Politechnika Częstochowska

Wydział Budownictwa
Na kierunku budownictwo wydział prowadzi:

studia stacjonarne I i II stopnia
Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – KBI
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – TOZB
 • Architektura w Budownictwie ­ AB

studia niestacjonarne I i II stopnia
Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – KBI
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – TOZB
 • Architektura w Budownictwie ­ AB

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW NA WYDZIALE BUDOWNICTWA

Absolwent kierunku Budownictwo jest przygotowany w szerokim zakresie do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej. Posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Ponadto uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy naukowo-­badawczej na potrzeby budownictwa.

Program dydaktyczny na kierunku Budownictwo umożliwia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu przedmiotów technicznych takich jak: geometria wykreślna, rysunek techniczny i odręczny, geodezja inżynierska, materiały budowlane, technologia betonów i zapraw, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, budownictwo ogólne, mechanika gruntów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, izolacje budowlane, fizyka budowli, budownictwo komunikacyjne, hydraulika i hydrologia, organizacja produkcji budowlanej, technologia robót budowlanych, kierowanie procesami inwestycyjnymi, ekonomika budownictwa, grafika komputerowa w budownictwie, projektowanie architektoniczne. Przez pięć pierwszych semestrów studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymują gruntowne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu nauk podstawowych: matematyka, fizyka, chemia, geologia z petrografią, mechanika teoretyczna, informatyczne metody obliczeniowe oraz z zakresu nauk ogólnych: technologia informacyjna, historia architektury i urbanistyki, podstawy ekonomii, prawo budowlane i patentowe, ergonomia i bhp w budownictwie, język obcy na poziomie B2. Uzyskane wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne stanowią podstawę do dalszej indywidualizacji kształcenia. Specjalności obierane są przez studentów po piątym semestrze.


Studia stacjonarne I stopnia

trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa.
Ukierunkowane są one na ukształtowanie inżyniera ­ praktyka potrafiącego samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Odpowiednie ukierunkowanie absolwenta odbywa się poprzez przedmioty specjalizacyjne, prace przejściowe, praktyki zawodowe, a przede wszystkim pracę dyplomową. Absolwent po studiach pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego, projektowania typowych obiektów kubaturowych i inżynierskich, technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, doboru i stosowania materiałów budowlanych, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej o aspektach wykonawczych. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz ubiegania się o pełne uprawnienia wykonawcze.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
 • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego i prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
 • ustawicznego samokształcenia.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w:
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem i architekturą.

Studia stacjonarne II stopnia

na kierunku budownictwo trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra budownictwa. Studia niestacjonarne II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra budownictwa.

W trakcie studiów drugiego stopnia poszerzane i uzupełniane są wiadomości zdobyte na studiach inżynierskich, szczególnie w zakresie matematyki stosowanej, teorii sprężystości i plastyczności, dynamiki budowli, metod komputerowych w budownictwie, złożonych i specjalistycznych konstrukcji budowlanych, kosztorysowania, zarządzania nieruchomościami oraz technologii robót specjalistycznych. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent przygotowany jest w zakresie: wykonawstwa wszystkich typów obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz projektowania złożonych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, kierowania wykonawstwem wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego, ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego, umożliwiającego elastyczne dostosowanie się do wymagań europejskiego rynku budowlanego. Absolwent może też prowadzić własne przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu projektowania bądź wykonawstwa obiektów budowlanych i inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w pełnym zakresie.

Po ukończeniu studiów są przygotowani do:
 • rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych,
 • opracowywania i realizacji programów badawczych,
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
 • ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy,
 • kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
Absolwenci są przygotowani do pracy:
 • w specjalistycznych biurach konstrukcyjno­-projektowych,
 • przy realizacji przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym,
 • przy kreowaniu, marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • w instytucjach naukowo-­badawczych i ośrodkach badawczo­-rozwojowych,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.
Studenci na Wydziale Budownictwa mają możliwość odbywania jednosemestralnych studiów w jednej z sześciu zachodnich uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowego Sokrates – Erasmus. Wydział współpracuje z uczelniami: Aalborg University ­ Dania, Democritus University of Thrace ­ Grecja, Universidad Politecnica de Cartagena ­ Hiszpania, Katholieke Universiteit Leuven ­ Belgia, Fachhochschule Münster ­ Niemcy, Technische Fachhochschule Berlin ­ Niemcy. Studenci V roku przygotowują swoje prace dyplomowe pod okiem promotorów i opiekunów z ww. uczelni. Obrona pracy magisterskiej odbywa się w języku angielskim lub niemieckim na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
w ramach Międzynarodowej Konferencji – Nauka i Edukacja w Zintegrowanej Europie. Studenci mogą też brać udział w specjalistycznych praktykach studenckich.

Na kierunku Budownictwo prowadzone są trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI), Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie (TOZB) oraz Architektura w Budownictwie (AWB).

Absolwenci specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Posiadają umiejętność projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz sprężonych. Biegle posługują się oprogramowaniem komputerowym (programy ABC Płyta, Robot Millenium, Konstruktor) do obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych konstrukcji oraz programami graficznymi typu AutoCAD do wykonywania rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych i prezentacji przestrzennych 3D. Absolwenci posiadają umiejętność tworzenia projektów na bazie pakietu Microsoft Office oraz programu Mathcad.

Absolwenci specjalności technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, kierowania i zarządzaniem robotami budowlanymi. Zdobyta wiedza umożliwia pracę zawodową w budownictwie, z przygotowaniem do zastosowania współczesnego warsztatu urządzeń informatycznych. Absolwenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania przebiegu procesu funkcjonowania obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia. Są przygotowani w zakresie koordynowania przebiegu procesu realizacji obiektu budowlanego oraz jego eksploatacją, przy założeniu optymalnych rozwiązań technologicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do racjonalnego zużycia energii w budownictwie, bezpieczeństwa ekologicznego i kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju w procesach budowlanych. Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, biurach projektowych, instytucjach administrujących, jednostkach zajmujących się renowacją i modernizacją budynków, jednostkach administracji samorządowej, firmach oferujących nowoczesne materiały i technologie budowlane. Absolwenci mogą podjąć również pracę w ośrodkach badawczo­ rozwojowych, instytutach naukowych i wyższych uczelniach.

Absolwenci specjalności architektura w budownictwie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Posiadają wiedzę zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki i rurystyki, sztuk pięknych a także ergonomicznych zasad kształtowania środowiska architektonicznego. Są przygotowani do wykonywania projektów architektonicznych o znacznym stopniu złożoności, stosowania różnych środków technicznych i materiałowych do wizualizacji pomysłu architektonicznego, a także do przygotowywania planów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.
Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, jednostkach administracji, firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem obiektów budowlanych, wnętrz krajobrazu i obiektów infrastruktury, a także w ośrodkach badawczo-­rozwojowych i wyższych uczelniach.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec