Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Teatralna w Warszawie

Akademia Teatralna w Warszawie

Rektor: rektorat@at.edu.pl


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
odwołując się do obywatelskich idei Collegium Nobilium i tradycji Szkoły Dramatycznej Wojciecha Bogusławskiego, założonej w 1811 roku oraz kontynuując dorobek Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, utworzonego w 1932 roku, twórczo uczestniczy w rozwoju sztuki, nauki i kultury narodowej. Działając zgodnie z zasadami wolności nauczania, twórczości artystycznej i naukowej oraz poszanowania kulturowego dziedzictwa, Akademia kształci i wychowuje studentów w duchu prawdy, humanizmu, patriotyzmu i tolerancji, przygotowując ich do odpowiedzialnego współuczestnictwa w życiu kulturalnym Rzeczypospolitej Polskiej.
fragment statutu AT
Wydział Aktorski

Kandydat
Kandydat ubiegający się o miejsce na kierunku aktorstwo, prowadzonym na Wydziale Aktorskim, ze względu na specyfikę zawodu aktora, powinien być sprawny fizycznie, mieć poczucie rytmu i naturalną koordynację ruchową. Zwraca się uwagę na „warunki sceniczne” i proporcjonalną budowę ciała. Kandydat powinien dysponować zdrowym głosem, nadającym się do kształcenia, prawidłowo zbudowanym aparatem mowy i dobrą artykulacją. Wstępnie wymaga się od kandydata zdolności do abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni przestrzennej pozwalającej w trakcie improwizacji swobodnie zagospodarować przestrzeń sceniczną.

W ramach uwarunkowań psychicznych pożądane są: krytycyzm, intuicja, otwartość i zdolność do wyrażania emocji w interpretowanych tekstach oraz duża wrażliwość emocjonalna, w połączeniu z wewnętrzną siłą psychiczną i odpornością na stres. Kandydat powinien mieć orientację w zakresie dramatu i teatru polskiego, z uwzględnieniem tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie) oraz wykazywać zainteresowanie współczesnym życiem społeczno-kulturalnym.

Program kształcenia na kierunku aktorstwo przebiega w cyklu 9-semestralnym, w czterech głównych grupach przedmiotów:

I.   Przedmioty aktorskie
II.  Przedmioty kształcenia głosu i mowy
III. Przedmioty usprawniające ciało i ekspresję ruchową
IV.  Przedmioty teoretyczne

Osoby rozpoczynające studia w roku akademickim 2013 studiują według programu kształcenia obejmującego opis zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Pozostali studenci kształcą się zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku aktorstwo.

Student
Wydział aktorski kształci przyszłych aktorów. W toku studiów zapewnia studentom wszechstronne kwalifikacje obejmujące wyspecjalizowane umiejętności zawodowe zarówno w rzemieślniczym, jak i twórczym aspekcie oraz daje takie podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej i etosu zawodowego, by w przyszłości mogli stać się elitą aktorską, przygotowaną do podjęcia współodpowiedzialności za kształt i rozwój polskiego teatru.

Od roku akademickiego 2007/2008 studia trwają dziewięć semestrów, podczas których student przechodzi ostry trening zawodowy (elementarne zadania aktorskie, sceny dialogowe, praca nad rolą, interpretacja wiersza i prozy, piosenka, praca z kamerą, technika mowy, impostacja, rytmika, taniec, plastyka ruchu, szermierka, walki sceniczne) oraz kurs wiedzy teoretycznej (historia teatru polskiego i powszechnego, historia dramatu i literatury, historia sztuki, muzyki, filmu i filozofii, antropologia kultury, lektorat języka obcego).
Warsztat dyplomowy stanowi podsumowanie procesu kształcenia;jest również naturalną promocją młodych aktorów na rynku pracy.

Absolwent
Absolwent Wydziału Aktorskiego łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i świadomym wyborze wartości etycznych. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:
 • aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,
 • animatora działań kulturalnych,
 • prezentera i redaktora w masmediach,
 • wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

Wydział Reżyserii

Wydział Reżyserii (wymyślony i założony w 1933 roku przez wielkiego inscenizatora Leona Schillera) jest wydziałem praktyczno-teoretycznym. Od roku akademickiego 2007/2008 studia magisterskie na kierunku reżyseria trwają 5 lat (10 semestrów). Wyrazisty kierunek edukacji na Wydziale Reżyserii wyznaczyli reżyserzy: Leon Schiller, Bohdan Korzeniewski i Zygmunt Hübner.

Na Wydziale Reżyserii studiowali m.in.: Erwin Axer, Aleksander Bardini, Konrad Swinarski, Jan Kulczyński, Izabela Cywińska, Maciej Englert, Jerzy Grzegorzewski, Maciej Prus.

Absolwent
Absolwent Wydziału Reżyserii posiada wszechstronne wykształcenie profesjonalne, pozwalające w interesujący i kreatywny sposób uprawiać działalność artystyczną na wszelkich polach wymagających zawodowych umiejętności reżyserskich. Ma wszelkie dane, by stać się świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym wiedzę humanistyczną z własnym doświadczeniem artystycznym. Zdobyte kwalifikacje pozwalają mu podjąć pracę w charakterze:
 • reżysera teatrów dramatycznych i muzycznych, widowisk i filmów telewizyjnych, filmów fabularnych
 • scenarzysty, adaptatora, dramaturga
 • dyrektora instytucji artystycznej

Wydział Wiedzy o Teatrze

Od roku akademickiego 2007/2008 Wydział prowadzi 5-letnie studia stacjonarne (dwustopniowe - 3 letnie licencjackie i 2 letnie magisterskie); absolwenci otrzymują tytuł magistra sztuki w zakresie wiedzy o teatrze. Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Złożona natura teatru zmusza także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa, organizacja pracy.

WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczeniem teatru” – istotnym segmentem programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia”.

Absolwent
Dyplom Wydziału WOT jest wszędzie wysoko cenionym paszportem do kariery zawodowej w teatrach (działy literackie, biblioteki i archiwa teatralne, działy organizacji widowni i organizacji pracy artystycznej); w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i castingowych, w mediach – prasie, radio i telewizji; w działach i redakcjach kulturalnych, w muzeach sztuk widowiskowych; w strukturach nieinstytucjonalnych, takich jak stowarzyszenia kulturalne i fundacje; w niezawodowym ruchu teatralnym (jako animatorzy i instruktorzy); w instytucjach naukowych prowadzących badania i edukację teatralną; w instytucjach prowadzących terapię lub resocjalizację przez teatr.


Zapraszamy!!!
Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii
sztuki lalkarskiej
wiedzy o teatrze

Główny adres uczelni

 • Akademia Teatralna w Warszawie
  ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 635 74 14
 • Fax: 22 831 41 14
 • Strona: http://www.at.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie