Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki


Wydział kształci studentów na 6 kierunkach

MECHANIKA  I  BUDOWA  MASZYN 

Na studiach stacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Na studiach niestacjonarnych na kierunku Mechanika i budowa maszyn studenci mogą podjąć 8 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 4 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności: 
 • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
 • Inżynieria samochodowa
 • Spawalnictwo
dodatkowo na studiach stacjonarnych jest prowadzona w ramach European Faculty of Engineering specjalność w języku angielskim:
 • Computer Modelling And Simulation (CMS) 
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności:
 • Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka
 • Inżynieria cieplna i samochodowa
 • Spawalnictwo
na studiach stacjonarnych dodatkowo prowadzona jest specjalność w języku angielskim: 
 • Modelling and Simulation in Mechanics - studia prowadzone w języku angielskim
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub  budowa i eksploatacja maszyn.

Profil absolwenta

Absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie z zakresu mechaniki, budowy maszyn, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów produkcyjnych. Na specjalnościach z zakresu inżynierii samochodowej oraz inżynierii cieplnej i samochodowej uzyskują wiedzę obejmującą podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń energetycznych oraz pojazdów samochodowych, miernictwo w technice cieplnej, diagnostykę, trwałość, niezawodność oraz projektowanie systemów energetycznych i siłowni cieplnych z uwzględnieniem zagadnień energooszczędności i dynamiki maszyn. Na specjalnościach o charakterze konstrukcyjno-technologicznym wiedza obejmuje nowoczesne metody technologiczne oraz przygotowanie do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych.


INFORMATYKA 

Na studiach stacjonarnych na kierunku Informatyka studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 
Na studiach niestacjonarnych na kierunku Informatyka studenci mogą podjąć 8 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 4 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności: 
 • Inżynieria oprogramowania
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Sieci komputerowe 
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności:
 • Aplikacje biznesowe i bazy danych
 • Sieci komputerowe
 • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych
dodatkowo na studiach stacjonarnych prowadzona jest specjalność:  
 • Techniki Wizualizacji i Modelowania Grafiki
oraz specjalność w języku angielskim: 
 • Computational Intelligence and Data Mining 
Studia II stopnia  mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do  samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich i badawczych  w zakresie inżynierii sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym klasyfikacji ich pod kątem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań. Posiadają umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych oraz szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

W ramach specjalności uzyskują wiedzę z zakresu sieci komputerowych, technik multimedialnych i metod sztucznej inteligencji, systemów mikrokomputerowych 
i mikroprocesorowych oraz zastosowania informatyki w ekonomii, zarządzaniu i organizacji.  

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych.


MATEMATYKA

 Na studiach stacjonarnych na kierunku Matematyka studenci mogą podjąć 6 semestralne studia I stopnia na poziomie licencjackim oraz 4 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Studia I stopnia stacjonarne - specjalności: 
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Matematyka przemysłowa
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Matematyka przemysłowa
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.
Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich.

Profil absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów I stopnia kierunku Matematyka posiada ogólną wiedzę matematyczną na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną oraz metodami optymalizacyjnymi. Posiada umiejętność stosowania podstawowych pakietów matematycznych. Absolwent specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa zna metody matematyczne wykorzystywane do analizy rynków finansowych i ubezpieczeniowych, posiada umiejętność organizacji badań statystycznych oraz budowania prognoz ekonomicznych.

Absolwent specjalności matematyka przemysłowa potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach technicznych i wykorzystywać je do analizowania zachodzących procesów oraz posiada umiejętność realizacji obliczeń numerycznych i analizy wyników.

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących metody modelowania matematycznego. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą wykonywać zawód nauczyciela matematyki w szkole podstawowej.

Profil absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Matematyka posiada pogłębioną wiedzą z zakresu matematyki i jej zastosowań. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną i metodami optymalizacyjnymi. Jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań i formułowania problemów matematycznych.  

Absolwent specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa potrafi budować modele matematyczne występujące w problemach ekonomicznych i wykorzystywać je do analizowania procesów zachodzących w gospodarce oraz jest przygotowany do uzyskania uprawnień państwowych upoważniających do podjęcia pracy w takich zawodach jak: doradca podatkowy, aktuariusz, broker.

Absolwent specjalności matematyka przemysłowa zna metody matematyczne wykorzystywane w modelowaniu zjawisk fizycznych i technicznych oraz posiada wiedzę z zaawansowanych metod informatycznych stosowanych w modelowaniu matematycznym. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych może wykonywać zawód nauczyciela matematyki na wszystkich poziomach kształcenia.


MECHATRONIKA

Na studiach stacjonarnych na kierunku Mechatronika studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 

Studia I stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Systemy sterowania
 • Projektowanie systemów mechanicznych
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Mechatronika  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Systemy sterowania
 • Projektowanie systemów mechanicznych

Studia II stopnia  mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn.

Profil absolwenta specjalności – systemy sterowania

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynierskich łączących mechanikę, technologię i budowę maszyn, automatykę, robotykę, sterowanie oraz elektronikę i informatykę. Absolwenci tej specjalności mają wiedzę i umiejętności z zakresu:
- projektowania układów mechatronicznych
- sterowania i programowania manipulatorów i robotów
- programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
- budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanychw maszynach i urządzeniach
- zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.

Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie metrologii, sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych, projektowania mechanizmów manipulatorów i ich podzespołów oraz obsługi systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM.
Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności w nowoczesnych przedsiębiorstwach powszechnie stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich, w biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie. 

Profil absolwenta specjalności – projektowanie systemów mechanicznych

Specjalność przygotowuje specjalistów do projektowania, użytkowania, obsługiwania oraz diagnozowania stanu eksploatacyjnego szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych. Absolwent po skończeniu specjalności pozna metody komputerowego wspomagania projektowania, uzyska umiejętności kształtowania niezawodności współczesnych systemów technicznych. Nauczy się stosować narzędzia komputerowego wspomagania procesu modelowania, projektowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, mechanicznych i elektromechanicznych.

Absolwenci uzyskują podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie:
- metodologii oraz narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego
- obsługi systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM
- projektowania zespołów i podzespołów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych
- kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych
- zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji
- sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych.

Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki i sterowania. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne między innymi w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym. 


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Na studiach stacjonarnych na kierunku Inżynieria biomedyczna studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim. 

Studia I stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Informatyka medyczna 
 • Inżynieria rehabilitacyjna
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Studenci kierunku przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych  oraz w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwent może podjąć pracę w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa,  jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń  medycznych, w jednostkach obrotu handlowego i obrotu technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych oraz w instytutach naukowo-badawczych, konsultingowych i administracji medycznej.
 

ENERGETYKA

Na studiach stacjonarnych na kierunku Energetyka studenci mogą podjąć 7 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim oraz 3 semestralne studia II stopnia na poziomie magisterskim. 
Na studiach niestacjonarnych na kierunku Energetyka studenci mogą podjąć 8 semestralne studia I stopnia na poziomie inżynierskim. 

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne - specjalności:
 • Rozproszone systemy energetyczne
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia stacjonarne - specjalności:
 • Energetyka konwencjonalna
 • Energetyka niekonwencjonalna
Studia II stopnia mogą podjąć absolwenci z dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Po skończeniu studiów II stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na 4 – letnich studiach doktoranckich, po ukończeniu których i obronie pracy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika lub budowa i eksploatacja maszyn.

Profil absolwenta studiów I stopnia

Absolwenci kierunku Energetyka mają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji zarówno urządzeń grzewczych, jak i maszyn oraz silników cieplnych (silników tłokowych, turbin parowych i gazowych, sprężarek, pomp), a także urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do:
- projektowania i prowadzenia procesów w energetyce rozproszonej i przemysłach pokrewnych
- prowadzenia badań procesów przemiany energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii
- zakładania małych firm i zarządzania nimi.

Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki, bezpieczeństwa oraz niezawodności urządzeń i systemów energetycznych, zarządzania w gospodarce energetycznej, sterowania i automatyzacji systemów i urządzeń energetycznych. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz produkcją i dystrybucją nowoczesnych systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Profil absolwenta studiów II stopnia

Kształcenie prowadzone na II stopniu studiów kierunku Energetyka przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w energetyce zawodowej, przemysłowej i komunalnej w warunkach funkcjonowania rynku energii i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Absolwenci są specjalistami w zakresie wytwarzania, przetwarzania i przesyłu i dystrybucji różnych form energii. Posiadają znajomość problematyki techniki cieplnej, nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych oraz minimalizacji destrukcyjnego oddziaływania procesów konwersji energii na środowisko. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Energetyka mogą ubiegać się (po ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu) o uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych dotyczących urządzeń, instalacji  i sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych na stanowiskach  eksploatacji i dozoru. Są także przygotowani do pracy w instytutach naukowych, jednostkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach zajmujących się rozwiązywaniem problemów współczesnej energetyki, z uwzględnieniem wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz problemami ograniczania zagrożeń środowiska naturalnego. 
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec