Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we WrocławiuKolegium kontynuuje 40 letnią tradycję kształcenia w zawodzie
PRACOWNIK SOCJALNY

 
Organ prowadzący
Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Opieka naukowo – dydaktyczna
Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno – Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych
Nadzór pedagogiczny
Dolnośląski Kurator Oświaty

Nauka w Kolegium trwa 3 lata.
Kolegium kształci w zakresie:
metodologii pracy socjalnej,
psychologii, socjologii,
pedagogiki
przedmiotów specjalistycznych.
 

Zajęcia w formie akademickiej prowadzone są w systemie:
dziennym (nauka bezpłatna)
zaocznym (1 100 zł za semestr)
 
Absolwent uzyskuje dyplom zawodowy dający prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwenci Kolegium mogą uzyskać dyplom wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata na Uniwersytecie Opolskim.


Atutami naszej szkoły są:
 • jedyne publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych na Dolnym Śląsku
 • znakomita baza dydaktyczna i socjalna
 • wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialnym
 • nowoczesna pracownia komputerowa
 • SZEROKO ROZWINIĘTA SIEĆ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI
 • możliwość angażowania się w różne akcje społeczne i pracę wolontarystyczną
 • szansa na „rozwinięcie siebie” – własnych talentów, umiejętności - również poprzez realizację własnych projektów.

Spełniamy EUROPEJSKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, co wpływa na zatrudnienie zarówno, w Polsce, jak i za granicą!

 
 
W toku kształcenia rozwijane są u słuchacza umiejętności:
1.metodologiczne
2.społeczne
3.osobiste
4.menedżerskie 
Kadrę szkolącą stanowią:
 • specjaliści pracy socjalnej,
 • specjaliści terapii uzależnień,
 • praktycy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
 • Bazę dydaktyczną stanowi nowoczesna infrastruktura Kolegium:
 • przestrzenne, dobrze wyposażone sale wykładowe,
 • sprzęt audiowizualny,
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem  oraz centrum multimedialnym.
Opis kierunku

Kim jest Pracownik Socjalny?

To osoba organizująca pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów; wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju; efektywnie organizuje zróżnicowane formy pomocy i zarządza nimi.


Instytucje, w których znajdują zatrudnienie pracownicy socjalni, to m.in.:

ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie,
domy pomocy społecznej,
środowiskowe domy samopomocy,
placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: domy dziecka,
świetlice środowiskowe,
szpitale,
ośrodki penitencjarne,
fundacje i stowarzyszenia
różne inne placówki zajmujące się  rozwiązywaniem problemów społecznych, w tym:  niepełnosprawności, bezdomności, uzależnień, bezrobocia, przemocy.

Podczas odbywania praktyk słuchacze uczą się wykorzystywać metody pracy socjalnej.
 
 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych prowadzi również
SPECJALIZACJĘ II°
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY –
specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, że z dniem 30 września 2017 r. likwiduje się Kolegium Pracowników Społecznych we Wrocławiu. 

 

Zawody na uczelni:

pracownik socjalny

Główny adres uczelni

 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
  ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 329 02 96
 • Fax: 71 329 02 39
 • Strona: http://

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie