Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Rok założenia: 2004 | Rektor: dr Dariusz Skalski

przejdź do spisu treści

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest kształcenie i doskonalenie studentów, słuchaczy i uczestników innych form kształcenia, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, w różnych obszarach, w ścisłym związku z zawodowymi i społecznymi potrzebami rynku pracy.

Realizacja misji odbywa się w ramach procesu organizowania kształcenia, stwarzaniu dogodnych warunków dla studiowania młodzieży, w tym niezamożnej i pochodzącej z małych miejscowości regionu, a także osobom pracującym zawodowo, poprzez kształcenie przemienne, elastyczną organizację studiów, uznawanie efektów uczenia się lub kształcenia poza uczelnią, indywidualizację studiów, pomoc materialną i społeczną, budowanie przyjaznej atmosfery studiowania, rozwijanie kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych oraz umacnianie wysokiej pozycji uczelni i miasta Wałcza, jako ważnego miasta akademickiego w regionie. Ważny jest w tym kontekście również transfer wiedzy wytworzonej w badaniach własnych, w toku kształcenia i współpracy do miejscowych jednostek gospodarczych, administracyjnych i poprzez budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, kultury i sportu.

Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką – zarówno w zakresie obowiązkowych, 3 miesięcznych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski.

Przestrzeń edukacyjną Uczelni stanowią budynki przy ul. Bydgoskiej 50 oraz przy ul. Wojska Polskiego 99, gdzie lokalizację znalazł uczelniany kampus.

Oferujemy studia w systemie stacjonarnym (bezpłatne bez względu na wiek kandydata) i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Oferowane przez Uczelnię kierunki dostępne są w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci wszystkich kierunków oraz absolwenci, mają także możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach uczelnianego Studium Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego.

Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy. Nasi absolwenci mają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach, czemu zresztą sprzyjają mocne związki z Uniwersytetem Szczecińskim, czy z Politechniką Koszalińską, skąd pochodzi wielu nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem dzisiejszym nadało uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
Dysponujemy trzema perspektywicznymi specjalnościami : logistyka, zarządzanie ochrony zdrowia oraz zarządzanie oświatą z elementami coachingu.
Już od dziś ruszamy z rekrutacją na studia magisterskie niestacjonarne.

KIERUNKI STUDIÓW


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


SPECJALNOŚCI:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Menedżer projektów europejskich

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych, zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych i uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • samodzielny księgowy
 • doradca podatkowy
 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. rekrutacji pracowników
 • specjalista ds. pozyskiwania środków UE
 • doradca finansowy

INFORMATYKA W BIZNESIE I  ADMINISTRACJI 


SPECJALNOŚCI: 

 • Programista
 • Administrator
 • Cyberbezpieczeństwo

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • specjalista z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi
 • programista
 • tester systemów infromatycznych
 • audytor systemów teleinformatycznych
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • specjalista w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych

ADMINISTRACJA


SPECJALNOŚCI:

 • Administracja samorządowa
 • Administrowanie bezpieczeństwem

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • urzędnik państwowy, urzędnik służby cywilnej
 • agent celny
 • komornik skarbowy
 • doradca podatkowy
 • specjalista ds. administracyjnych w szpitalach i przychodniach
 • administracyjny asystent medyczny
 • specjalista ds. administracyjnych w prywatnych gabinetach lekarskich
 • specjalista w przedsiębiorstwach branży medycznej

WYCHOWANIE FIZYCZNE


SPECJALNOŚCI:

 • Nauczycielska z korekcją wad podstawy
 • Nauczycielska z trenerem personalnym

Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji czy też częściowo w formie wolontariatu.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • instruktor w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych
 • trener personalny w klubach fitness
 • nauczyciel w szkołach i placówkach wychowawczych
 • trener w klubach sportowych
 • praca w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako trener personalny lub instruktor sportu

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi
 • Logistyka przemysłowa

Na obecnym rynku pracy pojawiło się duże zapotrzebowanie na inżynierów zajmujących się zarządzaniem produkcją. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • inżynier produkcji
 • kontroler jakości
 • specjalista ds. zarządzania procesami produkcyjnymi
 • specjalista ds. zarządzania innowacjami
 • specjalista ds. zarządzania magazynami
 • logistyk
 • specjalista ds. kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach

PEDAGOGIKA


SPECJALNOŚCI:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

W ramach kierunku Pedagogika, który integruje nauki społeczne i humanistyczne, przygotowywana jest wykwalifikowana kadra pedagogów i nauczycieli, którzy będą także animatorami życia społecznego, kultury – jej upowszechniania i rozwijania w środowisku społecznym. Kierunek przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi), jak też o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na wartość odmienności, a także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych i wymagających specjalnych działań edukacyjnych. Ponadto kwalifikacje doradcy zawodowego i personalnego dają możliwość udzielania profesjonalnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • nauczyciel wychowawca w przedszkolach, szkołach podstawowych w klasach 1-3
 • nauczyciel w świetlicach szkolnych i środowiskowych
 • nauczyciel w rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych
 • asystent rodziny w gminie
 • wychowawca w domach dziecka
 • wychowawca w pogotowiach opiekuńczych
 • pedagog i pedagog szkolny
 • doradca zawodowy
 • doradca personalny
 • konsultant i doradca w firmach konsultingowych
 • edukator w instytucjach oświatowych, klubach, stowarzyszeniach, w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów czy też na stanowisku opiekuna, pedagoga, edukatora zdrowia

STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM


SPECJALNOŚCI:

  I stopień:

 • Zarządzanie  przedsiębiorstwem
 • Marketing i sprzedaż

II stopień:

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • menedżer
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Cyberbezpieczeństwo


Koncepcja Kształcenia:

Wirtualna przestrzeń i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z priorytetów w zakresie społecznego komunikowania. Rozwój Internetu pociąga za sobą zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Absolwenci będą przygotowani do identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej oraz zdobędą umiejętności zwalczania różnych form cyberprzestępczości i reagowania na incydenty sieciowe. Szczególny nacisk kładzie się na zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni. W ramach studiów omawiane są także standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne Open Source Testing Methodology Manual firmy ISECOM. Zakres i tematyka kształcenia obejmuje wybrane zagadnienia z podstaw sieci informatycznych, podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego, cyberprzestępczości, prawa oraz metodyki OSTMM. Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6 PRK w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, Wojska Polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT), jako specjaliści od cyberbezpieczeństwa.


Zarządzanie Kryzysowe


Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Studia podyplomowe kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ich skutków bezpośrednich i dalekosiężnych, a także umiejętności reagowania na występujące współcześnie dylematy i zagrożenia bezpieczeństwa.


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)


Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Wczesne nauczanie języka angielskiego


Studia podyplomowe, dwusemestralne, niestacjonarne. Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie.Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego wg  moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012r).


Studia podyplomowe w ofercie:

 • Zarządzanie Kryzysowe  
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 • Oligofrenopedagogika  
 • Doradztwo zawodowe  
 • Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
 • Zamówienia publiczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oferuje studia I stopnia na takich kierunkach jak:

Finanse I Rachunkowość

Informatyka w Biznesie i Administracji

Administracja

Wychowanie Fizyczne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Pedagogika

Kierunek ekonomiczno-prawny


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny
zarządzanie II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

BHP
cyberbezpieczeństwo
doradztwo zawodowe
nauczanie języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym
oligofrenopedagogika
zarządzanie kryzysowe

Główny adres uczelni

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz
 •  
 • Telefon: 67 250 01 87
 • Fax: 67 250 01 87
 • Email: rektorat@pwsz.eu
 • Strona: http://www.pwsz.eu

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie