Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Rektor: dr hab., prof. Jolanta ŻyskoSzkoła Główna Turystyki i Rekreacji
ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR kształci studentów na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru aż 9 specjalizacji: zarządzanie sportem i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, dietetyka osób aktywnych fizycznie, obsługa podróżnicza w transporcie lotniczym, organizacjai zarządzanie w turystyce, organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie, organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, turystyka międzynarodowa, ekonomia turystyki i rekreacji. SGTiR jako pierwsza branżowa uczelnia turystyczna otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus 98” za osiągnięcia w kształceniu kadr w Polsce.

SGTiR powstała z połączenia 3 uczelni turystycznych:

 • Wyższej Szkoła Turystyki i Rekreacji
  imienia Mieczysława Orłowicza (WSTiR) w Warszawie,
 • Wyższej Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
 • Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.


Oferta dydaktyczna

studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji.

Student na trzecim semestrze studiów licencjackich wybierają jedną
z pięciu specjalności:

 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Obsługa podróżnicza w transporcie
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Dietetyka
 • Zarządzanie sportem i rekreacją

Student na drugim semestrze studiów magisterskich wybierają jedną
z czterech specjalności:

 • Organizacja i zarządzanie w turystyce
 • Organizacja i zarządzanie w rekreacji i sporcie
 • Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Organizacja i zarządzanie wydarzeniami biznesowymi

Program studiów wszystkich specjalności zawiera przedmioty wspólne dla wszystkich studentów oraz przedmioty związane tylko z daną specjalnością. Ilość godzin poszczególnych przedmiotów zależy od trybu studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

Uniwersalny program studiów zapewnia dobry start zawodowy także w innych branżach i umożliwia podjęcie uzupełniających studiów magisterskich.


Zapraszamy!
www.sgtir.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie