Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Rok zalozenia: 1991

Nauczycielskie Kolegium języków Obcych „Inter-Lingua” jest niepublicznym kolegium nauczycielskim o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącym studia zawodowe dzienne i zaoczne, przygotowujące do nauczania języka angielskiego i niemieckiego we wszystkich typach szkół.

Kolegium funkcjonuje od 1991 roku na podstawie :
decyzji MEN z dnia 16.05.1991r.,
decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 08.06.1991r.
W nowej formie organizacyjnej – na podstawie decyzji MEN z dnia 11.05.1998 oraz na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Warszawskim.

W ciągu 16 lat swojej działalności Kolegium wykształciło kilkuset absolwentów, którzy z powodzeniem nauczają języka angielskiego i niemieckiego w szkołach białostockich oraz całego Województwa Podlaskiego. Większość z nich uzyskała już tytuł magistra, niektórzy wkrótce uzyskają stopień doktora.

Program kształcenia
obejmuje szeroki wachlarz zajęć praktycznych, literaturę, historię i kulturoznawstwo danego obszaru językowego oraz grupę przedmiotów metodycznych. Studenci uczestniczą w konferencjach metodycznych, odbywają praktyki pedagogiczne w szkołach, organizują seminaria naukowe oraz uczestniczą w warsztatach metodycznych.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 15-18 osobowych. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów).

Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.
Studenci mają do dyspozycji bibliotekę i komputery z dostępem do Internetu.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Kolegium uprawniający do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego oraz tytuł zawodowy licencjata nadawany przez Uniwersytet Warszawski.
Absolwenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych mogą kontynuować studia na wszystkich uczelniach w kraju i za granicą. Kadrę Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, wybitni nauczyciele akademiccy oraz wykładowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec.
 
Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia do Kolegium jest przedstawienie świadectwa dojrzałości ze zdaną maturą z języka angielskiego lub niemieckiego. Honorujemy także certyfikaty potwierdzające znajomość jednego z tych języków.

Wymagane dokumenty:
- podanie (napisane odręcznie)
- świadectwo dojrzałości
- zaświadczenie lekarskie
- kserokopia dowodu osobistego
- 4 zdjęcia

Dokumenty należy składać w Sekretariacie NKJO lub wysłać pocztą.
Po bliższe informacje zapraszamy do siedziby Kolegium w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77 lub pod numerem telefonu: 085/675 24 84; e-mail: biuro@nkjo.bialystok.pl

 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zamierzają podjąć studia w naszym NKJO.
Jednocześnie przypominamy, że osoby, które zdaly egzamin maturalny z poszerzonego programu języka obcego są z egzaminów wstępnych do naszego NKJO zwolnione.
 
 
Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej:

Kierunki wykładane na uczelni

język angielski Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
język niemiecki Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie