Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie


przejdź do spisu treści

Ta szkola nie posiada aktualnej prezentacji. Prosimy o kontakt.

Zobacz inne UCZELNIE w Częstochowie


Studium istnieje od 2004 roku.


Jesteśmy szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej kształcącą kadrę średniego personelu medycznego. Nauka w naszej szkole obejmuje: zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne oraz praktykę zawodową.

Kształcenie praktyczne odbywa się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach odwzorowujących warunki zawodowe oraz w placówkach służby zdrowia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wyposażonych w zestawy multimedialne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Posiadamy bardzo wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych. Wynika ona, między innymi, z doboru kadry dydaktycznej, którą tworzą specjaliści zawodowi z przygotowaniem pedagogicznym.

Nasza oferta skierowana jest do obecnych absolwentów szkół średnich, ale daje także możliwość zdobycia nowych kwalifikacji osobom chcącym zmienić zawód nawet bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz, po zdaniu egzaminu przed OKE, dyplom z tytułem zawodowym. Absolwent otrzymuje również Europass - suplement do dyplomu, w języku obcym, który ułatwia poszukiwanie pracy na terenie państw UE. 

Atuty MSZ w Częstochowie:

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych
 • profesjonalna kadra nauczycielska
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • 10 lat doświadczenia
 • atrakcyjne zajęcia z w-f w hali sportowej, na basenie, siłowni, lodowisku
 • bogato wyposażona biblioteka
 • nauka zawodowego języka angielskiego oraz migowego

Kierunki kształcenia – cykl:

2,5 letni:
 • technik elektroradiolog
 • technik dentystyczny
 • technik farmaceutyczny
2-letni:
 • higienistka stomatologiczna
 • technik masażysta
 • technik ortopeda
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekunka dziecięca
 • technik usług kosmetycznych
1-roczny:
 • asystentka stomatologiczna
 • opiekun medyczny
 • opiekun osoby niepełnosprawnej


Serdecznie zapraszamy!

przejdź do spisu treści

Czas trwania nauki: 1 rok

Kwalifikacje zawodowe
 • Organizowanie pracy jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie korespondencją i dokumentacją medyczną
 • Współpraca z przełożonym, pacjentami, innymi jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej oraz z instytucjami zewnętrznymi.

W toku nauki jako sekretarka medyczna słuchacz przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o niej pacjentów i personelu
 • prowadzenie korespondencji medycznej jednostki organizacyjnej
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjentach
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej

Wybrane przedmioty:
 • Dokumentacja medyczna
 • Organizacja sekretariatu medycznego
 • Komputeryzacja prac biurowych
 • Profesjonalna obsługa pacjentów
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Usługi rynku medycznego

Jeżeli jesteś osobą zorganizowaną i odpowiedzialną, a swoją przyszłość wiążesz z branżą medyczną jest to zawód idealny dla Ciebie. Kończąc kierunek możesz podjąć pracę w szpitalu, przychodzi, gabinecie lekarskim, firmie medycznej. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 341204  

Czas trwania nauki: 2  lata (4 semestry)
Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych

W toku nauki w zawodzie opiekunka środowiskowa uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej

Wybrane przedmioty:
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Podstawy psychologii
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli lubisz pomagać, jesteś wrażliwy na potrzeby innych, chcesz zaktywizować osoby chore i niesamodzielne to wymarzony zawód dla Ciebie.


Zapraszamy!


przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 325101

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Kwalifikacje: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

W toku nauki w zawodzie asystentka stomatologiczna uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas  wykonywania zabiegów;
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowanie na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia i patologia narządu żucia
 • Zasady pracy asystentki stomatologicznej
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Techniki komputerowe w organizacji gabinetu stomatologicznego

Jeżeli jesteś zorganizowana, potrafisz współpracować z drugą osobą to zawód asystentki stomatologicznej jest zawodem dla Ciebie.


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu  325102 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Kwalifikacje: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

W toku nauki w zawodzie higienistka stomatologiczna uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;
 • organizowanie prac związanych ze  świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Anatomia narządu żucia
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Profilaktyka i metodyka edukacji zdrowotnej
 • Podstawy psychologii
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli masz zdolności manualne, doceniasz rolę profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz chcesz zapewnić pacjentom piękny uśmiech to higienistka stomatologiczna to zawód dla Ciebie. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 321301

Czas trwania nauki: 2  lata (4 semestry)
Kwalifikacje:  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

W toku nauki w zawodzie technik farmaceutyczny uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych;
 • wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawanie tych produktów;
 • uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia
 • Farmakognozja
 • Farmakologia
 • Technologia postaci leków
 • Analiza leków
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Jeżeli lubisz chemię, chcesz poprzez realizację recept pomóc chorym, to technik farmaceutyczny  jest zawodem dla Ciebie. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 325905

Czas trwania nauki: 2  lata (4 semestry) 
Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

W toku nauki w zawodzie technik ortopeda uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych;
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
Wybrane przedmioty:
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka 
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Pracownia pielęgnowania dziecka
 • Pracownia wychowania dziecka
 • Wychowanie przez sztukę
 • Język obcy i migowy
 • odstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Jeśli opieka nad dziećmi jest dla Ciebie przyjemnością – lubisz się z nimi bawić, a równocześnie chcesz je pielęgnować i wychowywać, to opiekunka dziecięca jest wymarzonym zawodem dla Ciebie


Zapraszamy!


przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 321403

Czas trwania nauki: 2  lata (4 semestry)
Kwalifikacje: Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

W toku nauki w zawodzie technik ortopeda uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowanie i wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia
 • Biomechanika ortopedyczna 
 • Technologia obróbki materiałów
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zarys kinezyterapii
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli posiadasz zdolności manualne i lubisz pomagać innym, technik ortopeda jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu tego kierunku konstrukcje z zakresu protetyki ortopedycznej, nie będą miały już dla Ciebie żadnych tajemnic. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 321402  

Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)
Kwalifikacje:  Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

W toku nauki w zawodzie technik dentystyczny uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • naprawianie protez zębowych  i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
 • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej
 • Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej 
 • Teoria techniki dentystycznej
 • Teoria ortodoncji 
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli posiadasz zdolności manualne i lubisz prace wymagające precyzji, technik dentystyczny jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku technik dentystyczny konstrukcje protetyki dentystycznej, nie będą miały już dla Ciebie żadnych tajemnic. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 514207 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacje: 
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
W toku nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielanie porad kosmetycznych;
 • organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Wybrane przedmioty:
 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 
 • Język obcy 
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli lubisz pracować z ludźmi, oraz masz duże poczucie estetyki technik usług kosmetycznych jest dla Ciebie idealnym kierunkiem. Po ukończeniu kierunku zostaniesz ekspertem w dziedzinie pięknej i zdrowej skóry. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 341201

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)

Kwalifikacje: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

W toku nauki w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Wybrane przedmioty:
 • Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia i aktywizacja
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Jeżeli lubisz pracować z osobami, którym możesz pomóc, a opieka nad innymi to Twoja druga natura, asystent osoby niepełnosprawnej  jest zawodem idealnym dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz nieść pomoc chorym i osobom niesamodzielnym w ośrodkach zdrowia, oraz placówkach medycznych. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 325907

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Kwalifikacje: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

W toku nauki w zawodzie terapeuta zajęciowy uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Wybrane przedmioty:
 • Podstawy psychologii i pedagogiki
 • Zarys anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Jeżeli charakteryzuje Cię wysoka życzliwość, jesteś osobą samodzielną i lubisz pracę z ludźmi, terapeuta zajęciowy jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu możesz pomagać potrzebującym w hospicjach, domach opieki, placówkach zdrowotnych, czy sanatoriach.


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 532102

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

W toku nauki w zawodzie opiekun medyczny uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Wybrane przedmioty:
 • Zarys anatomii i fizjologii człowieka
 • Opieka nad osoba chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Zarys fizjoterapii
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zdrowie publiczne
Jeżeli lubisz pracować z osobami, którym możesz pomóc, a opieka nad innymi to Twoja druga natura opiekun medyczny jest zawodem idealnym dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz nieść pomoc chorym i osobom niesamodzielnym w ośrodkach zdrowia, oraz placówkach medycznych. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
 - symbol cyfrowy zawodu 321103

Czas trwania nauki: 2,5 roku lata (5 semestrów)
Kwalifikacje: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

W toku nauki w zawodzie technik elektroradiolog uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
Wybrane przedmioty:
 • Zarys anatomii i fizjologii człowieka
 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • Elektroradiologia
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zarys psychologii

Jeżeli jesteś osobą bardzo spostrzegawczą, posiadającą wyobraźnię przestrzenną, technik elektroradiolog jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz wykonywać zdjęcia rentgenowskie, oraz samodzielnie oceniać ich jakość, w wielu odpowiednio wyposażonych placówkach medycznych. 


Zapraszamy!

przejdź do spisu treści
- symbol cyfrowy zawodu 325402

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Kwalifikacje: Świadczenie usług w zakresie masażu

W toku nauki w zawodzie technik masażysta uczeń przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej i popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Wybrane przedmioty:
 • Anatomia człowieka
 • Anatomia topograficzna
 • Masaż
 • Zarys fizjoterapii
 • Język obcy i migowy
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli posiadasz zdolności manualne i lubisz pracować z ludźmi, technik masażysta jest idealnym zawodem dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku, możesz podjąć pracę w zawodzie, który zdobywa coraz większą popularność. Rosnący trend związany z większą świadomością zdrowego trybu życia gwarantuje pewny zawód!


Zapraszamy!


przejdź do spisu treści

Czas trwania nauki: 1 rok

Kwalifikacje zawodowe: Przyjmowanie zgłoszenia pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług zdrowotnych,  gromadzenie dokumentacji zdrowotnej osób objętych opieką.

W toku nauki jako rejestratorka medyczna słuchacz przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych w danej placówce służby zdrowia, 
 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług zdrowotnych w placówce medycznej;
 • rejestrowanie i wyznaczanie terminów badań w zależności od potrzeb pacjentów (klientów) i wskazań lekarskich;
 • doradzanie pacjentom przy wyborze specjalisty i terminów wizyt lekarskich;
 • prowadzenie rejestru dokumentacji zdrowotnej pacjentów w różnych układach klasyfikacyjnych (alfabetycznych, adresowych, wg typu prowadzonych badań, poszczególnych specjalistów itp.);
 • wydawanie wyników badań;
 • prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie rachunków i zaświadczeń;

Wybrane przedmioty:
 • Organizacja pracy w rejestracji
 • Dokumentacja usług zdrowotnych
 • Kalkulacja usług medycznych
 • Technika biurowa
 • Sprawozdawczość statystyczna i finansowa
 • Podstawy psychologii

Jeżeli lubisz pracować z ludźmi i jesteś osobą zorganizowaną, wiążącą swoją przyszłość z branżą medyczną, rejestratorka medyczna jest zawodem idealnym dla Ciebie. Po ukończeniu kierunku możesz pracować w szpitalach, klinikach, oraz przychodniach.


Zapraszamy!


Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
rejestratorka medyczna
sekretarka medyczna
technik dentystyczny
technik elektroradiolog
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik ortopeda
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni

 • Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
  ul. Brzezińska 6a, 42-208 Częstochowa
 •  

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie ZAPRASZA

Rekrutacja 2020/2021 STARTUJE!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane