Politechnika Częstochowska

Wydział Budownictwa

www.bud.pcz.czest.pl

Na kierunku budownictwo wydział prowadzi: 

studia stacjonarne I i II stopnia

Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – KBI 
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – TOZB
 • Architektura w Budownictwie - AB
studia niestacjonarne I i II stopnia

Specjalności:
 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – KBI 
 • Technologia, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie – TOZB
 • Architektura w Budownictwie - AB


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW NA WYDZIALE BUDOWNICTWA

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera budownictwa. 

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa miejskiego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firmą budowlaną. Posiadają umiejętności praktycznego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych, projektowania prostych konstrukcji i elementów budowlanych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, pracy w zespołach projektowych, efektywnego przekazywania swoich myśli.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
 • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego i prostych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • nadzoru wykonawstwa budowlanego,
 • ustawicznego samokształcenia.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w :
 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem i architekturą.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra budownictwa. Studia niestacjonarne II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra budownictwa. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa miejskiego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firmą budowlaną. Posiadają umiejętność twórczego stosowania nabytej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych, projektowania konstrukcji i elementów budowlanych, identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich, identyfikacji potrzeby prowadzenia niezbędnych prac badawczych, planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz analizy i interpretacji uzyskanych danych, stosowania technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, pracy w zespołach projektowych, efektywnego przekazywania swoich myśli.

Po ukończeniu studiów są przygotowani do:
 • rozwiązywania skomplikowanych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych,
 • opracowywania i realizacji programów badawczych,
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
 • ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy,
 • kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
Absolwenci są przygotowani do pracy:
 • w specjalistycznych biurach konstrukcyjno-projektowych,
 • przy realizacji przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym,
 • przy kreowaniu, marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Studenci na Wydziale Budownictwa mają możliwość odbywania jednosemestralnych studiów w jednej z sześciu zachodnich uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowego Sokrates – Erasmus. Wydział współpracuje z uczelniami: Aalborg University - Dania, Democritus University of Thrace - Grecja, Universidad Politecnica de Cartagena - Hiszpania, Katholieke Universiteit Leuven - Belgia, Fachhochschule Münster - Niemcy, Technische Fachhochschule Berlin - Niemcy. Studenci V roku przygotowują swoje prace dyplomowe pod okiem promotorów i opiekunów z ww. uczelni. Obrona pracy magisterskiej odbywa się w języku angielskim lub niemieckim na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach Międzynarodowej Konferencji – Nauka i Edukacja w Zintegrowanej Europie. Studenci mogą też brać udział w specjalistycznych praktykach studenckich.

Absolwenci specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Posiadają umiejętność projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz sprężonych. Biegle posługują się oprogramowaniem komputerowym (programy ABC Płyta, Robot Millenium, Konstruktor) do obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych konstrukcji oraz programami graficznymi typu AutoCAD do wykonywania rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych i prezentacji przestrzennych 3D. Absolwenci posiadają umiejętność tworzenia projektów na bazie pakietu Microsoft Office oraz programu Mathcad.

Absolwenci specjalności technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, kierowania i zarządzaniem robotami budowlanymi. Zdobyta wiedza umożliwia pracę zawodową w budownictwie, z przygotowaniem do zastosowania współczesnego warsztatu urządzeń informatycznych. Absolwenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania przebiegu procesu funkcjonowania obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia. Są przygotowani    w zakresie koordynowania przebiegu procesu realizacji obiektu budowlanego oraz jego eksploatacją, przy założeniu optymalnych rozwiązań technologicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do racjonalnego zużycia energii w budownictwie, bezpieczeństwa ekologicznego i kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju w procesach budowlanych. Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, biurach projektowych, instytucjach administrujących, jednostkach zajmujących się renowacją i modernizacją budynków, jednostkach administracji samorządowej, firmach oferujących nowoczesne materiały i technologie budowlane. Absolwenci mogą podjąć również pracę w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowych i wyższych uczelniach.

Absolwenci specjalności architektura w budownictwie są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Posiadają wiedzę zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki i rurystyki, sztuk pięknych a także ergonomicznych zasad kształtowania środowiska architektonicznego. Są przygotowani do wykonywania projektów architektonicznych o znacznym stopniu złożoności, stosowania różnych środków technicznych i materiałowych do wizualizacji pomysłu architektonicznego, a także do przygotowywania planów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych, kulturowych  i prawnych. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, jednostkach administracji, firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem obiektów budowlanych, wnętrz krajobrazu i obiektów infrastruktury, a także w ośrodkach badawczo-rozwojowych i wyższych uczelniach.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Collegium Civitas
Warszawa, mazowieckie
2. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
13. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
14. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
15. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
16. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
17. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
18. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
21. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Wrocław, dolnośląskie
22. „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Kraków, małopolskie
23. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2014 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec