Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Tutor – opiekun praktyk dla studentów

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w ramach projektu „Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja”, pilotażowo wdrożono innowacyjny system opieki nad praktykami studenckimi. Dotychczasowych opiekunów w DSW zamieniono na tutorów.

- Głównym zadaniem nowych opiekunów/tutorów jest wspieranie studenta na każdym etapie realizacji praktyk studenckich – od skierowania na praktykę, poprzez udzielanie konsultacji w trakcie trwania praktyki, aż po wspólną ze studentem ewaluację praktyki i jej zaliczenie – tłumaczy dr Teresa Chmiel, koordynator merytoryczny projektu. Tutoring, obok mentoringu, staje się coraz powszechniej praktykowaną metodą uczenia się. To metoda edukacji zindywidualizowanej, polegającej na bezpośrednim, cyklicznym spotkaniu nauczyciela/tutora z podopiecznym.
W pilotażowym projekcie uczestniczy już ponad 250 studentów II roku studiów – kandydatów do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej lub/i edukacji wczesnoszkolnej.

Dzięki działalności tutorów student ma okazję przede wszystkim lepiej poznać samego siebie, własne talenty i uzdolnienia, mocne strony oraz bariery rozwojowe. - Niezwykle istotne jest również to, iż student we współpracy z tutorem może kształtować umiejętność planowania własnej drogi zawodowej – dodaje dr T. Chmiel. Dzięki rozbudowanemu systemu konsultacji tutorów studenci rozmawiają na temat przebiegu swojej praktyki, dzielą się swoimi sukcesami, jak i wątpliwościami. Nowy opiekun stwarza warunki i pomaga w rozwijaniu predyspozycji zawodowych, ma czas zarezerwowany tylko dla studentów, służy radą i dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami.

Projekt „Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja” proponuje zmianę zawodowej roli nauczyciela - z nadrzędnej wobec ucznia, sprowadzonej do transmisji wiedzy i utrzymania dyscypliny, na partnerską i wspierającą w samodzielnym dążeniu do zdobywania wiedzy, samorozwoju. Cel ten ma być osiągnięty przez wprowadzenie nowego modelu kształcenia praktycznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Lidera oraz Gminy Wrocław – Partnera, w imieniu której realizatorem jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane