Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE zaprasza na DNI OTWARTE

11 i 12 maja 2013 r. w godz. 9.00 – 15.00 W programie: - prezentacja bazy Uczelni - indywidualne konsultacje nt. zasad rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie

Oferta specjalna:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
11 maja (sobota) godz. 11.00 – wykład:
Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa narodowego

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
12 maja (niedziela) godz. 11.00 – wykład:
Główne kierunki działań na rzecz umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego

ZAPRASZAMY!

Wszechnica Polska od ponad dziesięciu lat kształci w atrakcyjnych obszarach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej. Aktualnie proponujemy studia pierwszego i drugiego stopnia.

WSZECHNICA POLSKA to uczelnia o szerokim profilu kształcenia, która została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 2 lutego 2001r., wpisana do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych Ministerstwa pod numerem 56, działająca na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Początkowa oferta Uczelni obejmująca dwa kierunki przeobraziła się w aktualną propozycję obejmującą sześć kierunków i siedemnastu specjalności. Studia drugiego stopnia (magisterskie) w organizacji. W naszej działalności kierujemy się: potrzebami i oczekiwaniami studentów, wymaganiami rynku pracy oraz najwyższymi standardami etycznymi życia publicznego i gospodarczego. Oferta dydaktyczna obejmuje możliwość podjęcia studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane