Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Rok założenia: 2004 | Rektor: dr Dariusz Skalski

przejdź do spisu treści

UCZELNIA BLISKO CIEBIE

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest kształcenie i doskonalenie studentów, słuchaczy i uczestników innych form kształcenia, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, w różnych obszarach, w ścisłym związku z zawodowymi i społecznymi potrzebami rynku pracy.
REALIZACJA MISJI

odbywa się w ramach procesu organizowania kształcenia, stwarzaniu dogodnych warunków dla studiowania młodzieży, w tym niezamożnej i pochodzącej z małych miejscowości regionu, a także osobom pracującym zawodowo, poprzez kształcenie przemienne, elastyczną organizację studiów, uznawanie efektów uczenia się lub kształcenia poza uczelnią, indywidualizację studiów, pomoc materialną i społeczną, budowanie przyjaznej atmosfery studiowania, rozwijanie kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych oraz umacnianie wysokiej pozycji uczelni i miasta Wałcza, jako ważnego miasta akademickiego w regionie. Ważny jest w tym kontekście również transfer wiedzy wytworzonej w badaniach własnych, w toku kształcenia i współpracy do miejscowych jednostek gospodarczych, administracyjnych i poprzez budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, kultury i sportu.

KADRA

Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką – zarówno w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski.

Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zatrudnia wielu pracowników naukowo – dydaktycznych. Są wśród nich osoby z Wałcza i okolic oraz z innych ośrodków akademickich. Wykłada u nas 40 doświadczonych nauczycieli akademickich:

 • 2 profesorów
 • 4 doktorów habilitowanych
 • 22 doktorów
 • 12 magistrów

BAZA DYDAKTYCZNA

Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną, na którą składają się sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki multimedialne, laboratoria techniczne, komputerowe i językowe, hala sportowa, nowocześnie wyposażona siłownia i sale gimnastyki korekcyjnej.

Studenci Uczelni mogą realizować praktyczny profil kształcenia dzięki temu, że Uczelnia zawarła porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami i biznesem, oferującymi nowoczesne systemy, technologie, urządzenia, maszyny wytwórcze i pomiarowe oraz miejsca praktyki.

We wszystkich budynkach naszej Uczelni funkcjonuje bezprzewodowa sieć (WiFi), dzięki której każdy student może korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Na obszarze należącym do Uczelni zlokalizowany jest kompleks boisk „Moje Boiska Orlik 2012”. W procesie dydaktycznym korzystamy również z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.

REGIONALNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

5 października 2015 r. zostało otwarte Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którego skład wchodzą laboratoria:

 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych
 • Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych
 • Laboratorium Technik Laserowych
 • Laboratorium Technologii Wytwarzania
Laboratoria te stanowią ważną bazę dydaktyczną służącą kształceniu studentów. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe zwiększa możliwości rozwojowe przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych urządzeń badawczych, co ułatwia opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Na urządzeniach stanowiących wyposażenie poszczególnych laboratoriów możliwe jest prowadzenie badań naukowych tj.:
 • cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem wszelkiego rodzaju materiałów
 • skanowanie przedmiotów w technologii 3D
 • drukowanie w technologii 3D
 • dokonywanie pomiarów warsztatowych z dokładnością do 0,001 mm
 • cięcie laserem umieszczonym na zrobotyzowanym ramieniu, co pozwala na wykonywanie prac przestrzennych w 3D

KIERUNKI STUDIÓW 2020/2021


BEZPIECZEŃSTWO


STUDIA LICENCJACKIE


SPECJALNOŚCI:

 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo Narodowe i Obrona Cywilna

CHARAKTERYSTYKA

Jeśli interesują Cię sprawy związane z bezpieczeństwem, to znalazłeś kierunek dla siebie. Program studiów Bezpieczeństwo powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów ze względu na deficyt pracowników w resorcie MON i MSWiA. Program studiów w pełni był konsultowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców dlatego powstały dwa moduły przedmiotów do wyboru (specjalności): bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD 

 • Funkcjonariusz policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
 • Oficer i podoficer sił zbrojnych
 • Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego
 • Specjalista z zakresu usług ochrony osób i mienia
 • Pracownik administracji rządowej i samorządowej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


STUDIA LICENCJACKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Płace i kadry
 • Księgowość i podatki w przedsiębiorstwie
 • Menedżer projektów europejskich

CHARAKTERYSTYKA

Na kierunku Finanse i Rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i banków. Celem studiów jest fachowe przygotowanie studenta do potrzeb rynku pracy. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem systemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych, zdobywają kompetencje w obsługiwaniu tych systemów i podejmowaniu decyzji finansowych i uzyskują umiejętności analizy i prognozy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD 

 • samodzielny księgowy 
 • doradca podatkowy 
 • specjalista ds. kadr i płac 
 • specjalista ds. rekrutacji pracowników 
 • specjalista ds. zarządzania zasobami pracowników 
 • specjalista ds. pozyskiwania środków UE
 • doradca finansowy

INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI


STUDIA LICENCJACKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Programista
 • Administrator Sieci
 • Cyberbezpieczeństwo

CHARAKTERYSTYKA

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych. Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP.

KARIERA– TWÓJ ZAWÓD

 • specjalista z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi
 • programista
 • tester systemów informatycznych 
 • audytor systemów teleinformatycznych 
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych 
 • specjalista w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych.

ADMINISTRACJA


STUDIA LICENCJACKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Administracja samorządowa
 • Administrowanie bezpieczeństwem

CHARAKTERYSTYKA

Fundamentalnym założeniem kierunku studiów Administracja jest synergia wiedzy, umiejętności i kompetencji, pochodzących z różnych dyscyplin, a niezbędnych do odgrywania aktywnej roli zawodowej i społecznej w pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w strukturach kreujących i wspierających przedsiębiorczość i aktywność społeczną, jak również wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • urzędnik państwowy, urzędnik służby cywilnej 
 • agent celny 
 • komornik skarbowy 
 • doradca podatkowy 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


STUDIA INŻYNIERSKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Logistyka przemysłowa

CHARAKTERYSTYKA

Na obecnym rynku pracy pojawiło się duże zapotrzebowanie na inżynierów zajmujących się zarządzaniem produkcją. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych. Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • inżynier produkcji 
 • kontroler jakości 
 • specjalista ds. zarządzania procesami produkcyjnymi
 • specjalista ds. zarządzania innowacjami 
 • specjalista ds. zarządzania magazynami 
 • logistyk 
 • specjalista ds. kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach 
 • zarządzający transportem drogowym

ZARZĄDZANIE 


STUDIA LICENCJACKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Marketing i sprzedaż

CHARAKTERYSTYKA

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD:

 • menedżer
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży

PEDAGOGIKA


STUDIA LICENCJACKIE 

SPECJALNOŚCI:

 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńcza z geragogiką (opieka nad osobami starszymi)
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

CHARAKTERYSTYKA

W ramach kierunku Pedagogika, który integruje nauki społeczne i humanistyczne, przygotowywana jest wykwalifikowana kadra pedagogów i nauczycieli, którzy będą także animatorami życia społecznego, kultury - jej upowszechniania i rozwijania w środowisku społecznym. 

Kierunek przygotowuje do pracy z osobami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi), jak też o zróżnicowanych potrzebach, spełniając społeczne oczekiwania oraz wskazując na wartość odmienności, a także humanistyczne znaczenie wsparcia osób słabszych i wymagających specjalnych działań edukacyjnych. Ponadto kwalifikacje doradcy zawodowego i personalnego dają możliwość udzielania profesjonalnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego. 

KARIERA – TWÓJ ZAWÓD

 • wychowawca w świetlicach szkolnych i środowiskowych
 • nauczyciel w rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych
 • asystent rodziny w gminie
 • wychowawca w domach dziecka
 • wychowawca w pogotowiach opiekuńczych
 • pedagog i pedagog szkolny
 • doradca zawodowy
 • doradca personalny
 • konsultant i doradca w firmach konsultingowych
 • edukator w instytucjach oświatowych, klubach, stowarzyszeniach, w placówkach wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów czy też na stanowisku opiekuna, pedagoga, edukatora zdrowia. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE


STUDIA LICENCJACKIE

SPECJALNOŚCI:

 • Nauczycielska z korekcją wad postawy
 • Nauczycielska z trenerem personalnym

CHARAKTERYSTYKA

Studia zawodowe I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. W zależności od wybranej specjalności, studenci odbywają szereg praktyk, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji czy też częściowo w formie wolontariatu.  

KARIERA– TWÓJ ZAWÓD

 • nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i placówkach wychowawczych, 
 • animator sportu w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, 
 • trener personalny w klubach fitness 
 • trener w klubach sportowych 
 • praca w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako trener personalny lub instruktor sportu

ZARZĄDZANIE 


STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie oświatą z elementami coachingu
 • Zarządzanie projektami IT
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

CHARAKTERYSTYKA

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie, przyszli absolwenci nabywają wiedzę z zakresu badania i analizowania rynku, opracowywania biznes planów, budowy planów marketingowych, zrozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze reagowania na wyzwania i rzucanie wyzwań konkurentom. Kształcone są zwłaszcza umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, negocjacji, posługiwania się współczesnymi technikami multimedialnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i logistyce.

KARIERA– TWÓJ ZAWÓD

 • Stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
 • Stanowiska kierownicze w administracji państwowej
 • Pracownik nadzoru pedagogicznego
 • Pracownik organu prowadzącego w zakresie oświaty
 • Menedżer
 • Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Cyberbezpieczeństwo


Koncepcja Kształcenia:

Wirtualna przestrzeń i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z priorytetów w zakresie społecznego komunikowania. Rozwój Internetu pociąga za sobą zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w działalności gospodarczej oraz bezpiecznym funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Absolwenci będą przygotowani do identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej oraz zdobędą umiejętności zwalczania różnych form cyberprzestępczości i reagowania na incydenty sieciowe. Szczególny nacisk kładzie się na zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz dostosowanie działań w obszarze zarządzania ryzykiem do zmieniających się zagrożeń w cyberprzestrzeni. W ramach studiów omawiane są także standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne Open Source Testing Methodology Manual firmy ISECOM. Zakres i tematyka kształcenia obejmuje wybrane zagadnienia z podstaw sieci informatycznych, podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego, cyberprzestępczości, prawa oraz metodyki OSTMM. Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw. Studia rekomendowane są dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6 PRK w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, Wojska Polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CERT), jako specjaliści od cyberbezpieczeństwa.


Zarządzanie Kryzysowe


Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Studia podyplomowe kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ich skutków bezpośrednich i dalekosiężnych, a także umiejętności reagowania na występujące współcześnie dylematy i zagrożenia bezpieczeństwa.


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)


Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Wczesne nauczanie języka angielskiego


Studia podyplomowe, dwusemestralne, niestacjonarne. Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do prowadzenia nauczania zintegrowanego na I etapie edukacyjnym oraz w przedszkolach, którzy zainteresowani są uzyskaniem kwalifikacji do nauczania dzieci języka obcego na tym poziomie.Uzyskiwane kwalifikacje: uprawnienia do nauczania dzieci w przedszkolach i na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym do nauczania języka specjalności na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym jako drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć z języka obcego wg  moduł 4 wg standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, rozporządzenie MNiSW z dn. 17/01/2012r).


Studia podyplomowe w ofercie:

 • Zarządzanie Kryzysowe  
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 • Oligofrenopedagogika  
 • Doradztwo zawodowe  
 • Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
 • Zamówienia publiczne

przejdź do spisu treści

ZASADY REKRUTACJI

REJESTRACJA ON-LINE ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia obowiązani są zarejestrować się poprzez uczelnianą internetową stronę „e-rekrutacja” oraz złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie na obowiązującym w PWSZ w Wałczu formularzu.

2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) lub innych dokumentów wynikających z art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z zm.) – dotyczy studiów pierwszego stopnia tj.:

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

d) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560 );

e) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

f) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) – dotyczy studiów drugiego stopnia. 

4. 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

5. Kserokopię dokumentu tożsamości, a w przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi - innego uznanego dokumentu identyfikacji osobistej zgodnie z odrębnymi przepisami o podejmowaniu i odbywaniu przez cudzoziemców studiów.

6. Dowód wniesienia opłaty.

7. Oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad na szczeblu centralnym.

8. Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na kierunki, gdzie postanowienia szczegółowe tego wymagają.

9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku posiadania przez kandydata.

10. Inne dokumenty postępowania kwalifikacyjnego (o ile dotyczy) stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

11. W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn formalnych, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpisie nie może być dostarczone, dopuszcza się, aby na potrzeby organizacyjne procesu rekrutacji kandydat złożył stosowne zaświadczenie o uprawnieniu do studiowania.


przejdź do spisu treści

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


Erasmus+ Zmienia życie, otwiera umysły.

Co to jest Erasmus+?

Program Erasmus+ to szansa na wyjazd za granicę ze stypendium unijnym w celu odbycia części studiów lub praktyk za granicą. Wyjazdy dają wszystkim uczestnikom programu niepowtarzalną okazję do zdobycia nowych doświadczeń, nawiązania kontaktów zawodowych i prywatnych, a także pogłębienia wiedzy ze swojej dziedziny w placówkach zagranicznych. Oferta kierowana do studentów jest bogata i corocznie ulega poszerzeniu.

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

KAŻDY!!! Dosłownie każdy może wyjechać na praktyki, a każdy, kto ukończył I rok studiów może wyjechać na studia.

Możliwości udziału w Erasmusie+?

Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Wałczu,
 • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Wałczu.

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmusa+ można wyjechać do kraju uczestniczącego w tym programie. W Erasmusie+ biorą udział: kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein i Norwegia, a także Turcja. 

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można uzyskać na stronie internetowej Uczelni w zakładce ERASMUS+ lub w Biurze Współpracy Międzynarodowej pod adresem: erasmus@pwsz.eu


REGIONALNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE


5 października 2015 r. zostało otwarte Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którego skład wchodzą laboratoria:

 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych
 • Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych
 • Laboratorium Technik Laserowych
 • Laboratorium Technologii Wytwarzania

Laboratoria te stanowią ważną bazę dydaktyczną służącą kształceniu studentów. Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe zwiększa możliwości rozwojowe przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych urządzeń badawczych, co ułatwia opracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Na urządzeniach stanowiących wyposażenie poszczególnych laboratoriów możliwe jest prowadzenie badań naukowych tj.:

 • cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem wszelkiego rodzaju materiałów
 • skanowanie przedmiotów w technologii 3D
 • drukowanie w technologii 3Ddokonywanie pomiarów warsztatowych z dokładnością do 0,001 mm
 • cięcie laserem umieszczonym na zrobotyzowanym ramieniu, co pozwala na wykonywanie prac przestrzennych w 3D

ŚWIADCZENIA 


Wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w postaci:

Stypendium socjalne

Są to świadczenia, które może otrzymać student każdego rodzaju studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tych stypendiów jest wysokość dochodu, jaka przypada na jednego członka rodziny studenta. 

Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanej grupie inwalidzkiej.

Stypendium Rektora dla studentów

Uczelnia wspiera zdolnych i ambitnych studentów. Każdy ze studentów, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ma szansę na stypendium Rektora. O stypendium tego typu mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 

Zapomoga

Zapomoga to jednorazowe świadczenie przyznawane studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

W Domu Studenta „Hugward” znajdują się pokoje jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe. Do dyspozycji studentów jest przestronna, dobrze wyposażona w sprzęt AGD, ogólnodostępna kuchnia oraz miejsce do wypoczynku dla studentów, gdzie mogą oglądać TV i prowadzić życie studenckie. 


BIURO KARIER


W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej realizowane są działania związane promocją i aktywizacją zawodową absolwentów i studentów. Uczelnia pomaga swoim studentom w zdobyciu praktycznych umiejętności oraz wejściu na rynek pracy, pełniąc funkcję pośrednika pomiędzy trzema stronami, którymi są Pracodawcy, Uczelnia oraz Absolwenci i Studenci. 

Pomagamy młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej odpowiadającej ich aspiracjom i kwalifikacjom oraz stymulujemy ich aktywność w znalezieniu pracy, zarówno poprzez spotkania indywidualne, jak również poprzez organizowane warsztaty i spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami z zakresu rynku pracy, również w Unii Europejskiej. 

Współpracujemy m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pracodawców, firmami i bankami, dzięki czemu wpływamy na pozyskiwanie nowych miejsc pracy, praktyk i staży. 


AKADEMIK


W Domu Studenta „Hugward” znajdują się pokoje jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe. Do dyspozycji studentów jest przestronna, dobrze wyposażona w sprzęt AGD, ogólnodostępna kuchnia oraz miejsce do wypoczynku dla studentów, gdzie mogą oglądać TV i prowadzić życie studenckie. 

Kontakt:
e-mail: akademik@pwsz.eu
tel.: 67 259 09 65 


INFRASTRUKTURA


Uczelnia posiada rozbudowaną bazę dydaktyczną, na którą składają się sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki multimedialne, laboratoria techniczne, komputerowe i językowe, hala sportowa, nowocześnie wyposażona siłownia i sale gimnastyki korekcyjnej.

Studenci Uczelni mogą realizować praktyczny profil kształcenia dzięki temu, że Uczelnia zawarła porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami i biznesem, oferującymi nowoczesne systemy, technologie, urządzenia, maszyny wytwórcze i pomiarowe oraz miejsca praktyki.

We wszystkich budynkach naszej Uczelni funkcjonuje bezprzewodowa sieć (WiFi), dzięki której każdy student może korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Na obszarze należącym do Uczelni zlokalizowany jest kompleks boisk „Moje Boiska Orlik 2012”. W procesie dydaktycznym korzystamy również z obiektów Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.


FUNDACJA

NA RZECZ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU


Fundacja Na Rzecz PWSZ w Wałczu została powołana w dniu 6 lipca 2005 r. Do zasadniczych celów Fundacji należą działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji oraz nowoczesnego procesu dydaktycznego w Uczelni. Fundacja swoimi działaniami stara się wpływać na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców regionu wałeckiego. Realizuje działania wspierające inicjatywy społeczne oraz wpływające na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu jest również współorganizatorem konferencji naukowych i swoim zaangażowaniem promuje działalność wolontariacką. Fundacja Realizuje także szereg projektów na rzecz dzieci, młodzieży i Seniorów, których łączna wartość przekroczyła już ponad 1 mln zł.

Począwszy od 2011 roku Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu jest Organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym podatnicy mogą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na działania statutowe Fundacji, do czego gorąco zachęcamy i o co serdecznie Państwa prosimy.

Fundacja Na Rzecz PWSZ w Wałczu
KRS: 0000243605
Bank Pekao S.A. O/Wałcz 35 1240 3712 1111 0010 7020 8639


LEGIA AKADEMICKA


Legia Akademicka to program rządowy tylko dla studentów uczelni państwowych, dzięki któremu można zdobyć przygotowanie wojskowe, aby przystąpić do egzaminów oficerskich w Wojsku Polskim.

Legia Akademicka jest profesjonalne wojskowe przeszkolenie studentów państwowych szkół wyższych w wymiarze jednego lub dwóch semestrów, według typowego programu dla kandydatów na szeregowych a następnie dla osób funkcyjnych szczebla drużyny lub podoficerów rezerwy. W części teoretycznej program realizowany jest na terenie uczelni. Część praktyczna odbywa się w warunkach terenowych obozów szkoleniowych.

Głównym celem programu jest przygotowanie studentów szkół wyższych w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie podoficerskim. Umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia, a także dowodzenia drużyną podczas realizacji działań taktycznych. Absolwenci mają możliwość przystępowania do egzaminów oficerskich.

Zapraszamy do służby w Legii Akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Możesz być studentem innej uczelni.


DODATKOWE KWALIFIKACJE


Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu mają możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności praktycznych na kursach, szkoleniach i warsztatach prowadzonych zarówno w Uczelni, jak i we współpracy z instytucjami otoczenia społeczo-gospodarczego.

Szkolenie „Fundusze Europejskie i zwolnienia podatkowe dla rozwoju przedsiębiorczości”

„Tajemnice prawem chronione” - certyfikowane szkolenie dla studentów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”

Warsztaty z sensoplastyki

Warsztaty wikliniarskie

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty FACE PAINTING – profesjonalne malowanie twarzy

„Uczyć inaczej” – dydaktyczna wycieczka studentów do Poznania jako uzupełnienie teoretycznych zajęć metodycznych

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej w terenie

Kurs ratownika wodnego

Kurs opiekun osoby starszej

„Specjalistyczne kwalifikacje informatyczne” - certyfikat  z Programming Language CertifiedAssociate – CLA

Nieintensywny kurs praktycznej nauki języka angielskiego poziom B2 „SOARING”

Sesje egzaminów potwierdzone Certyfikatem Językowym TELC oraz FCE lub CAE

Bezpłatne szkolenia dofinansowane przez Unię Europejską: „Projektowanie 3D od podstaw”; „Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi” i „Druk 3D w praktyce” organizowane przez firmę zewnętrznąSTUDIA I STOPNIA 


 • Bezpieczeństwo - nowość
  Finanse i Rachunkowość 
 • Informatyka w Biznesie i Administracji 
 • Administracja 
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 
 • Zarządzanie
 • Pedagogika 
 • Wychowanie Fizyczne 

STUDIA II STOPNIA


 • Zarządzanie 

STUDIA PODYPLOMOWE


 • Doradztwo zawodowe
 • Oligofrenopedagogika 
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Cyberbezpieczeństwo 

KIERUNKI PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W ROKU 2020/21

 • Bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 • Informatyka, studia pierwszego stopnia inżynierskie o profilu praktycznym
 • Pedagogika, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

cyberbezpieczeństwo
doradztwo zawodowe
oligofrenopedagogika
zarządzanie kryzysowe

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Nowy kierunek studiów – BEZPIECZEŃSTWO

Miło jest nam poinformować, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu otrzymała pozwolenie z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane