Politechnika Częstochowska

Wydział Infrastruktury i Środowiska
Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej prowadzone są studia:
 • Stacjonarne I stopień
  – (profil ogólnoakademicki) 7 semestrów – studia inżynierskie,

 • Stacjonarne I stopień
  – (profil praktyczny) 8 semestrów – studia inżynierskie,

 • Stacjonarne II stopień
  – 3 semestry – studia magisterskie.

 • Niestacjonarne I stopień
  – 8 semestrów – studia inżynierskie,

 • Niestacjonarne II stopień
  – 4 semestry – studia magisterskie.

Osiągnięcia studenta podczas trwania studiów są wyrażone za pomocą punktów ECTS, które są przez studenta akumulowane z możliwością uznawania punktów uzyskanych poza uczelnią macierzystą, w tym również zagraniczną. Kształcenie studentów jest dostosowane do aktualnych i przewidywanych wymogów rynku pracy w kraju oraz w Unii Europejskiej.
Studia prowadzone są na czterech kierunkach:
 • Inżynieria Środowiska
 • Energetyka
 • Biotechnologia
 • Ekoinnowacje w  infrastrukturze środowiska 

Czas trwania studiów na poszczególnych kierunkach w zależności od profilu kształcenia zestawiono w poniższych tabelach. 

Profil ogólnoakademicki

Profil praktyczny


Kierunki studiów:

BIOTECHNOLOGIA 


Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Biotechnologia są:
 • zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, 
 • przekazanie wiedzy w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych,
 • wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko,
 • przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.
Studenci na II stopniu wybierają jeden z dwóch modułów kształcenia  (specjalności);
 • biotechnologia środowiska
 • biotechnologia produkcji
Absolwent kierunku biotechnologia będzie potrafił projektować bioprocesy służące do:
 • eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków,
 • unieszkodliwiania odpadów,
 • bioremediacji gruntów.Co po studiach?


W Polsce wciąż brakuje specjalistów – biotechnologów posiadających umiejętności wprowadzania procesów biotechnologicznych do praktyki technologii środowiskowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę:
 • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, oraz stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów do produkcji, szkoleń, marketingu
 • w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
 • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,
 • w nauce (uczelnie wyższe)
 • w prywatnych laboratoriach badawczych

 
ENERGETYKA 

Wydział kształci studentów w ramach kierunku Energetyka praktyczna. 

Studenci kierunku energetyka już od początku studiów mają kontakt z pracodawcą, co zapewnia im zdobycie doświadczenia zawodowego i ułatwia zdobycie dobrej pracy.  

Zajęcia dydaktyczne, przedmioty oraz programy nauczania (zakresy tematyczne) zostały przygotowane i opracowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dzięki temu, proces dydaktyczny dostosowany jest w pełni do tego, aby absolwent kierunku posiadł kompleksową wiedzę, niezbędną w przyszłej pracy zawodowej, po zatrudnieniu np. u jednego z pracodawców uczestniczących w procesie dydaktycznym. 

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Program studiów na tym kierunku oferuje studentom do wyboru trzy moduły obieralne ukierunkowane na aspektach:
 • energetyki konwencjonalnej,
 • energetyki odnawialnej,
 • ekonomiczno-biznesowo-środowiskowych.
Co po studiach?

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako:
 • specjaliści w zakresie wykorzystania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • w specjalistycznych przedsiębiorstwach i w jednostkach samorządowych oraz instytucjach realizujących jak również finansujących tego typu inwestycje,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, a także wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii.
  

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(profil ogólnoakademicki i praktyczny)

Siatka zajęć na kierunku Inżynieria Środowiska zarówno na profilu ogólnoakademickim jak i praktycznym dostosowana jest do wymagań IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nadającej uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych.

Podstawową różnicą między profilem ogólnoakademickim, a profilem praktycznym jest zwiększenie ilość praktyk zawodowych. Studenci profilu praktycznego już od semestru III mają 3 godziny/tydzień zajęć praktycznych prowadzonych we współpracujących z Wydziałem Infrastruktury i zakładach pracy o profilach zbieżnych z kierunkiem kształcenia. Na semestrze VI jest to praktyka w wymiarze 3 dni/tydzień. Całość zajęć praktycznych ma na celu przygotowanie praktyczne Absolwenta  do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu całego toku nauczania. 

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie:
 • technologii i urządzeń oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia,
 • technologii i urządzeń oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, 
 • instalacji wewnętrznych gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • technologii ograniczających emisje pyłowo - gazowe w przemyśle,
 • technologii mało – i bezodpadowych, utylizacji odpadów przemysłowych.
Studenci po szóstym semestrze studiów stacjonarnych wybierają jeden z trzech modułów kształcenia:
 • Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery
 • Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
W przypadku studiów niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska program kształcenia studentów realizowany jest w specjalności - Urządzenia Sanitarne.

Co po studiach?


Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska ma możliwość zatrudnienia w:
 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej, biurach projektowych, zakładach przemysłowych oraz placówkach naukowo-badawczych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu ekologicznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej.


EKOINNOWACJE W INFRASTRUKTURZE

Termin „ekoinnowacja” odnosi się do wszystkich form innowacji – (technicznych i pozatechnicznych), które stwarzają szanse dla przedsiębiorstw oraz przynoszą korzyści środowisku dzięki zapobieganiu negatywnemu wpływowi lub ograniczaniu go.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do racjonalnego i samodzielnego gospodarowania środowiskiem - jego zasobami i technologiami z poziomu firmy oraz administracji. 

Praktyczne umiejętności obejmują m.in.:
 • opanowanie umiejętności wyboru i wdrażania innowacyjnych technologii z obszaru środowisko, stosowanie systemów zarządzania ISO 14001 i 17025,
 • podstaw audytu, postępowanie w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, 
 • planowanie inwestycji oraz ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, 
 • prowadzenie monitoringu środowiska, 
 • obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 
 • wykorzystanie funduszy środowiskowych, 
 • stosowanie systemu informacji geograficznej GIS w działaniach prośrodowiskowych.
Co po studiach?

Absolwent/ka kierunku może:
 • ubiegać się o pracę w sektorze zarówno  publicznym jak i prywatnym -  małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy konsultingowe, biura inżynieryjne, władze lokalne, agencje wykonawcze;
 • stając się odpowiedzialnym przedsiębiorcą szybko przystosować się do bardzo wymagającego i coraz większego sektora ekogospodarki. 
Potencjalne stanowiska  pracy, które może objąć absolwent/ka kierunku: 
 • konsultant w zakresie innowacji ekologicznych,
 • menedżer ekoinnowacji w przedsiębiorstwie;
 • analityk projektów ekoinnowacyjnych,
 • menedżer firmy związanej z technologiami środowiskowymi;
 • Design Engineer, Menedżer ekoinnowacyjnego projektu,
 • pracownik referatów środowiskowych w jednostkach terytorialnych na poziomie gminy, powiatu lub województwa.
 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

European Faculty of Engineering (EFE)

Wydział Infrastruktury i Środowiska oferuje również studia stacjonarne inżynierskie (BScEng) i magisterskie (MSc) prowadzone w języku angielskim.
W ramach Międzywydziałowych studiów w języku angielskim nasz Wydział prowadzi zajęcia na dwóch specjalnościach:
 • Biotechnology for Environmental Protection,
 • Intelligent Energy.
Co po studiach?

Absolwent EFE przygotowany będzie do pracy w jednostkach badawczo- rozwojowych oraz firmach działających w sektorze nowych technologii: 
w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, bądź ochroną atmosfery na rynku polskim jak również Unii Europejskiej. 


Na Wydziale wprowadzona jest nowoczesna, zintegrowana platforma dla e-edukacji – Documaster Campus oraz platforma kształcenia na odległość – e-learning. 

Zaletami e-learningu jest m.in. oszczędność czasu, indywidualizacja procesu kształcenia, możliwość samodzielnego ustalania miejsca i czasu nauczania i intensywności nauki, oszczędność kosztów, brak konieczności sporządzania notatek. Platforma zapewnia dostęp do baz wiedzy, szkoleń i innych przydatnych informacji tj.: dodatkowych materiałów dla osób zainteresowanych danym tematem, uzyskiwanie informacji znacznie wykraczających poza wymagane treści programowe

Wszystkie e-kursy są dostępne na platformie e-learningowej 

Wydział Infrastruktury i Środowiska rozpoczyna również pracę w ramach projektu NOWOCZESNY WYKŁADOWCA – TUTORING

Tutoring to jedna z metod dydaktycznych, pozwalająca na rozwijanie potencjału studentów, motywowanie do samodzielnej pracy, z uwzględnieniem mocnych stron studenta. Współpraca między wykładowcą a uczniem polega na regularnych spotkaniach, w ramach których studenci samodzielnie przygotowują projekty, przeglądy literaturowe, eseje, które są omawiane z prowadzącym. 

Na spotkaniach z tutorem, student kształtuje swoje kompetencje poprzez:
 • rozwijanie relacji uczeń-mistrz, tutoring umożliwia odnalezienie przyjemności uczenia się,
 • tutoring umożliwia nabycie umiejętności analitycznego myślenia, formułowania wniosków, wyszukiwania istotnych informacji,
 • możliwość publikowania artykułów pod kierunkiem tutora,
 • po zakończeniu tutorialu, student otrzymuje wpis do suplementu do dyplomu oraz certyfikat ukończenia tutoriali.

Pracownicy po ukończeniu odpowiedniego kursu wchodzą w skład Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich (WZTA).

Znajdziesz nas na stronie wydziałowej www.is.pcz.pl
 
Koła naukowe stanowią intersujące uzupełnienie klasycznego procesu dydaktycznego. Na Wydziale działają dwa Koła Naukowe: 
 • „EkoPraktyczni” 
 • „AQUA”.
Członkowie obu kół naukowych uczestniczą w prowadzonych na Wydziale pracach naukowo-badawczych, organizują wizyty studyjne w zakładach przemysłowych, targach branżowych, uczestniczą w seminariach naukowych oraz konferencjach.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec