Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcjiKierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania przebiegiem produkcji; przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, lesnictwa oraz przemysłu przetwórczego.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące produkcję rolną, leśną i przetwórstwo żywności. Ma szczegółową wiedzę związaną z niektórymi obszarami zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Wykazuje się podstawową wiedzą o trendach rozwojowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z produkcja rolną, leśną oraz przetwórstwem żywności. Posiada podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomiki produkcji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, umie też korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną, użyteczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności. Wykazuje się ogólną wiedzą na temat surowców roślinnych i zwierzęcych (rolniczych i leśnych). Posiada wiedzę ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji rolnej i leśnej oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje podstawową wiedzą na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów i systemów typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji. Wykazuje się znajomością niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej w sektorze rolnym, leśnym i przetwórstwa żywności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji, a także wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie. Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej leśnej oraz przetwórstwa żywności. Posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej i leśnej oraz przetwórstwa żywności w języku polskim i obcym. Ma umiejętność samokształcenia się. Jego umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny są zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski, dostrzega ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Jest w stanie dokonać również krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług itp., zwłaszcza w powiązaniu ze studiowaną dyscypliną inżynierską oraz ocenić je. Dokonuje identyfikacji i formułuje specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Ocenia przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej oraz wybiera i stosuje właściwą metodę i narzędzia. Zgodnie z zadaną specyfikacją projektuje oraz realizuje proste urządzenie, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej, leśnej i przetwórstwa żywności. Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych. Wykazuje znajomość zastosowań typowych technik i ich optymalizacji w zakresie realizowanego kierunku studiów. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski. Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej. Zgodnie z zadaną specyfikacją, używając właściwych metod, technik i narzędzi projektuje proste urządzenia, obiekty, systemy lub procesy, typowe dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej, a następnie wdraża ten projekt, w całości lub w części oraz weryfikuje poprawność jego realizacji i określa stopień spełnienia innych wymagań projektowych.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma zaawansowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące produkcję rolną, leśną i przetwórstwo żywności. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z niektórymi obszarami zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Wykazuje się podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową o trendach rozwojowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Znane są mu podstawy cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwem żywności. Posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie też korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do kierunku studiów. Wykazuje się pogłębioną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich z zakresu inżynierii rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Posiada zaawansowaną wiedzę na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Biegle porozumiewa się w środowisku zawodowym oraz innych przy użyciu różnych technik, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji rolnej, leśnej oraz przetwórstwa żywności. Określa kierunki dalszego uczenia się i realizuje proces samokształcenia. Posługuje się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski; potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integruje wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz stosuje podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Jest w stanie ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności. Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa żywności, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne. Ocenia przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, dostrzegając także ich ograniczenia. Stosując koncepcyjnie nowe metody rozwiązuje złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe. Zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne projektuje złożone urządzenie, obiekty, systemy lub procesy związane ze studiowaną dyscypliną inżynierską oraz realizuje te projekty, przynajmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, a jeśli trzeba - przystosowując do tego celu istniejące narzędzia lub opracowując nowe. Wykazuje umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka w zakresie inżynierii rolniczej, leśnej i przetwórstwa żywności. Posiada rozbudowaną umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących tematyki zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa żywności lub z obszaru będącego na pograniczu tych dyscyplin. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe oraz uwarunkowania społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, prawne i inne. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, usług itp., zwłaszcza w powiązaniu z reprezentowaną dyscypliną inżynierską oraz ocenić je. Ocenia przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej oraz wybiera i stosuje właściwe metody i narzędzia. Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie inżynierskiej. Umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę we własnnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalnej, instytutach badawczych.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec