Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Tradycja kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach sięga 1952 roku. Wówczas to powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zostało ono następnie przekształcone (1957) w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Ze studium tego - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1970 r. - powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W czerwcu 1973 roku, w ramach prowadzonego w WSWF kierunku wychowanie fizyczne, utworzona została specjalność rehabilitacja ruchowa.  Specjalność realizowana była w Katedrze Rehabilitacji Ruchowej, której pierwszym kierownikiem była prof. n. med. Krystyna Dobosiewicz, twórca programu rehabilitacji ruchowej w Polsce. W 1975 roku specjalność  rehabilitacja ruchowa została przekształcona w samodzielny kierunek studiów. Uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 1997 r.  nazwa rehabilitacja ruchowa zastąpiona została nazwą fizjoterapia.

W 1979 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach,  z funkcjonującym od 1981 roku Wydziałem Wychowania Fizycznego. 

W 1991 roku na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Akademia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1999 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. W 2000 roku uruchomiony został kierunek zarządzanie i marketing (obecnie zarządzanie), w 2001 roku uruchomiono studia doktoranckie w zakresie nauk o kulturze fizycznej, a w 2005 roku kierunek turystyka i rekreacja. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 roku został utworzony drugi wydział – Wydział Fizjoterapii. Od 21 marca 2008 roku, na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia nosi imię Jerzego Kukuczki, wybitnego polskiego alpinisty i himalaisty. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2009 roku powstał trzeci wydział – Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. W 2009 roku utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zabrzu.

Uczelnia prowadzi obecnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w zakresie nauk o kulturze fizycznej oraz cztery kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to, w kolejności uruchamiania: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. Już dwukrotnie Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia oraz zarządzanie. Kierunek turystyka i rekreacja, jako niedawno utworzony nie był jeszcze oceniany. Uczelnia prowadzi również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające.


Kierunki studiów

Kierunek fizjoterapia

stacjonarne i niestacjonarne
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia,
  • 2-letnie studia drugiego stopnia – tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia.

Kierunek wychowanie fizyczne

  • 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia; od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z czterech specjalności: wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne i przyroda, wychowanie fizyczne i edukacja lub rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia; od drugiego semestru studiów student wybiera jedną z pięciu specjalności: wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; wychowanie fizyczne i trening sportowy, wychowanie fizyczne i taniec, wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej/asystent osoby niepełnosprawnej lub funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
3-letnie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych jest zgłoszenie się minimum 36 osób); od trzeciego semestru studiów student wybiera jedną z dwóch specjalności: zarządzanie kryzysowe lub policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Kierunek turystyka i rekreacja

stacjonarne i niestacjonarne
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia; od czwartego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: pilot wycieczek lub rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną;
  • 2-letnie studia drugiego stopnia; od drugiego semestru student wybiera jedną z dwóch specjalności: turystyka aktywna lub trener osobisty.

Kierunek zarządzanie

stacjonarne i niestacjonarne
  • 3-letnie studia pierwszego stopnia, o specjalnościach
- zarządzanie sportem;
- zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią;
- zarządzanie stresem w biznesie;
- zarządzanie usługami zdrowotnymi;
  • 2-letnie studia drugiego stopnia, o specjalnościach:
- zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi;
- zarządzanie turystyką biznesową.

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie