Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zdobywają również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.


Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji, gospodarstw domowych). Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a w szczególności między przedsiębiorstwami, organizacjami i gospodarstwami domowymi w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje więzi organizacyjnych, a w szczególności: służbowe, funkcjonalne, informacyjne i techniczne. Wykazuje się podstawową wiedzą o człowieku jako o podmiocie konstytuującym przedsiębiorstwo i organizację oraz funkcjonującym w ich strukturach, a także o procesach grupowych w strukturach społecznych. Znane mu są metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauk ekonomicznych, w szczególności zarządzania, pozwalające opisać podmioty gospodarujące oraz procesy regulujące ich funkcjonowanie. Posiada wiedzę o normach i zasadach organizacyjnych, prawnych, moralnych i etycznych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji i gospodarstw domowych). Dysponuje wiedzą o procesach zmian w przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym zmian ewolucyjnych (inkrementalnych) i radykalnych. Ma wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajach więzi społecznych i ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego, istotne dla zarządzania. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, a w szczególności zarządzania. Identyfikuje zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z uwzględnieniem tworzenia przedsiębiorstwa start-up i zarządzania nim oraz różnych form aktywności społecznej, wykorzystujących wiedzę z zakresu zarządzania w agrobiznesie. Posiada wiedzę na temat podstawowych instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek oraz obszarów analizy rynkowej, w tym analizy odnoszącej się do sfery agrobiznesu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi prawidłowo identyfikować zjawiska (polityczne, kulturowe, prawne, techniczne i ekonomiczne) wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w szczególności zarządzania. Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i organizacji oraz gospodarek państw, również w ujęciu globalnym. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych. Prognozuje procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze i organizacyjne, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi prognostycznych na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz na poziomie makrogospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania prostego zadania z zakresu zarządzania. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej menedżera. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów, trendów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Umie przygotować typowe dla zarządzania prace pisemne w języku polskim i obcym oraz wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim z zakresu nauk ekonomicznych. Ma umiejętności językowe w zakresie nauk zarządzania zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania typowych dla zarządzania zjawisk i procesów w agrobiznesie i obszarach wiejskich. Analizuje mechanizmy dokonywania wyboru podmiotów gospodarujących, w szczególności przedsiębiorstw, organizacji non-profit i gospodarstw domowych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu zarządzania oraz ich analizowania. Skutecznie komunikują się, negocjują i przekonują oraz pracują w zespole. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest biegła znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.


Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji, gospodarstw domowych). Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami instytucjami społecznymi, a w szczególności między przedsiębiorstwami, organizacjami i gospodarstwami domowymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej. Zna rodzaje więzi organizacyjnych, a w szczególności: służbowe, funkcjonalne, informacyjne i techniczne. Wykazuje się rozszerzoną wiedzą o człowieku jako o podmiocie konstytuującym przedsiębiorstwo i organizację oraz funkcjonującym w ich strukturach, jak również o procesach grupowych w strukturach społecznych. Znane mu są w sposób pogłębiony metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauk ekonomicznych w szczególności zarządzania, pozwalające opisać z wykorzystaniem modelowania funkcjonowanie podmiotów gospodarujących. Posiada rozszerzoną wiedzę o normach i zasadach organizacyjnych, prawnych, moralnych i etycznych regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarujących (przedsiębiorstw, organizacji i gospodarstw domowych). Dysponuje pogłębioną wiedzą o procesach zmian w przedsiębiorstwach, organizacjach, w tym zmian ewolucyjnych (inkrementalnych) i radykalnych. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych, rodzajach więzi społecznych i ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej. Znane mu są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia przedsiębiorstwa start-up i zarządzania nim oraz różnych form aktywności społecznej, wykorzystujących zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania i innych dziedzin pokrewnych. Identyfikuje te zasady także w odniesieniu do zarządzania w agrobiznesie. Posiada wiedzę na temat podstawowych instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek oraz obszary analizy rynkowej, w tym analizy odnoszącej się do sfery agrobiznesu.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować zjawiska: polityczne, kulturowe, prawne, techniczne, ekonomiczne i inne wg potrzeb wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w szczególności zarządzania. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i organizacji oraz gospodarek państw, jak również w ujęciu globalnym oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody ich analizy. Właściwie analizuje złożone przyczyny i przebieg skomplikowanych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych, formułując własne opinie, stawiając hipotezy badawcze oraz je weryfikując. Prognozuje procesy i zjawiska społeczne, gospodarcze i organizacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi prognostycznych na poziomie gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz na poziomie makrogospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Biegle posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania złożonego zadania z zakresu zarządzania. Sprawnie wykorzystuje zaawansowaną wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej menedżera. Samodzielnie analizuje przedstawiane rozwiązania konkretnych problemów z zakresu zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów, trendów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Dysponuje pogłębioną umiejętnością przygotowania typowych dla nauk ekonomicznych prac pisemnych w języku polskim i angielskim. Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z zakresu zarządzania. Ma pogłębione umiejętności językowe z obszaru zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykorzystuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania typowych dla zarządzania zjawisk i procesów w agrobiznesie i obszarach wiejskich. Analizuje w pogłębionym zakresie mechanizmy dokonywania wyboru podmiotów gospodarujących, w szczególności przedsiębiorstw, organizacji non-profit i gospodarstw domowych.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania. Są przygotowani do krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Posiadają umiejętności organizowania pracy i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:
  • przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlowych i innych usługowych;
  • różnego rodzaju agencjach konsultingowych;
  • organizacjach gospodarczych i samorządowych;
  • szkolnictwie;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec