorstw

Po ukończeniu studiów na specjalności Logistyka przedsiębiorstw absolwenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym, potrafią właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL, potrafią również wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w projektowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach logistycznych przedsiębiorstw, związanych ze spedycją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem czy produkcją. Będą też mieli możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).

Oprócz wiedzy zdobytej na modułach: podstawowym i kierunkowym, w ramach modułu specjalnościowego będą realizowali m. in. takie przedmioty jak: logistyka miejska, systemy transportowe, podstawy spedycji, negocjacje w logistyce, controlling w logistyce, marketing w handlu i usługach, systemy i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, logistyczna obsługa klienta, ubezpieczenia w logistyce, zarządzanie zapasami, technologie usług magazynowania i innowacje techniczne w logistyce.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Mechatronika

Studia inżynierskie – 3,5 letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Technicznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Mechatronika posiada przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu szeroko rozumianej mechatroniki. Charakteryzuje się umiejętnościami rozwiązywania problemów wymagających zaangażowania metod naukowych wspartych nowoczesnymi technikami. Zna zasady współczesnych metod projektowania i wytwarzania oraz programowania systemów mechatronicznych.

Absolwent tego kierunku dysponuje dobrym przygotowaniem praktycznym i może podjąć pracę na stanowiskach mających w swoim zakresie: projektowanie, wytwarzanie, utrzymanie bądź dystrybucję narzędzi i systemów mechatronicznych. W szczególności mogą to być przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne prowadzące działalność projektową, produkcyjną, handlową i serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania związanego z szeroko rozumianą mechatroniką.

Absolwent kierunku Mechatronika jest przygotowany do pracy w serwisach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych oraz salonach sprzedaży, jak również jest dobrze przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle. Przygotowany jest na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Pedagogika

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w głównej siedzibie Uczelni w Polkowicach, przy ul. Skalników 6b.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia  
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej 
Pedagogika to kierunek studiów dla osób, które interesują się życiem i rozwojem człowieka oraz procesem jego edukacji. Atutem studiów jest możliwość zdobycia umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy pedagoga i przydatnych w wycho-wywaniu własnych dzieci oraz uzyskania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki, psychologii czy socjologii. Pedagogika w UJW to: interesujące zajęcia realizowane w formie treningów i warsztatów oraz wycieczki edukacyjne do różnych placówek opiekuńczowychowawczych, socjalizacyjnych i placówek wsparcia w Polsce i za granicą. Absolwenci, w zależności od studiowanej specjalności, mogą znaleźć pracę m.in. w: przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych w placówkach pomocy społecznej .

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia

To studia dwuspecjalnościowe dla osób, które chciałyby podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodzicielskiej czasowo (np. uczniowie przebywający w świetlicach szkolnych i socjoterapeutycznych) lub trwale (np. podopieczni ognisk wychowawczych i domów dziecka), a także  nieść pomoc młodym ludziom, którzy z powodu zaburzeń emocji i zachowania wymagają specjalistycznej pomocy w formie zajęć socjoterapeutycznych i ich rodzinom. Absolwent tej specjalności będzie posiadał kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

W trakcie studiów realizowane są m. in. takie przedmioty specjalnościowe, jak: pedagogika opiekuńcza, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, podstawy psychologii klinicznej, wprowadzenie do socjoterapii, podstawy streetworkingu, a także metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce socjalizacyjnej, w świetlicy, internacie i bursie szkolnej, metodyka pracy pedagoga szkolnego, metodyka pracy nauczyciela socjoterapii, metodyka pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną, trening interpersonalny, trening mediacji i negocjacji, interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży itp.

Absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii posiada wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne predysponujące go do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach wsparcia dla dzieci i młodzieży. Może być zatrudniony na stanowisku:

 • nauczyciela – pedagoga szkolnego, nauczyciela socjoterapii i nauczyciela – wychowawcy w świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych,
 • nauczyciela – pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • wychowawcy w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych i ogniskach wychowawczych,
 • wychowawcy w pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka i placówkach wielofunkcyjnych OHP,
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych,
 • opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym i domu małego dziecka.

Pedagogika rodziny

Specjalność przygotowuje do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności życiowe, w tym w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu, i w związku z tym wymagającymi wsparcia oraz do podejmowania roli specjalisty wspomagającego seniorów i ich opiekunów w różnych sferach życia, zgodnie z ich zróżnicowanymi potrzebami.

Podczas studiów słuchacze nabędą specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społecznez zakresu pomocy rodzinie dysfunkcyjnej oraz wsparcia osoby starszej, zarówno w warunkach środowiskowych, jak i w ramach instytucji. Absolwenci będą potrafili nawiązywać relacje z podopiecznymi, diagnozować ich sytuację, określając obszary wymagające wsparcia, planować, realizować i monitorować różne formy oddziaływań mających na celu identyfikowanie zasobów, wzmacnianie oraz aktywizację jednostek. Będą przygotowani również do podejmowania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodzin i osób starszych.

Przedmioty specjalnościowe obejmują m. in. zagadnienia z zakresu pedagogiki rodziny, teorii i praktyki opieki, podstaw geragogiki, psychologii starzenia się i starości, metodyki pracy z rodziną, metodyki pracy asystenta rodziny i opiekuna osoby starszej, aktywizacji społecznej osób w starszym wieku, systemowej terapii rodziny, poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowej w rodzinie oraz mediacji w systemie rodzinnym itp.

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć pracę w charakterze:

 • asystenta rodziny,
 • koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • doradcy, mediatora i negocjatora w poradniach rodzinnych,
 • asystenta osoby starszej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodzin i osób starszych – PCPR, MOPS, GOPS, ośrodkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, prywatnych domach opieki,
 • animatora w klubie seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Prawo

Jednolite studia magisterskie – 5-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, ul. Odrodzenia 21.


Unikatowe studia o profilu praktycznym!

Duży potencjał gospodarczy regionu Zagłębia Miedziowego stwarza zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę prawną. W spółkach w otoczeniu Polskiej Miedzi czy w zakładach podstrefy ekonomicznej obserwuje się rozbudowane działy organizacyjno-prawne, w których absolwent kierunku Prawo ma szansę z powodzeniem znaleźć zatrudnienie.

Praca

Dzięki zdobyciu umiejętności praktycznych, wiedzy i kompetencji społecznych niezwykle przydatnych na bardzo trudnym i zmieniającym się rynku pracy, absolwent Prawa ma szansę ubiegania się o aplikacje do różnych zawodów prawniczych. Studia przygotowują do wykonywania samodzielnie pracy zawodowej w działach organizacyjno-prawnych firm, zajmowania kierowniczych stanowisk w jednostkach administracji publicznej, komórkach obsługi prawnej, jak również do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Plan studiów

Przewiduje szereg zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów. Dominującymi formami kształcenia są formy praktyczne (aktywne) – zajęcia te prowadzone są głównie przez pracowników z praktycznym doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią, posiadających uprawnienia radcowskie, adwokackie, komornicze a także urzędnicze zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej.

Program studiów

W programie znajdują się przedmioty typowo prawnicze takie jak prawoznawstwo, kryminologia i kryminalistyka, logika prawnicza, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wykrywanie i dowodzenie zabójstw czy ustrój i zadania samorządu terytorialnego. W trakcie studiów szczegółowo omówione zostaną (w ramach oddzielnych przedmiotów) wszystkie gałęzie prawa jak m.in. prawo cywilne (spadkowe, rodzinne, opiekuńcze), międzynarodowe, gospodarcze, karne (materialne, procesowe, skarbowe), administracyjne, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta, pracy (indywidualne i zbiorowe), handlowe, finansów publicznych, podatkowe, zamówień publicznych itp.

Nie zabraknie także tak ważnych z punktu widzenia naszego regionu przedmiotów jak zarządzanie projektami, prawo geologiczne i górnicze czy Fundusze Unii Europejskiej.

Praktyka zawodowa

Podczas studiów przewidziane jest odbycie praktyki, której integralną częścią są zajęcia tutorskie. Studenci będą odbywać praktyki w kancelariach prawnych (radcowskich, adwokackich, notarialnych, komorniczych, podatkowych) i w działach administracyjno-prawnych jednostek administracji publicznej i jednostek gospodarczych.

Praktyczne zajęcia tutorskie prowadzone będą w małych grupach głównie przez radców prawnych, adwokatów, sędziów i inne osoby mające praktyczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnika. W ramach tych zajęć studenci będą nabywać praktyczne umiejętności występowania (w ramach wyreżyserowanych sytuacji) przed sądem w charakterze pełnomocnika stron, obrońcy, oskarżyciela. Będą wygłaszać mowy końcowe, uzasadniać swoje racje w postępowaniach odwoławczych, będą wykonywać czynności na przykładowych miejscach zdarzeń, fizycznieprzeprowadzać oględziny miejsca zdarzenia np. wypadku samochodowego, zabójstwa itp. czy też sporządzać dokumentację z miejsca zdarzenia, wykonywać czynności procesowe w ramach stworzonej na użytek zajęć sytuacji.

Dodatkowo, w ramach zajęć tutorskich studenci odwiedzą areszt śledczy, zakład karny, zapoznają się ze strukturą i zakresem pracy Prokuratury, Sądu Rejonowego, Policji, organów przedstawicielskich jednostek samorządu terytorialnego.

Instytucje i firmy popierające utworzenie kierunku Prawo w UJW

 • Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • Burmistrz Polkowic,
 • Starosta Polkowicki,
 • CCC Factory sp. z o. o.,
 • Związek Gmin Zagłębia Miedziowego,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach,
 • Federacja Pracodawców Polski Zachodniej,
 • Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o.,
 • Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,
 • Oddział ZUS w Legnicy,
 • Starosta Lubiński,
 • Urząd Gminy w Lubinie,
 • Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Lubinie,
 • Kancelarie Adwokackie: Andrzej Krauze, Jan Zadeberny, Grzegorz Buba, Ryszard Iżycki,
 • Komornik Sądowy: Agnieszka Walaszczyk-Buba.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Specjalności:

 • Zarządzanie Kadrami i marketing
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw czy instytucji publicznych) oraz zdolności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w nich zachodzących. Kierunek rozwija umiejętności interpersonalne i społeczne oraz przygotowuje do pracy, szczególnie jako kadrę kierowniczą średniego szczebla, w firmach z różnych branż i zakresów działalności. Absolwent jest menadżerem potrafiącym wykorzystywać najnowsze rozwiązania wspomagające zarządzanie i metody wpływające na efektywność zarządzania zespołem pracowniczym. To także dobry koordynator integrujący wszystkie interesy i działania organizacji, posiadający także odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające mu na założenie własnej firmy.

Zarządzanie kadrami i marketing

Jest to specjalność adresowana do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach zajmujących się zarządzaniem kadrami (m.in. prowadzeniem dokumentacji, harmonogramowaniem czasu pracy, doborem pracowników do zadań czy projektowaniem i wdrażaniem systemów motywowania). Wiedza pozyskana w trakcie studiów przyda się także każdej osobie, która prowadzi własną działalność gospodarczą i chce ją rozwijać zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe.

Program specjalności przygotowany został tak, aby studenci dobrze poznali polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące prawa pracy, w tym także orzecznictwo NSA, działanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, zasady rozliczania się z US i ZUS, obowiązki wobec instytucji nadzorujących stosowanie prawa pracy w praktyce. Studenci specjalności rozwiną także umiejętności interpersonalne i społeczne poprzez uczestnictwo w bloku zajęć i treningów psychologicznych. Poznają zasady różnych systemów wynagradzania, metody doboru pracowników do zadań i stanowisk oraz nowoczesne formy organizacji pracy. Zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności w zakresie teorii i praktyki motywowania (płacowych i pozapłacowych metod motywowania) oraz zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Przeanalizują nowoczesne i klasyczne metody wspierania rozwój pracowników – w tym sposoby strategie organizacji i metody prowadzenia szkoleń pracowniczych.

Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach tej specjalności przydatne będą także w organizowaniu pracy małych zespołów np. we własnej firmie, jak również w pełnieniu funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania.

Celem kształcenia jest przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów o charakterze marketingowym. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę oraz rozwiną umiejętności z zakresu prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, reklamy, sprzedaży, komunikacji rynkowej i marketingowej, budowania relacji z klientami, zarządzania marką, public relations, strategii budowania wizerunku.

Po ukończeniu studiów absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów, a także posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w marketingu. Wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana profesjonalnie w marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badaniach rynku, e-commerce i reklamie.

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów oraz kompetencji niezbędnych w zarządzaniu finansami.

Studia umożliwiają poznanie zasad rachunkowości oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości i różnego rodzaju analiz finansowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Pozwalają także na pogłębienie wiedzy na temat podatków i innych zobowiązań publiczno-prawnych. Studia ułatwiają zdobycie pracy w działach księgowości i biurach rachunkowych. Zajęcia prowadzone są w takich obszarach jak m.in.: rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, analiza finansowa, bankowość, finanse publiczne, marketing usług finansowych, zarządzanie finansami, ekonometria, finanse międzynarodowe.

Absolwent specjalności posiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Umiejętnie podejmuje zadania i rozwiązuje problemy występujące w zarządzaniu finansami, przygotowuje dokumenty, sprawozdania finansowe i dokonuje analiz, potrafi także dobierać właściwe źródła finansowania. Absolwent specjalności jest przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


Studia II stopnia – magisterskie 2-letnie
Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Specjalności:

 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie w przemyśle i administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności menedżerskie i przydatną wiedzę. Realizowany program kształcenia to autorski program ściśle skonsultowany z Pracodawcami Regionu. Studenci mają okazję konfrontowania zdobytej wiedzy z realiami firm, m.in. w ramach praktyk zawodowych. Praktyki dają szansę pogłębienia umiejętności i dodatkowo są okazją do pozytywnej autoprezentacji i zdobycia pracy zgodnej z własnymi aspiracjami. Do atutów tych studiów należą m.in. liczne zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych praktyków, w tym menedżerów z firm z Zagłębia Miedziowego, profesjonalna kadra akademicka. Ukończenie studiów praktycznych i zdobycie tytułu magistra to także szansa na zwiększenie elastyczności zatrudnienia i odpowiedź na oczekiwania rynku pracy.

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na dokonywanie ocen i interpretacji zjawisk zachodzących w organizacji, a także wykorzystywanie współczesnych koncepcji zarządzania do rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania w jednostkach gospodarczych, instytucjach państwowych i samorządowych. Absolwent posiada kompetencje do zajmowania samodzielnych stanowisk, w tym kierowniczych – jako menadżer średniego i wyższego szczebla. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie studiów I i II stopnia większość zajęć prowadzonych jest w małych grupach w formach treningowych, projektowych lub warsztatowych, które dają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Studia kierowane są do wszystkich absolwentów uczelni, po każdym ukończonym kierunku studiów I stopnia.

Na studiach II stopnia już na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, każdy kandydat wybiera jedną specjalność studiów w ramach kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym.

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Absolwent specjalności posiada pogłębione praktyczne kompetencje z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, zarządzania ryzykiem oraz analizy efektywności poszczególnych rodzajów aktywności przedsiębiorstwa.

Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. Globalne rynki kapitałowe, Zarządzanie finansami publicznymi, Fundusze inwestycyjne, Systemy informacji finansowej, Zarządzanie ryzykiem, Psychologia rynku, Biznesplan projektów inwestycyjnych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Zarządzanie w przemyśle i administracji

Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego lub samorządowego na wszystkich szczeblach administracji, a także pracownika administracji w firmach i organizacjach gospodarczych. Celem studiów w ramach specjalności jest także zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i organizacji w przemyśle, opracowywania i realizacji planów rozwoju oraz wdrażania strategii firmy czy przedsiębiorstwa przemysłowego.

Studia obejmują zagadnienia m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i rozwiązywania problemów, komunikacji i rozwoju kompetencji interpersonalnych, wywierania wpływu, form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej,  doboru profilu działalności, organizacji produkcji, zarządzania produktem i usługami oraz ich jakością, zarządzania w administracji, systemów władzy lokalnej oraz funkcjonowania administracji w ramach standardów europejskich, metod optymalizacji decyzji, badań rynkowych a także zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Absolwenci specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych, w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej. Dzięki kreatywności i umiejętnościom interpersonalnym z powodzeniem mogą  podjąć pracę jako np. Produkt Menadżer. Posiadają w tym zakresie niezbędną wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, prawa jak i administracji oraz innych dyscyplin.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia adresowane są do pracowników przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów Human Resources pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich zarówno dużych, średnich, jak i małych firm.

Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe obejmują m.in.: trening kompetencji menedżerskich, grę kierowniczą, zarządzanie zasobami ludzkimi, konwersatoria menedżerskie, trening kreatywnego myślenia, a także specjalistyczne ajęcia z zakresu komunikacji wewnętrznej, systemu wspomagania decyzji oraz szkolenie i rozwój kadr.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.

Zarządzanie jakością i środowiskiem

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy menedżerów pracujących w przemyśle i firmach usługowych w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem – w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami i ich wdrażania w miejscu pracy.

Przedmioty specjalnościowe i kierunkowe zostały tak opracowane by w trakcie studiów zdobyć niezbędną wiedzę oraz rozwinąć umiejętności zarówno w zakresie kompetencji miękkich, jak i technicznych, specjalistycznych. Student pozna nowoczesne rozwiązania analizy ekonomicznej, jakości, nowoczesnych technik zarządzania jakością, podstaw strategii zarządzania organizacją, w tym strategii konkurencji, marketingowych, a także teorii i praktyki wdrażania, rozwoju i doskonalenia strategii jakościowych i środowiskowych oraz narzędzi z tym związanych, w obszarze planowania i realizacji produkcji, procesów, w tym procesów logistycznych.firmach usługowych w zakresie systemów zarządzania jakością i środowiskiem – w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami i ich wdrażania w miejscu pracy.

Absolwent może pełnić funkcje menedżera, specjalisty ds. jakości i/lub środowiska, a także pracować na stanowisku audytora i konsultanta ISO. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organizacjach publicznych, przedsiębiorstwach prywatnych, usługowych i produkcyjnych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia – inżynierskie – 3,5 letnie

Specjalności:

 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 • Inżynieria procesów produkcji
 • Zarządzanie systemami jakości
Interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia kształcenie specjalistów potrafiących łączyć umiejętności i nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami i wiedzą menedżerską. Absolwent jest inżynierem wybranej specjalności przygotowanym do pracy w zespole, ale także do pełnienia funkcji kierowniczej czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Atutem kierunku są przedmioty pozwalające na zdobycie umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania, niezbędnych obecnie w każdej pracy na każdym stanowisku, a szczególnie oczekiwanych u inżynierów przez pracodawców.

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej standardem staje się wprowadzanie w firmach systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz certyfikacja zewnętrzna produktów i usług.

Studia na specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy przygotowują studentów do podejmowania pracy w działach lub na samodzielnych stanowiskach w zakresie bhp.

Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Należą do nich między innymi: identyfikacja czynników materialnego środowiska pracy, projektowanie i eksploatacja systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, ergonomiczne kształtowanie środowiska pracy, audit bezpieczeństwa pracy, komputerowe wspomaganie zarządzania, systemy i regulacje prawne ochrony pracy, normalizacja w bezpieczeństwie pracy i ergonomii oraz rodzaje i zastosowanie ochron osobistych.

Absolwent znajdzie możliwość zatrudnienia jako osoba odpowiedzialna za realizację szeroko pojętej polityki w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz praktycznym stosowaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Absolwent może podjąć pracę jako specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytor wewnętrzny w obszarze monitorowania i auditowania zagadnień dotyczących warunków pracy.

Inżynieria procesów produkcji

Studia na specjalności Inżynieria Procesów Produkcji rozszerzają umiejętności absolwenta inżyniera w stosunku do absolwentów klasycznych kierunków inżynierskich oraz przygotowują go do pełnienia funkcji kierowniczej w przemyśle oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe.

Do przedmiotów specjalnościowych należą m.in.: podstawy kontrolingu, zarządzanie projektami, ergonomiczne kształtowanie warunków pracy, ryzyko zawodowe na stanowisku, podstawy transportu, modelowanie symulacyjne, podstawy montażu, technologie i przemysł maszynowy, ochrona środowiska, podstawy procesów technologicznych.

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Zarządzanie systemami jakości

Specjalność przeznaczona jest dla osób wiążących swą pracę zawodową z wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania jakością.

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności w obszarze planowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością oraz nabycia kompetencji z zakresu zarządzania procesowego, audytowania czy posługiwania się technikami i metodami analiz ryzyka, a także rozwiązywania problemów. Nie zabraknie przedmiotów z prawa gospodarczego, bhp, standardów jakości, auditu, zarządzania przedsiębiorstwem, ergonomii czy logistyki. W procesie kształcenia duży nacisk jest położony na udział ludzi w systemie zarządzania jakością, zarówno pracowników, jak i klientów.

Studia kształcą menedżerów systemów zarządzania jakością. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach, w których wdraża się lub utrzymuje system zarządzania jakością (w tym jakością wyrobów, środowiska, bhp), firmach świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością, własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji – zarejestruj się w naszym systemie i złóż w dokumenty w Uczelni.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

To propozycja dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo i aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

Oferta studiów podyplomowych:

Studia kwalifikacyjne

Doradztwo zawodowe i personalne

Adresaci

 • Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Nauczyciele, pedagodzy oraz wszyscy, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych.
 • Pracownicy lub kandydaci do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR.

Cel

Zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnego doradcy zawodowego i personalnego, a w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Kwalifikacje

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego przygotowują do pracy w charakterze:

– doradcy zawodowego,

– doradcy personalnego,

– szkolnego doradcy kariery (tylko dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne),

zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w:

 • ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  – Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.,
 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Ponadto absolwent uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 • do wytyczania ścieżek kariery zawodowej umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy,
 • analizy rynku pracy oraz zachodzących na nim procesów i kierunków zmian,
 • stosowania nowoczesnych metod pracy doradczej  i technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • umiejętnego pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej,
 • skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych.

Wymagania wstępne dla kandydatów

 • Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.
 • Przygotowanie pedagogiczne – w przypadku chęci uzyskania uprawnień do pracy doradcy zawodowego w szkołach.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki zawodowej i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy andragogiki,
 • preorientacja zawodowa i doradztwo zawodowe,
 • zawodoznawstwo,
 • warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego,
 • podstawy psychologii,
 • diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna,
 • etyka zawodowa,
 • osoba z niepełnosprawnościami na rynku pracy,
 • komunikacja interpersonalna,
 • doradztwo personalne,
 • coaching kariery,
 • tworzenie planów kariery,
 • diagnozowanie predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników,
 • strategie podejmowania decyzji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i talentami w organizacjach,
 • prawo pracy,
 • nowoczesne metody rekrutacji,
 • budowanie efektywnych zespołów,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego.
Opłata za jeden semestr wynosi 1200,00 zł.
Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Przygotowanie pedagogiczne

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu.

Cel

Nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz z dydaktyki, które są niezbędne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Czas trwania

Studia trwają trzy semestry i są przeznaczone dla osób chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sob.-niedz.), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Program obejmuje łącznie 390 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych i składa się z 4 modułów:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • podstawy dydaktyki i emisja głosu,
 • przygotowanie dydaktyczne,
 • praktyka zawodowa.

Wśród przedmiotów m.in. wprowadzenie do pedagogiki, problemy współczesnej młodzieży, pedagogika specjalna, prawo oświatowe, kompetencje wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela, psychologia rozwoju i osobowości, psychologiczne uwarunkowania uczenia się, dydaktyka czy emisja głosu.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Absolwent będzie posiadał przygotowanie w zakresie:

 • specjalności nauczycielskiej, zgodnej z merytorycznym przygotowaniem do nauczania konkretnego przedmiotu (prowadzenia zajęć);
 • psychologii i pedagogiki, by pełnił funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizował proces nauczania, zaspakajał szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizował życie społeczne na poziomie klasy, szkoły
 • i środowiska lokalnego, współpracował z innymi nauczycielami i rodzicami;
 • dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie prowadził zajęcia edukacyjne, rozbudzał zainteresowania poznawcze oraz wspierał rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór form pracy, metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także we właściwy sposób oceniał osiągnięcia edukacyjne uczniów.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne może obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Warunki ukończenia studiów

 • Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 • Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (słuchacze nie piszą pracy dyplomowej!).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.


Studia doskonalące

Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych – Studia przygotowywane we współpracy z CCC Shoes&Bags

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe i personalne

Lean Management Manager

Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Podyplomowe studia administracji publicznej

Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji

Zarządzanie kadrami i płacami

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie projektami w organizacjach

Zbiorowe prawo pracy w praktyce


Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej
76 746 53 24,
podyplomowe@ujw.pl


Wybierz studia podyplomowe w UJW!
Profesjonalna kadra dydaktyczna
Kameralne grupy
Przyjazna atmosfera
Aktywne formy dydaktyczne

Wydziały na uczelni:

nauk społecznych
nauk technicznych
zamiejscowy w Lubinie

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
 •  
 • Telefon: 76 746 53 53, 76 746 53 51
 • Email: ujw@ujw.pl
 • Strona: http://ujw.pl

Filia Uczelni Jana Wyżykowskiego
Wydział Zamiejscowy w Lubinie
ul. Odrodzenia 21, 2359-300 Lubin
wz@ujw.pl
tel. 887 380 094

Rektorat
UJW, Polkowice, A 302, II piętro
rektor@ujw.pl
poniedziałek – piątek
w godz.: 7:30 – 15:30
tel. 76 746 53 58,

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Technicznych
UJW, Polkowice, pok. A202, I piętro
ujw@ujw.pl
tel.:  76  746 53 53, 76 746 53 51
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7.30 – 17.00
piątek w godz.: 7.30 – 14.00
sobota, niedziela w godz.: 08:00 – 14:00

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Lubinie
UJW, ul. Odrodzenia 21, 23, 59-300 Lubin, pok. 114, parter
tel. 887 380 093, 887 380 098, 887 380 094
wz@ujw.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
środa w godz.: 7:30 – 17.00
piątek w godz.: 7:30 – 14.00
sobota, niedziela w godz.: 8:00-14:00

Studia Podyplomowe
UJW, Polkowice, A102, parter 
poniedziałek-piątek w godz.: 7:30 – 15:30
tel. 76 746 53 24
podyplomowe@ujw.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Górnictwo i geologia

Przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, aby sprostać wymogom obecnych czasów. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna więc pozyskać wiedzę i umieć ją przekształcić w konkretne działania. Absolwent kierunku Górnictwo i geologia jest do nich przygotowany. Służy temu studiowanie przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie