Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Rok zalozenia: 1993 | Rektor: dr hab. inż. Mariusz Sławomirski, prof. PWSOŚ

przejdź do spisu treści

UCZELNIA DLA LUDZI, ŚRODOWISKA I REGIONU


Misją Uczelni jest kształcenie poszukujących najnowszej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz regionu.

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 14 lipca 1993 roku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rejestrację przygotowanego przez założycieli uczelni - mgr Zofię Czempińską - Świtalską i mgr. Krzysztofa Ostrowskiego (zm. 2002 r.). Została wpisana do rejestru szkół wyższych jako 32 niepaństwowa uczelnia w Polsce (decyzja MEN: DNS 3-0145/TBM/57/2/93).

Perspektywy PWSOŚ rysują się pomyślnie. Szkoła wypracowała sobie mocną pozycję na krajowym rynku edukacyjnym. Jej nazwa jest dobrze znana i spotyka się z sympatycznym odbiorem nie tylko w regionie radomskim.

Aktualnie Uczelnia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oferuje studia na kierunkach: 


OCHRONA ŚRODOWISKA


STUDIA I STOPNIA

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymują tytuł zawodowy inżyniera ochrony środowiska. Posiadają oni podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w powiązaniu z kwalifikacjami inżynierskimi. Zakres tych nauk jest ukierunkowany na zagadnienia oddziaływania człowieka na środowisko, co może odbywać się poprzez instrumenty, obiekty, czy rozwiązania techniczne, w zakresie degradacji i rekultywacji środowiska naturalnego (ziemia, powietrze i woda). Na bazie podstaw chemicznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, informatycznych i podstaw sztuki inżynierskiej kształtuje się wiedzę przyszłych absolwentów skupioną wokół problemów geologii i gleboznawstwa, hydrologii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, meteorologii i klimatologii, toksykologii, oraz oceny, kontroli i kształtowania środowiska. Wiedzę przyszłych absolwentów skupia się też wokół problemów konstrukcji i inżynierskich technologii związanych z zagrożeniami dla środowiska i jego ochroną. W zależności od wybranej specjalności studenci pogłębiają wiedzę chemiczno-technologiczną, analityczną, biologiczno-ekologiczną, prawną i ekonomiczną. 

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska są studiami o profilu ogólnoakademickim i przygotowują specjalistów od programowania, organizowania i prowadzenia zarówno kontroli, jak i działalności użytecznej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, a także do prowadzenia prac badawczych i naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent tego kierunku otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Studenci otrzymują rozszerzoną wiedzę objętą przedmiotami ogólnymi, podstawowymi, kierunkowymi i specjalnościowymi. Realizowane przedmioty ogólne to języki obce, etyka i ekopolityka, natomiast podstawowe to matematyka, fizyka, informatyka, biologia, genetyka, chemia i biochemia. Z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowane są przedmioty: ekologia, mikrobiologia, geologia i geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia, toksykologia, technologie stosowane w ochronie środowiska, monitorowanie środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, ocena oddziaływania na środowisko oraz planowanie przestrzenne. W ramach przedmiotów obligatoryjnych lub obieralnych (fakultatywnych), studenci mają możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki ochrony środowiska, a na specjalnościach technicznych także w zakresie projektowania procesów i urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska. Realizowany program nauczania ma na celu wyrobienie u studenta, a potem absolwenta, umiejętności współdziałania ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, nauki i techniki, ze specjalistami będącymi absolwentami szkół wyższych różnego rodzaju. 


Bezpieczeństwo i higiena pracy


STUDIA I STOPNIA

Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy przyporządkowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych do obszaru nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych. Kwalifikacja kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy do obszaru nauk technicznych wynika z opisu kwalifikacji absolwenta kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407).


Turystyka i rekreacja


STUDIA I STOPNIA

Kierunek turystyka i rekreacja na studiach I stopnia prowadzony jest przez Wydział Turystyki i Rekreacji w systemie 6-ciu semestralnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z ukończoną specjalnością. Dyplomy dają uprawnienia do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Uczelnia zapewnia studentom ukończenie kursu do uzyskania uprawnień pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz innych kursów m.in. rezydentów biur podróży, odnowy biologicznej i masażu, animatora czasu wolnego.


przejdź do spisu treści

OCHRONA ŚRODOWISKA


STUDIA I STOPNIA


Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymują tytuł zawodowy inżyniera ochrony środowiska. Posiadają oni podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w powiązaniu z kwalifikacjami inżynierskimi. Zakres tych nauk jest ukierunkowany na zagadnienia oddziaływania człowieka na środowisko, co może odbywać się poprzez instrumenty, obiekty, czy rozwiązania techniczne, w zakresie degradacji i rekultywacji środowiska naturalnego (ziemia, powietrze i woda). Na bazie podstaw chemicznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, informatycznych i podstaw sztuki inżynierskiej kształtuje się wiedzę przyszłych absolwentów skupioną wokół problemów geologii i gleboznawstwa, hydrologii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, meteorologii i klimatologii, toksykologii, oraz oceny, kontroli i kształtowania środowiska. Wiedzę przyszłych absolwentów skupia się też wokół problemów konstrukcji i inżynierskich technologii związanych z zagrożeniami dla środowiska i jego ochroną. W zależności od wybranej specjalności studenci pogłębiają wiedzę chemiczno-technologiczną, analityczną, biologiczno-ekologiczną, prawną i ekonomiczną. 


WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ochrony środowiska, 
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich, 
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, 
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, 
 • wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, 
 • ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach, 
 • potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody, 
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, 
 • potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, 
 • wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, 
 • posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich, 
 • rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność, 
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

Nabyte podczas studiów umiejętności umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządach, spółkach komunalnych, przemyśle, rolnictwie, turystyce i rekreacji, jednostkach badawczych, instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskowym, a także w szkolnictwie (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego). Znaczna część studentów i absolwentów jest pracownikami Pionu Higieny Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, a także laboratoriów podległych pod Służbę Zdrowia. Ponadto wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą. 


STUDIA II STOPNIA


Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska są studiami o profilu ogólnoakademickim i przygotowują specjalistów od programowania, organizowania i prowadzenia zarówno kontroli, jak i działalności użytecznej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, a także do prowadzenia prac badawczych i naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent tego kierunku otrzymuje tytuł magistra inżyniera. Studenci otrzymują rozszerzoną wiedzę objętą przedmiotami ogólnymi, podstawowymi, kierunkowymi i specjalnościowymi. Realizowane przedmioty ogólne to języki obce, etyka i ekopolityka, natomiast podstawowe to matematyka, fizyka, informatyka, biologia, genetyka, chemia i biochemia. Z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowane są przedmioty: ekologia, mikrobiologia, geologia i geomorfologia, gleboznawstwo, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia, toksykologia, technologie stosowane w ochronie środowiska, monitorowanie środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, ocena oddziaływania na środowisko oraz planowanie przestrzenne. W ramach przedmiotów obligatoryjnych lub obieralnych (fakultatywnych), studenci mają możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki ochrony środowiska, a na specjalnościach technicznych także w zakresie projektowania procesów i urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska. Realizowany program nauczania ma na celu wyrobienie u studenta, a potem absolwenta, umiejętności współdziałania ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, nauki i techniki, ze specjalistami będącymi absolwentami szkół wyższych różnego rodzaju. 


WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej; 
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ochrona środowiska, 
 • ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania obiektów i systemów typowych dla ochrony środowiska, 
 • rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze, 
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ochrona środowiska, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie, 
 • ma pogłębioną wiedzę z tematów biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska, 
 • wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, 
 • ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach, 
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
 • potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi, 
 • potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego oraz dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi, 
 • ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów w zakresie ochrony środowiska, 
 • stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym, 
 • samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu ochrony środowiska, 
 • posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, 
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, 
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, 
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role: lidera, doradcy, konsultanta itp.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:

Przyjęty do realizacji profil kształcenia umożliwia absolwentom wykonywanie prac koncepcyjno-projektowych, realizacyjnych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych w administracji państwowej, samorządach wszystkich szczebli, spółkach komunalnych, przemyśle, rolnictwie, turystyce i rekreacji, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, a także pracę w szkolnictwie (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego). Absolwenci PWSOŚ są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy nie tylko w kraju, ale i na całym obszarze Unii Europejskiej.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo i higiena pracy


STUDIA I STOPNIA


Kierunek studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy przyporządkowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych do obszaru nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych. Kwalifikacja kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy do obszaru nauk technicznych wynika z opisu kwalifikacji absolwenta kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407).

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 02 listopada 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz. 704) oraz opisu kwalifikacji absolwenta kierunku studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku – Dz.U. nr 180, poz. 1407). Zatem absolwent będzie umiał interpretować rolę i miejsce człowieka w działaniach dotyczących BHP wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami: 

 • praktycznym wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności z psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu; 
 • oceną i przebiegiem produkcyjnych procesów pracy; 
 • organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych; 
 • przeprowadzaniem kontroli przestrzegania przepisów BHP; 
 • formułowaniem wniosków w zakresie poprawy warunków pracy; 
 • ocenianiem rozwiązań techniczno-organizacyjnych pod względem spełniania wymagań BHP i ergonomii; 
 • badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 
 • podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe;
 • absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych;
 • absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia np. na kierunku Ochrona środowiska w zakresie proponowanych specjalności związanych także z problematyką BHP;

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy: 

 • w służbach BHP małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; 
 • w firmach świadczących usługi z zakresu BHP; 
 • w organach nadzoru nad warunkami pracy; 
 • w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka; 
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej wg standardów uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela lub studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego;
 • po uzyskaniu uprawnień specjalisty BHP pracownik będzie mógł otworzyć działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem usług w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozszerzenie kompetencji kierunkowych następuje w wyniku ukończenia odpowiedniej specjalności.


SPECJALNOŚCI

Zarządzanie zasobami ludzkimi z aspektami bezpieczeństwa

Specjalność dedykowana przede wszystkim do grupy zawodowej policjantów, strażaków, wojska, służby więziennej, straży granicznej.

BHP w przemyśle i usługach

Specjalność przygotowuje do pracy w szczególności w służbach BHP.

Absolwent specjalności BHP w przemyśle i usługach, poza kwalifikacjami wynikającymi z kształcenia kierunkowego, będzie posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności z BHP. W wyniku realizacji przedmiotów specjalnościowych będzie przygotowany do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia dotyczącego służb BHP, i dotyczących m. in.:

 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • umiejętności identyfikacji zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy oraz precyzowania wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń;
 • sporządzania okresowych analiz stanu BHP, zawierających propozycje przedsięwzięć: technicznych, organizacyjnych i ludzkich mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • udziału w ocenie dokumentacji rozwiązań modernizacyjnych i inwestycyjnych pod względem wymagań BHP,
 • udziału w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • przedstawiania pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • opiniowania instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu i realizacji wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, jak i zachorowań na choroby zawodowe.
 • doradztwa w stosowaniu przepisów pracy oraz zasad BHP.
 • udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • doradztwa w organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami przy: organizowaniu szkoleń z BHP, zapewnianiu adaptacji zawodowej nowych pracowników i nabywaniu przez nich umiejętności określania potrzeb szkoleniowych, przygotowaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń.
 • współdziałania z lekarzami sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • współdziałania ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
 • podejmowaniu przez nie działań dotyczących przestrzegania przepisów oraz zasad BHP,
 • podejmowaniu przez pracodawcę przedsięwzięć dotyczących poprawy warunków pracy.
 • inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii.
Ochrona środowiska pracy

Specjalność ukierunkowana przede wszystkim na słuchaczy zainteresowanych pracą w organach nadzoru nad warunkami pracy.

Absolwent specjalności ochrona środowiska pracy, poza kwalifikacjami wynikającymi z kształcenia kierunkowego, będzie posiadał pogłębioną wiedzę i umiejętności z ochrony środowiska pracy. W wyniku realizacji przedmiotów specjalnościowych będzie lepiej przygotowany do wypełniania obowiązków w zakresie m. in.:

 • nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP;
 • kontroli przestrzegania przepisów BHP przy projektowaniu budowie, przebudowie i modernizacji zakładów pracy oraz wyposażenia zakładów w maszyny i inne urządzenia techniczne;
 • aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem;
 • uczestnictwa w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części;
 • kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • podejmowania działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy;
 • nadzoru i kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • przygotowania do podejmowania działań w zakresie badań oraz analizowania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy;
 • wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej,  higieniczno-sanitarnymi;
 • wykonywania zadań w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w szczególności:

- ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- uczestniczenia w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
- inicjowania przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

 • bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

- higieny środowiska,
- utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej itd.;

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynacji i nadzoru działań oświatowo-zdrowotnych w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w szczególności udzielania porad i informacji dotyczących zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
BHP w logistyce

Specjalność ukierunkowana na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w transporcie i dystrybucji.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Specjalność ukierunkowana na osoby zainteresowane wdrażaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.


przejdź do spisu treści

Turystyka i rekreacja


STUDIA I STOPNIA


Kierunek turystyka i rekreacja na studiach I stopnia prowadzony jest przez Wydział Turystyki i Rekreacji w systemie 6-ciu semestralnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata z ukończoną specjalnością. Dyplomy dają uprawnienia do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.

Uczelnia zapewnia studentom ukończenie kursu do uzyskania uprawnień pilota wycieczek krajowych i zagranicznych oraz innych kursów m.in. rezydentów biur podróży, odnowy biologicznej i masażu, animatora czasu wolnego.

Zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej i usprawnienia fizycznego odbywają się na basenie oraz w uczelnianym ośrodku odnowy biologicznej „Gorgonia”.

Studenci uczestniczą w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Pradze, Berlinie, Budapeszcie), w spływach kajakowych, ćwiczeniach terenowych w Tatrzańskim Parku Narodowym i Tatrach Słowackich (zakwaterowanie w Zakopanem w Ośrodku Szkoleniowo – Turystycznym Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska). Odbywają się również praktyki zawodowe m.in. w biurach podróży i hotelach.

W ramach programu Erazmus istnieje możliwość odbycia praktyk zagranicznych m.in. w Hiszpanii, Francji, Grecji i Anglii.


WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

W trakcie studiów student otrzyma interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i prawną. Posiadane umiejętności organizacyjne, praktyczne oraz kompetencje personalne umożliwiają absolwentom pracę w szeroko rozumianej sferze turystyki i rekreacji. Potrafią przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych odbiorców. Duży nacisk kładziony jest na kompetencje językowe. Posiadają również formalne kompetencje zawodowe pozwalające absolwentom na zdobycie uprawnień wysoko cenionych na rynku pracy tj. komunikacji interpersonalnej, znajomości psychologii, socjologii oraz pedagogiki czasu wolnego i odpoczynku, a także wykorzystania nowoczesnych środków przetwarzania i przekazu informacji.

Zajęcia terenowe uczą pracy w zespole i personalnych kompetencji, pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie twórczego myślenia i rozwiązywania konfliktów.

Zgodnie z misją naszej Uczelni absolwenci prezentują postawy przyjazne ludziom i przyrodzie, wykazują się troską o jakość życia ludzi i takie rozszerzenie możliwości zaspakajania ich potrzeb, które zachowuje jak najlepszy stan środowiska naturalnego.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • pracy oraz pełnienia funkcji kierowniczych w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
 • prowadzenia gospodarstw agroturystycznych
 • pracy w wydziałach turystyki administracji rządowej i samorządowej
 • tworzenia i promowania produktów regionalnych turystycznych (także na rynkach ponadnarodowych)
 • obsługi imprez kongresowych.
 • Innymi obszarami aktywności zawodowej absolwentów mogą być organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia w których mogą zajmować stanowiska kierownicze i wykonawcze związane z turystyka, rekreacja i organizacja czasu wolnego.

Kompetencje zdobyte na specjalnościach realizowanych na kierunku turystyka i rekreacja pozwalają również na podjecie pracy za granicą w branży hotelarskiej.


SPECJALNOŚCI

Obsługa turystyki zagranicznej

Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z działalnością międzynarodowych organizacji turystycznych i przepływem informacji w międzynarodowym ruchu turystycznym. Omawiane są zagadnienia rozwijającej się dynamicznie turystyki kongresowej i problemów z tym związanych.

W trakcie ćwiczeń zapoznają się między innymi z zasadami marketingu w międzynarodowym obrocie turystycznym i praktycznymi zagadnieniami informacji oraz pilotażu i rezydentury.

Kompetencje absolwenta: Dzięki znajomości specyfiki potrzeb i wzorców zachowań ludzi w różnych kulturach, posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w różnych rolach zawodowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych działających na globalnym rynku. Nabyte kompetencje pozwalają na obsługę imprez kongresowych, promowanie produktów turystycznych na ponadnarodowych rynkach oraz działania w zakresie przepływu informacji w międzynarodowym ruchu turystycznym. Znajomość instrumentów wykonywania zadań pilota i rezydenta pozwoli na organizowanie atrakcyjnych form rozrywki odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów.

Rekreacja ruchowa

Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z podstawami anatomii człowieka i biomechaniki, treningu zdrowotnego oraz zasadami masażu klasycznego i punktowego. Zagadnienia te są wprowadzeniem do realizacji ćwiczeń z zakresu rekreacji ruchowej.

W trakcie ćwiczeń studenci zdobywają umiejętności w wybranych formach rekreacji ruchowej tj. Nordic Walking, fitness i animacji czasu wolnego. Uzyskują dzięki temu kompetencje przewidziane dla animatorów aktywności rekreacyjnej.

Kompetencje absolwenta: Posiada podstawy wiedzy w zakresie zasad metodyki sportów rekreacyjnych oraz głównych dyscyplin turystyki aktywnej, a także zasad treningu zdrowotnego i jego ograniczeń. Dzięki ćwiczeniom w gabinetach odnowy biologicznej poznaje zasady masażu (różnego rodzaju). Wybrana w trakcie studiów specjalizacja pozwala uzyskać kompetencje w poznanych formach rekreacji ruchowej. 

Organizacja turystyki i rekreacji

Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z instrumentami kształtowania polityki turystycznej w kraju oraz rozwoju gospodarki turystycznej i trendami przemian turystyki. Poznają środki administracyjno – organizacyjne o polityce turystycznej. Omawiane są zagadnienia badań rynku i kreowanie produktów turystycznych i rekreacyjnych. W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami konstruowania podstawowych narzędzi i procedur polityki kadrowej w przedsiębiorstwach.

Kompetencje absolwenta: Posiada umiejętność tworzenia i promowania produktów turystycznych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji, kierowania oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Posiada również kompetencje organizacyjne i kierownicze, potrafi organizować pracę biura, dobierać i szkolić personel dla potrzeb działalności turystycznej i rekreacyjnej, nawiązywać kontakty biznesowe, obsługiwać klientów oraz sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi, marketingowymi i informatycznymi.

Turystyka regionalna

Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zapoznani zostaną z rynkami turystycznymi oraz zdobędą wiedzę na temat wybranych regionów, produktów regionalnych i zasad zagospodarowania turystycznego. Omawiane są zagadnienia dialogu międzykulturowego i skutecznej komunikacji. 

W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z konstrukcją materiałów promocyjnych i zasadami tworzenia produktów regionalnych, a także określania walorów przyrodniczych oraz kulturowych wybranych regionów.

Kompetencje absolwenta: Posiada umiejętności dostrzegania unikatowych walorów regionu i ich promocji oraz zasad zagospodarowania turystycznego, a także tworzenia i promowania regionalnych produktów turystycznych, tworzenia sieci informacyjnej, konstrukcji materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizacji kampanii reklamowych, zarządzania jednostkami turystycznymi. Może również prowadzić własną działalności gospodarczą.

Agroturystyka

Studenci tej specjalności w trakcie zajęć dydaktycznych zdobędą wiedzę dotyczącą rynku agroturystyki w Polsce i Unii Europejskiej oraz geografii atrakcji turystycznych w Polsce. Poznają infrastrukturę agroturystyczną i zasady jej tworzenia, a także problemy zarządzania gospodarstwem agroturystycznym.

W trakcie ćwiczeń studenci doskonalą umiejętności kreatywnego myślenia i analizy specyfiki kulturowej regionów. Zapoznają się z organizacją ruchu turystycznego na wsi uczestnicząc w wyjazdach do wybranych gospodarstw agroturystycznych czy też uczestnicząc w lokalnych imprezach folklorystycznych.

Kwalifikacje absolwenta: Posiada umiejętność działań marketingowych pozwalających na analizę specyfiki kulturowej i przyrodniczej regionu, kreowanie i promowanie nowych produktów turystycznych. Potrafi twórczo rozwiązywać problemy, podejmować decyzje oraz poszukiwać funduszy wspierających lokalną przedsiębiorczość.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Absolwenci wszystkich szkół wyższych mogą uzyskać uprawnienia i wykształcenie uzupełniające dotychczasową wiedzę w trakcie realizacji studiów podyplomowych w specjalnościach: 

Doradca ds. ochrony środowiska

Charakterystyka energetyczna i auditing energetyczny budynków - 2 semestry

Specjalista do spraw gospodarowania odpadami - 2 semestry

Odnawialne źródła energii - 2 semestry

Zarządzanie kryzysowe - 2 semestry

Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska - 2 semestry

Zdrowie publiczne w środowisku społecznym - 2 semestry

Florystyka i zarządzanie kwiaciarnią - 2 semestry

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami BHP - 2 semestry

Zarządzanie w oświacie z elementami BHP - 2 semestry

BHP i ochrona środowiska - 3 semestry

Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - 2 semestry

Przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

Turystyka na obszarach leśnych i chronionych - 2 semestry

Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa - 2 semestry

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym - 2 semestry


przejdź do spisu treści

KADRA NAUKOWA


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA


KATEDRA NAUK PODSTAWOWYCH
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Ryszard Ciach
dr hab. Mariusz Sławomirski, prof. PWSOŚ
mgr inż. Leszek Konstantynowicz

 

KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jurij Czarnobaj
prof. dr hab. Tadeusz Skowroński
dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. PWSOŚ
dr Marek Stachurski
dr Jerzy Wróbel

 

KATEDRA OCHRONY WÓD I ZASOBÓW WODNYCH
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski
dr inż. Małgorzata Góralczyk
dr inż. Ryszard Góralczyk
mgr Zofia Czempińska-Świtalska

 

KATEDRA GOSPODARKI ODPADAMI
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Czesław Lipski
prof. dr hab. Zbigniew Szwast
dr inż. Aleksander Kosmynin, prof. PWSOŚ
dr inż. Ryszard Lipski
mgr inż. Joanna Pudzianowska


WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI


KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zhaneta Kozina
dr Stanisław Tuzinek
dr Ewelina Pierzyńska-Jelska
dr inż. Marek Krzemiński
mgr Barbara Górka

 

KATEDRA GEOGRAFII I NAUK SPOŁECZNYCH
Kierownik Katedry: dr hab. Roman Suligowski
mgr inż. Tomasz Świtalski


WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I LOGISTYKI


KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY
Kierownik Katedry: dr hab. Jerzy Jaskólski, prof. PWSOŚ
dr Iwona Kacperska
dr Zbigniew Rymarczyk
dr Stanisław Orliński


JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE


CENTRUM INFORMATYKI
Kierownik Centrum: mgr Sławomir Warchoł

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Kierownik Studium: mgr Małgorzata Ostrowska


Wydziały na uczelni:

bezpieczeństwa i ochrony środowiska pracy
ochrony środowiska
studiów europejskich
turystyki i rekreacji

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
  ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom
 •  
 • Telefon: 48 383 11 50-55
 • Fax: 48 383 11 50 wew.55
 • Email: rektor@pwsos.pl
 • Strona: http://www.pwsos.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie