Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Telefon:
(022) 848 28 22

Adres e-mail:
rekrutacja@wsbio.waw.pl

Adres www:
www.wsbio.waw.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie jest jedyną cywilną uczelnią, kompleksowo podejmującą sprawy bezpieczeństwa, ochrony i obronności - otwartą zarówno na potrzeby edukacyjne służb mundurowych, jak i młodych ludzi - szukających swego miejsca w dorosłym i zawodowym życiu. Szkoła przygotowuje do pracy w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Szkoła prowadzi studia I stopnia
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym)

 • na kierunku Administracja
  w specjalności elektroniczna administracja
 • oraz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
  w następujących specjalnościach:
  • bezpieczeństwo państwa,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • oraz nowy kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  (studia I stopnia)
Oraz studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.


Nauka w WSBiO trwa 6 semestrów
(studia stacjonarne i niestacjonarne) i kończy się egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują wyższe wykształcenie i tytuł licencjata w zakresie kierunku: Administracja, i Bezpieczeństwo Narodowe.

W uczelni działa Biuro Karier świadczące pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej studentów.

Uczelnia organizuje konferencje naukowe stanowiące forum wymiany poglądów na płaszczyźnie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Uczelnia współpracuje z uczelniami zagranicznymi (Słowacja, Czechy, Ukraina) oraz Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Siedziba uczelni znajduje się w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, część zajęć odbywa się jednak również na Mokotowie (ul. Sandomierska 12) oraz w pobliżu głównej siedziby uczelni (ul. Felińskiego 15).

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty oraz opłaty:
1) podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni (świadectwo dojrzałości - oryginał, odpis lub duplikat,
2) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego oraz świadectwo ukończenia szkoły policealnej (dotyczy absolwentów policealnych szkół ochrony),
3) cztery jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy wszystkich kandydatów),
5) kserokopię dowodu osobistego,
6) oświadczenie o niekaralności (NA DRUKU WEWNĘTRZNYM UCZELNI)
7) kserokopię książeczki wojskowej
8) potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych

Kandydaci na studentów wnoszą następujące opłaty rekrutacyjne:
1. wpłata wpisowego w wysokości 300 zł
(studia stacjonarne i niestacjonarne),
2. opłata czesnego co najmniej za pierwszy miesiąc nauki
(lub za semestr/rok akademicki) w wysokości:
• 460 PLN (studia stacjonarne)
• 400 PLN (studia niestacjonarne)

Uwaga!
Ulgi dla członków rodziny studenta (małżonek, rodzeństwo, dzieci), pracowników służb mundurowych oraz firm ochrony w opłacie wpisowego (opłata w wysokości połowy wpisowego - 150 PLN).

Uwaga!
W przypadku wniesienia opłaty z góry za cały rok lub semestr, studentom przysługują bonifikaty - odpowiednio 7,5% i 5% wysokości czesnego


Stypendia

W ramach funkcjonującego w uczelni systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
4. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
6. stypendium na wyżywienie,
7. stypendium mieszkaniowe,
8. zapomogę.

Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów:
Stypendia przyznawane są na semestr lub rok akademicki, z wyjątkiem stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, które są przyznawane na rok akademicki, chyba że ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr.

Świadczenia powyższe student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Praktyki i staże
Zgodnie z programem nauczania i planów studiów na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zobowiązani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studencka praktyka zawodowa odbywa się po ukończeniu II roku studiów.

Praktyki studenckie trwają trzy tygodnie (w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych).

Studenci kierunku administracja mogą odbywać praktyki w urzędach administracji publicznej a także innych podmiotach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk

Student rozpoczynający praktykę otrzymuje skierowanie na praktykę lub wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie praktyki, program i regulamin praktyk. Student odbiera wymienione dokumenty osobiście u kierownika praktyk.

Studenci odbywają praktyki w oparciu o regulamin i program praktyk.
W trakcie praktyki student zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wskazówek opiekunów praktyk w instytucjach, w których odbywana jest praktyka.


Organizacje studenckie

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie działa Koło Naukowe Studentów Administracji. W zakresie działania koła znajdują się przedsięwzięcia zmierzające do pogłębienia wiedzy studentów w zakresie nauk o Administracji. Koło uczestniczy również w praktycznych przedsięwzięciach, takich jak organizacja zajęć z udziałem wariografu, udział w konferencjach tematycznych, zwiedzanie instytucji publicznoprawnych, jak np. KRS oraz Sejm RP.
W uczelni działa również prężnie Samorząd Studencki będący reprezentantem ogółu studentów uczelni.

Współpraca z zagranicą
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony współpracuje z uczelniami zagranicznymi (Wyższa Szkoła Bezpiecznego Biznesu w Koszycach/Słowacja, Uniwersytetem Tomasa Baty w Zlinie/Czechy,  Przykarpackiego Instytutu Prawa w Iwano-Frankowsku/Ukraina) w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym, w tym  kadry dydaktyczno-naukowej, organizacji konferencji międzynarodowych, a także planów wymiany studenckiej.

Działalność pozadydaktyczna
W uczelni działa Biuro Karier podejmujące działania zmierzające do poprawy sytuacji absolwentów uczelni na rynku pracy. Studenci mają możliwość zapoznania się z obowiązującymi na rynku pracy zasadami aplikacji oraz uzyskania fachowej pomocy w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów. Biuro Karier udostępnia do informacji studentów aktualne oferty zatrudnienia, w tym oferty dotyczące służby w formacjach mundurowych.

Uczelnia organizuje konferencje naukowe. Ostatnie tego typu wydarzenie odbyło się w dniach 11- 12 maja 2009 r. w Rembertowie (tematyka konferencji skupiła się wokół trzech paneli: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo militarno-polityczne, bezpieczeństwo ekologiczne).

Uczelnia jest członkiem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.


Warunki studiowania


bibliotekaTak
sala komputerowaTak
stołówkaTak
akademikNie
laboratoriaNie
basenTak
biuro karierTak
udogodnienia dla niepełnosprawnychNie

 

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec