Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w SanokuSzkoła istnieje od 1962 roku.

Sejmik Województwa Podkarpackiego w 40 rocznicę jej powstania nadał szkole imię Anny Jenke uchwałą Nr XLV/489/02 z dnia 3 czerwca 2002 r. Szkoła przygotowuje przyszłych pracowników służby zdrowia w kilku zawodach medycznych. Nauka w zależności od kierunku trwa 1 rok  lub 2 lata.

Budynek szkoły jest po kapitalnym remoncie. Panuje tu miła atmosfera i.partnerskie stosunki. Nauka odbywa się najczęściej w godzinach przedpołudniowych.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Zajęcia praktyczne organizowane są w.oddziałach szpitalnych podstawowych i specjalistycznych, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, żłobkach, zakładach opiekuńczych, pracowniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, zakładach kosmetycznych.

Blok przedmiotów zawodowych uzupełniają przedmioty pomocnicze takie, jak: informatyka, j. angielski i język niemiecki do wyboru, wychowanie fizyczne (judo, pływanie, siłownia). Zajęcia pozalekcyjne organizowane są wg. potrzeb i zainteresowań młodzieży.


Nauka na wszystkich kierunkach bezpłatna.


Zainteresowane osoby mogą podjąć naukę na kierunkach:
 • higienistka stomatologiczna - NOWOŚĆ
 • technik elektroradiolog - NOWOŚĆ
 • technik farmaceutyczny
 • technik masażysta
 • technik elektroniki  i informatyki  medycznej
 • opiekunka dziecięca
 • technik usług kosmetycznych
 • terapeuta zajęciowy
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczny)
 • opiekunka środowiskowa (zaoczny)
 • opiekun medyczny (zaoczny)
 • opiekun osoby starszej (zaoczny)

Szczegółowy opis kierunków kształcenia 


Technik elektroradiolog

Osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii (wykorzystujących promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki), diagnostyki elektromedycznej (np. odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, diagnostyka izotopowa), jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Wykonywanie tych czynności elektroradiolog opiera m.in. o zasady Ochrony Radiologicznej i Systemy Zapewnienia Jakości.

Niezbędna jest także troska o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania badań i zabiegów.

Higienistka Stomatologiczna

Higienistka bezpośrednio asystuje lekarzowi podczas wykonywania wszystkich zabiegów profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych. Posiada uprawnienia do: samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych  w jamie ustnej pacjenta; współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej  także w szkołach i przedszkolach. Jest „prawą ręką” lekarza zarówno w zakresie współpracy przy pacjencie jak i w organizacyjnym prowadzeniu gabinetu. 

Obecnie w związku z rozwojem prywatnego lecznictwa w zakresie stomatologii oraz powstaniem dużych klinik dentystycznych higienistki stomatologiczne są bardzo poszukiwane na rynku pracy.   

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Informacja o zawodzie:

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie.

Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie.

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy: technik elektroniki i informatyki medycznej

Do zadań technika elektroniki i informatyki medycznej należy;

 • instalowanie i uruchamianie elektronicznej aparatury medycznej,
 • współdziałanie w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów,
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badan i zabiegów,
 • wykonywanie pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku,
 • ocenianie stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej,
 • obsługiwanie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo - badawczych,
 • w pracowniach informatyki medycznej,
 • w zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
 • w serwisach firmowych aparatury medycznej, zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.
Technik Farmaceutyczny

Nauka trwa cztery semestry na podbudowie szkoły średniej. Absolwenci przygotowywani są do wykonywania czynności fachowych z zakresy farmacji. Możliwości pracy w aptekach, zakładach przemysłu farmaceutycznego, przemysłu kosmetycznego, laboratoriach chemicznych, sklepach zielarskich oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik masażysta

Nauka trwa cztery semestry. Absolwent nabiera umiejętności z zakresu różnych technik masażu. Może być zatrudniony w gabinetach masażu, pracowniach ośrodków sanatoryjnych i wypoczynkowych. Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez biura pracy nie tylko w kraju ale i zagranicą.

Opiekunka dziecięca 

Szkoła kształci w 2-letnim cyklu do pracy w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych: domach małego dziecka, domach matki i dziecka, żłobkach samorządowych, rodzinnych i prywatnych. Absolwentki posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne, które są podstawą w przygotowaniu do zawodu, a także przydają się w wychowywaniu własnych dzieci. Ponadto mają możliwość wyjazdu na kontrakty zagraniczne jako "baby siter".

Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa cztery semestry. Absolwenci mogą pracować w domach pomocy społecznej dla dzieci, dorosłych, ludzi starych i niepełnosprawnych na terenie całego kraju i Europy we wszystkich krajach Unii.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka trwa 1 rok. Absolwenci mogą pracować w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych oraz centrach pomocy rodzinie, gdzie współpracują na rzecz podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata. Absolwenci mogą pracować w Zakładach Opiekuńczych dla dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych, świetlicach terapeutycznych, mogą organizować prywatne pracownie terapii i rękodzieła.

Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa dwa semestry . Absolwenci zdobywają wszechstronna wiedzę oraz umiejętności z zakresu diagnozowania otoczenia osoby potrzebującej wsparcia. Planowania i realizacji zadań zmierzających do poprawy warunków życia osoby niepełnosprawnej-aktywizacji psychofizycznej.

Opiekun Medyczny

Nauka trwa 2 semestry. Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Technik Usług Kosmetycznych

Nauka trwa cztery semestry. Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie różnych technik kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej( z uwzględnieniem nowości i trendów rozwojowych, oraz profesjonalne poradnictwo z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej) Absolwent może być pracownikiem firmy (kosmetycznej, odnowy biologicznej) lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Opiekun osoby starszej

Praca w charakterze opiekuna osoby starszej to coraz bardziej popularne zajęcie. Ze względu na starzejące się społeczeństwo i życie w nieustannym biegu, potrzeba nam coraz więcej wykwalifikowanych osób, które zajmą się ludźmi w podeszłym wieku. Właśnie z tych powodów praca jako opiekun osoby starszej stopniowo staje się bardziej opłacalna, a opiekunowie mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach.

Na każdym portalu z ofertami pracy, w każdej agencji pośrednictwa pracy widnieje mnóstwo propozycji pracy jako opiekun osoby starszej i lwią część stanowią oferty zza granicy. Warto wiedzieć, że opiekunowie z Polski są bardzo cenieni i szanowani na świecie, dlatego tak dużo agencji pracy szuka pracowników w naszym kraju. Zostając opiekunem osoby starszej decydujemy się na pracę wymagającą cierpliwości, wielu umiejętności i ciągłego dokształcania się, gdyż ludzie, którymi będziemy się opiekować często są schorowani, sfrustrowani i samotni. Opiekun osoby starszej staje się nierzadko rodziną dla podopiecznego i granica między pracą a życiem osobistym zostaje zatarta, co czyni naszą pracę lżejszą, ale utrudnia moment rozstania, a często podopieczni odchodzą z tego świata na naszych oczach.

Warunki przyjęcia :
 • złożenie dokumentów do 28 sierpnia
 • podanie z wyszczególnionym kierunkiem
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  lub świadectwo dojrzałości
 • orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia i przydatności do wybranego zawodu 
 • (po wcześniej wybranym ze szkoły skierowaniu do  Medycyny Pracy na bezpłatne badania)
 • książeczka dla celów  epidemiologicznych
 • 2 fotografie
 • ksero karty szczepień
 • ksero dowodu osobistego
Każdy absolwent szkoły od 2007 r. może przystąpić do egzaminu Zawodowego organizowanego przez OKE Kraków, a po zaliczeniu I i II cz. egzaminu otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe oraz suplement w języku polskim i angielskim.

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3
tel./fax 13 463 12 42,   
tel./fax 13463 18 62
e-mail: zsmsanok@wp.pl

www.zsmsanok.pl

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
technik elektorniki i informatyki medycznej
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni

 • Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku
  ul. Konarskiego 3, 38-500 Sanok
 •  
 • Telefon: (13) 463 12 42
 • Fax: (13) 463 18 62
 • Email: zsmsanok@wp.pl
 • Strona: http://www.zsmsanok.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie