Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział kształci studentów na następujących kierunkach:

 • METALURGIA 
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 
 • FIZYKA TECHNICZNA
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • RECYKLING MATERIAŁÓW 

METALURGIA

Kształcenie na kierunku metalurgia odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
 • Szczególnie uzdolnieni absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na stopniu trzecim - studiach doktoranckich trwających 8 semestrów. 
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry.
Od tysiącleci metale i ich stopy są intensywnie wykorzystywane przez człowieka. Wielkość światowej produkcji wyrobów metalicznych nieprzerwanie rośnie a stosowane technologie dynamicznie rozwijają się. Dzięki temu my, konsumenci otrzymujemy urządzenia o niespotykanej dotychczas jakości, funkcjonalności i wytrzymałości co widać na co dzień w naszym bliskim otoczeniu. Właśnie stosowana tu automatyzacja i robotyzacja produkcji jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na dobrze wykształconych inżynierów gotowych do zarządzania masową produkcją materiałów wysokiej jakości.  

Absolwenci kierunku metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy w zakresie zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwentów w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle oraz prywatnych firmach wytwórczych i usługowych.

Absolwent kierunku metalurgia jest specjalistą z zakresu techniki i technologii, recyklingu materiałów i ochrony środowiska (produkcja przyjazna dla środowiska); a w zarządzaniu procesami produkcyjnymi  wykorzystuje automatyzację i informatyzację procesów. Niezależnie od wyboru studiowanej specjalności, każdy student przechodzi kształcenie w zakresie takich przedmiotów jak: informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, czy podstawy projektowania z wykorzystaniem programów CAD/CAM.

Specjalności:
 • Odlewnictwo 
Odlewnictwo to jedna z najstarszych technologii w historii człowieka. Zabytki sztuki odlewniczej odnajdywano w najstarszych wykopaliskach archeologicznych. Tę najstarszą, a zarazem współczesną technologię możesz poznać wybierając grupę dyplomowania: Odlewnictwo metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Zdobędziesz tu specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii odlewniczych oraz umiejętności praktyczne związane z przygotowaniem modelu, formy i wykonaniem odlewu. Ze względu na to, że na rynku pracy stale poszukuje się inżynierów odlewników, bez problemów znajdziesz pracę na terenie całej Polski, jak i za granicą.
 • Wytwarzanie i przetwórstwo metali
Tematyka kształcenia na tej specjalności jest tak dobrana, że zdobyta wiedza pozwala absolwentowi podjąć pracę zarówno w małych (tzw. small business) jak i w dużych przedsiębiorstwach branży metalowo – metalurgicznej. Absolwent poznaje nowoczesne technologie związane z wytwarzaniem (w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii recyklingu) materiałów metalicznych i ich przetwórstwem z zastosowaniem zaawansowanych metod przeróbki plastycznej. Wybierając ten kierunek poznajesz nie tylko tajniki nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwórstwa metali oraz ich stopów, ale znasz również zasady ich projektowania i modelowania z zastosowaniem techniki komputerowej. Niezależnie od wielkości jednostki gospodarczej w tym obszarze działalności wytwórczej lub przetwórczej, znasz zasady jej organizacji i nowoczesnego zarządzania. Aplikacja nowoczesnych technologii wytwarzania i przetwórstwa metali to strategiczny kierunek rozwoju gospodarki preferowany przez Unię Europejską. 


INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Kształcenie na kierunku inżynieria materiałowa odbywa się w systemie trójstopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
 • Szczególnie uzdolnieni absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na stopniu trzecim - studiach doktoranckich trwających 8 semestrów. 
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry.
Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - interdyscyplinarny kierunek studiów ukształtowany w drugiej połowie minionego wieku i odgrywający bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju cywilizacji materialnej.  Prognozy na progu XXI wieku przewidują dla inżynierii materiałowej także kluczową rolę, gdyż priorytetowe obszary zastosowań będą obejmowały nanomateriały, materiały funkcjonalne i  inteligentne oraz biomateriały.  Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami. Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego i bankowego oraz marketingu i dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wykształcenie absolwenta kierunku inżynieria materiałowa jest więc uniwersalne. Studia z tego zakresu na pewno nie należą do najłatwiejszych, ale mogą przynieść wiele satysfakcji w przyszłej pracy. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwenta w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle i handlu zagranicznym oraz małych i średnich  firmach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w  światowej gospodarce. Specjaliści z zakresu inżynierii materiałowej od wielu lat należą do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych, podobnie jak genetycy, informatycy, specjaliści od biotechnologii. Według opinii profesorów M.C Flemingsa ze słynnego Massachusetts Institute of Technology i R.W.Cahna z Cambridge University, zamieszczonej w Acta Materialia w 2000 roku, o przyszłości i rozwoju narodów zadecyduje rozwój  trzech dziedzin – informatyki, biotechnologii i inżynierii materiałowej. 

Krótka informacja  o każdej grupie specjalnościowej
Program wszystkich grup dyplomowania prowadzonych w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa  obejmuje komputerowe wspomaganie prac inżynierskich oraz wykorzystanie CAD w projektowaniu i doborze  materiałów. W ciągu ostatnich trzech semestrów  studenci odbywają zajęcia i przygotowują prace magisterskie w ramach następujących specjalności:
 • Materiały metaliczne i ceramiczne
Specjalność ta pozwoli Ci zdobyć wiedzę z zakresu metalicznych i ceramicznych materiałów konstrukcyjnych o szczególnych właściwościach wytrzymałościowych,  antykorozyjnych, tribologicznych itd., ciągle poszukiwanych przez przemysł motoryzacyjny, energetyczny, budowlany. 
 • Materiały polimerowe, biomateriały, kompozyty
Jeśli interesujesz się tworzywami przyszłości często zastępującymi  tradycyjnie  materiały inżynierskie wybierz tą specjalność. Kompozyty już dziś są szeroko wykorzystywane w lotnictwie i motoryzacji a biomateriały są wielką szansą dla coraz bardziej licznej grupy ludzi niepełnosprawnych. 
 • Inżynieria powierzchni 
Specjalność ta kładzie nacisk na konstytuowanie warstw powierzchniowych determinujących określone właściwości użytkowe i eksploatacyjne materiałów. Metody inżynierii powierzchni to najbardziej efektywne techniki  modyfikacji materiałów. Bogata baza laboratoryjna umożliwia prowadzenie różnorodnych zabiegów jak obróbka fluidalna, laserowa, próżniowa, natryskowa, zol-żel, jonizacyjna., plazmowe i inne.


FIZYKA TECHNICZNA
 
Kształcenie na kierunku fizyka techniczna odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry
Absolwenci studiów magisterskich będą mogli podwyższyć wykształcenie na studiach doktoranckich.

Specjalności:
 • Fizyka komputerowa
Jeżeli posiadasz dar analitycznego myślenia i chcesz być w przyszłości wolny od lęku przed koniecznością praktycznie ciągłych zmian profilu zawodowego i miejsca pracy, wymuszaną ostrą konkurencją na rynku pracy i w biznesie, wybierz fizykę komputerową. Już teraz na Zachodzie „komputerowi” fizycy są zaliczani do tzw. „flexible persons”, to jest grupy specjalistów, którzy – podobnie jak wysokokwalifikowani menedżerowie – łatwo przystosowują się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych. 
Program nauczania w ramach tej specjalności łączy aspekty tradycyjnej fizyki uniwersyteckiej z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu elektroniki, informatyki, budowy systemów komputerowych oraz komputerowego sterowania aparaturą pomiarową i procesami technologicznymi. Wiedza nabyta w trakcie studiów umożliwi Ci samodzielne rozwiązywanie ogólnych problemów fizycznych obejmujących zaawansowane obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych, jak również samodzielne formułowanie i rozwiązywanie konkretnych problemów z wielu dziedzin nauki i techniki.
 • Inżynieria medyczna
Potrafisz sobie wyobrazić nowoczesną placówkę medyczną bez wysokospecjalistycznego wyposażenia diagnostycznego i terapeutycznego oraz systemu komputerowego? Pewnie nie. I bardzo dobrze. Szkoda czasu i wyobraźni. Lepiej zastanów się, czy nie chciałbyś w takiej placówce wspierać lekarzy niosących pomoc ludziom, czyli pracować jako inżynier medyczny. A jeśli uznasz to za celowe i potrzebne, to wybierz specjalność inżynieria medyczna, gdzie poznasz podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie szeroko pojętej medycznej techniki diagnostycznej, w tym metody i układy pomiarowe wielości fizjologicznych, komputerowej tomografii rentgenowskiej i rezonansu magnetycznego. Studiując tę specjalność stwierdzisz, ile to fizyki tkwi w organizmie człowieka oraz urządzeniach terapeutycznych, w tym w układach wspomagających utracone lub upośledzone czynności narządów (krążenie krwi, oddychanie, filtracyjne działanie nerek itp.). Ukończenie tej specjalności i podjęcie pracy w szpitalu lub dobrze wyposażonej przychodni będzie z pewnością dla Ciebie źródłem satysfakcji. Ty będziesz nadzorował i kontrolował działanie aparatury diagnostycznej oraz terapeutycznej, a także dbał o jej właściwe wykorzystanie, a dzięki Twojej pracy lekarz będzie mógł szybciej stawiać właściwe diagnozy i będzie skutecznie leczyć.
 • Nanomateriały i nanotechnologie
Specjalność kształci inżynierów z najnowszej dziedziny nauki jaką są materiały, w których własności można modelować na odległościach porównywalnych z odległościami, które dzielą atomy i molekuły tworzące materię. Własności tych materiałów nie mogą się zmieniać w sposób ciągły; nanomateriały bowiem opierają się na zasadach kwantowych, co w największym skrócie oznacza, że własności materiałów zmieniają się skokowo, porcjami czyli kwantowo. „Świat nanostruktur” w przyszłości będzie niezwykły i wszechobecny, szczególnie w miniaturowych układach elektronicznych, źródeł silnych pól magnetycznych oraz w przemyśle włókien o niespotykanej dziś wytrzymałości. Dlatego ukończenie tej specjalności zapewni Ci pracę, „kasę” i satysfakcję. 
 • Optyka okularowa  (studia stacjonarne I stopnia) 
Optyka okularowa to dziedzina zajmująca się wykonaniem i projektowaniem pomocy wzrokowych. Optycy okularowi wykonują na podstawie recepty (i naprawiają) okulary korekcyjne i inne, wykonują pomiary ostrości wzroku (refrakcji) oraz udzielają porad dotyczących sposobów użytkowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. 
W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i specjalizacji optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi z zakresu materiałów stosowanych do wytwarzania pomocy wzrokowych tj. soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji) niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości wykonania.
Optycy okularowi to specjaliści z zakresu praktycznych zastosowań optyki geometrycznej i fizycznej. Lunety, mikroskopy, aparaty fotograficzne i inne przyrządy optyczne nie stanowią dla nich tajemnic. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego.
 • Optometria  (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) 
 (kontynuacja studiów z zakresu Fizyki technicznej o specjalizacji optyka okularowa)

W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i specjalizacji optometria studenci zdobywają praktyczną wiedzę między innymi z zakresu diagnostyki wad refrakcji oraz procesów widzenia obuocznego, korekcji wad refrakcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.
Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw fizjologii i patologii układu wzrokowego, psychologii procesu widzenia, kontaktologii,  a także elementów farmakologii.
Kształcenie specjalistyczne obejmuje również materiały stosowane do wytwarzania soczewek okularowych, kontaktowych, opraw okularowych i sposoby ich łączenia.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego z możliwością samodzielnej diagnostyki wad wzroku.ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Kształcenie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 7 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 3 semestry
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski  trwa 8 semestrów,
 • stopień drugi - magisterski  trwa 4 semestry.
Absolwenci studiów magisterskich będą mogli podwyższyć wykształcenie na studiach doktoranckich.

Absolwenci uzyskują kierunkową wiedzę w zakresie organizacji działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, zarządzania, logistyki, marketingu, prawa. Wiedza ta pozwala m.in. na rozwiązywanie problemów z zakresu: planowania i sterowania produkcją, zarządzania i eksploatacji szeroko pojmowanych systemów wywarzania, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizacji logistyki w przedsiębiorstwie, projektowaniu systemów informatycznych, planowaniu rozwoju nowego produktu, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz szeregu innych problemów z zakresu działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności tych przedsiębiorstw.

Absolwent tego kierunku jest specjalistą w przemyśle przetwórczym oraz w dziedzinie logistyki, czyli obrotu surowcami i materiałami. Ceniony jest tam, gdzie należy przekształcić istniejące wydziały produkcyjne lub firmy w nowoczesne, dynamicznie prowadzone jednostki gospodarcze.
Studia pierwszego stopnia inżynierskie trwać będą siedem semestrów; absolwent po obronie pracy dyplomowej uzyska tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować studia II – magisterskie - na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji lub na innym kierunku prowadzonym na wydziale.

Specjalności:
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Zmieniająca się struktura zatrudnienia generuje nowe potrzeby na rynku pracy. W najbliższej perspektywie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów inżynierów z zakresu logistyki. Studia na specjalności zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie dają podstawy teoretyczne i kształcą umiejętności praktyczne w zakresie planowania i zarządzania przepływem materiałów i produktów w sieciach logistycznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na posługiwanie się współczesnymi technikami i metodami zarządzania procesami logistycznymi umożliwiającymi racjonalizację  systemów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwach.
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Studenci zdobywają wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w organizacji, zarządzania jakością, technicznego przygotowania i projektowania nowych systemów produkcyjnych oraz restrukturyzacji istniejących systemów i obiektów technicznych. Twoje kwalifikacje zawodowe obejmują wiedze z zakresu współczesnych systemów zarządzania firmą (np. metod planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych – MRPI, MRPII, ERP i inne), opracowania biznesplanu, doboru i kierowania personelem, a także organizację pracy i diagnostykę przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy ekonomicznej i finansowej.
 • Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Studia na tej specjalności zapewnią ci wysoki poziom wykształcenia inżynierskiego i szanse przynależności do elity zarządzającej techniką i technologią w nowoczesnych zakładach. Zdobędziesz umiejętność projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych oraz wykorzystania i użytkowania informatycznych systemów zarządzania produkcją. Absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy zarówno w zakładach przemysłowych jak też w bankach.
 • Inżynieria produkcji w ekorozwoju
Wiedza zdobywana w trakcie studiów przygotowuje absolwenta do realizacji zadań w dziedzinie działalności gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju, zapewniającym przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. Program studiów uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej odniesione do nisko – i bezodpadowych technologii. Studia na tej specjalności to nie tylko nabycie umiejętności w obszarze techniki i technologii, ale również w sferze logistyki i zarządzania produkcją tworzyw metalicznych.
 • Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie 
W warunkach ostrej konkurencji połączenie umiejętności i wiedzy inżynierskiej ze znajomością podstaw zarządzania, marketingu i logistyki w procesach, pozwoli ci na zdobycie wyższej pozycji na starcie zawodowym. Studiując na tej specjalności poznasz najnowszą wiedzę z zakresu przeróbki plastycznej materiałów oraz techniki komputerowe wspomagające projektowanie procesów   a także informatyczne systemy zarządzania. Będziesz mógł także doskonalić znajomość specjalistycznego języka obcego. 
 • Inżynieria produkcji odlewniczej
Jeśli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem, posiadającym zdolność technicznego eksperymentowania z wykorzystaniem komputerowego programowania badań z zakresu odlewnictwa, wybierz specjalność: Inżynieria Produkcji Odlewniczej. Nabędziesz tu przede wszystkim umiejętności projektowania produkcji odlewniczej oraz praktycznej umiejętności wytworzenia odlewu. Jest to oferta profesjonalnego startu w przemyśle dla młodych i energicznych ludzi, którzy nie boją się wyzwań.


INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. 
Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. 

Absolwent powinien umieć:
 • projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa,
 • organizować i prowadzić akcje ratownicze, 
 • wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, 
 • kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, 
 • prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, 
 • prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz 
 • prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. 
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy (i służby):
 • związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami,
 • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo, 
 • pracy w sektorze gospodarczym. 
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Kształcenie na kierunku inżynieria biomedyczna odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Celem wyższych studiów na kierunku inżynieria biomedyczna jest przygotowanie absolwenta do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz obsługi i produkcji systemów rehabilitacyjnych. Absolwenci przygotowani są do projektowania i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Absolwenci studiów I stopnia posiadają podstawową  wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, tzn. w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. 

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci będą przygotowani do:
 • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, 
 • obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, 
 • udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych,  terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
 • udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.
Absolwenci będą  przygotowani  do pracy w: 
 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, 
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, 
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, 
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz
 • administracji medycznej. 
Specjalności:
 • aparatura medyczna
Szybki rozwój techniki medycznej i rosnąca liczba pacjentów stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu eksploatacji urządzeń medycznych. Jeśli interesuje Cię praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych i wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, w jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz w jednostkach serwisowych podejmij naukę na kierunku inżynieria biomedyczna. Nauka umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu technik akwizycji i analizy sygnałów oraz technik obrazowania medycznego. Twoja wiedza z zakresu budowy i obsługi skomplikowanych urządzeń takich jak np. tomograf rentgenowski, tomograf rezonansu magnetycznego czy ultrasonograf uczyni Cię doskonałym wsparciem dla lekarzy w niesieniu fachowej pomocy medycznej. 
 • biomateriały
Wybierając specjalność na kierunku inżynieria biomedyczna zwróć uwagę na specjalność biomateriały. Biomateriały są to tworzywa biomedyczne i biomimetyczne  (biomimetyka to dział nauki zajmujący się naśladowaniem zachowania i funkcjonowania natury) będące w bezpośrednim kontakcie z organizmem. Student zdobywa wiedzę na temat biomateriałów metalicznych, biopolimerów, bioceramiki i biokompozytów w połączeniu z aspektami biologicznymi i społecznymi. To właśnie z takich materiałów wytwarzane są endoprotezy, implanty, specjalistyczne narzędzia, igły, materiały dentystyczne itp. Studiowanie na specjalności Biomateriały, pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej doboru materiałów do zastosowań w medycynie, weterynarii i stomatologii.
Specjalność biomateriały kładzie nacisk na modyfikację i udoskonalenia właściwości biomateriałów stosowanych w organizmie.
W dzisiejszych czasach środowisko medyczne styka się z różnego rodzaju problemami materiałowymi podczas swojej pracy. Z punktu widzenia dobra pacjenta jest rzeczą niezbędną wykształcenie bioinżynierów z szeroką wiedzą w zakresie wytwarzania oraz modyfikacji materiałów stosowanych w medycynie. Specjalność ta daje możliwość zatrudnienia w placówkach związanych z produkcją implantów oraz szerokiej bazy materiałów medycznych, a także możliwość stworzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.
Specjalność biomateriały jest wielką szansą,  na rozwój i dobór różnorodnych materiałów stosowanych w chirurgii, dla dzisiejszego studenta.
 • Informatyka medyczna
Stopień zaawansowania komputerowo sterowanej aparatury diagnostycznej i rehabilitacyjnej stwarza zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń medycznych. Jeśli interesuje Cię praca w jednostkach projektujących komputerowo sterowane urządzenia medyczne, w jednostkach specjalizujących się w oprogramowaniu specjalistycznych urządzeń i projektujących nowatorskie procedury badawcze stosowane w medycynie powinieneś podjąć naukę na kierunku inżynieria biomedyczna. Specjalność informatyka medyczna w ramach kierunku przygotuje Cię do pracy w placówkach opieki zdrowotnej. Zdobędziesz unikalną wiedzę z zakresu projektowania i nadzorowania systemów komputerowych, obsługi interfejsów, przetwarzania i analizy sygnałów medycznych, oraz tworzenia bazy danych. Twoja wiedza i umiejętności z zakresu informatyki medycznej będą stanowić niezbędny element funkcjonowania współczesnego systemu opieki zdrowotnej.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów,
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.
Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to interdyscyplinarny kierunek studiów, który odgrywa ważną rolę w zarządzaniu środowiskiem pracy. Prognozy przewidują wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Student tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych warunkach, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp. Ważnym elementem jest fakt posiadania przez absolwentów umiejętności organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Znajomość metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, umiejętność ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dziedzinie BHP daje potencjalnym pracownikom przedsiębiorstw niewątpliwą przewagę na rynku pracy. Ponadto studiując na Politechnice Częstochowskiej studenci mają możliwość poznania zagadnień z zakresu przetwórstwa materiałów, recyklingu, inżynierii materiałowej, co również poszerza możliwości późniejszej pracy zawodowej w przemyśle, budownictwie, handlu, energetyce, transporcie, służbie zdrowia, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle, handlu zagranicznym jak również w małych i średnich przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w światowej gospodarce światowej. 

W myśl zasady „Good health is good business” specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należą w krajach Europy Zachodniej,  a w Polsce będą należeć niebawem, do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych. INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów,
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.
Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Nieustanny rozwój różnych gałęzi przemysłu przetwórczego: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej łączących wykształcenie techniczne z naukami ścisłymi do opisu i realizacji procesów, w ramach których materia podlega przemianom fizykochemicznym prowadzących do jej nowej, pożądanej formy. Student tego kierunku zdobywa  podstawową wiedzę o reakcjach chemicznych i procesach mechanicznych, dynamicznych, cieplnych i dyfuzyjnych oraz o budowie i działaniu urządzeń, w których są one realizowane. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz realizacji w skali laboratoryjnej i przemysłowej procesów fizycznych, chemicznych i biotechnologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w produkty o wymaganych właściwościach. Ponadto absolwent kierunku jest przygotowany do współpracy z konstruktorami, energetykami, automatykami, informatykami oraz specjalistami z ochrony środowiska. Ukończenie tego kierunku daje wykształcenie w jednym z najbardziej uniwersalnych zawodów inżynierskich, najlepiej opłacanych, o bardzo wysokiej randze w Stanach Zjednoczonych i w krajach Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami i mogą podjąć pracę we wszystkich branżach przemysłu chemicznego i rafineryjnego, papierniczego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego, drobnej wytwórczości oraz w zakładach produkcji aparatury procesowej i urządzeń chemicznych. Wybór kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa nie ogranicza możliwości zatrudnienia w innych branżach – absolwenci mogą łatwo znaleźć zatrudnienie, ponieważ nabyli w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Znajomość języka obcego na poziomie B1 umożliwia zatrudnienie w tym zawodzie nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Specjalności:
 • chemia kosmetyków umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu chemii podstawowych składników stosowanych do produkcji środków kosmetycznych, wykorzystania metod analitycznych do oceny jakości tych produktów i ich oddziaływania na środowisko. Umiejętności te umożliwiają zatrudnienie absolwentów w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem kosmetycznym, firmach produkujących kosmetyki, działach kontroli jakości i marketingowych, sieciach dystrybucji kosmetyków.
 • chemia żywności –  ukończenie tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie chemii podstawowych substancji używanych w produkcji żywności, nowoczesnych dodatków do żywności, a także umiejętności przeprowadzania analizy fizykochemicznej produktów żywnościowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w gałęziach przemysłu obejmujących produkcję żywności oraz w instytucjach zajmujących się jej kontrolą. 
 • ekstrakcja i recykling metali
Wiedza i kompetencje zdobywane w trakcie studiów przygotowują  absolwenta do realizacji zadań w dziedzinie działalności gospodarczej pozyskiwania konstrukcyjnych materiałów metalicznych, opartej na zrównoważonym rozwoju. Oprócz poznania klasycznych procesów ekstrakcji metali z surowców naturalnych, nabędzie wiedzę o nowym sposobie pozyskiwania metali na drodze ich recyklingu oraz odzysku z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych.  Program studiów uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej odniesione do inżynierii procesowej w zakresie nisko- i bezodpadowych technologii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach - także multi-dyscyplinarnych, w średnich i małych przedsiębiorstwach. Będzie również przygotowany do pracy w administracji, biurach inżynierskich i pracowniach projektowych oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.RECYKLING MATERIAŁÓW

Kształcenie na kierunku recykling materiałów odbywa się w systemie studiów jednostopniowych:

Studia stacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski – studia trwają 7 semestrów,
Studia niestacjonarne
 • stopień pierwszy - inżynierski -  studia trwają 8 semestrów.
Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie na  drugim stopniu kształcenia - magisterskim na innych kierunkach prowadzonych na wydziale oraz na stopniu trzecim - studiach doktoranckich.

Chcesz w życiu zawodowym być aktywnym uczestnikiem działalności gospodarczej opartej na zrównoważonym rozwoju, zapewniającym przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska wybierz Recykling Materiałów – nowy autonomiczny kierunek studiów modyfikowany na bieżąco ze względu na wymagania polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi. Charakterystyka odpadów powoduje, że są one przerabiane i zagospodarowywane zarówno w dużych podmiotach gospodarczych, jak i w średnich oraz małych przedsiębiorstwach. 

W miarę rozwoju idei recyklingu materiałów, powstają coraz to nowe przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze w formułach zamkniętych i otwartych pętli recyklingu, przerabiające odpady materiałów najczęściej stosowanych w technice, a mianowicie metali, tworzyw ceramicznych, polimerów i tworzyw kompozytowych. Tym samym intensywnie są tworzone nowe miejsca pracy i nowe obszary działalności gospodarczej. Dzięki recyklingowi zmniejszamy koszty wytwarzania, zużywamy mniej energii, unikamy lub ograniczamy ilość wytwarzanych produktów niezamierzonych, oszczędzamy naturalne zasoby ziemi, czyli oszczędzamy środowisko. 

Aby podołać niekonwencjonalnym wyzwaniom recyklingu materiałów absolwenci tego kierunku będą posiadali kompetencje zgodne z krajowymi ramami kwalifikacji w obszarze nauk technicznych z istotnym komponentem z obszaru nauk społecznych. W szczególności potrafią: przygotować odpady do ponownego użycia, zagospodarować przy użyciu nowoczesnych technologii recyklingu, zaprojektować i przetworzyć produkty recyklingu w materiały konstrukcyjne, a także odzyskać energię zawartą w odpadach nie poddających się recyklingowi.

Absolwent będzie posiadał kompetencje do podjęcia pracy w zespołach lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
 • związanej z administracją publiczną,  ukierunkowaną na współpracę z systemem gospodarki odpadami;
 • związanej z logistyką pozyskiwania, gromadzenia, dystrybucji odpadów oraz produktów recyklingu;
 • w podmiotach gospodarczych takich jak np. stacje demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji, firmy przerabiające zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (m.in. komputery, telefony komórkowe, akumulatory i baterie), firmy odzyskujące z odpadów metale szlachetne, przemysł opakowań, także huty metali i szkła;
 • w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych urządzeń do recyklingu;
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.
Specjalności:
 • recykling materiałów metalicznych  - studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu podstaw recyklingu żelaza i metali nieżelaznych. Ponadto nabywają umiejętności w obszarze procesów metalurgii, obróbki pozapiecowej metali, komputerowego projektowania technologii recyklingu metali. Studenci nabywają umiejętności projektowania i użytkowania oraz wykorzystywania informatycznych systemów w recyklingu metali.

 • recykling materiałów niemetalicznych –  absolwent jest przygotowany w zakresie projektowania i wdrażania procesów recyklingu materiałów niemetalicznych. Zdobywa najnowocześniejszą wiedzę na temat przetwarzania materiałów niemetalicznych. Studenci nabywają umiejętności projektowania i użytkowania oraz wykorzystywania informatycznych systemów w recyklingu materiałów niemetalicznych.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec