Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny


AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Realizowane kształcenie obejmuje wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. W ramach kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne.

STUDIA I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym w tym, na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki, jak również ich eksploatacji oraz serwisu. Kształcenie przez pierwsze semestry jest realizowane z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka i informatyka), ogólnych (język angielski, podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania) oraz kierunkowych związanych z automatyką, elektroniką, napędami elektrycznymi, robotyką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami inteligentnymi, a także urządzeniami i systemami pomiarowymi, sterownikami i regulatorami przemysłowymi oraz metodami komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Po ukończeniu czwartego semestru (na studiach stacjonarnych) i piątego semestru (na studiach niestacjonarnych) program studiów umożliwia zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na których studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka trwają 3,5 roku (7 semestrów), a studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów).

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia prowadzone są następujące specjalności:
 • Automatyzacja Procesów
Absolwenci specjalności Automatyzacja Procesów zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu: robotyzacji przemysłowej, mechatroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów przemysłowych, metod diagnostyki, projektowania układów napędowych, elektronicznych systemów zabezpieczeń, sterowników PLC i systemów SCADA. Uzyskują tym samym gruntowne przygotowanie do rozwiązywania praktycznych problemów i realizacji projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki w oparciu o wykorzystanie techniki sterowania mikroprocesorowego. Przekazywana wiedza i umiejętności umożliwią wykonywanie zadań związanych z układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod sterowania komputerowego. Pozwala to absolwentom podjąć pracę na stanowiskach projektantów nowoczesnych systemów automatyzacji, inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu układów automatyki oraz robotyki w zakładach przemysłowych, inżynierów konstruktorów w firmach projektujących i produkujących urządzenia automatyki.
 • Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej
Studia na specjalności Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu: odnawialnych źródeł energii i ich układów sterowania, nowoczesnych systemów pomiarowych, komputerowych układów sterowania, zaawansowanych algorytmów sterowania, systemów przetwarzania energii słonecznej, modelowania i symulacji oraz systemów sterowania w budynkach. Absolwenci tej specjalności uzyskują wszechstronne przygotowanie w zakresie algorytmów i systemów sterowania stosowanych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na pojęcie pracy w charakterze projektantów i konstruktorów urządzeń elektroenergetyki odnawialnej, integratorów rozproszonych, przewodowych i bezprzewodowych systemów pomiarowo-sterujących. Absolwenci mogą również uzyskać pracę na stanowiskach inżynierskich w jednostkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej.


INFORMATYKA

Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. 

Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów podstawowych. Wiedza z zakresu informatyki zdobywana jest w ramach grupy przedmiotów kierunkowych. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się przedmioty dotyczące podstaw programowania, analizy algorytmów, inżynierii oprogramowania; przedmioty z zakresu układów cyfrowych i architektury komputerów;  przedmioty z zakresu zastosowań informatyki takich jak bazy danych, sztuczna inteligencja, technologie sieciowe. 

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera informatyka i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. 

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów). W ramach studiów prowadzone są na trzy specjalności: 
 • Technologie internetowe i techniki multimedialne
Studia na tej specjalności pozwolą studentom na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu podstaw  sieci komputerowych oraz programowania i publikowania w sieci Web. Studenci zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami grafiki komputerowej i zdobędą umiejętności łączenia tekstu, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo w aplikacje multimedialne. Ponadto program studiów obejmuje programowanie grafiki 2D i 3D oraz projektowanie z wykorzystaniem systemów CAD. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki uprawniający do podjęcia studiów II-go stopnia. Ukończenie tej specjalności umożliwi młodym inżynierom podjęcie pracy w sferze środków masowego przekazu i reklamy, firmach software'owych oraz biurach projektowych.
 • Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych
Specjalność ta ukierunkowana jest na dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, budowania, i administrowania sieciami komputerowymi. Duży nacisk kładzie się na wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa teleinformatycznego, standardów zarządzania informacją, jej przetwarzaniem i skutecznym zabezpieczaniem. Absolwent uzyska również wiadomości z zastosowań technik informatycznych i nowoczesnej technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki uprawniający do podjęcia studiów II-go stopnia. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie jako projektant i administrator sieci komputerowych. Może być również zatrudniony w podmiotach gospodarczych, instytucjach i samorządach terytorialnych.
 • Informatyka techniczna
Absolwenci tej specjalności posiadać będą wiedzę inżynierską i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Celem procesu kształcenia jest wykształcenie inżyniera informatyka, przygotowanego do pracy ze wszystkimi elementami składowymi systemu informatycznego. Obecnie, zainteresowanie absolwentami tej specjalności wykazują: organy administracji państwowej i lokalnej, nowoczesne zakłady przemysłowe, firmy konsultingowe oraz wszelkie instytucje, stosujące przetwarzanie i przesyłanie danych: banki, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, a także policja i wojsko.

INFORMATYKA  II stopień (dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich)

Celem kształcenia na II stopniu studiów kierunku Informatyka jest nauczenie nowych zagadnień z dziedziny informatyki absolwenta studiów I stopnia. Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka powinien umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. 
Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacja komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi, aplikacji baz danych, kryptografii. Dodatkowo student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów specjalności Modelowanie i symulacje w zarządzaniu.
Odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta zapewnia kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru. Program studiów pozwala na wybór przedmiotów kształcenia. Student może wybierać przedmioty spośród 8 przedmiotów do wyboru.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 2 lata (4 semestry), studia niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach studiów prowadzona jest specjalność: 
 • Modelowanie i symulacje w zarządzaniu
Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy obejmującej zagadnienia zastosowania informatyki do analiz ekonomicznych oraz wspomagania zarządzania. Po ukończeniu tej specjalności absolwent zdobędzie wiedzę na temat wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach zintegrowanych informatycznych systemach zarządzania oraz systemów eksperckich nowej generacji. Absolwent będzie zaznajomiony z metodami optymalizacji dyskretnej, optymalizacji wielowymiarowych systemów ciągłych oraz ich zastosowań w modelowaniu zjawisk ekonomicznych i procesów zarządzania. Wiedza absolwenta z zakresu ekonomii zostanie poszerzona o statystykę i modelowanie ekonometryczne. Absolwentowi zostanie przekazana wiedza na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Absolwent zaznajomiony zostanie z algorytmami ewolucyjnymi, metodami analizy złożonych struktur w sieciach oraz zagadnieniami projektowania aplikacji internetowych.

INFORMATYKA II stopień (dla absolwentów studiów inżynierskich)

Celem kształcenia na II stopniu studiów kierunku Informatyka jest nauczenie nowych zagadnień z dziedziny informatyki absolwenta studiów I stopnia. Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka powinien umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien umieć dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. 
Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacja komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi, aplikacji baz danych, kryptografii.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 2 lata (4 semestry). W ramach studiów prowadzone są na dwie specjalności: 
 • Systemy i sieci komputerowe
Absolwent zna technologie wytwarzania systemów z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów baz danych, umie analizować problemy biznesowe i dobierać rozwiązania technologiczne, jest przygotowany do wytwarzania systemów informatycznych o dużej złożoności lub/i wysokich wymaganiach jakościowych. Absolwent potrafi implementować różne modele przetwarzania w nowoczesnych platformach programowania jako aplikacje rozproszone i zespołowe na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, np. systemy elektronicznego handlu i biznesu, cyfrowej reklamy, wizje miasta i państwa cyfrowego, przestrzenie inteligentne. Absolwent posiada umiejętność specyfikowania, projektowania, kodowania, testowania i eksploatacji aplikacji stanowiących interfejs procesów przetwarzania zespołowego w oparciu o usługi WWW, reprezentujących informację w postaci czytelnej równocześnie dla człowieka i komputera i umożliwiających inteligentne gromadzenie, przetwarzanie i wyszukiwanie wiedzy. Absolwent jest przygotowany do projektowania elementów i układów stosowanych we współczesnych systemach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, nawigacji satelitarnej, radiolokacji itp. Absolwent posiada kompetencje w zakresie oceny narzędzi, środowisk implementacyjnych i platform technologicznych, a zwłaszcza internetowych, sprzyjających realizacji szerokiego spektrum aplikacji naukowo-technicznych i biznesowych
 • Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in. syntezy obrazów realistycznych, zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej). Absolwenci specjalności Inżynieria obrazu i grafika komputerowa powinni być przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego, modelowania także modelowania 3D, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Absolwenci potrafią sprawnie obsługiwać nowoczesne środowiska symulacyjne CAD.


ELEKTRONIKA  I  TELEKOMUNIKACJA

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest zapewnienie absolwentowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent ma być przygotowany do podejmowania zarówno typowych, jak również nowatorskich, kreujących postęp techniczny przedsięwzięć inżynierskich, oraz kierowania zespołami ludzkimi. Duża liczba różnorodnych przedmiotów obieralnych prowadzonych na kierunku (oferta obejmuje ok. 20 przedmiotów) pozwala studentom na zindywidualizowanie treści programowych stosownie do własnych zainteresowań, jak i wymogów rynku pracy. Jeden blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na cyfrowe przetwarzanie sygnałów i zawiera m.in. takie przedmioty jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe systemy pomiarowe i sterowania, metody sztucznej inteligencji, miernictwo telekomunikacyjne, sieci teleinformatyczne, ochrona przepięciowa w telekomunikacji, urządzenia elektroniczne w technologii, podstawy piezoelektroniki, programowanie w C++, technika laserowa, teletransmisja w budynku inteligentnym czy sterowniki mikroprocesorowe. Drugi blok przedmiotów obieralnych jest ukierunkowany na elektronikę układową, w szczególności elektronikę samochodową (automotive electronics), i zawiera takie przedmioty jak projektowanie obwodów PCB, komputerowe projektowanie układów analogowych, języki skryptowe, czujniki i interfejsy w pojazdach, zjawiska termiczne w układach elektronicznych, analiza układów elektronicznych, projektowanie urządzeń elektronicznych, systemy wbudowane, diagnostyka urządzeń elektronicznych, nowoczesne materialny magnetyczne, fotowoltaika. Znaczący udział zajęć praktycznych w laboratoriach, a także 4-tygodniow kierunkowa praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych realizowana w zakładach przemysłowych lub specjalistycznych zakładach usługowych zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej praktyce inżynierskiej. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. 
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz szeroko rozumianej eksploatacji nowoczesnych układów i systemów przetwarzania sygnałów. Studia na tej specjalności zapewniają im gruntowną wiedzę w dziedzinie cyfrowych i analogowych układów elektronicznych, zasad działania współczesnych układów cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania, budowy i programowania urządzeń przetwarzania sygnałów, przemysłowych i laboratoryjnych systemów pomiarowo-kontrolnych, automatyzacji i sterowania procesów przemysłowych, komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, przetwarzania i analizy danych. Studia zawodowe na specjalności Cyfrowe przetwarzanie sygnałów zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia szeroko pojętej działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i systemów przetwarzania sygnałów. Przewiduje się, że absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących, w działach utrzymania i kierowania produkcją i w działach przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zajmujących się instalacją, oprogramowaniem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych. Zainteresowane również powinny być nimi różne instytucje zajmujące się systemami pomiarowymi, przetwarzaniem i zaawansowaną analizą danych.
 • Elektronika układowa
Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych układów elektronicznych, w szczególności układów elektroniki samochodowej. W ramach przedmiotów specjalnościowych opanowują metody komputerowego projektowania elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, technologii wytwarzania układów elektronicznych i metod testowania układów elektronicznych. Studenci poznają mikroprocesorowe systemy wbudowane i ich programowanie w języku C, zapoznają się ze zjawiskami termicznymi w elementach i układach elektronicznych oraz badają kompatybilność elektromagnetyczną w układach elektronicznych. Studia zawodowe na specjalności Elektronika układowa zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia działalności inżynierskiej w obszarze elektroniki i układów elektronicznych. Może on być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektujących i/lub produkujących sprzęt elektroniczny oraz w i firmach eksploatujących i naprawiających sprzęt elektroniczny. Absolwenci tej specjalności mogą również podjąć pracę na stanowiskach pomocniczych w jednostkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń i systemów elektronicznych. Rozszerzona wiedza i umiejętności  w zakresie elektroniki samochodowej otwiera przed absolwentami atrakcyjne możliwości na lokalnym rynku pracy.


ELEKTROTECHNIKA

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki, obejmujące wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach odpowiednio: po I stopniu - drugiego i po II stopniu - trzeciego stopnia (doktoranckich). Na tym kierunku prowadzone są studia stacjonarne (I, II i III stopnia) i niestacjonarne (I i II stopnia). 

STUDIA I stopnia

Absolwent I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. 
Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera elektrotechniki. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Elektrotechnika trwają 3,5 roku (7 semestrów), studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów)

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia prowadzone są następujące specjalności:
 • Elektroenergetyka
Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu: sieci elektrycznych, eksploatacji elektrowni, urządzeń elektrycznych, mają umiejętność tworzenia i posługiwania się programami inżynierskimi w zakresie zagadnień występujących w elektroenergetyce. Mają znajomość niekonwencjonalnych sposobów wytwarzania energii (w tym szczególnie ze źródeł odnawialnych) oraz problematyki wpływu elektroenergetyki na środowisko. Są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w zakładach i rejonach elektroenergetycznych, w elektrowniach i elektrociepłowniach, w ośrodkach wdrażania nowych technologii, w zakładach przemysłowych produkujących urządzenia elektryczne, w zakładach naprawczych elektroenergetyki, lokalnych zakładach energetycznych, jako inżynier elektroenergetyk z wszechstronną znajomością informatyki. Absolwenci zatrudniani są również jako projektanci w biurach projektów.
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle, cyfrowego i analogowego sterowania układami i urządzeniami, projektowania i eksploatacji układów automatyki, szczególnie w zakresie sterowania systemami inteligentnego budynku oraz systemami przemysłowymi, korzystania z technik komputerowych w zakresie wspomagania inżynierskich prac projektowych i diagnostyki w budownictwie mieszkaniowym i elektroenergetyce. Absolwenci tej specjalności zapoznają się z rozwiązaniami technicznymi, wynikami badań naukowych, profilem produkcji przemysłowej, zasadami projektowania i eksploatacji inteligentnych systemów technologicznych i budynków inteligentnych. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu rozwiązań inżynieryjno-technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych skierowanych na stworzenie wysokoefektywnego i ekonomicznego układu sterowania budynkiem. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć pracę jako projektanci, konstruktorzy w budownictwie, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, m.in., maszynowym, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowne przygotowanie w zakresie podstaw robotyki i robotyzacji procesów produkcyjnych, zastosowania systemów komputerowych oraz systemów mikroprocesorowych do pomiarów i sterowania układów automatyki, wykorzystania układów elektronicznych i energoelektronicznych w maszynach i napędach elektrycznych, miernictwa elektrycznego. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze inżynierów automatyków produkcji i nadzoru pracy urządzeń produkcyjnych, inżynierów utrzymania ruchu, jako operatorzy systemów automatyki, inspektorzy nadzoru układów automatyki itp. oraz projektantów układów automatyki. Absolwent posiada niezbędne przygotowanie do pracy w zakładach przemysłowych, gdzie są wymagane kwalifikacje z zakresu elektrotechniki i inżynierii komputerowej. Może być także zatrudniony w zakładach elektroenergetycznych, czy w firmach telekomunikacyjnych jako inżynier nadzoru konserwacyjnego i obsługi sieci komputerowych, a także przemysłowych urządzeń mikroprocesorowych.

STUDIA II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania 
oraz testowania urządzeń elektrycznych, a także komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy naukowo-badawczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Studenci otrzymują przygotowanie z zakresu nauk kierunkowych (np. elektromechaniczne systemy napędowe, modelowanie w elektrotechnice, zakłócenia w układach elektroenergetycznych) a następnie profilują tok dalszego kształcenia i nabywają wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra elektrotechniki i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich.

Na tym kierunku studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 1,5 roku (3 semestry).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone są na następujących specjalnościach:
 • Elektroenergetyka
Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu gospodarki elektroenergetycznej, metod badania i analizy procesów w systemach elektroenergetycznych oraz eksploatacji maszyn i systemów. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów współczesnej elektroenergetyki.
 • Instalacje Elektryczne w Budownictwie
Absolwent tej specjalności uzyskuje rozszerzoną wiedzę w zakresie komputerowych systemów sterowania i monitorowania pracy urządzeń, zwłaszcza budynku inteligentnym, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii do zasilania odbiorców. Absolwent uzyskuje szeroki zasób wiedzy na temat układów energooszczędnych oraz wpływu  odbiorników energii na jej jakość, ma znajomość zagadnień racjonalnej gospodarki energią elektryczną. Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik projektowania, sterowania, kontroli i diagnostyki z poszanowaniem norm prawnych i środowiska.
 • Komputeryzacja i Robotyzacja Procesów
Absolwenci tej specjalności otrzymują rozszerzoną wiedzę na temat narzędzi realizacji układów sterowania, eksploatacji systemów automatyki i robotyki oraz ich bezawaryjnej pracy. Mają umiejętność modelowania, projektowania, sterowania i kontroli procesów przemysłowych Są zdolni do rozwiązywania problemów z zakresu automatyzacji procesów za pomocą nowoczesnych układów automatyki i systemów informatycznych.

STUDIA III stopnia

Cechą charakterystyczną kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent studiów doktoranckich III stopnia  jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu elektrotechniki, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, informatyka i fizyka) pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwach. 
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w tym wdrażanie nowych technologii w zakresie elektrotechniki rodzi potrzebę zatrudniania na odpowiednich stanowiskach w przemyśle specjalistów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, w tym osoby ze stopniem doktora nauk technicznych. Celem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej jest również przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i rozpoczęcia kariery jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Uczelniach Wyższych i innych jednostkach naukowo–badawczych. Posiada umiejętności pozwalające na skuteczne posługiwanie się technikami matematyczno-informatycznymi i doświadczalnymi w rozwiązywaniem problemów naukowych oraz ma potrzebę i umiejętność systematycznego samokształcenia.

Studia stacjonarne III stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej uzyskują tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec