Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ruszyła rekrutacja do X edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star!

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

• są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
• wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
• ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
• uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
w trybie stacjonarnym.

Fundatorem Stypendium jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.
Rekrutację i kwalifikację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi

http://paga.org.pl/indeks 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane