Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Rok założenia: 1945 | Rektor: Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

przejdź do spisu treści

najstarsza uczelnia techniczna w regionie
i jedna z największych w kraju.


Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy Politechnika Śląska zajęła czwarte miejsce w Polsce. Dwa spośród blisko 60 oferowanych przez uczelnię kierunków uznano za najlepsze w kraju, dwa zajęły drugie miejsca, a jeden uplasował się na trzeciej pozycji. Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, kolegium i instytucie – prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować 

 • administrację, 
 • analitykę biznesową, 
 • socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami,
 • filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) 
 • pedagogikę. 

Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 20 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, III – stopnia doktoranckie, a także podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym.

Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 13 kierunków, 16 kierunków w języku angielskim oferujemy na studiach II stopnia.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała blisko 193,7 tys. Absolwentów. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Politechniki Śląskiej w rok po ukończeniu studiów zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak). Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. W roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym.

Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej

 • Analityka biznesowa (Wydział Organizacji i Zarządzania)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Budownictwo podziemne (Wydział Budownictwa)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (Wydział Chemiczny)
 • Inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Zarządzanie projektami (Wydział Organizacji i Zarządzania)

Politechnika Śląska 

oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

 • I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),
 • II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),
 • III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,
 • podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Politechnika Śląska oferuje edukację na blisko 60 kierunkach obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Kształcenie realizowane jest w 15 jednostkach zlokalizowanych z Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.

 • Architektura (S I i II, N II)
 • Architektura wnętrz – profil praktyczny (S I i II)
 • Automatyka i robotyka (S I i II)
 • Makrokierunek Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w języku angielskim) (S I i II)
 • Biotechnologia (S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka (S I i II, NZ I i II)
 • Teleinformatyka (S I i II)
 • Budownictwo (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II) 
 • Budownictwo podziemne (S I, NZ I)
 • Biotechnologia (S I i II)
 • Chemia (S I i II)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (S I)
 • Technologia chemiczna (S I i II, NZ II)
 • Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) (S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
 • Elektrotechnika (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Energetyka – profil praktyczny (S I, NZ I)
 • Informatyka (S I, NZ I)
 • Mechatronika (S I i II, NZ I i II)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny (S I, NZ I)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi (S I i II, NZ I i II)
 • Górnictwo i geologia (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria biomedyczna (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka przemysłowa (S II, NZ I i II)
 • Informatyka przemysłowa – profil praktyczny (SI)
 • Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NW II)
 • Inżynieria produkcji (S I, NZ I)
 • Technologie metali (S II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (S II, NZ I i II)
 • Biotechnologia (w języku polskim lub angielskim) (S I i II)
 • Energetyka (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego (S I)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II)
 • Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim) (S I i II)
 • Matematyka (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka – profil praktyczny (S I, NZ I)
 • Automatyka i robotyka (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny) - studia dualne (S I i II)
 • Mechatronika (w języku polskim lub angielskim) (S I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I, NZ I i II)
 • Analityka biznesowa (S I, NZ I)
 • Logistyka (S I i II, NZ I i II)
 • Socjologia (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie projektami (S I i II, NZ I i II)
 • Transport (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Transport kolejowy  (profil praktyczny) (SI, NZ I)
 • Filologia – język angielski (S I, NZ I)
 • Filologia – języka hiszpański (S I, NZ I)
 • Filologia – język niemiecki (S I, NZ I)
 • Pedagogika (S I i II, NZ I i II)
 • Fizyka techniczna – profil praktyczny (S I)

Legenda: S – studia stacjonarne (dzienne), NZ – studia niestacjonarne zaoczne, NW – studia niestacjonarne wieczorowe, I – studia pierwszego stopnia, II – studia drugiego stopnia

* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Kliknij aby pobrać :

przejdź do spisu treści

Życie studenckie


Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń. 

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 170 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. 

Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Politechnika Śląska 

oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

 • I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),
 • II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),
 • III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,
 • podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Politechnika Śląska oferuje edukację na blisko 60 kierunkach obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Kształcenie realizowane jest w 15 jednostkach zlokalizowanych z Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.

 • Architektura (S I i II, N II)
 • Architektura wnętrz – profil praktyczny (S I i II)
 • Automatyka i robotyka 
(S I i II)
 • Makrokierunek Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka 
(w języku angielskim) (S I i II)
 • Biotechnologia 
(S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja 
(S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka 
(S I i II, NZ I i II)
 • Teleinformatyka
 (S I i II)
 • Budownictwo (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II, NZ I i II) 
 • Budownictwo podziemne (S I, NZ I)
 • Biotechnologia 
(S I i II)
 • Chemia (S I i II)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 
(S I)
 • Technologia chemiczna 
(S I i II, NZ II)
 • Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) (S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja 
(S I i II, NZ I i II)
 • Elektrotechnika (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II, NZ I i II)
 • Energetyka – profil praktyczny 
(S I, NZ I)
 • Informatyka 
(S I, NZ I)
 • Mechatronika 
(S I i II, NZ I i II)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny 
(S I, NZ I)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi (S I i II, NZ I i II)
 • Górnictwo i geologia (w języku polskim lub angielskim) 
(S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa 
(S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria biomedyczna (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka przemysłowa (S II, NZ I i II)
 • Informatyka przemysłowa – profil praktyczny (SI)
 • Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II, NW II)
 • Inżynieria produkcji (S I, NZ I)
 • Technologie metali 
(S II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(S II, NZ I i II)
 • Biotechnologia (w języku polskim lub angielskim) (S I i II)
 • Energetyka (w języku polskim lub angielskim) 
(S I i II, NZ I i II)
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego (S I)
 • Inżynieria bezpieczeństwa 
(S I i II)
 • Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II)
 • Matematyka (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka – profil praktyczny 
(S I, NZ I)
 • Automatyka i robotyka (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny) - studia dualne
 (S I i II)
 • Mechatronika (w języku polskim lub angielskim) (S I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(S I, NZ I i II)
 • Analityka biznesowa 
(S I, NZ I)
 • Logistyka (S I i II, NZ I i II)
 • Socjologia 
(S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie 
(S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (w języku polskim lub angielskim)
 (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie projektami 
(S I i II, NZ I i II)
 • Transport (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Transport kolejowy  (profil praktyczny) (SI, NZ I)
 • Filologia – język angielski (S I, NZ I)
 • Filologia – języka hiszpański 
(S I, NZ I)
 • Filologia – język niemiecki (S I, NZ I)
 • Pedagogika (S I i II, NZ I i II)
 • Fizyka techniczna – profil praktyczny (S I)

Legenda: S – studia stacjonarne (dzienne), NZ – studia niestacjonarne zaoczne, NW – studia niestacjonarne wieczorowe, I – studia pierwszego stopnia, II – studia drugiego stopnia

* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 


Wydziały na uczelni:

architektury
automatyki, elektroniki i informatyki
budownictwa
chemiczny
elektryczny
górnictwa i geologii
inżynierii biomedycznej
inżynierii materiałowej i metalurgii
inżynierii środowiska i energetyki
kolegium języków obcych
kolegium pedagogiczne
matematyki stosowanej
mechaniczny technologiczny
organizacji i zarządzania
transportu

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny Wieczorowy
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
górnictwo i geologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
metalurgia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nanotechnologia i technologie procesów materiałowy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia i inżynieria chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologia i inżynieria chemiczna w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Budownictwo podziemne

Absolwenci kierunku budownictwo podziemne są przygotowani do projektowania i realizacji budowli podziemnych. Potrafią projektować kubaturowe obiekty budowlane i komunikacyjne budowle liniowe.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Politechnika Śląska została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem „SuperMarka-Śląskie”

w IX edycji konkursu „Marka-Śląskie”, organizowanego przez RIPH oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wyróżnienie odebrał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas 24. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 1 września na terenie hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”.

czytaj dalej

Politechnika Śląska jedną z najlepszych uczelni w Polsce!

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie