Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

RCKJO w Opolu - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu

RCKJO w Opolu - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu

Rok zalozenia: 1990

NKJO w Opolu działa od 1 października 1990 roku i jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli.

Działa pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Opolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

W dniu 01.04.2007 r. wprowadzono nazwę -Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obych w Opolu-Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu

Dyrektorem RCKJO w Opolu- NKJO w Opolu jest Pani mgr Ewa Tarnawska

Nauka w Kolegium trwa 3 lata. Realizowany program zawiera podstawowe informacje językoznawcze, kulturoznawcze i literaturoznawcze. Zapewnia bardzo dobrą znajomość języka oraz przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w szkole. Absolwenci Kolegium uzyskują dyplom uprawniający do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół i przedszkoli oraz mogą przystąpić do egzaminu licencjackiego i podjąć dwuletnie uzupełniające studia magisterskie w uczelniach, które sprawują opiekę naukową nad Kolegium lub w innych ośrodkach uniwersyteckich.


REALIZOWANY PROGRAM OBEJMUJE:
 • praktyczną naukę języka obcego,
 • przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa,
 • przedmioty kształcenia filologicznego: historia i kultura, językoznawstwo i literaturoznawstwo,
 • praktyki pedagogiczne w szkołach.

WYKŁADOWCY NKJO w OPOLU (nauczyciele mianowani i dyplomowani oraz nauczyciele akademiccy) prowadzą prawie wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych odbywające się na terenie województwa opolskiego, m.in. we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Prowadzą również kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli języka niemieckiego i języka angielskiego w ramach programu NIWKI. NKJO w Opolu bardzo aktywnie uczestniczy w programach MENiS i CODN: COFRAN, INSETT i DELFORT. Pracownicy NKJO we współpracy z tymi organizacjami doskonalą kwalifikacje zawodowe naszych absolwentów z lat ubiegłych, będących obecnie czynnymi nauczycielami języków obcych. Kolegium zatrudnia także wykwalifikowanych wykładowców z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.


NKJO W OPOLU ZAPEWNIA SŁUCHACZOM:
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego,
 • przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obce
 • kwalifikacje pedagogiczne.
Kolegium współpracuje z: British Council, Goethe Instytut, Instytutem Cervantesa, Ambasadą Irlandii, Ambasadą Francuską oraz Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji „Socrates”, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Bielefeld – w ramach programu Socrates Lingua, a także Regionem Fejer- Węgry.


BAZA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:
 • biblioteka z czytelnią. Biblioteka wyposażona jest w zbiór ponad 20 tys. woluminów, liczny zbiór pomocy audiowizualnych (CD, DVD)-około 2 tys.;
 • sale komputerowe ze stałym łączem internetowym;
 • sale dydaktyczne.
W nowym, trzykondygnacyjnym budynku znajduje się 9 sal wykładowych, 4 pracownie komputerowe, bufet, sala audiowizualna z amfiteatralnie ustawionymi fotelami, a także piękna biblioteka z multimedialną czytelnią.Dzięki przestronnym korytarzom, pochylniom oraz zamontowanej windzie budynek ten jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
 • JĘZYK ANGIELSKI – studia I stopnia ,system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny
 • JĘZYK FRANCUSKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny
 • JĘZYK NIEMIECKI – studia I stopnia, system kształcenia: dzienny, wieczorowy i zaoczny
 • JĘZYK HISZPAŃSKI - studia I stopnia, system kształcenia: dzienny
Słuchacze NKJO mają możliwość wyboru nauki drugiego języka jako lektoratu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański.ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

O przyjęciu do Kolegium na rok szkolny 2012/2013 decydować będzie sumę wyników z:
 • egzaminu maturalnego z języka obcego:
  pisemny egzamin maturalny (nowa matura),
  ustny i pisemny lub ustny/pisemny egzamin maturalny (stara matura),
 • egzaminu maturalnego z języka polskiego:
  pisemny egzamin maturalny(nowa matura),
  ustny i pisemny lub ustny/pisemny egzamin maturalny (stara matura),

Kandydaci, którzy nie mają oceny z języka obcego na świadectwie maturalnym przystępują obowiązkowo do rozmowy kwalifikacyjnej. W momencie składania dokumentów rekrutacyjnych do NKJO w Opolu kandydat może zrezygnować z przeliczenia punktów maturalnych z języka obcego na punkty rekrutacyjne. Przystępuje wtedy do rozmowy kwalifikacyjnej.

DOKUMENTY: podanie, świadectwo dojrzałości, świadectwo lekarskie o przydatności do zawodu nauczycielskiego, 4 zdjęcia (37x52 mm), ksero dowodu osobistego, dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej.Koszt nauki:

 • System kształcenia dzienny: bezpłatny;
 • System kształcenia wieczorowy: płatny -1800 PLN za semestr;
 • System kształcenia zaoczny: płatny- 1600 PLN za semestr.


NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W OPOLU
... i języki przestają być obceKierunki wykładane na uczelni

język angielski Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
język francuski Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
język hiszpański Licencjat Stacjonarny
język niemiecki Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie