Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

Telefon:
(22) 348 65 44

Fax:
(22) 348 65 45

Adres e-mail:
rekrutacja@wit.edu.pl

Adres www:
www.wit.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

Oferta edukacyjna

e ADMINISTRACJA

Oferowany program studiów na kierunku administracja, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2015/2016 zakłada prowadzenie następujących specjalności:

Studia licencjackie (6 semestrów)

 • Administracja i organizacja w sektorze publicznym
 • Informatyka w administracji
Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku administracja umożliwia łączenie gruntownego opanowania pojęć z dziedziny prawa i administracji i zarazem stosowanie technologii informatycznych.

Banałem jest stwierdzenie, że e - Administracja to przyszłość.Ta przyszłość dzieje się teraz. Realizowany w WSISiZ program studiów pozwala na zdobycie przez studentów unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

W dniach 8-9 marca 2015 r., odbyła się wizytacja (ocena programowa) kierunku administracja, prowadzonym na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Zespół Oceniający (ZO) Polskiej Komisji Akredytacyjnej po raz pierwszy oceniał jakość kształcenia na kierunku administracja.

W podsumowaniu raportu z wizytacji stwierdzono, że:

• wypracowana została nowatorska koncepcja i oferta dydaktyczna, która jest odpowiedzią na zmiany związane z transformacją administracji w dobie postępu technologicznego, rozwoju informatyzacji i cyfryzacji,
• Uczelnia przewartościowała mechanizmy administrowania sprawami publicznymi z profilu klasycznego – „prawniczego” na profil
menedżersko-informatyczny w administracji,
• w opracowanych planach studiów dowartościowano potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki w administracji.

co w konsekwencji pozwoliło Uczelni na ukształtowanie „Nowego Oblicza Kierunku Administracja”.

OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja wykazuje się:

 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk prawnych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o administracji oraz nauk pokrewnych, dotyczących funkcjonowania i rozwoju administracji w jej otoczeniu ekonomicznym, społecznym, i prawnym,
 • podstawową wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: nauki o administracji, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa cywilnego z umowami w administracji, technologii teleinformatycznych w e-administracji, zarządzania projektami w administracji, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej,
 • zdolnością interpretowania wiedzy z zakresu nauk o administracji i umiejętnością jej zastosowania do analizy i rozwiązywania problemów decyzyjnych w administracji, a także formułowania krytycznej oceny w tym obszarze,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach obowiązującego prawa z uwzględnieniem czynników wewnętrznych administracji i jej otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania i realizacji złożonych zadań stojących przed administracją nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa,
 • umiejętnością współpracy w zespole, a także kierowania zespołem,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju osobistego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zmieniającego się otoczenia działalności administracji, pozwalającą m.in. na kontynuację kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.


GRAFIKA

Studia I stopnia – licencjackie na kierunku Grafika, w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie prowadzone są od roku akademickiego 2009/2010 i funkcjonują obecnie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom naszym celem jest kształcenie studenta, który połączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Prowadzone w WSISiZ studia I stopnia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Zakres tematyczny przedmiotów dostosowany jest do rozwoju technologii oraz zmieniających się tendencji w grafice komputerowej. Program studiów dostosowany jest również do wymagań rynku pracy.

Wagę i rolę technologii multimedialnych w realizacji studiów określa fakt usytuowania Kierunku Grafika na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – miejscu dysponującym dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

Realizowany w WSISiZ program studiów I stopnia na kierunku GRAFIKA został tak pomyślany, aby studenci nabywali zarazem dwie kategorie umiejętności:
 • Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.
 • Druga kategoria to poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów I stopnia będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

REALIZOWANE SPECJALNOŚCI


INFORMATYKA

Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych). Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA. Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie. Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności.. Czwarty rok studiów inżynierskich, który w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) obejmuje już tylko jeden semestr, jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach oraz zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji; student przygotowuje pracę dyplomową. Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości.

Aktualnie Wydział Informatyki oferuje specjalności:
 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sieci komputerowe
 • Technologie internetowe (dostępna dla stud. przyjmowanych od 2012 r. włącznie)

CZAS TRWANIA STUDIÓW
Studia I -szego stopnia w zależności od wybranego systemu trwają 7 lub 8 semestrów:

Studia stacjonarne (dzienne)
Uzyskiwany tytuł inżynier
Czas trwania: 7 semestrów

Studia niestacjonarne (zaoczne)
Uzyskiwany tytuł inżynier
Czas trwania: 8 semestrów

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w WSISiZ na 2-letnch uzupełniających studiach II stopnia na kierunku „Informatyka” bądź w każdej uczelni która ma uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „informatyka”.


STUDIA I STOPNIASTUDIA II STOPNIAOPŁATY
KATALOG PRZEDMIOTÓWREKRUTACJAINFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA został opracowany w oparciu o „Krajowy standard kompetencji zawodowych” - publikację opracowaną w ramach projektu systemowego UE pt. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Priorytet I POKL, Działanie 1.1 na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy to również odpowiedz  na następujące  pytania :
 • Gdzie i kogo szukają pracodawcy ?
 • Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom?
AD 1. GDZIE I KOGO SZUKAJĄ PRACODAWCY ?
Poniżej przedstawiono analizę zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów proponowanego kierunku studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA. Analizę tą wykonano na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w wiodącym polskim serwisie rekrutacyjny Pracuj.pl w dniu 30.01.2015.

W dniu 30.01.2015 roku na portalu Pracuj.pl było zamieszczonych było łącznie 30593 ogłoszeń. Zamieszczane przez firmy ogłoszenia na portalu są publikowane w podziale m.in. na kategorie zatrudnienia oraz miejsce pracy. Naszą analizę przeprowadziliśmy dla  woj. mazowieckiego gdzie liczba ofert pracy w tym dniu wynosiła – 6585 (21,52% wszystkich ofert).. Analizie poddano  stanowiska  mieszczące się w kategoriach wymienionych w tabeli zamieszczonej poniżej


Jak wynika z powyżej zamieszczonej tabeli największe zapotrzebowanie odnotowano na analityków biznesowych i specjalistów od zarządzania projektami (łącznie 491 ogłoszeń) co stanowi 61,45 % rozpatrywanych ogłoszeń dla województwa mazowieckiego oraz 43,25 % w skali całego kraju. Warto jeszcze dodać, iż w łącznej liczbie ogłoszeń z województwa mazowieckiego (799), aż 718 dotyczyło zatrudnienia w Warszawie ( 89,86 %).

AD 2. JAKIE WYMAGANIA STAWIAJĄ KANDYDATOM PRACODAWCY?
Przeprowadzono również analizę wymagań stawianych przez pracodawców kandydatom. I tak np. wymagania dt. specjalistów zarządzania projektami są w większości ogłoszeń formułowane następująco:

Wymagania:
 • wykształcenie (preferowane wyższe techniczne oraz specjalistyczne),
 • praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów (np. PMP, Prince2, Agile)
 • oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami (np. MS Project),
 • kompetencje analityczne i umiejętności myślenia procesowego,
 • umiejętność  identyfikacji potrzeb,
 • umiejętność modelowania procesów biznesowych,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy.
Dodatkowymi atutami będą:
 • znajomość metodyki Scrum,
 • znajomość języka angielskiego.
Treść tego, jak i innych podobny ogłoszeń pokazuje, że rynek pracy poszukuje specjalistów w zakresie zarządzania projektami lub zespołami projektowymi znających zarówno metodyki zarządcze jak i wytwórcze, posiadających umiejętności analityczne, potrafiących posługiwać się narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę project menedżera, posiadających umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi i wreszcie cechujących się rozwiniętymi kompetencjami społecznymi. Takie oczekiwania realizuje specjalność Zarządzanie projektami

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Efekty kształcenia mieszczą się w trzech  obszarach wiedzy:
 • w obszarze nauk społecznych (obszar 2 - według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4.11.2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych odnoszą do dziedziny nauk ekonomicznych, a w niej do dyscypliny nauk o zarządzaniu
 • w obszarze nauk technicznych (obszar 5 – według przytoczonego powyżej Rozporządzenia). Efekty kształcenia w obszarze nauk technicznych odnoszą do dziedziny nauk technicznych a w niej do dyscypliny informatyka.
 • w obszarze nauk ścisłych (obszar 3 – według przytoczonego powyżej Rozporządzenia). Efekty kształcenia w obszarze nauk ścisłych odnoszą do dziedziny nauk matematycznych a w niej do dyscypliny matematyka.
ZARZĄDZANIE

Oferowany program studiów na kierunku zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2015/2016 zakłada prowadzenie następujących specjalności:
 • Zarządzanie projektami
 • Informatyka w biznesie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie w kulturze

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarządzanie wykazuje się:

 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych, wiedzą szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym,
 • podstawową wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania marketingowego, zarządzania jakością, zarządzania projektami,
 • zdolnością interpretowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i umiejętnością jej zastosowania do analizy i rozwiązywania problemów menedżerskich, a także formułowania krytycznej oceny w tym obszarze,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania i realizacji złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych,
 • umiejętnością współpracy w zespole, a także kierowania zespołem,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju osobistego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, pozwalającą m.in. na kontynuację kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.
Dodatkowo absolwent studiów wykazuje się:

 • podstawową wiedzą z szerokiego zakresu obejmującego ekonomiczne i techniczne aspekty projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów informatycznych, prowadzących do istotnego wzrostu ich wydajności i efektywności,
 • wiedzą z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzania informacji.
 • wiedzą z zakresu architektury informatycznych systemów zarządzania,
 • umiejętnością posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej,
 • umiejętnością modelowania i usprawniania procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania,
 • umiejętnością sprawnego posługiwania się narzędziami informatyki w zakresie nowoczesnych technologii wspomagających procesy decyzyjne oraz korzystania z zasobów Internetu,
 • umiejętnością pracy w zespołach interdyscyplinarnych – bazując na szczegółowej wiedzy i umiejętnościach zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania jak i informatyki

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec