Politechnika Częstochowska

Wydział Zarządzania


Na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 studia prowadzone będą  na kierunkach: 


ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne I i II stopnia 
Studia niestacjonarne I i II stopnia 
 
Sylwetka absolwenta 

Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce. Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W trakcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi.

Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi
 • zarządzanie kadrami
Absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relation, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jednostkach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i instytucjach non-profit oraz w obszarach bankowości. Uzyskują również przygotowanie zawodowe do prowadzenia własnej działalności. Studia magisterskie są otwarte także dla absolwentów innych kierunków z grupy nauk ekonomicznych i spoza niej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania prac badawczych.

Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalności realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:
 • administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 • zarządzanie finansami i bankowość
 • zarządzanie kadrami
 • zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 
 • zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (specjalność tylko na studiach stacjonarnych

Studia II stopnia – kierunek Management – studia prowadzone w języku angielski

Graduate programmes of study – Master’s degree supplementary studies (Level II) 

Graduate

A graduate of level II management has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company as well as units of government administration and local government. At the same time the students obtain knowledge in the areas of economics, accounting and finance, marketing and Public Relations, which allows them to independently assess the financial position of a company and to take care of its further development, while shaping the company’s external image in cooperation with the media.
Graduates are employed in positions of operational, analytical, middle and senior management in manufacturing and service companies, business units and local government, agencies, consulting and non-profit institutions, and in the areas of banking. They also gain vocational training to run their own business. Masters courses are also open to graduates from other fields of economic sciences and those outside them. Graduates are prepared to undertake research work.

Duration of studies: 4 semesters (2 years) – full-time or part-time


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta 

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu w transporcie i towaroznawstwie. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii produkcji transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania przedsiębiorstwami transportu i towaroznawstwa; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi w transporcie i towaroznawstwie; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii transportu i towaroznawstwa.

Absolwent poznaje wybrany język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii transportu i towaroznawstwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią transportu i towaroznawstwem; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią transportu i towaroznawstwem: jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności: 
 • zarządzanie produkcją i jakością
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • informatyka w zarządzaniu

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie i w zakresie towaroznawstwa, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego, marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania bezpieczeństwem pracy; systemów informatycznych wspomagających zarządzanie; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania finansami, transferu technologii oraz innowacyjności.

Absolwent jest przygotowany do: twórczej działalności w inżynierii produkcji oraz zarządzania w zakresie transportu i towaroznawstwa; podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branży transportu i towaroznawstwa; podejmowania działalności gospodarczej; kierowania zespołami działalności twórczej w zakresie inżynierii produkcji oraz kierowania zespołami w sferze gospodarczej, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii transportu i towaroznawstwie oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent zdobywa umiejętność współpracy interpersonalnej oraz jest przygotowany do kierowania zespołami, zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach branży transportu i towaroznawstwa. Absolwent jest przygotowany także do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w transporcie i w zakresie towaroznawstwa; jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji zarządzania w transporcie i w zakresie towaroznawstwa.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia otrzymują tytuł magistra i mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności:
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • informatyka w zarządzaniu
 • doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych
Studia I i II stopnia prowadzone są również w języku angielskim – Management and Production Engineering

Graduate

A graduate of level I obtains knowledge in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities. At the same time the graduate has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company and to solve basic problem in term of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, including: designing in technical engineering, supervision of production processes and production system, supervision of production devices, selection and training of staff, management of costs in the industry, management of transport, commodities, marketing, logistics, innovations, technology transfer and quality control.

The graduate can be employed in small, medium and large-size manufacturing/service companies, designing and consulting units, transport and commodities companies, institutions where technical, production, economic, computer knowledge and management skills are needed.

The graduate obtains Engineer degree. After the level I, he can continue to study Management and Production Engineering (II level, full-time and part-time, in Polish and English), or change the field of study for the Management (II level, full-time and part-time, in Polish and English) or Logistic (II level, full-time and part-time).

Duration of studies: 7 semesters (3.5 years) – full-time

A graduate of level II obtains advanced knowledge in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities. At the same time the graduate has the management skills necessary to manage a small to medium-sized manufacturing/service company and to solve basic problem in term of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, including: designing in technical engineering, supervision of production processes and production system, supervision of production devices, selection and training of staff, management of costs in the industry, management of transport, commodities, marketing, logistics, work safety engineering, integrated management systems, decision support systems, computer systems, forecasting, technical control, quality control, project management, technology transfer and innovations.

The graduate can be employed in small, medium and large-size manufacturing/service companies, designing and consulting units, transport and commodities companies, institutions where technical, production, economic, computer knowledge and management skills are needed. The graduate is ready for own creative activities in the areas of production engineering, economics, management of transport and science of commodities, he can initiate actions, take decisions and run own business.
Masters courses are also open to graduates from other fields of economic sciences and those outside them.
The graduate obtains Master degree. After the level II, he can study Management (III level, full-time and part-time) or to choose postgraduate studies. He is also prepared to undertake research work.

Duration of studies: 3 semesters (1.5 years) – full-time


LOGISTYKA – studia licencjackie

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku logistyka I stopnia posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:
 • organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
 • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
 • usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
 • doboru personelu oraz jego szkolenia.
Absolwenci kierunku logistyka posługują się dwoma językami obcymi, w tym jednym specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia; absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, potrafią wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:
 • produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno – logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności: 
 • systemy logistyczne
 • zarządzanie transportem
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent kierunku logistyka II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego w ramach podziału funkcjonalnego organizacji.  Potrafi identyfikować problemy w systemach logistycznych, oceniać ryzyko i je rozwiązywać przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy  wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do współpracy w strukturach organizacji o charakterze międzynarodowym - globalnym. 

Absolwenci posiadają umiejętności  rozwiązywania problemów w obszarach logistycznych:
 • organizowania i realizacji strategicznego i taktycznego funkcjonowania organizacji,
 • przedstawienia i uzasadnienia poglądów związanych z dążeniem do popraw strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego,
 • usprawnienia zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
 • zarządzania  specjalistycznymi funkcjami logistycznymi,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
 • rachunku działań logistycznych.
Absolwenci studiów posługują się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku  kształcenia. Zdobytą wiedzę  i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej 
z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:
 • produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-logistyczna,
 • doradczych z zakresu działań logistycznych,
 • jednostkach gospodarczych  i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności:
 • zarządzanie łańcuchami dostaw
 • zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
 • zarządzanie informacją logistyczną
Studia II stopnia prowadzone są również w języku angielskim – Logistics.

Graduates possess general knowledge and skills necessary for operational logistics management within the functional departments of operators . They know the essence of modern management organizations and policies for logistics operators . They understand the importance of system and procedural approaches in logistics, information flow control rules , financial , human and material resources , as well as the essence of logistics customer service.

On the field Logistics students will gain knowledge among of basic components of logistics processes and systems and process control shaping the physical flow of goods along with related information. In practice, this will allow future graduates, in thinking categories:
 • system,
 • customer service,
 • effectiveness,
 • total costs and
 • oriented value and benefit.
The aim of education majoring in logistics is an indication of the integrity of technical problems in management and economics. With this approach, graduates will have the opportunity to find answers among others, the following questions:
 1. what procedures apply? (Technical efficiency);
 2. what is the best set of inputs? (Cost-effectiveness);
 3. what kind and how much to produce goods or provide services? (Allocative efficiency);
 4. how to formulate contracts between customers and suppliers? (Transaction costs);
 5. how to change the amount and type of goods or services in time? (Dynamic efficiency).
Addressing these issues is primarily to increase productivity and meet the demands of competition and reported by customers against operators who every day are struggling with logistical problems. Graduates will be prepared to practice solving the problems identified.


LOGISTYKA – studia inżynierskie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Współczesne zarządzanie opierające się na podejściu procesowym oraz różnego rodzaju relacjach partnerskich z otoczeniem jest praktycznie nierozerwalnie związane z koncepcją logistyki w jej wszystkich wymiarach: ekonomicznym, informatycznym i technicznym. Tylko połączenie wszystkich trzech obszarów daje niezawodne narzędzie pozwalające przedsiębiorstwu realizować jego podstawowe zadania i efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi, klientami i instytucjami. W tym kontekście misja Wydziału Zarządzania na kierunku Logistyka, studia inżynierskie I stopnia polega na kształceniu przyszłych menedżerów logistyki wyposażonych w zestaw kompetencji z zakresu logistyki rozumianej bardzo szeroko, przy tym zdolnych do rozwiązywania problemów metodami inżynierskimi. Kształcenie takie musi cechować się wszechstronnością. Absolwent kierunku nie tylko poznaje teoretyczne podstawy, lecz także zdobywa umiejętności znajdujące bezpośrednio zastosowanie w praktyce we wszystkich obszarach życia gospodarczego mających jakikolwiek związek z logistyką. 

Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zdobywają tytuł inżyniera i są przygotowani teoretycznie i praktycznie do podejmowania pracy zawodowej we wszystkich typach organizacji gospodarczych realizujących procesy logistyczne zarówno na płaszczyźnie pojedynczych przedsiębiorstw jak i całych łańcuchów dostaw.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadają umiejętności menedżerskie. Posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu  i jego szkolenia. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.  

Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka I stopnia – studia inżynierskie mają możliwość ukończenia jednej z następujących specjalności: 
 • zarządzanie i inżynieria transportu
 • inżynieria systemów logistycznych
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


ZDROWIE PUBLICZNE 

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdrowie publiczne posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz nauk medycznych, rozumie podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk społecznych i medycznych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie:
 • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
 • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznychi psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi;
 • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania programów epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym;
 • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym;
 • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości;
 • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz do realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Precyzując, absolwenci zdrowia publicznego są przygotowani do pracy w: instytucjach publicznych (rządowych, samorządowych), fundacjach, przedsiębiorstwach, do własnej działalności gospodarczej  i eksperckiej. Mogą pracować w strukturach zajmujących się:
 • edukacją zdrowotną (w mediach, marketingu, reklamie) oraz promocją zdrowia i profilaktyką w różnorodnych środowiskach (zakładach pracy, gminach, szkołach, szpitalach) i grupach ryzyka (np. wśród młodzieży, osób uzależnionych),
 • zapewnieniem opieki i wsparcia osobom ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, przewlekle chorym, osamotnionym, w wieku podeszłym, a także ich rodzinom i opiekunom,
 • zarządzaniem w systemie zdrowia publicznego (zakłady opieki zdrowotnej, biura polityki zdrowotnej w urzędach administracji publicznej),
 • budowaniem i wdrażaniem projektów (międzynarodowych, krajowych, lokalnych, środowiskowych) służących rozwiązywaniu problemów zdrowotnych społeczności,
 • prowadzeniem badań naukowych, analiz oraz nauczaniem i doradzaniem w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • prowadzeniem działalności publicystycznej związanej ze zdrowiem.
Studia stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie)

Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia:
 • promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna,
 •  zarządzanie w ochronie zdrowia.
Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. 
Posiada umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki i ochrony zdrowia instytucji: państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych – funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia – w zakresie: opieki społeczno-medycznej; promocji zdrowia; edukacji prozdrowotnej; nadzoru sanitarno-epidemiologicznego; organizowania i administrowania opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa. 

Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczych w: instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego; publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych; instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego; organizacjach pozarządowych; nadzorze sanitarnym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. 

Absolwent posiada umiejętności szczegółowe: identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości; rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich; planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych; prognozowania i kształtowania struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności; merytorycznego i organizacyjnego kierowania zespołami ludzkimi; koordynowania działań instytucji; mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym; zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; organizowania i zabezpieczania funkcjonowania struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej; zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej; kontrolowania i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz organizowania działań zaradczych i naprawczych; gromadzenia danych i analizy kosztów ekonomicznych usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia; wykorzystywania wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym; opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w: jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • Programy zdrowotne i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych.


FILOLOGIA 

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Filologii posiadają wszechstronną wiedzę w zakresie języka angielskiego, znając ten język bardzo dobrze w mowie i piśmie. Doskonała znajomość języka angielskiego wsparta jest praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii, handlu oraz zarządzania. Takie połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu zapewnia im przygotowanie do pracy we wszelkich organizacjach i instytucjach gospodarczych w charakterze tłumacza. 

Absolwenci mogą także podejmować pracę w charakterze rzeczników prasowych, kierowników sekretariatów międzynarodowych w dużych przedsiębiorstwach i koncernach albo też specjalistów w zakresie międzynarodowej korespondencji handlowej czy też referentów do spraw Public Relations. Studia dają zatem rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie.

Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące wprowadzenie do nauk ekonomicznych i prawnych. Duża liczba ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. 
 
Studia licencjackie ze specjalnością „Język biznesu” mają charakter interdyscyplinarny, gdyż ich absolwent zyskuje nie tylko doskonałą znajomość języka angielskiego, podstawową znajomość drugiego języka obcego, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi.

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • angielski język biznesu
Absolwent   jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Kierunek „Finanse i rachunkowość” skoncentrowany jest na istocie funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, dla których podstawową w złożonym i turbulentnym środowisku XXI wieku jest rachunek ekonomiczny. Podejmowanie decyzji strategicznych jak i operacyjnych ma zawsze charakter finansowy. Efektywny proces decyzyjny wymaga znajomości szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz wielopłaszczyznowego oddziaływania makrootoczenia na podmiot gospodarczy.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz technik informatycznych. Absolwent posiada umiejętności menadżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami, istoty funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Program studiów jest skomponowany z bloku zajęć ogólnoekonomicznych i narzędziowych oraz z grupy przedmiotów kierunkowych. Omawiane zagadnienia dotyczą wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, organizacji i finansowania instytucji publicznych, strategii podatkowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, realizacji operacji bankowych, procesów integracji w sektorze finansowym, rachunkowości podmiotów gospodarczych, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Absolwenci są przygotowywani do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania. Są to kompetencje merytoryczne do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych oraz organach skarbowych, także w warunkach postępującej globalizacji gospodarki.

Przedmioty realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia na tym kierunku mają umożliwić absolwentom zrozumienie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia: 
 • finanse i bankowość
 • analityk finansowy
 • rachunkowość
 • inwestycje i nieruchomości
 • systemy informatyczne w finansach i  rachunkowości
Specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia: 
 • finanse i bankowość
 • analityk finansowy
 • rachunkowość
 • inwestycje i nieruchomości
Absolwent   jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia na Wydziale Zarządzania przygotowują do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako:
 • specjalista zarządzania finansami, 
 • specjalista rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej, 
 • doradca finansowy i inwestycyjny, 
 • doradca podatkowy.
Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:
 • finanse i bankowość
 • rachunkowość
 • analityk finansowy
 • nowe usługi biznesowe
Specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia:
 • finanse i bankowość
 • rachunkowość
 • analityk finansowy


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Sylwetka absolwenta

Zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi jedno z kluczowych zagadnień związanych z realizacją produkcji w już istniejących zakładach pracy oraz determinuje rozwój i wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych a także usług.

Do przestrzegania zasad BHP zobowiązane są wszystkie zakłady produkcyjne i usługowe. 

Z obowiązującymi przepisami BHP powinny być zaznajomione wszystkie jednostki sprawujące nadzór nad warunkami pracy oraz jednostki służby zdrowia, samorządu terytorialnego jak też prowadzące działalność usługową w zakresie rehabilitacji i odnowy biologicznej. Stąd też ciągle rośnie w kraju zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu BHP.

Studia na kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia pozwolą absolwentowi na:
 • zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia występującymi w różnych procesach technologicznych i występującymi chorobami zawodowymi,
 • zapoznanie się z metodami oceny ryzyka zawodowego występującego na różnych stanowiskach pracy,
 • zapoznanie się z organizacją pracy specjalisty ds. BHP w zakładach pracy i metodami badania wypadków przy pracy,
 • opanowanie metod eliminacji zagrożeń w środowisku pracy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniki i medycyny pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności (zakłady rehabilitacji, odnowy biologicznej),
 • w jednostkach naukowo-badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
 • w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • edukacja w zakresie BHP 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skali pracownik, przedsiębiorstwo, branża, sektor. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania systemów zarządzania dla BHP, przeprowadzania audytów w zakresie procesów i systemów BHP. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań typowych dla służb BHP w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

Charakterystyczne dla kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów zarządzania BHP, projektowania maszyn i urządzeń oraz identyfikowania zagrożeń, badania wypadków oraz katastrof, co pozwoli na pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz ułatwi wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dla BHP. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez absolwentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk, w tym także kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach a w szczególności przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwa i higieną pracy i przedsiębiorstwach szkolących lub audytujących w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze projektowym, analizującym lub oceniającym w przedsiębiorstwach lub instytucjach oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest przygotowany do pracy jako specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku posiada niezbędne kompetencje do zatrudnienia w:
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego
 • biurach i firmach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej, agencjach nieruchomości
 • firmach deweloperskich
 • organizacjach otoczenia biznesu
Kompetencje te w szczególności odnoszą się do:
 • pracy na rzecz organów administracji samorządowej w zakresie konstruowania planów i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego
 • współdziałania z różnymi jednostkami i instytucjami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego miast, gmin i regionów
 • uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego
 • wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
 • opracowania warunków technicznych do przetargów na opracowanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego
 • oceny jakości opracowywanych na zlecenie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania warunków do realizacji postanowień zawartych w tych opracowaniach
 • przygotowanie ofert inwestycyjnych, planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i zarządzania przestrzenią
 • uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej.
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia: 
 • zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych 
 • równowaga przestrzenna i ekoturystyka
 • zarządzanie energią i środowiskiem
Absolwent  jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


TURYSTYKA I REKREACJA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja realizowanego na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej posiadają ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
 
W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie turystyki i rekreacji:
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zarządzania obsługą ruchu turystycznego,
 • opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • działań promocyjnych i marketingowych,
 • organizowania wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego,
 • nawiązywania kontaktów i komunikowania się w języku obcym.
Absolwenci będą mieć kwalifikacje przygotowujące do pracy w:
 • biurach podróży,
 • hotelarstwie,
 • centrach rekreacji, środkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie turystyki i rekreacji,
 • branżach i usługach pokrewnych turystyce i rekreacji. 
Absolwenci zdobędą wiedzę o działalności turystycznej w zakresie marketingu, ekonomii, organizacji i zarządzania, strategii i rozwoju, analizy finansowej i inwestycji oraz zarządzania kadrami. Poznają oni przestrzeń geograficzną, jej specyfikę w ujęciu turystycznym, a także różnorodność walorów, która stanowi podstawę do tworzenia atrakcyjnych turystycznie produktów na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Wykażą się wiedzą krajoznawczą, demograficzną, socjologiczną i psychologiczną.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługują się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej.

Zdobytą wiedzę i umiejętności o zasadach prawnych i etycznych absolwent wykorzystuje w praktyce zawodowej. Uzyskany tytuł zawodowy umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata.

Czas trwania studiów licencjackich: 6 semestrów (3 lata) – w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia:
 • rekreacja prozdrowotna
 • organizacja turystyki pielgrzymkowej
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym


MENEDŻER ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia będą posiadać ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

W ramach zdobywanych umiejętności absolwenci zostaną przygotowani do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem:
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • zarządzania obsługą firm gastronomicznych,
 • opracowania strategii działania, rozwoju i inwestycji firmy,
 • przygotowywania oferty z zakresu żywności i żywienia dla różnych grup odbiorców,
 • działań promocyjnych i marketingowych,
Absolwenci kierunku Menadżer żywności i żywienia uzyskają kwalifikacje dające możliwości podjęcia pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością:
 • przedsiębiorstwach gastronomicznych, 
 • hotelarstwie, 
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
 • centrach rekreacji
 • organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów;
 • jednostkach badawczych i konsultingowych w zakresie rynku żywności;
 • placówkach zajmujących się edukacją żywieniową
 • gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, 
 • administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach w ramach ich działalności w zakresie zarządzania żywnością i żywieniem,
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać ogólną wiedzę na temat stanu rynku żywności i usług żywieniowych oraz czynników determinujących ich funkcjonowanie. Poznają krajowe i międzynarodowe organizacje związane z funkcjonowaniem rynku żywności i usług żywienia oraz znaczenie i zakres ich działalności. Posiadać będą podstawową wiedzę w zakresie prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz ochrony własności intelektualnej.

Poznają ogólną wiedzę o czynnikach determinujących jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia, z uwzględnieniem różnych systemów zapewnienia jakości. Zdobędą ogólną wiedzą dotyczącą produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia, z uwzględnieniem etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz ich wykorzystania w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Poznają podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka z uwzględnieniem różnych stanów fizjologicznych.

Zapoznają się z rolą i znaczeniem żywienia, wartości energetycznej składników odżywczych i innych składników bioaktywnych w produktach spożywczych dla prawidłowego funkcjonowaniu organizmu i dla zdrowia człowieka. Uzyskają ogólną wiedzę na temat błędów żywieniowych i ich skutków, poznają sposoby żywieniowej prewencji chorób dietozależnych oraz różne strategie racjonalizacji żywienia, w tym edukacji żywieniowej.

Poznają ogólną wiedzę dotyczącą żywności potencjalnie niebezpiecznej, powodującej negatywne konsekwencje zdrowotne w wyniku celowych lub nieświadomych działań inżynierskich (GMO) prowadzących do obniżenia jej wartości odżywczej i wprowadzania substancji obcych. Poznają podstawową wiedzą na temat oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i zdrowia pojedynczych osób i grup populacyjnych oraz zadania i metody epidemiologii żywieniowej.

Poznają i zrozumieją zasady krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji, których działania zmierzają do zwalczania nieprawidłowego żywienia. Posiądą świadomość z istoty zachowań konsumentów na rynku i ich skutków dla żywienia i zdrowia oraz znają podstawowe metody badania tych zachowań. Będą dysponować ogólną wiedzą na temat specyfiki, organizacji oraz uwarunkowań (w tym ekonomicznych) zarządzania w zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Poznają operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności oraz technologie inżynierskie stosowane w różnych procesach przetwarzania żywności. Posiądą wiedzę o formach gospodarowania surowcami i produktami żywnościowymi wykorzystywanych w działalności gospodarczej sektora żywności i żywienia.

Uzyskany tytuł zawodowy umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.


ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

Studia stacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, wyprofilowanego do celów międzykulturowej komunikacji biznesowej oraz pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego, a także nabyciu umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej. Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych. 

Absolwent posiada wiedzę językową na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykazuje się znajomością biznesowego słownictwa specjalistycznego z zakresu ekonomii, prawa, korespondencji handlowej, marketingu i reklamy. Dysponuje wiedzą z zakresu językoznawstwa oraz teorii tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka biznesu. Posiada wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do biznesowych tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i pisemnych. Ma również wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym.

Absolwent posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych. Posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych, historii, polityki oraz dziejów kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Wiedza absolwenta obejmuje też zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz fundamentalnych zasad i teorii ekonomii. Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania podmiotu gospodarczego w warunkach wolnorynkowych, mechanizmów globalizacji, zarządzania międzynarodowego oraz problematyki unijnej. Ważnym obszarem wiedzy absolwenta jest znajomość zróżnicowania kulturowego współczesnego, globalnego rynku, konsekwencji tego faktu dla różnego typu relacji biznesowych oraz zasad zarządzania międzykulturowego.

Absolwent dysponuje znajomością języka angielskiego w zakresie wszystkich umiejętności językowych, co pozwala na swobodne posługiwanie się językiem obcym w kontaktach zawodowych i pozazawodowych. Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych. W sposób biegły komunikuje się zarówno w zakresie ogólnym jak i języka biznesu. Wykazuje się funkcjonalną znajomością języka angielskiego, która umożliwia formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych, z użyciem rozmaitych stylów i rejestrów językowych, ze szczególnym uwzględnieniem rejestru języka biznesu. W trakcie zajęć praktycznych absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające skuteczne tłumaczenia pisemne i ustne w odniesieniu do tekstów specjalistycznych z zakresu języka biznesu, korespondencji handlowej oraz marketingu i reklamy, dzięki czemu może skutecznie pośredniczyć w różnego typu międzynarodowych kontaktach biznesowych między podmiotami gospodarczymi, organizacjami czy instytucjami.

Absolwent posiada umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole. Potrafi też korzystać z technologii informacyjnych wspomagających pracę tłumacza w zakresie komunikacji w biznesie.

Absolwent wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur i języków. Posiada świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Jest gotowy do podnoszenia swoich kompetencji lingwistycznych oraz translatorskich. Cechuje go otwartość na przyswajanie nowej wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Posiadana przez absolwenta wiedza oraz uzyskane kompetencje i umiejętności pozwalają na zatrudnienie:
 • w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą,
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową. 
 • w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, 
 • biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych, 
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • dziale marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowych, a także zróżnicowanych kulturowo,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach międzynarodowych i non-profit,
 • organizacjach pozarządowych ,
 • instytucjach kulturyGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec