Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Rok zalozenia: 2001 | Rektor: prof. zw. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński

przejdź do spisu treści


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 20 września 2001 r. Zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku.

Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową, współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Zapewnienie najwyższej jakości pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, traktujemy jako podstawową społeczną rolę Uczelni dziś i w przyszłości.

Władze PWSZ dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno–naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Włocławka i regionu.

Kierunki, specjalności i specjalizacje studiów:

KIERUNEK: FILOLOGIA *– studia stacjonarne

Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja:
 • Tłumaczeniowa
 • Język angielski w turystyce i biznesie
 • Asystent biznesowo-językowy (j.angielski kontynuacja j.niemiecki od podstaw)
 • Asystent marketingowo-językowy (j.angielski kontynuacja j.niemiecki od podstaw)
 • Asystent turystyczno-językowy (j.angielski kontynuacja j.niemiecki od podstaw)
Specjalność: Filologia germańska
Specjalizacja:
 • Język niemiecki w turystyce i biznesie
 • Język niemiecki w turystyce i biznesie (nauka języka od  podstaw)
 • Asystent językowy –język niemiecki
 • Asystent biznesowo-językowy (j.niemiecki kontynuacja j.angielski od podstaw)
 • Asystent marketingowo-językowy (j.niemiecki kontynuacja j.angielski od podstaw)
 • Asystent turystyczno-językowy (j.niemiecki kontynuacja j.angielski od podstaw)
Na specjalizacjach asystenckich istnieje możliwość nauki j. niemieckiego od podstaw

KIERUNEK:  ZARZĄDZANIE* – studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie w turystyce i agrobiznesie
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

KIERUNEK:  ADMINISTRACJA* – studia stacjonarne i niestacjonarne

Lex dla każdego studenta administracji
Specjalność:
 • Administracja samorządowa
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja skarbowa
 • Administracja publiczna /Specjalizacja: pocztowa

KIERUNEK: INFORMATYKA* – studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
 • Systemy informatyczne i bazy danych 
 • Grafika komputerowa i aplikacje internetowe 
 • Sieci komputerowe i telekomunikacja

KIERUNEK: PEDAGOGIKA*– studia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim/niemieckim
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
 • Edukacja medialna
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Animacja kultury z arteterapią
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
Dla studentów wszystkich kierunków studiów Uczelnia oferuje kurs przygotowania pedagogicznego, który pozwala na zdobycie kwalifikacji nauczycielskich
Część zajęć prowadzona metodą e-learningu


Biura Rekrutacyjne PWSZ we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Mechaników 3
tel. 54 230-92-11 lub 230-92-09
668 075 602

87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
54 231 60 80
rekrutacja@pwsz.wloclawek.pl
przejdź do spisu treści
Absolwent posiada praktyczną znajomość języka obcego na poziomie C1. Posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy tłumacza j. obcego (angielskiego lub niemieckiego) w przedstawicielstwach firm lub firmach współpracujących z krajami danego obszaru językowego. Może znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze: redaktora, korektora w wydawnictwach, pracownika mediów, pracownika służb celnych, straży granicznej lub służb dyplomatycznych (po odpowiednim przeszkoleniu), pracownika biur podróży, firm spedycyjnych, przewoźników promowych, a po uzupełnieniu kwalifikacji – nauczyciela języka obcego; także w charakterze: opiekuna osób starszych i dzieci, (jeśli posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne).

Organizacja studiów
Studia na kierunku filologia odbywają się w trybie stacjonarnym i trwają sześć semestrów. W toku studiów student odbywa zajęcia dydaktyczne oraz 8-tygodniową praktykę zawodową.

 • Specjalność: filologia germańska
Absolwent posiada wysokie kompetencje językowe, umiejętność sprawnego tłumaczenia w mowie i piśmie w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych i informatycznych w sektorze biznesowym, administracyjnym i turystycznym. W ramach specjalności filologia germańska oferujemy specjalizacje:

Specjalizacja: asystent biznesowo-językowy (język niemiecki kontynuacja, język angielski od podstaw)
Absolwent specjalizacji otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata, posiada praktyczną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1, posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy asystenta językowego i biznesowego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego przewidzianych dla absolwentów kierunku filologia, może wspomagać pracę wszelkich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, ponieważ zdobędzie odpowiednie przygotowanie z zakresu biznesu i będzie się sprawnie posługiwał dwoma językami obcymi, może samodzielnie prowadzić firmę działającą na rynkach europejskich.

Specjalizacja: asystent marketingowo-językowy (język niemiecki-kontynuacja, język angielski od podstaw)
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata, posiada praktyczną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1, posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy asystenta marketingowo-językowego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego przewidzianych dla absolwentów kierunku filologia. Absolwent zdobędzie także wiedzę dotyczącą budowania wizerunku firmy, umiejętność organizowania działalności wystawienniczej, organizowania targów, wystaw. Może pracować w mediach albo wspomagać pracę wszelkich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, ponieważ zdobędzie odpowiednie przygotowanie z zakresu biznesu i marketingu. Będzie posługiwał się sprawnie dwoma językami obcymi. Może samodzielnie prowadzić firmę marketingową działającą na rynku krajowym i europejskim.

Specjalizacja: asystent turystyczno-językowy (język niemiecki-kontynuacja, język angielski od podstaw)
Absolwent posiada praktyczną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1. Posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy asystenta turystyczno-językowego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego przewidzianych dla absolwentów kierunku filologia. Przede wszystkim tych, które są związane z organizacją ruchu turystycznego np. pracownika biur podróży. Może podjąć pracę w charakterze tłumacza języka niemieckiego i angielskiego  w przedstawicielstwach firm,  lub firmach współpracujących z krajami niemieckiego lub angielskiego obszaru językowego, lub w których językiem komunikacji jest niemiecki lub angielski. Może wspomagać  pracę wszelkich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, ponieważ zdobędzie odpowiednie przygotowanie z zakresu biznesu, będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. Może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą na rynku krajowym i europejskim.

Specjalizacja: język niemiecki w turystyce i w biznesie
Absolwent specjalizacji Język niemiecki w turystyce i w biznesie posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy tłumacza j. niemieckiego w przedstawicielstwach firm lub firmach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze: redaktora, korektora w wydawnictwach, pracownika mediów, pracownika służb celnych, straży granicznej lub służb dyplomatycznych (po odpowiednim przeszkoleniu), pracownika biur podróży, firm spedycyjnych, przewoźników promowych, a lektora języka obcego, a po uzupełnieniu kwalifikacji – nauczyciela języka obcego w szkołach  publicznych.

Specjalizacja: język niemiecki w turystyce i w biznesie (nauka języka od podstaw)
Studia na tej specjaliyacji umożliwiają kandydatom opanowanie w krótkim czasie i na wysokim poziomie znajomości języka niemieckiego. Intensywny kurs praktycznej nauki języka niemieckiego w pierwszym roku studiów pozwala na zdobycie odpowiednich sprawności i umiejętności, a także potrzebnej wiedzy językowej do osiągnięcia poziomu językowego C1.
Absolwent specjalizacji język niemiecki w turystyce i w biznesie (nauczanie języka od podstaw) posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy tłumacza j. niemieckiego w przedstawicielstwach firm lub firmach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze: redaktora, korektora
w wydawnictwach, pracownika mediów.

 Uwaga!

Istnieje możliwość wyboru specjalizacji asystenckich na filologi germańskiej z nauką języka nienieckiego od podstaw i kontynuacją jezyka angielskiego.


 • Specjalność: filologia angielska
Specjalizacja: tłumaczeniowa

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się umiejętnością sprawnego tłumaczenia w mowie i piśmie w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego, a także umiejętnością wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych do celów tłumaczeniowych. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada wykształcenie przygotowujące go do podjęcia pracy w charakterze tłumacza.

Specjalizacja: język angielski w turystyce i biznesie
Absolwent tej specjalizacji posiada wysokie kompetencje językowe w zakresie terminologii turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i biznesowej a także legitymuje się  umiejętnością sprawnego tłumaczenia w mowie i piśmie w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego. Zdobyte przez absolwenta kwalifikacje umożliwiają mu podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Specjalizacja: asystent biznesowo-językowy (język angielski  kontynuacja, język niemiecki od podstaw)
Absolwent tej specjalizacji otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata, posiada praktyczną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1, posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy asystenta językowego i biznesowego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego przewidzianych dla absolwentów kierunku filologia, może wspomagać pracę wszelkich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Ponieważ zdobędzie odpowiednie przygotowanie z zakresu biznesu i będzie się sprawnie posługiwał dwoma językami obcymi, może samodzielnie prowadzić firmę działającą na rynkach europejskich.

Specjalizacja: asystent marketingowo-językowy (język angielski - kontynuacja, język niemiecki od podstaw)
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata, posiada praktyczną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1, posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy asystenta marketingowo-językowego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego przewidzianych dla absolwentów kierunku filologia. Absolwent zdobędzie także wiedzę dotyczącą budowania wizerunku firmy, umiejętność organizowania działalności wystawienniczej, organizowania targów, wystaw. Może pracować w mediach albo wspomagać pracę wszelkich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, ponieważ zdobędzie odpowiednie przygotowanie z zakresu biznesu i marketingu. Będzie posługiwał się sprawnie dwoma językami obcymi. Może samodzielnie prowadzić firmę marketingową działającą na rynku krajowym i europejskim.

Specjalizacja: asystent turystyczno-językowy (język angielski - kontynuacja, język niemiecki od podstaw)
Absolwent posiada praktyczną znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1. Posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy asystenta turystyczno-językowego we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego przewidzianych dla absolwentów kierunku filologia. Przede wszystkim tych, które są związane z organizacją ruchu turystycznego, np. pracownika biur podróży. Może podjąć pracę w charakterze tłumacza języka niemieckiego i angielskiego  w przedstawicielstwach firm  lub firmach współpracujących z krajami niemieckiego lub angielskiego obszaru językowego, lub w których językiem komunikacji jest angielski lub niemiecki. Może wspomagać  pracę wszelkich przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych Ponieważ zdobędzie odpowiednie przygotowanie z zakresu biznesu, będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi, może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą na rynku krajowym i europejskim.
przejdź do spisu treści
Specjalność: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę potrzebną do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych, analitycznych i zarządczych właściwych dla przedsiębiorstw. Absolwent posiada umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, a także jego strategii marketingowych.

Specjalność: zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności do rozwiązywania problemów finansowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych, a także podmiotów sektora publicznego. Uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu finansisty na stanowiskach pomocniczych w działach finansowych przedsiębiorstw. Będzie miał możliwość zatrudnienia na stanowisku specjalisty w instytucjach finansowych, firmach analitycznych i doradczych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe oraz będzie odpowiednio przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalność: zarządzanie marketingowe
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie planowania i zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, w tym umiejętności przeprowadzania badań marketingowych, interpretacji wyników i wykorzystania ich dla rozwoju firm. Będzie miał możliwość zatrudnienia w dziale marketingu jako specjalista zajmujący się projektowaniem nowych produktów, planowaniem dystrybucji lub promocji, czy dbaniem o wizerunek firmy. Może również podjąć pracę w agencjach reklamowych lub wyspecjalizowanych firmach zajmujących się badaniami marketingowymi.

Specjalność: zarządzanie w turystyce i agrobiznesie
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do organizacji i zarządzania podmiotami turystycznymi i agroturystycznymi. W tym celu pozyskuje wiedzę dotyczącą podstaw prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych, analitycznych i zarządczych właściwych dla tego rodzaju przedsiębiorstw. Absolwent posiada umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności rynkowego i konkurencyjnego firm działających w sektorze turystycznym, analizy zasobów wewnętrznych takiego przedsiębiorstwa, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, a także jego strategii marketingowych.

Specjalność: zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach i podmiotach sektora publicznego. Ponadto uzyska wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym obrotu i zarządzania nieruchomościami. Może poszukiwać zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych w działach inwestycyjnych przedsiębiorstw, w agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, w biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami.

Specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi
Absolwenci specjalności zdobywają rzetelną i fachową wiedzę dotyczącą najnowszego instrumentarium gospodarowania zasobami pracy i rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Są wykwalifikowanymi specjalistami, potrafiącymi realizować nowoczesne strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Posiadają oni umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie planowaniem zatrudnienia, rekrutacją i doborem pracowników, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym oraz potrafią budować efektywne systemy motywowania do pracy i okresowych ocen pracowniczych.

Specjalność zarządzanie logistyczne
Absolwent specjalności zarządzanie logistyczne posiada wiedzę niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem(w tym spedycją), produkcją, gospodarka magazynową oraz informacja w przedsiębiorstwie. W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedze z zakresy zaczadzania logistycznego, a w szczególności: zarządzania łańcuchami dostaw, gospodarki magazynowej, logistyki dystrybucji oraz transportu i spedycji a także wykorzystania metod praktycznego organizowania i obsługi procesów logistycznych. Absolwenci specjalności zarządzanie logistyczne są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, centrach logistycznych, instytucjach doradczych oferujących swoje usługi w zakresie logistyki, spedycji i transportu.
przejdź do spisu treści
Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego
Absolwent tej specjalności to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto -  absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w sądach, prokuraturze, policji, straży miejskiej i innych podmiotach mających za zadanie ochronę porządku publicznego.

Specjalność: administracja samorządowa
Absolwent tej specjalności to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto -  absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, samorządowych gospodarstwach pomocniczych. Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako urzędnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych czy Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Specjalność: administracja skarbowa
Absolwent tej specjalności to osoba, która jest przygotowana do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. Wyposażona jest w wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii. Ponadto -  absolwent tej specjalności, dzięki realizacji przedmiotów specjalistycznych, posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej szczególnie pożądanej w urzędach skarbowych, izbach skarbowych, urzędach celnych, izbach celnych, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego - w komórkach organizacyjnych zajmujących się podatkami i opłatami lokalnymi. Absolwent tej specjalności swoją wiedzę będzie mógł wykorzystać także jako pracownik jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Realizacja przedmiotów specjalistycznych z zakresu administracji skarbowej wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności, które będzie mógł z powodzeniem wykorzystać także w sektorze niepublicznym – zwłaszcza w podmiotach typu biura rachunkowe, ale również w komórkach finansowych (podatkowych) przedsiębiorców.

Specjalność: administracja publiczna
Specjalizacja: pocztowa
Absolwent tej specjalności to osoba, która jest przygotowania do pełnienia różnych funkcji w szeroko pojętej administracji. Wyposażona jest w wiedzę ogólną szczególnie z zakresu prawa, ekonomii, socjologii oraz specjalistyczną m.in. w zakresie prawa pocztowego, psychologii kontaktu z klientem, prawnomiędzynarodowych regulacji pocztowych. Absolwent tej specjalności posiada dodatkową wiedzę, która pozwoli mu być zaliczonym w poczet kadry urzędniczej przede wszystkim w urzędach pocztowych, ale również w szeroko pojętej administracji.
przejdź do spisu treści
Specjalność: systemy informatyczne i bazy danych
Absolwent tej specjalności uzyska wzbogaconą wiedzę w zakresie: informatyzacji przedsiębiorstw, zawansowanych systemów baz danych i internetowych aplikacji bazodanowych, programowania, a w tym metod numerycznych i metod optymalizacji, zespołowego projektowania oraz implementowania i eksploatacji systemów informatycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa takich systemów, a także administrowania bazą danych oraz marketingu internetowego. Absolwent tej specjalności powinien być dobrze przygotowany do podjęcia pracy o charakterze projektowym i programistycznym w software,owych firmach informatycznych, a także może zajmować się wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych zarządzania w jednostkach gospodarczych.

Specjalność: grafika komputerowa i aplikacje internetowe
Absolwent tej specjalności uzyska wzbogaconą wiedzę w zakresie: treści z dziedziny sztuki, kompozycji i estetyki, grafiki inżynierskiej, modelowania i animacji komputerowej, projektowania systemów multimedialnych, podstaw realizacji filmowej i telewizyjnej, składu komputerowego. Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w firmach, w których trzeba dysponować wiedzą informatyczną oraz wiedzą z obszaru projektowania i programowania graficznego, tworzenia aplikacji multimedialnych oraz aplikacji internetowych.

Specjalność: sieci komputerowe i telekomunikacja
Absolwent specjalności uzyska wzbogaconą wiedzę w zakresie: technologii sieci komputerowych, grafiki inżynierskiej, internetowych aplikacji bazodanowych, administrowania sieciami komputerowymi, sieci bezprzewodowych, projektowania sieci komputerowych, telekomunikacji, zarządzania projektami informatycznymi oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent tej specjalności powinien być dobrze przygotowany do podjęcia pracy w dziedzinie projektowania i wdrażania sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami i nadzoru nad ich bezpieczeństwem oraz w dziedzinie telekomunikacji.
przejdź do spisu treści
PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO PERSONALNE
Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, do pomagania wszystkim grupom wiekowym lub zawodowym w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu oraz w osiągnięciu jak najlepszego poziomu dostosowania zawodowego. Uzyskuje kompetencje zawodowe pozwalające na zatrudnienie w poradniach zawodowych, ośrodkach pomocy społecznej, firmach doradztwa personalnego, a także w szkołach.

EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia interdyscyplinarnej działalności edukacyjnej i wychowawczej w placówkach oświatowych, szkoleniowych i wychowawczych. Jest on przygotowany do pracy m.in. w: urzędach administracji państwowej i samorządowej (komórki dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego);
straży miejskiej i straży pożarnej; wojsku i straży granicznej; agencje ochrony osób i mienia;
w szkołach jako nauczyciel wychowania dla bezpieczeństwa (po uprzednim uzyskaniu pedagogicznych kwalifikacji nauczycielskich).

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM/NIEMIECKIM
Absolwent tej specjalności zdobędzie specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela- wychowawcy w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. oraz do nauczania języka angielskiego/niemieckiego w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach „0”.

Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z kształceniem integracyjnym
Absolwent tej specjalności zdobędzie specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela- wychowawcy w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto absolwent zostanie przygotowany do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz z wszelkiego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi co upoważnia go do pracy w szkołach integracyjnych, klasach integracyjnych, przedszkolnych integracyjnych.

Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Absolwent specjalności pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju zdobywa kwalifikacje do pracy w szkołach specjalnych, integracyjnych, oddziałach/klasach integracyjnych, specjalnych i terapeutycznych w placówkach ogólnodostępnych oraz do pracy rehabilitacyjnej w innych instytucjach  prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto zostaje przygotowany do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie również w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym poradniach specjalistycznych i we wszelkiego rodzaju placówkach opieki nad dzieckiem gdzie jest prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i różnego rodzaju placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną i rozwiązywaniem problemów patologii np.; ośrodkach resocjalizacyjno-wychowawcze dla nieletnich, zakładach karnych; straży miejskiej, służbach profilaktyczno-społecznych policji, sądach, wojsku; placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze); ośrodkach i poradniach dla osób uzależnionych; szkołach i internatach; administracji rządowej i samorządowej.

Specjalność: edukacja medialna
Absolwent kierunku „pedagogika specjalność „edukacja medialna” posiada wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, technologii kształcenia, komunikacji i wiedzy o mediach oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjnej ze szczególnym naciskiem na kształcenie na odległość.
Ukończenie pedagogiki o specjalności „edukacja medialna” daje możliwości znalezienia kreatywnej pracy w różnych instytucjach, placówkach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo) oraz w organizacjach pozarządowych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką edukacji.

Specjalność: animacja kultury z arteterapią
Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze kultury: w instytucjach kultury, w placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych, instytucjach samorządowych i pozarządowych, organizacjach społecznych, regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych, animacji społeczno-kulturowej, a także w środkach masowego przekazu. Może również kontynuować studia II stopnia na wybranym kierunku.
przejdź do spisu treści
 • Administracja publiczna
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w instytucjach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, a zwłaszcza do pełnienia w nich funkcji kierowniczych wymagających znajomości zasad funkcjonowania całego aparatu państwowego i jego poszczególnych składników.
 • Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego
Studia maja na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania administracji publicznej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, podatków, a także finansów gminy.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Celem studiów jest poznanie problemów bezpieczeństwa pracy, obowiązujących zasad zarządzania bezpieczeństwem, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretowania zagrożeń i samodzielnej oceny i analizy ryzyka zawodowego. Ponadto przygotowanie do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej BHP. Słuchaczem może być każdy absolwent szkoły wyższej.
 • Business English
Studia przygotowują do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym oraz kształcą lektorów języka angielskiego do realizacji zajęć dydaktycznych z Business English.
 • Etyka
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z etyki we wszystkich typach szkół. Słuchacze zapoznają się z historią etyki, podstawowymi pojęciami i systemami etycznymi, moralnymi wyzwaniami współczesności, podstawowymi zagadnieniami etyki indywidualnej i społecznej, bioetyką itd. Zdobędą m.in. umiejętności twórczego myślenia, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych.
Studia kierowane są do nauczycieli etyki i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Poradnictwo zawodowe dla nauczycieli
Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia poradnictwa zawodowego, w szczególności dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybierających swoją ścieżkę kariery zawodowej studia przygotowują do prowadzenia samodzielnej edukacji z zakresu szeroko pojętego doradztwa zawodowego.
Studia kierowane są do nauczycieli gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych – absolwentów wyższych studiów zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 • Przygotowanie pedagogiczne
Studia pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Studia adresowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli, którzy nie mają przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.
 • Logopedia szkolna
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli wczesnej edukacji, którzy ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie. Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyciu odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych służą przewidziane w programie treści przedmiotowe, które dotyczą m.in. rozwoju mowy dziecka w normie oraz różnych aspektów jej zaburzeń i terapii.
 • Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych
Celem studiów jest zdobycie umiejętności  wykorzystania odpowiednich metod stosowanych w pracy z dzieckiem z zaburzeniami lub trudnościami rozwojowymi. Podczas nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu edukacji przedszkolnej, diagnozowania i terapii zaburzeń rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym. Słuchaczami mogą być nauczyciele przedszkoli, oddziału przedszkolnego, alternatywnej formy wychowania przedszkolnego, wychowawcy posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne. Mogą być też psychologowie, terapeuci posiadający uprawnienia pedagogiczne i pracujący w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej oraz kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej i zespołów wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych) na kierunku „pedagogika”, nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej oraz do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „psychologia” i „socjologia” wraz z przygotowaniem pedagogicznym.

Kierunki wykładane na uczelni

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie