Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Rok założenia: 1993 | Rektor: prof. zw. dr hab. inż. Roman Ney

przejdź do spisu treści Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach jest pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w województwie śląskim. Założona została 12 maja 1993 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Uczelnia posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
W Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach funkcjonują wydziały: Wydział Nauk Technicznych i Społecznych oraz Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach. Od października 2010r. zostanie uruchomiony nowy Zamiejscowy Wydział w Żarkach.

W roku 2005 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach otrzymała Śląską Nagrodę Jakości w dziedzinie Nauka – Edukacja. a także certyfikat i znak jakości "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne, ponownie przyznany w latach 2006 - 2009. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka 17 stycznia 2009r. otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”.


 „Ziętek” posiada system stypendialny, dzięki któremu każdego roku około 2000 studentów otrzymuje stypendia naukowe i socjalne. Studenci mają także możliwość korzystania
z praktyk tak w kraju, jak i za granicą. Co roku dzięki programowi Erasmus ponad 20 osób może skorzystać ze studiów za granicą, m.in. we Francji, Danii, Holandii i Austrii.

Uczelnia posiada dwa własne laboratoria CISCO, gdzie studenci kierunku Informatyka poznają tajniki działania sieci Internet, Laboratorium Techniki Cyfrowej
i Mikroprocesorowej, pozwalające poznać od środka działanie komputerów. „Ziętek” posiada również laboratoria z innych dziedzin, takie jak Laboratorium Absorpcji Atomowej oraz trzy laboratoria chemiczne i mikrobiologiczne wyposażone w sprzęt analityczno – pomiarowy przygotowane specjalnie dla studentów kierunku Ochrona środowiska. Również studenci kierunku Pielęgniarstwo mają w ŚWSZ do swojej dyspozycji specjalistyczne laboratoria i pracownie – w Zamiejscowym Wydziale Nauk o Zdrowiu w Tychach uczelnia przygotowała im Pracownię Umiejętności Pielęgniarskich oraz Pracownię Anatomii
i Fizjologii, gdzie przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze mogą zamieniać wiedzę teoretyczną }
w praktykę.

Przy uczelni działają także Studenckie Biuro Karier, którego zadaniem jest pomoc w odnalezieniu się studentom na rynku pracy, oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który jako jeden z ponad 30 istniejących w Polsce Inkubatorów pomaga studentom rozpocząć własną działalność gospodarczą.
W roku 2006 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach jako jedyna uczelnia na Śląsku i piąta w Polsce otrzymała certyfikat MICROSOFT LICENSE MANAGEMENT, który potwierdza spełnienie wymogów Microsoft odnośnie zarządzania licencjami na oprogramowanie. Certyfikat został przyznany ponownie w latach 2007 - 2009.

 Od października 1993 w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania funkcjonuje Biblioteka ŚWSZ; jest ona w pełni skomputeryzowana i posiada bogaty zasób książek, czasopism i zbiorów specjalnych.


Czytelnicy korzystający z biblioteki mają do dyspozycji następujące czytelnie:

Czytelnia Czasopism
Czytelnia Naukowa
Czytelnia Multimedialna
Czytelnia Europejska
Czytelnia Pedagogiczna

 


Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka
Uczelnia została założona 12 maja 1993 przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Rektorat: ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice,
tel. 32/ 209 09 75, fax 32/ 209 02 99
rektorat@swsz.katowice.pl

Dziekanat: ul. Francuska 12, 40-952 Katowice,
tel.: 32/ 256 40 84, fax: 32/ 255 34 49
nabor@swsz.katowice.pl

Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu:
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy,
tel.: 32/ 227 36 23
nabor.tychy@swsz.katowice.pl


Zamiejscowy Wydział w Żarkach:
ul. Sosnowa 2, Żarki ,
tel.: 34/ 314-80-99,
nabor.zarki@swsz.katowice.pl
przejdź do spisu treści
 •  KIERUNEK - OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia I stopnia inżynierskie 7 semestrów

Student kierunku „Ochrona środowiska” Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach ma możliwość wyboru dwóch specjalności:

• Analityka chemiczna w ochronie środowiska
• Odnawialne Źródła Energii.

Uzyskane umiejętności po studiach z zakresu Ochrony środowiska:

Po ukończeniu specjalności Analityka chemiczna w ochronie środowiska absolwent potrafi:
• przeprowadzać eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych,
• prowadzić prace badawcze z zakresu chemii, biologii i mikrobiologii,
technologii ochrony środowiska,
• obsługiwać aparaturę kontrolno-pomiarową.
• posiada również umiejętność analizy i interpretacji uzyskanych wyników z przeprowadzonych eksperymentów, na podstawie, których formułuje  wnioski.

Ponadto znajomość języków obcych pozwala mu na posługiwanie się fachową literaturą zagraniczną.

Po ukończeniu specjalności Odnawialne Źródła Energii absolwent:
• dysponuje wiedzą w zakresie charakterystyki poszczególnych odnawialnych źródeł,
kosztów wytworzenia energii oraz wpływu tego procesu na środowisko,
• posiada informacje pozwalające na dokonanie analizy potrzeb energetycznych
obiektów, a także jednostek administracyjnychoraz odpowiedniego
dla nich doboru odnawialnych źródeł energii,
• rozumie zagadnienia związane z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi i planowaniem przestrzennym dotyczącym wprowadzania tych źródeł, a w szczególności problematyką racjonalnego gospodarowania przestrzenią, oceną lokalizacji inwestycji oraz strategiami rozwoju gminy/miasta.

Nabyta wiedza umożliwia absolwentowi doradztwo jak i projektowanie w zakresie wyboru oraz realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.


Gdzie szukać pracy po Ochronie Środowiska:
Kończąc specjalność Analityka chemiczna w ochronie środowiska absolwent jest przygotowany do pracy:

• w laboratoriach kontrolno-pomiarowych, takich jak m.in. Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, wodociągi, laboratoria zakładowe,
• w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska
• w jednostkach naukowo-badawczych.
• może także znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Ukończenie specjalności Odnawialne Źródła Energii, pozwala na podjęcie pracy:
• na stanowiskach kierowniczych,
• specjalistów ds. energii odnawialnej w administracji samorządowej,
• doradców w sektorze finansowym,
• w firmach związanych z branżą energetyczną
• a także do rozpoczęcia własnej działalności konsultacyjnej lub usługowej.

Absolwent kończący ww. specjalności jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

 • KIERUNEK - INFORMATYKA

Studia I stopnia inżynierskie, 7 semestrów

W Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach na kierunku Informatyka masz możliwość wybrania następujących specjalności:

• Wprowadzanie oprogramowania na rynek i jego sprzedaż
• Gry komputerowe
• Teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów informatycznych
• Inżynieria systemów informatycznych
• E-biznes
• Informatyka w firmie
• Zarządzanie informacją

Studiując Informatykę w katowickim "Ziętku" masz możliwość korzystania aż z 11 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, w tym 2 laboratoriów CISCO oraz Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej, gdzie pracując na profesjonalnym sprzęcie będziesz miał okazję poznać najskrytsze tajniki pracy elektronika.

Będąc studentem kierunku Informatyka masz również możliwość uczestniczenia w programie CISCO NETWORKING ACADEMY, który oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.
Absolwenci tych kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Wiele zajęć prowadzonych jest przy ścisłej współpracy ze znanymi firmami z branży IT, np. firmą SAP w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, firmą Microsoft w obszarze platform bazodanowych oraz firmą SAS Institute. Studenci mają również możliwośc poznania systemu SAP Business One.

Kończąc kierunek Informatyka będziesz mieć możliwość pracy jako:
• programista systemów informatycznych
• menedżer ds. jakości i standardów oprogramowania
• lider projektów e-biznesu
• dostawca usług internetowych
• projektant systemów informatycznych
• analityk
• operator i serwisant systemów informatycznych
• specjalista ds. komputeryzacji
• nauczyciel informatyki (po spełnieniu dodatkowych kryteriów)

 • KIERUNEK - OCHRONA DÓBR KULTURY

Studia I stopnia licencjackie, 6 semestrów

Ochrona dóbr kultury to kierunek dla osób pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętych sztuk pięknych, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa.

Student Ochrony Dóbr Kultury ma możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy.

Nowocześnie prowadzony proces dydaktyczny zapoznaje studentów:
• z historią sztuki,
• zasadami sporządzania dokumentacji zabytków,
• problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem,
• podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania,
ułatwiającymi korzystanie
• z dotacji krajowych i zagranicznych, a także profesjonalne
gospodarowanie finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych.

Wyróżniający się studenci mają możliwość realizacji części programu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych.

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do podjęcia pracy w:
• urzędach konserwatorskich,
• referatach samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego,
• muzeach i prywatnych galeriach,
• pracowniach architektonicznych zajmujących się rewaloryzacją obiektów zabytkowych,
• redakcjach prasy, radia i telewizji przygotowujących programy
z dziedziny ochrony dóbr kultury i zajmujących się krytyką artystyczną,
• urzędach celnych,
• instytucjach rozwoju przestrzennego miast,
• zakładach i warsztatach rzemieślniczych o profilu konserwatorskim.

Zajęcia terenowe na kierunku Ochrona Dóbr Kultury realizowane są w muzeach, skansenach, zespołach urbanistycznych, a nawet zabytkowych zakładach przemysłowych Śląska i Małopolski.

 • KIERUNEK - ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia licencjackie, 6 semestrów
Obszar tematyczny realizowany jest w sposób interdyscyplinarny z uwzględnieniem kierunków zmian gospodarczych na specjalnościach:

• zarządzanie przedsiębiorstwem
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• rachunkowość zarządcza
• negocjator w biznesie
• dziennikarstwo biznesowe
• ubezpieczenia gospodarcze
• zarządzanie w sporcie i turystyce


Przygotowanie zawodowe po studiach na kierunku Zarządzanie

Studia przygotowują absolwentów do pracy:
• menedżerskiej,
• inicjowania działalności o charakterze ekonomicznym,
• gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi
i informacyjnymi organizacji.

Absolwenci kierunku Zarządzanie mają możliwość pracy jako specjaliści z zakresu zarządzania, marketingu, Public Relations, Human Relations w:

• administracji samorządowej i rządowej
• instytucjach europejskich
• przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych
• we wszystkich sektorach gospodarki
• we wszystkich działach ekonomicznych

Atutem są nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych uwzględniające wykorzystanie technik teleinformatycznych w przekazywaniu wiedzy.
Student kierując się własnymi zainteresowaniami oraz perspektywami zawodowymi dokonuje wyboru warsztatów i wykładów w języku polskim i angielskim.
Studenci Kierunku zarządzanie mogą zrealizować część programu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.


Specjalność ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA
Studia I stopnia inżynierskie, 7 semestrów

Specjalność charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania tymi systemami. Podstawą kształcenia jest nauka o logistyce w systemach transportowych, integrująca:

• technologie przewozów,
• techniczne środki transportu,
• infrastrukturę,
• zarządzanie i sterowanie.


Studia na tej specjalności pogłębiają wiedzę w zakresie:
• systemów logistycznych w transporcie
• organizacji i technologii przewozów
• technologii prac ładunkowych
• organizacji i zarządzania
• systemów informatycznych w transporcie
• budowy środków transportu
• infrastruktury transportowej
• automatyki i systemów sterowania
• technologii napraw.

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni:
• przez liczne przedsiębiorstwa eksploatujące techniczne środki transportu
• w bazach logistycznych,
• przez jednostki administracji państwowej i samorządowej
w zakresie planowania i nadzoru nad systemami transportowymi

Studenci zainteresowani uzyskaniem drugiego dyplomu uczelni zagranicznej mogą zrealizować część studiów na uniwersytecie Via College w Danii w ramach programu Erasmus.

 • KIERUNEK - ZARZĄDZANIE

 Studia II stopnia magisterskie, 4 semestry
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera wszystkich kierunków studiów.

Studia magisterskie pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą istoty i prawidłowości funkcjonowania organizacji w zmieniających się warunkach konkurencyjnej gospodarki światowej.

W ramach  tego kierunku Uczelnia oferuje następujące specjalności:

• zarządzanie przedsiębiorstwem
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• rachunkowość zarządcza
• negocjator w biznesie
• menedżer biznesu międzynarodowego
• zarządzanie w sporcie i turystyce
• zarządzanie kryzysowe
• coaching
• systemy informatyczne w zarządzaniu
• zarządzanie funduszami europejskimi
• zarządzanie dziedzictwem kulturowym
• logistyka.


Uczelnia kształci:
• menedżerów szczebla kierowniczego w zakresie organizowania i zarządzania oraz marketingu
umiejących inicjować działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy dla siebie i innych,
• konsultantów w organizacjach gospodarczych,
• przedsiębiorców – animatorów życia gospodarczego w regionie i kraju.

Podobnie, jak na studiach I stopnia, tak i na studiach magisterskich zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy uwzględniające wykorzystanie technik teleinformatycznych.

Student kierując się własnymi zainteresowaniami oraz perspektywami zawodowymi dokonuje wyboru warsztatów i wykładów w języku polskim i angielskim.
Studenci Kierunku zarządzanie mogą zrealizować część programu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

 • KIERUNEK – PEDAGOGIKA

Studia I stopnia licencjackie, 6 semestrów
Szczegółowe określenie przygotowania zawodowego zależne jest od wybranej specjalności:

• Pedagogika społeczna
• Profilaktyka i resocjalizacja
• Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna
• Specjalności mogą ulec zmianie mocą decyzji
Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Pedagogika to kierunek dla osób zainteresowanych zdobywaniem współczesnej wiedzy:
• ogólnopedagogicznej,
• edukacyjnej,
• socjologicznej,
• psychologicznej,
• niezbędnej do zrozumienia procesów kształcenia,
wychowania i pracy opiekuńczej.

Efektem kształcenia jest:
gotowość do realizacji zadań w instytucjach, środowisku otwartym oraz pracy z jednostką, rodziną i grupą; wrażliwość na „inność” i niepowtarzalność jednostek, otwartość na dialog; rozwój umiejętności skutecznego wpływu społecznego, dojrzałość i motywacja do prowadzenia działań prospołecznych wsparte kompetencjami w zakresie organizowania działań profilaktycznych w oparciu o nowoczesne metody pracy socjalnej, socjotechnicznej i terapeutycznej;
posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i identyfikowania problemów w szerokim kontekście funkcjonowania społecznego (ubóstwo, bezdomność, bezrobocie) oraz rozwiązywania problemów w zakresie patologii społecznej, dysfunkcji i zagrożeń funkcjonowania środowisk, rodziny i jednostki.

 • KIERUNEK – EUROPEISTYKA

Studia I stopnia licencjackie, 6 semestrów
W ramach kierunku Europeistyka Uczelnia proponuje specjalność Urzędnik Europejski.

Studia na kierunku Europeistyka adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu integracji europejskiej i które chcą odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na specjalistów z tej dziedziny.

Kierunek studiów Europeistyka dostarcza szerokiej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów:
• instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne,
zakres kompetencji i uprawnień organów UE),
• prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych i ich funkcjonowanie w krajowym systemie prawnym),
• ekonomicznych (mikro- i makropodstawy procesów integracyjnych, pogłębianie integracji rynków, idea jednolitego rynku europejskiegoi
zasady funkcjonowania swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitałuoraz ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych,
znajomość zasad polityk wspólnotowy

Studia przeznaczone są również dla osób, które zamierzają związać swą karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej,przystępujących do konkursu na urzędnika europejskiego,lub podejmujących pracę w instytucjach doradczych lub lobbingowych w Brukseli. W programie studiów na kierunku Europeistyka nie  ma przedmiotu matematyka

 • KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO

Studia I stopnia licencjackie, 6 semestrów

W trakcie studiów studenci uczą się rozpoznawać potrzeby jednostki czy grupy ludzi i określać środki niezbędne i dostępne dla ich zaspokojenia. Uczę się także planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgniarstwa i priorytetów opieki poprzez wykonywanie czynności zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W programie studiów znajdują się zajęcia z języka obcego poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zajęcia z języka specjalistycznego z zakresu kierunku studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów studenci opanują zarówno umiejętność współpracy z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, jak i samodzielnego kierowania projektami, zespołami i zmianami. Absolwent otrzyma wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia przypisanymi zawodowemu pielęgniarstwu.

Studia na tym kierunku wyposażą absolwenta w wiedzę teoretyczną z zakresu medycznych podstaw pielęgniarstwa oraz praktyczne umiejętności w obszarze:
• prowadzenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej tak indywidualnej jak i jako uczestnik zespołu opieki zdrowotnej,
• planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego
i leczniczego w zakresiepromocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
• nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu,
• rozwoju praktyki pielęgniarskiej, poprzez aktualizowanie wiedzy
z zakresu nauk medycznych i społecznych
oraz prawnych regulacji zawodu i opieki zdrowotnej,
• uczestniczenia w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej i wdrażania uznanych
wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej.

Ważną umiejętnością, którą posiądzie absolwent będzie też dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgniarstwa
i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
Studia na tym kierunku powinny rozwijać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, a także z dziećmi i ich rodzinami.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
• publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
i zakładach opiekuńczych,
• instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
• szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
(zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwenci powinni też być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą
w obszarze usług pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

 • KIERUNEK – EKONOMIA – Kierunek będzie prowadzony od października 2010r. w nowym Zamiejscowym Wydziale w Żarkach.

Studia na kierunku ekonomia stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia i osiągania satysfakcji zawodowej. Misją kierunku jest kształcenie promotorów przemian i organizatorów działalności gospodarczej, kreujących miejsca pracy dla siebie i innych, zwłaszcza na terenie małych miast i wsi.
Absolwent będzie dysponować wiedzą o istocie, prawidłowościach i funkcjonowaniu podmiotów i rynków, także w wymiarze regionalnym. W trakcie studiów posiądzie umiejętność dokonywania analizy, diagnozowania i rozwiązywania problemów w obszarze gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i rzeczowymi.

Uzyskane kompetencje umożliwią:
• realizację podstawowych funkcji ekonomicznych w przedsiębiorstwach,
organizacjach i instytucjach;
• osiągniecie skuteczności w procesie komunikowania się,
negocjowania i pracy w zespole;
• użytkowania różnych systemów informatycznych

Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty we wszystkich obszarach gospodarki:
• w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
• administracji samorządowej i rządowej,
• w działach ekonomicznych instytucjach i organizacjach,
• oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie studiów wykładane będą m. in. następujące treści programowe:

mikro i makroekonomia,
prawo,
statystyka,
międzynarodowe stosunki gospodarcze,
rachunkowość,
finanse publiczne,
polityka gospodarcza i społeczna,
gospodarka regionalna,
analiza ekonomiczna,
ekonomika rolnictwa, turystyki,
strategie marketingowe,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie kryzysowe,
podstawy prawne i ekonomiczne funkcjonowania małej firmy,
biznesplan,
tworzenie projektów  finansowanych z funduszy unijnych,
autoprezentacja,
projektowanie stron w Internecie,
strategia wizerunku.

Student, kierując się własnymi zainteresowaniami oraz perspektywami zawodowymi, dokonuje począwszy od semestru trzeciego, wyboru warsztatów i wykładów, które będzie studiował. Wykłady i warsztaty mogą być prowadzone także w języku obcym. Studenci kierunku Ekonomia mogą realizować część programu studiów w renomowanych uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.
Dla kandydatów na studia uruchomione mogą być przed rozpoczęciem studiów zajęcia dodatkowe z matematyki. Również w trakcie studiów na wniosek studentów można zorganizować dodatkowe zajęcia z treści programowych sprawiających szczególne trudności w ich opanowaniu.

W toku studiów obowiązkowe jest odbycie praktyki zawodowej i dyplomowej. Uczelnia zawarła szereg umów o stałej współpracy w tym zakresie z przedsiębiorstwami i organizacjami. 

Zajęcia dydaktyczne mogą być realizowane:
na studiach stacjonarnych w ciągu 3 dni w tygodniu,
na studiach niestacjonarnych w trakcie dwudniowych zjazdów w co drugi weekend.

Kierunki wykładane na uczelni:

europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona dóbr kultury Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
  ul. Francuska 12, 40-952 Katowice
 •  
 • Telefon: 32/ 256 40 84,
 • Fax: 32/ 255 34 49
 • Email: nabor@swsz.katowice.pl
 • Strona: http://www.swsz.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie