Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

Telefon:
22 584 45 00

Fax:
22 584 45 01

Adres e-mail:
pjatk@pja.edu.pl

Adres www:
www.pja.edu.pl

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Informacje o Uczelni

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to jedna z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce – wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. PJATK powstała w 1994 roku na mocy porozumienia rządów Polski i Japonii. Szczególny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy, standardów kształcenia w Unii Europejskiej, postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. 


PJATK stawia przede wszystkim na praktyczne kształcenie umiejętności. Dzięki temu studenci i absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy, posiadają bowiem wiedzę dotyczącą nowoczesnych zastosowań informatyki w wielu dziedzinach życia. Uczelnia szczyci się prawie trzema tysiącami absolwentów.

PJATK wyróżnia wybitna kadra – Uczelnia zatrudnia najlepszych specjalistów, naukowców i dydaktyków, teoretyków i praktyków zarówno z Polski, jak i z całego świata.

PJATK aktywnie działa na arenie międzynarodowej, współpracując z uczelniami w Europie (m.in. w ramach programu Erasmus) oraz na całym świecie (USA, Japonia, Australia). Dzięki temu studenci PJWSTK mogą część studiów odbyć na renomowanych uczelniach zagranicznych. Uczelnia prowadzi także zajęcia w języku angielskim.Oferta edukacyjna


INFORMATYKA

STUDIA I STOPNIA

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach:
 • stacjonarnym (dziennym) - trzy i pół roku (studia w języku polskim lub angielskim)
 • niestacjonarnym (zaocznym) - cztery lata (studia w języku polskim)
 • internetowym - cztery lata (studia w języku polskim lub angielskim)
Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Program nauczania
 
Program nauczania podzielony jest na dwie części:
 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.
Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka.

W ramach nauczania bazowego zapoznaje się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Ruby, Ruby on Rails, C#, SQL.

Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin:
 • Bazy danych;
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych;
 • Programowanie systemowe i sieciowe;
 • Systemy równoległe i rozproszone;
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych;
 • Sieci urządzeń mobilnych.
 • Multimedia;
 • Multimedia – animacja 3D;
 • Multimedia – programowanie gier;
 • Inteligentne metody inżynierii wiedzy;
 • Programowanie aplikacji biznesowych;

STUDIA II STOPNIA

Wydział Informatyki PJATK oferuje naukę na studiach II stopnia - uzupełniających magisterskich, zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK,  jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni.  Studia realizowane są wyłącznie w języku polskim.

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). Jest równiez systematycznie dostosowywany do bieżących trendów, technologii i wymagań rynkowych. W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Dzięki takim rozwiązaniom studenci mają wpływ na swój rozkład zajęć. Wszystkie zajęcia zakończone zdanym egzaminem i zaliczeniem dają studentowi punkty kredytowe (ECTS). Zajęcia fakultatywne studenci mogą wybierać wyłącznie w ramach swojej specjalizacji. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku informatyka w następujących trybach:
 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym - zaocznym
 • internetowym - zaocznym przez Internet
Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.


SZTUKA NOWYCH MEDIÓW

STUDIA I STOPNIA


Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. W 2010 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK, jako trzecia uczelnia w Polsce - obok ASP w Warszawie i Krakowie - został członkiem CUMULUS - międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze uczelnie artystyczne z całego świata.

Kształcenie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika odbywa się w następujących trybach:
 • stacjonarnym (dziennym) - trzyletnie studia licencjackie (studia w języku polskim lub angielskim);
 • niestacjonarnym (zaocznym) - trzyletnie studia licencjackie (studia w języku polskim).
Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i podstawy edukacji artystycznej. Przedmioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin, jak: podstawy algorytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworzenie grafiki i animacji komputerowej, modelowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają praktyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.
W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwienie studenta na plastykę. Na ten aspekt położono szczególny nacisk, ponieważ obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej, jak i w grach komputerowych.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

 • edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;
 • grafiki - program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;
 • informatyki - studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami, administrowanie systemami informatycznymi zarządzania, tworzenie przyjaznych użytkownikowi funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.

STUDIA II STOPNIA

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku GRAFIKA otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, grafika internetowa, techniki prezentacji multimedialnych, techniki druku cyfrowego, tworzenie animacji komputerowej (2D i 3D), modelowanie trójwymiarowe, muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych, efekty specjalne. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach informatycznych.


W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Program nauczania oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat mechanizmów percepcji wzrokowej występujących zarówno w procesie tworzenia obrazów (wszelkich działań artystycznych w zakresie komunikacji wizualnej: rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, cyfrowa reprodukcja poligraficzna, techniki multimedialne – film, video, animacje, dźwięk), jak i ich odbioru przez obserwatora, oraz na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat kształtu, głębi, barwy, dźwięku i ruchu, jako tworzywa do tworzenia obrazów – języka komunikacji wizualnej.

Studia drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Sztuka Nowych Mediów są prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).ARCHITEKTURA


STUDIA I STOPNIA

Studia z Architektury Wnętrz na PJATK to połączenie sztuki plastycznej i architektonicznej z wiedzą o nowoczesnych mediach cyfrowych, multimediach i sztuce wizualnej.

Dzięki kadrze wybitnych pedagogów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poznasz zasady projektowania zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła przy wykorzystaniu prostych technik. W trakcie zajęć w pracowniach projektowania przykładamy dużą uwagę do praktycznego rozwiązywania i realizacji projektów.

Studiuj w trybie dziennym lub zaocznym na jednej z dwóch specjalizacji: projektowaniu wnętrz lub projektowaniu wystawiennictwa.

Nasi studenci poza nauką języka angielskiego mają możliwość wyboru dodatkowych zajęć z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego, dzięki czemu po studiach mogą z powodzeniem działać i pracować w zespołach architektonicznych czy studiach designu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dzięki studiom na Architekturze Wnętrz możesz:
 • wykonywać zawód projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz,
 • projektować elementy przestrzeni architektonicznej oraz użyteczności publicznej
 • aranżować powierzchnie targowe i wystawowe,
 • projektować meble i elementy wystroju wnętrz.


ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ


STUDIA I STOPNIA

Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku i prowadzi studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie Informacją.

Studia prowadzone są w dwóch trybach:

 • siedmiosemestralne studia w trybie stacjonarnym (dziennym)
 • ośmiosemestralne studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • Zarządzanie projektami
 • Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 • Analiza biznesowa
 • E-commerce
 • Wdrożenia systemów IT

Podczas nauki studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji „twardych”, jak i „miękkich”).

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Służą temu zwłaszcza przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Absolwentów wyróżnia to, że oprócz wspomnianej kompleksowej wiedzy z dziedziny informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie. Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy teleinformatycznej i najnowszych produktów software’owych, jakimi dysponuje Uczelnia, np. zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz systemu SAP CRM służącego do zarządzania relacjami z klientami. Podczas zajęć nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne (np. zadania z rachunkowości rozwiązywane są przy zastosowaniu systemu Symfonia) oraz rozwiązywanie tzw. case studies. W trakcie ćwiczeń i realizacji prac projektowych studenci nabywają nie tylko kompetencje profesjonalne, ale także umiejętność myślenia systemowego, co jest przydatne w rozwiązywaniu problemów. Zdobywają także umiejętności pracy zespołowej, ważne dla efektywności działania i rozwoju innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Zarządzania Informacją absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, w tym studiów II stopnia na Wydziale Informatyki PJATK (w szczególności na specjalizacjach dotyczących stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu).

Absolwenci Wydziału zatrudniani są w przedsiębiorstwach jako menedżerowie (w szczególności menedżerowie projektów, inżynierowie procesu/produktu) oraz jako specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Są oni bardzo dobrze przygotowani zarówno do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji – wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają.

Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów.


KULTURA JAPONIISTUDIA I STOPNIA


Poza kierunkami informatycznymi i artystycznymi PJATK prowadzi też studia na kierunku kulturoznawstwo. Studia realizowane są na Wydziale Kultury Japonii. Ich przedmiotem jest kultura Japonii, uzupełniona o podstawową znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu. Studenci poznają też zarys wiedzy kulturoznawczej oraz praktyczne umiejętności zarządzania kulturą. Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwenci otrzymują stopień licencjata z dziedziny kulturoznawstwa.

Kandydaci mają do wyboru dwa tryby studiów:

 • sześciosemestralne studia stacjonarne
 • sześciosemestralne studia niestacjonarne

Studia mają charakter ogólnohumanistyczny (kulturoznawczy). Szczególny nacisk położony jest jednak na kulturę Japonii. Zawarty w programie intensywny kurs języka japońskiego umożliwi jego praktyczne opanowanie w stopniu średniozaawansowanym. Oprócz przedmiotów ogólnych, wchodzących w skład wykształcenia każdego kulturoznawcy (filozofia, historia kultury, jej socjologia i antropologia, teorie kultury czy zarządzanie kulturą), w programie studiów znajdują się przedmioty dające pogłębioną znajomość kultury Japonii - nie tylko tej klasycznej, ale również współczesnej. Program uwzględnia wciąż rosnące zainteresowanie nowoczesnym obliczem Japonii i kładzie nacisk na prezentowanie najnowszych zjawisk w życiu kulturalno-społecznym, w tym aktualnych trendów w kulturze masowej i popularnej (film, komiks, nowoczesne media). Japońska nowoczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy bogatej kultury tradycyjnej (klasyczny teatr, literatura, sztuki piękne i estetyka). Równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności jest unikatową cechą studiów w PJATK.

Studia licencjackie realizowane na Wydziale Kultury Japonii PJATK zorientowane są na wykształcenie absolwentów o kompetencjach ogólnokulturoznawczych, posiadających jednak dobre specjalistyczne (japonistyczne) przygotowanie językowe oraz teoretyczną i praktyczną znajomość form tej kultury.

Niezależnie od japonistycznej specyfiki studiów, absolwenci mogą pracować w wielu zawodach związanych z kulturą. To dlatego w programie znajdują się przedmioty praktyczno-zawodowe, związane np. z marketingiem czy administrowaniem kulturą. Licencjaci będą też przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na innych kierunkach (humanistycznych, społecznych).

W przypadku przeniesienia studenta z innej uczelni lub wznowienia nauki decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Dziekan Wydziału Kultury Japonii. Studenci, którzy rozpoczęli naukę na innej uczelni, ale chcą przenieść się w trakcie studiów do PJATK mogą kontynuować naukę zaczynając kolejny semestr. Wcześniej powinni dokonać transferu zaliczonych już przedmiotów. W celu przeprowadzenia transferu ocen należy:

 • złożyć poświadczony przez Dziekanat „Arkusz Przebiegu Studiów" z poprzedniej Uczelni;
 • dostarczyć indeks;
 • pobrać z Dziekanatu PJATK arkusz transferu ocen właściwy dla danego kierunku.
Życie studenckie

PJATK to Uczelnia Przyjazna Studentom. Wspiera działalność naukową i zainteresowania studentów przez liczne koła naukowe, sekcje sportowe, koła zainteresowań. Działa Samorząd Studentów, Klub Absolwenta oraz Biuro Karier. PJATK oferuje rozbudowany system stypendialny, a najlepsi studenci mają szansę na wymianę zagraniczną i praktyki w uznanych na całym świecie korporacjach, firmach i instytucjach.

Infrastruktura

PJATK dysponuje własnym kompleksem budynków w centrum Warszawy, w których odbywają się wszystkie zajęcia. Laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt komputerowy z najnowszym oprogramowaniem – w tym unikalny w skali kraju sprzęt multimedialny, roboty stacjonarne i mobilne, stacje graficzne, Skaner 3D, BlueBox, interfejs dotykowy HAPTIC. Uczelnia pokryta jest sieciami bezprzewodowymi Bluetooth oraz WiFi. Uczelnia dysponuje także laboratorium do grafiki komputerowej wyposażonym w komputery IMAC oraz Laboratorium Barwy. PJATK posiada własne wydawnictwo i bogatą w zasoby bibliotekę wraz z czytelnią. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydział Zamiejscowy w Gdańsku


 • Informatyka
Studia I stopnia (inżynierskie):
stacjonarne i niestacjonarne
 • Grafika
Studia (licencjackie):
stacjonarne i niestacjonarne


Zapraszamy!


PJATK - Warszawa
ul. Koszykowa 86, Warszawa
tel.: 22 58 44 500
pjatk@pja.edu.pl

PJATK - Gdańsk
ul. Brzegi 55, Gdańsk
tel.: 58 683 59 75
gdansk@pja.edu.pl


ZapiszZapiszZapiszZapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec