Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kierunek Logistyka studia inżynierskie i magisterskie z pozytywną akredytacją PKA

Bydgoska Szkoła Wyższa uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Logistyka na poziomie studiów I i II stopnia.

Inżynier Logistyk doskonale potrafi określić priorytetowe cele, aby zgodnie z tą zasadą nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Studenci w czasie studiów poznają narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz techniki negocjacji i sprzedaży niezbędne dla logistyków. Absolwent kierunku logistyka posiada wiedzę inżynierską oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Połączenie tych dwóch dziedzin życia powoduje, że jest poszukiwany na międzynarodowym rynku pracy. Przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych zajmujących się transportem, spedycją, handlem oraz polityką magazynową.

Dlaczego warto studiować na kierunku Logistyka ?

Logistyka to korelacja siedmiu podstawowych działań, według reguły 7W.

 1. Właściwy produkt
 2. Właściwa ilość
 3. Właściwy stan
 4. Właściwe miejsce
 5. Właściwy czas
 6. Właściwy klient
 7. Właściwa cena

Specjalności


Logistyka i inżynieria transportu

Ab­sol­wen­ci tej spe­cjal­no­ści to spe­cja­li­ści ds. trans­por­tu i lo­gi­sty­ki, któ­rzy po­tra­fią łą­czyć no­wo­cze­sną wie­dzę i umie­jęt­no­ści in­ży­nier­skie z wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi me­ne­dżer­ski­mi. In­ży­nie­ro­wie tej spe­cjal­no­ści po­sia­da­ją m.​in. umie­jęt­no­ści w za­kre­sie: Sy­mu­la­tor zde­rzeń – pra­ca in­ży­nier­ska

 • przyj­mo­wa­nia zle­ceń i udzie­la­nia po­rad zwią­za­nych z pro­ce­sem trans­por­to­wym;
 • za­wie­ra­nia umów o prze­wóz;
 • przy­go­to­wy­wa­nie prze­sył­ki do prze­wo­zu;
 • za­bez­pie­cza­nia ła­dun­ku w trans­por­cie;
 • do­bo­ru środ­ków trans­por­tu;
 • spo­rzą­dza­nia do­ku­men­ta­cji trans­por­to­wej;
 • ubez­pie­cza­nia prze­sy­łek;
 • roz­li­cza­nia cza­su pra­cy kie­row­ców;

Do­bór wła­ści­wych tech­nik me­tod i na­rzę­dzi za­bez­pie­cze­nia ła­dun­ku sta­no­wi pod­sta­wę bez­piecz­ne­go trans­por­tu. W szko­le funk­cjo­nu­je la­bo­ra­to­rium Tech­ni­ki i Tech­no­lo­gii Trans­por­tu w któ­rym stu­den­ci ma­ją do dys­po­zy­cji naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt do za­bez­pie­czeń ła­dun­ków. Po­nad­to stu­den­ci sa­mi do­świad­cza­ją skut­ków nie­za­bez­pie­cze­nia ła­dun­ku w trans­por­cie. W tym ce­lu wy­ko­rzy­sty­wa­ny jest sy­mu­la­tor zde­rzeń, któ­ry po­wstał ja­ko efekt pra­cy in­ży­nier­skiej stu­den­tów Lo­gi­sty­ki.


Logistyka przedsiębiorstwa

Inżynier logistyk tej specjalności odpowiada za korelowanie zadań w całym procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa. To do jego zadań należy śledzenie stanów magazynowych z potrzebami produkcji, i bieżąca koordynacja zapasów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem zakładu. To jego optymalizacja procesu produkcyjnego wpływa na efektywność przedsiębiorstwa.


Logistyka – logistyka wojskowa

Jest to ele­ment lo­gi­sty­ki obron­nej, któ­rej za­sad­ni­czym ce­lem jest or­ga­ni­za­cja i re­ali­za­cja do­staw za­opa­trze­nia i świad­cze­nia usług związ­kom ope­ra­cyj­nym, tak­tycz­nym oraz po­zo­sta­łym in­sty­tu­cjom sił zbroj­nych. Stu­den­ci po­zna­ją: za­sa­dy dzia­ła­nia sił zbroj­nych, sys­te­my trans­por­tu i ru­chu sił zbroj­nych.

Inżynier logistyki wojskowej zdobywa umiejętności w zakresie:

Wojskowe Systemy Logistyczne

 • Uwa­run­ko­wa­nia ope­ra­cyj­ne za­ple­cza lo­gi­stycz­ne­go wy­ni­ka­ją­ce z wstą­pie­nia pol­ski do NA­TO;
 • Wła­ści­wo­ści współ­cze­snych ope­ra­cji mi­li­tar­nych i ich wpływ na or­ga­ni­za­cję za­bez­pie­cze­nia lo­gi­stycz­ne­go wojsk;
 • Za­bez­pie­cze­nie lo­gi­stycz­ne wojsk lą­do­wych w dzia­ła­niach opóź­nia­ją­cych;
 • Pra­wo za­mó­wień pu­blicz­nych a za­ku­py dla woj­ska;

Zasady działania Sił Zbrojnych ze szczegółowym uwzględnieniem specyfiki wojsk: Lą­do­wych, Po­wietrz­nych, Ma­ry­nar­ki Wo­jen­nej, Sił Spe­cjal­nych.

Zabezpieczenie logistyczno Sił Zbrojnych, w tym:

 • Wy­ko­rzy­sta­nia sił i środ­ków ma­te­rial­nych przy­zna­wa­nych na za­opa­try­wa­nie wojsk;
 • Za­spo­ko­je­nia ich po­trzeb w za­kre­sie uzbro­je­nia, sprzę­tu woj­sko­we­go, środ­ków bo­jo­wych i ma­te­ria­ło­wych do szko­le­nia i wal­ki;
 • Za­cho­wa­nia zdol­no­ści sta­nów oso­bo­wych i spraw­no­ści tech­nicz­nej sprzę­tu i uzbro­je­nia do pro­wa­dze­nia dzia­łań bo­jo­wych;
 • Świad­cze­nia nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji za­dań usług, za­rów­no w cza­sie po­ko­ju, jak i woj­ny;

Systemy transportu i ruchu wojsk, w szczególności:

 • Prze­wo­zów wojsk wła­snych i so­jusz­ni­czych;
 • Kie­ro­wa­nia ru­chem ko­lumn woj­sko­wych;
 • Or­ga­ni­zo­wa­nia prac prze­ła­dun­ko­wych oraz za­bez­pie­cze­nia w sprzęt prze­ła­dun­ko­wy i za­bez­pie­cze­nia ru­chu JW w re­jo­nie od­po­wie­dzial­no­ści;
 • Utrzy­my­wa­nia i współ­dzia­ła­nia z od­po­wied­ni­mi ko­mór­ka­mi trans­por­tu i ru­chu wojsk w za­kre­sie pla­no­wa­nia i za­bez­pie­cze­nia prze­miesz­cze­nia wojsk so­jusz­ni­czych;

Operator logistyczny

To oso­ba, któ­ra łą­czy i re­ali­zu­je za­da­nia za­rów­no ope­ra­to­ra trans­por­to­we­go, jak i ope­ra­to­ra trans­por­tu mul­ti­mo­dal­ne­go. Wska­zu­je to na naj­szer­szy za­kres za­da­nio­wy, ja­ki przy­pi­sy­wa­ny jest ope­ra­to­ro­wi lo­gi­stycz­ne­mu. Wy­ni­ka to z fak­tu, że jest to oso­ba ko­or­dy­nu­ją­ca dzia­łal­ność pro­duk­cyj­ną, dys­try­bu­cyj­ną, oraz trans­port. In­ży­nie­ro­wie spe­cjal­no­ści ope­ra­tor lo­gi­stycz­ny zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści z za­kre­su:

 • do­radz­twa lo­gi­stycz­ne­go dla klien­ta;
 • ob­słu­gi ter­mi­na­lo­wej;
 • kon­so­li­da­cji cel­nej i ła­dun­ko­wej;
 • or­ga­ni­za­cji za­opa­trze­nia dla klien­ta;
 • dys­try­bu­cji i za­rzą­dza­nia trans­por­tem lub pro­duk­ta­mi go­to­wy­mi;
 • or­ga­ni­za­cji do­staw do do­ce­lo­wych od­bior­ców;
 • pro­wa­dze­nie do­ku­men­ta­cji, w tym przy­go­to­wy­wa­nie do­ku­men­tów ma­ga­zy­no­wych, li­stów prze­wo­zo­wych, do­ku­men­tów cel­nych i in­nych;
 • roz­li­cza­nie kosz­tów ope­ra­cji spe­dy­cyj­nych dla klien­ta;

Menedżer logistyki

Jest kierownikiem zespołu zajmującego się koordynacją i organizacją procesów logistycznych w firmie lub przedsiębiorstwie. Menedżer opracowuje wewnętrzne normy i procedury, prowadzi szkolenia dla pracowników, sporządza niezbędną dokumentację i nadzoruje prace podległego personelu. Jego celem jest stworzenie i zarządzanie siecią podwykonawców, dostawców, negocjowanie warunków zawieranych umów, wdrażanie norm jakościowych, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontroluje generowane na bieżąco wyniki finansowe i przygotowuje okresowe raporty na ręce bezpośrednich przełożonych.


Spedycja międzynarodowa

Organizacja procesu transportowego od producenta do klienta. Inżynier logistyki w specjalności spedycja międzynarodowa jest przygotowany do realizacji następujących zadań:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi;
 • wybór środka transportu;
 • zawieranie umów o przewóz;
 • ubezpieczanie przesyłki;
 • sporządzanie dokumentacji transportowej;
 • odbiór przesyłki od nadawcy;
 • przygotowanie przesyłki do przewozu;
 • nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową;
 • odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji;
 • odprawa celna;
 • przekazanie przesyłki odbiorcy;

Obsługa lotnisk

Sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa, pasażerów, statków powietrznych, ochrony urządzeń, i wyposażenia lotniska, ponadto osoby zatrudnione w obsłudze lotnisk dbają o odpowiedni poziom usług, ubezpieczenia bagażu, oraz ochronę środowiska. Obsługa lotnisk to szereg odpowiedzialnych zadań, takich jak:

 • ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników;
 • obsługa pasażerów;
 • obsługa bagażu;
 • obsługa ładunków (towarów i poczty);
 • obsługa płytowa i kabinowa statków powietrznych;
 • obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne;
 • obsługa techniczno-administracyjną statków powietrznych;
 • obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych;
 • transport naziemny pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym;
 • obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane